Hướng Dẫn Đồ Án Tốt Nghiệp Cầu Đường「2318_20778」, Đồ Án Tốt Nghiệp Full hướng dẫn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (113.39 KB, 8 trang )

Đang xem: Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cầu

Hớng dẫn TKTN
Hớng dẫn thuyết minh đồ án tốt nghiệp
1. Nội dung bảo vệ Đồ án tốt nghiệp.
– Thời gian bảo vệ Đồ án tốt nghiệp cho mỗi sinh viên là khoảng 30phút.
– Sinh viên phải thuyết minh giới thiệu về đồ án tốt nghiệp của mình trong khoảng thời
gian không quá 10phút.
– Thời gian phản biện các câu hỏi là 20 phút. Mỗi sinh viên sẽ phải trả lời tối thiểu là 5
câu hỏi của các Thầy, cô trong Hội đồng chấm tốt nghiệp. Trong quá trình trả lời các
câu hỏi các Thầy, cô có thể hỏi thêm để đánh giá khả năng hiểu bài của sinh viên.
2. Nội dung cơ bản cần trình by giới thiệu Đồ án tốt nghiệp.
2.1. Giới thiệu nhiệm vụ thiết kế.
– Kính tha các Thầy, cô trong Hội đồng chấm tốt nghiệp và tha toàn thể các bạn sinh
viên có mặt trong buổi bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngày hôm nay. Sau đây em xin đợc
trình bày nội dung đồ án tốt nghiệp của mình.
– Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp của em đợc giao là thiết kế một cầu vĩnh cửu vợt sông
trên đờng ôtô với các số liệu thiết kế nh sau:
+ Mặt cắt ngang sông và số liệu địa chất nh trên hình vẽ.
+ Khổ cầu: G
+ Quy trình thiết kế: 22TCN 272 – 05.
+ Tải trọng thiết kế: HL93 + đoàn Ngời bộ hành.
+ Tần suất lũ thiết kế: P = 1%.
+ Vận tốc thiết kế của tuyến đờng: V
tk
= 60 km/h.
+ Sông thông thuyền cấp
1. Bề rộng thông thuyền: B
tt
= m
2. Chiều cao thông thuyền: H
tt
= m.

– Trên cơ sở số liệu thiết kế nh vậy em đề xuất ra 3 phơng án sơ bộ nh sau:
2.2. Giới thiệu phơng án sơ bộ 1 (Bản vẽ số 1).
– Giới thiêu chung:
+ Phơng án sơ bộ 1: Cầu Bêtông cốt thép DƯL thi công theo công nghệ đúc hẫng
cân bằng.
+ Sơ đồ cầu:
+ Chiều dài toàn cầu:
+ Cầu đợc bố trí nằm trên đờng cong tròn có bán kính R= m và nối tiếp với
đờng thẳng có độ dốc i
d
= %.
+ Phần cầu chính là cầu dầm BTCT DƯL đợc thi công theo công nghệ đúc hẫng
cân bằng. Phần cầu dẫn là cầu dầm BTCT DƯL nhịp giản đơn mặt cắt chữ
+ Mố cầu là mố chữ U BTCT, đặt trên kết cấu móng cọc khoan nhồi (hoặc cọc
đóng) có cọc, đờng kính D= m và chiều dài mỗi cọc là L= m.
+ Hai trụ chính là trụ đặc thân nặng đặt trên kết cấu móng cọc khoan nhồi (hoặc
cọc đóng) có cọc, đờng kính D= m và chiều dài mỗi cọc là L= m.
– Nguyễn Văn Vĩnh – Bộ môn Cầu Hầm – ĐH GTVT
1
Hớng dẫn TKTN
+ Các trụ còn lại là trụ đặc thân hẹp đặt trên kết cấu móng cọc khoan nhồi (hoặc
cọc đóng) có cọc, đờng kính D= m và chiều dài mỗi cọc là L= m.
– Biện pháp thi công chủ đạo.
1. Thi công Mố M
o
: Mố M
o
đợc thi công trong điều kiện không bị ngập nớc bao gồm
các bớc cơ bản nh sau:
Bớc 1: Chuẩn bị mặt bằng

Bớc 2: Thi công cọc khoan nhồi.
Bớc 3: Đào đất trong hố móng.
Bớc 4: Thi công bệ móng.
Bớc 5: Thi công phần tờng thân, tờng đỉnh và tờng cánh mố.
Bớc 6: Hoàn thiện mố.
(Chú ý: Chỉ nêu tên của các bớc thi công, không nêu nội dung cụ thể thi công của
từng bớc, khi trình bày các bớc này đọc từ bản vẽ)
2. Thi công trụ T : Trụ T đợc thi công trong điều kiện không bị ngập nớc (hoặc ngập
nớc nông Hn 3, hoặc ngập nớc sâu Hn>3m) bao gồm các bớc cơ bản nh sau:
Bớc 1:
Bớc 2:
Bớc 3:
Bớc 4:
Bớc 5:
Bớc 6:
(Chú ý: Chỉ nêu tên của các bớc thi công, không nêu nội dung cụ thể thi công của
từng bớc, khi trình bày các bớc này đọc từ bản vẽ)
3. Thi công kết cấu nhịp cầu chính: Phần cầu chính là cầu dầm BTCT DƯL thi công theo
công nghệ đúc hẫng cân bằng, bao gồm các bớc cơ bản nh sau:
Bớc 1: Lắp dựng đà giáo mở rộng trụ và thi công đốt K
o
trên đỉnh trụ.
Bớc 2: Lắp dựng đà giáo cố định tại trụ T (hoặc tại mố) và thi công đoạn dầm
đúc trên đà giáo cố định.
Bớc 3: Thi công đúc hẫng cân bằng các đốt.
Bớc 4: Thi công đốt hợp long nhịp biên.
Bớc 5: Thi công đốt hợp long nhịp giữa.
Bớc 6: Thi công lớp phủ mặt cầu và hoàn thiện cầu.
4. Thi công kết cấu nhịp cầu dẫn: Phần cầu dẫn là cầu dầm BTCT DƯL mặt cắt chữ
đợc thi công theo biện pháp lắp ghép bằng

2.3. Giới thiệu phơng án sơ bộ 2 (Bản vẽ số 2).
– Giới thiêu chung:
+ Phơng án sơ bộ 2:
+ Sơ đồ cầu:
+ Chiều dài toàn cầu:
– Nguyễn Văn Vĩnh – Bộ môn Cầu Hầm – ĐH GTVT
2
Hớng dẫn TKTN
+ Cầu đợc bố trí nằm trên đờng cong tròn có bán kính R= m và nối tiếp với
đờng thẳng có độ dốc i
d
= %.
+ Phần cầu chính là cầu Phần cầu dẫn là cầu
+ Mố cầu là mố chữ U BTCT, đặt trên kết cấu móng cọc khoan nhồi (hoặc cọc
đóng) có cọc, đờng kính D= m và chiều dài mỗi cọc là L= m.
+ Hai trụ chính là trụ đặt trên kết cấu móng cọc khoan nhồi (hoặc cọc
đóng) có cọc, đờng kính D= m và chiều dài mỗi cọc là L= m.
+ Các trụ còn lại là trụ đặc thân hẹp đặt trên kết cấu móng cọc khoan nhồi (hoặc
cọc đóng) có cọc, đờng kính D= m và chiều dài mỗi cọc là L= m.
– Biện pháp thi công chủ đạo.
1. Thi công Mố và trụ tơng tự nh phơng án sơ bộ 1.

2. Thi công kết cấu nhịp cầu chính: Phần cầu chính là cầu bao gồm các bớc cơ
bản nh sau:
Bớc 1:
Bớc 2:
Bớc 3:
Bớc 4:
Bớc 5:
Bớc 6:

(Chú ý: Chỉ nêu tên của các bớc thi công, không nêu nội dung cụ thể thi công của
từng bớc, khi trình bày các bớc này đọc từ bản vẽ)
3. Thi công kết cấu nhịp cầu dẫn: Phần cầu dẫn là cầu đợc thi công theo
biện pháp lắp ghép bằng
2.4. Giới thiệu phơng án sơ bộ 3 (Bản vẽ số 3).
– Giới thiêu chung:
+ Phơng án sơ bộ 3:
+ Sơ đồ cầu:
+ Chiều dài toàn cầu:
+ Cầu đợc bố trí nằm trên đờng cong tròn có bán kính R= m và nối tiếp với
đờng thẳng có độ dốc i
d
= %.
+ Phần cầu chính là cầu Phần cầu dẫn là cầu
+ Mố cầu là mố chữ U BTCT, đặt trên kết cấu móng cọc khoan nhồi (hoặc cọc
đóng) có cọc, đờng kính D= m và chiều dài mỗi cọc là L= m.
+ Hai trụ chính là trụ đặt trên kết cấu móng cọc khoan nhồi (hoặc cọc
đóng) có cọc, đờng kính D= m và chiều dài mỗi cọc là L= m.
+ Các trụ còn lại là trụ đặc thân hẹp đặt trên kết cấu móng cọc khoan nhồi (hoặc
cọc đóng) có cọc, đờng kính D= m và chiều dài mỗi cọc là L= m.
– Biện pháp thi công chủ đạo.
1. Thi công Mố và trụ tơng tự nh phơng án sơ bộ 1.

– Nguyễn Văn Vĩnh – Bộ môn Cầu Hầm – ĐH GTVT
3
Hớng dẫn TKTN
2. Thi công kết cấu nhịp cầu chính: Phần cầu chính là cầu bao gồm các bớc cơ
bản nh sau:
Bớc 1:
Bớc 2:

Bớc 3:
Bớc 4:
Bớc 5:
Bớc 6:
(Chú ý: Chỉ nêu tên của các bớc thi công, không nêu nội dung cụ thể thi công của
từng bớc, khi trình bày các bớc này đọc từ bản vẽ)
3. Thi công kết cấu nhịp cầu dẫn: Phần cầu dẫn là cầu đợc thi công theo
biện pháp lắp ghép bằng
2.5. So sánh lựa chọn phơng án kỹ thuật.
– Sau khi đề xuất 3 phơng án sơ bộ em nhận thấy mỗi phơng án đều có những u
nhợc điểm cụ thể nh sau:
– Phơng án sơ bộ 1: Cầu dầm BTCT DƯL thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng.
+ u điểm:
1. Kết cấu nhịp chính là cầu dầm liên tục nên đảm bảo sự êm thuận khi xe
chạy, hạn chế đợc số lợng khe co giãn trên cầu.
2. Trong quá trình thi công vẫn đảm bảo thông thuyền dới cầu .
3. Cầu có kiểu dáng kiến trúc đẹp phù hợp với cảnh quan xây dựng cầu .
4. Cầu làm bằng vật liệu BTCT nên ít phải duy tu bảo dỡng trong quá trình
khai thác và có tuổi thọ cao.
+ Nhợc điểm:
1. Vì cầu thi công theo công nghệ đúc hẫng nên đòi hỏi trình độ của đơn vị thi
công cao.
2. Tiến độ thi công tơng đối chậm do các đốt dầm đợc thi công phân đoạn.
– Phơng án sơ bộ 2: Cầu
+ u điểm:
+ Nhợc điểm:
– Phơng án sơ bộ 3: Cầu
+ u điểm:
+ Nhợc điểm:
– Trên cơ sở so sánh các phơng án về mặt u, nhợc điểm, phạm vi áp dụng và mục

đích học tập em quyết định chọn phơng án sơ bộ 1 làm phơng án thiết kế kỹ thuật.

– Nguyễn Văn Vĩnh – Bộ môn Cầu Hầm – ĐH GTVT
4
Hớng dẫn TKTN
2.6. Giới thiệu phơng án kỹ thuật (Bản vẽ số 4).
– Giới thiêu chung:
+ Phơng án kỹ thuật:
+ Sơ đồ cầu:
+ Chiều dài toàn cầu:
– Giới thiệu về mặt bằng cầu và mặt bằng kết cấu bên dới.
– Giới thiệu về sơ đồ bố trí gối cầu.
– Giới thiệu về mặt cắt ngang kết cấu nhịp cầu chính: Đây là 1/2 mặt cắt dầm trên đỉnh
trụ và 1/2 mặt cắt dầm tại mặt cắt giữa nhịp.
– Giới thiệu về mặt cắt ngang kết cấu nhịp cầu dẫn: Đây là 1/2 mặt cắt tại gối và 1/2 mặt
cắt giữa nhịp.
2.7. Giới thiệu bản vẽ bố trí cốt thép DƯL (Bản vẽ số 5 và bản vẽ số 6).
– Trên cơ sở tính toán em bố trí cốt thép chịu lực chính cho dầm chủ của kết cấu nhịp
cầu chính nh sau.
– Cốt thép DƯL chịu mômen âm em sử dụng bó, mỗi bó có tao, đờng kính mỗi
tao là mm. Ngoài ra em có bố trí bó cáp dự phòng. Một só bó cáp ngắn đợc kéo
một đầu còn các bó cáp dài đợc kéo hai đầu.
– Cốt thép DƯL chịu mômen dơng ở nhịp biên em sử dụng bó, mỗi bó có tao,
đờng kính mỗi tao là mm.
– Cốt thép DƯL chịu mômen dơng ở nhịp giữa em sử dụng bó, mỗi bó có tao,
đờng kính mỗi tao là mm.
– Đây là 1/2 mặt bằng bố trí cáp DƯL chịu mômen âm trên bản nắp, và đây là 1/2 mặt
bằng bố trí cáp DƯL chịu mômen dơng ở bản đáy của dầm.

– Trên mặt đứng và mặt bằng các bó cáp DƯL đợc uốn về điểm neo bằng đờng cong
tròn có bán kính R= m.
– Sự thay đổi toạ độ của các bó cáp DƯL tại các mặt cắt của dầm chủ đợc thể hiện chi
tiết nh trên hình vẽ.
2.8. Giới thiệu bản vẽ bố trí cốt thép thờng (Bản vẽ số 7).
– Trên cơ sở tính toán và bố trí theo cấu tạo em bố trí cốt thép thờng cho kết cấu nhịp
cầu chính nh trên hình vẽ.
– Đây là bố trí cốt thép thờng trên đứng, mặt bằng của đốt Ko và đốt K
– Đây là cốt thép chịu lực của bản mặt cầu. Do mặt cầu có bề rộng B = m nên em đã
bố trí cốt thép DƯL cho bản mặt cầu. Cốt thép DƯL sử dụng cho bản mặt cầu là các bó
cáp dẹt 3 tao, đờng kính mỗi tao là mm, với khoảng cách giữa các bó cốt thép là m
2.9. Giới thiệu bản vẽ cấu tạo Mố (Bản vẽ số 8).
– Cầu đợc đặt trên 2 mố chữ U BTCT với cấu tạo cụ thể của mố M
o
nh sau:
+ Chiều cao mố: H = m
+ Bề rộng mố: B = m
+ Chiều dài tờng cánh: L = m
– Nguyễn Văn Vĩnh – Bộ môn Cầu Hầm – ĐH GTVT
5
Hớng dẫn TKTN
+ Chiều dày bệ trụ.
+ Mố đợc đặt trên kết cấu móng cọc khoan nhồi (hoặc cọc đóng) có cọc,
đờng kính D= m và chiều dài mỗi cọc là L= m.
– Trên cơ sở tính toán em đã bố trí cốt thép chịu lực cho Mố nh sau:
+ Đây là cốt thép tờng thân, tờng đỉnh, tờng cánh và cốt thép bệ mố (Khi giới
thiệu thì chỉ vào các hình vẽ tơng ứng, không cần giới thiệu chi tiết kích thớc và
đờng kính của các thanh cốt thép).
+ Đây là cốt thép của bản quá độ, lới cốt thép đầu cọc và cốt thép tờng tai của
mố.

2.10. Giới thiệu bản vẽ cấu tạo Trụ (Bản vẽ số 9).
– Cầu đợc đặt trên 2 trụ đặc thân nặng và các trụ còn lại là trụ đặc thân hẹp.
– ở đây em giới thiệu cấu tạo chi tiết của trụ T
+ Chiều cao trụ: H = m
+ Bề rộng thân trụ: B = m
+ Chiều dày bệ trụ: m
+ Trụ T đợc đặt trên kết cấu móng cọc khoan nhồi (hoặc cọc đóng) có cọc,
đờng kính D= m và chiều dài mỗi cọc là L= m.
– Trên cơ sở tính toán em đã bố trí cốt thép chịu lực cho Trụ T nh sau:
+ Đây là cốt thép thân trụ, xà mũ trụ và cốt thép bệ trụ (Khi giới thiệu thì chỉ vào
các hình vẽ tơng ứng, không cần giới thiệu chi tiết kích thớc và đờng kính của
các thanh cốt thép).
+ Đây là cốt thép của lới cốt thép đầu cọc và cốt thép đá kê gối.
+ Trong quá trình thi công để đảm bảo ổn định chống lật cho kết cấu nhịp thì em
có bố trí các thành PC32 để neo giữ kết cấu nhịp với thân trụ. Số thanh là thanh,
đờng kính mỗi thanh là mm, chiều dài các thanh là L= m.
2.11. Giới thiệu bản vẽ thi công Mố (Bản vẽ số 10).
– Về biện pháp thi công chủ đạo.
– Thi công Mố M
o
: Tại thời điểm thi công mố M
o
nằm hoàn toàn trên cạn nên em đề xuât
biện pháp thi công mố trong điều kiện không bị ngập nớc bao gồm các bớc cơ bản
nh sau:
Bớc 1: Chuẩn bị mặt bằng
Bớc 2: Thi công cọc khoan nhồi.
Bớc 3: Đào đất trong hố móng.
Bớc 4: Thi công bệ móng.
Bớc 5: Thi công phần tờng thân, tờng đỉnh và tờng cánh mố.

Bớc 6: Hoàn thiện mố.
(Chú ý: Chỉ nêu tên của các bớc thi công, không nêu nội dung cụ thể thi công của
từng bớc, khi trình bày các bớc này đọc từ bản vẽ)
– Đây là trình tự thi công cọc khoan nhồi trong hố móng mố.
– Nguyễn Văn Vĩnh – Bộ môn Cầu Hầm – ĐH GTVT
6
Hớng dẫn TKTN
– Đây là mặt bằng hố móng khi thi công.
2.12. Giới thiệu bản vẽ thi công Trụ (Bản vẽ số 11).
– Thi công trụ T : Trụ T đợc thi công trong điều kiện không bị ngập nớc (hoặc ngập
nớc nông Hn 3, hoặc ngập nớc sâu Hn>3m) bao gồm các bớc cơ bản nh sau:
Bớc 1:
Bớc 2:
Bớc 3:
Bớc 4:
Bớc 5:
Bớc 6:
(Chú ý: Chỉ nêu tên của các bớc thi công, không nêu nội dung cụ thể thi công của
từng bớc, khi trình bày các bớc này đọc từ bản vẽ)
– Đây là trình tự thi công cọc khoan nhồi trong hố móng trụ.
– Đây là mặt bằng vòng vây cọc ván thép phục vụ cho qúa trình thi công.
2.13. Giới thiệu bản vẽ thi công kết cấu nhịp (Bản vẽ số 12).
– Thi công kết cấu nhịp: Phần cầu chính là cầu dầm BTCT DƯL thi công theo công nghệ
đúc hẫng cân bằng.
Bớc 1: Lắp dựng đà giáo mở rộng trụ và thi công đốt K
o
trên đỉnh trụ.
Bớc 2: Lắp dựng đà giáo cố định tại trụ T (hoặc tại mố) và thi công đoạn dầm
đúc trên đà giáo cố định.
Bớc 3: Thi công đúc hẫng cân bằng các đốt.

Bớc 4: Thi công đốt hợp long nhịp biên.
Bớc 5: Thi công đốt hợp long nhịp giữa.
Bớc 6: Thi công lớp phủ mặt cầu và hoàn thiện cầu.
– Thi công kết cấu nhịp cầu dẫn: Phần cầu dẫn là cầu dầm BTCT DƯL mặt cắt chữ
đợc thi công theo biện pháp lắp ghép bằng
2.14. Giới thiệu bản vẽ cấu tạo các chi tiết phụ trên cầu (Bản vẽ số 13).
– Giới thiệu về gối cầu:
+ Gối cho cầu chính là gối chậu thép.
+ Gối cho cầu dẫn:
– Giới thiệu về khe co giãn.
– Giới thiệu về cấu tạo lớp phủ mặt cầu.
– Giới thiệu về bố trí ống thoát nớc trên cầu.
– Giới thiệu về lan can.
(Chú ý: Phần này trình bày ngắn gọn chỉ mang tính chất giới thiệu, không đi vào các
kích thớc cấu tạo cụ thể).
2.15. Giới thiệu bản vẽ cấu tạo cọc khoan nhồi (Bản vẽ số 14).
– Đây là bản vẽ cấu tạo chi tiết của cọc khoan nhồi.
– Đờng kính cọc D =
– Nguyễn Văn Vĩnh – Bộ môn Cầu Hầm – ĐH GTVT
7
Hớng dẫn TKTN
– Chiều dài cọc L =
– Đờng kính và khoảng cách của các thanh cốt thép chủ.
– Đờng kính và bớc cốt đai.
– Số lợng, đờng kính ống siêu âm bêtông và ống lấy mẫu bêtông cọc khoan nhồi.
Em đ trình bày xong đồ án tốt nghiệp của mình, xin cám ơn các Thầy, cô và các
bạn đ chú ý lắng nghe.

Các sinh viên Chú ý:
– Phần giới thiệu trên chỉ là sờn chung cho việc thuyết minh khi bảo vệ đồ án tốt

nghiệp. Tuỳ theo đồ án của từng bạn mà các em cần vận dụng vào bài của mình sao
cho phù hợp.
– Các em có thể tự sắp xếp lại hoặc trình bày theo cách của riêng mình sao cho khi
thuyết trình là dễ dàng và thuận lợi nhất.
– Để bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đợc tốt thì sinh viên phải nắm đợc vấn đề sau:
+ Ôn tập lại toàn bộ kiến thức chuyên môn.
+ Nắm vững đợc toàn bộ quá trình tính toán thiết kế tốt nghiệp của mình.

– Nguyễn Văn Vĩnh – Bộ môn Cầu Hầm – ĐH GTVT
8

Xem thêm: cách khắc phục máy tính vào mạng chậm

Tài liệu liên quan

*

Thuyết minh đồ án tốt nghiệp dựng cầu đường 237 1 0

*

đồ án tốt nghiệp ngành cầu đường Thiết kế cầu bà lớn 170 2 1

*

Thuyết minh đồ án tốt nghiệp dựng cầu đường pptx 237 648 1

*

Đồ án tốt nghiệp ngành cầu đường ôtô 125 1 4

*

thuyet minh đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp 327 2 13

*

hướng dẫn thuyết minh đồ án tốt nghiệp ngành cầu đường 8 4 60

*

Câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành cầu đường ĐH GTVT TP.HCM 43 2 1

*

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC THI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH TIN HỌC XÂY DỰNG 8 396 2

*

Hướng dẫn trình bày Đồ Án Tốt Nghiệp 12 640 4

*

Thuyết minh đồ án tốt nghiệp thiết kế đường ô tô 235 594 0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xem thêm: Bài 115 Trang 36 Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2, Bài 115 : Thể Tích Hình Lập Phương

(113.39 KB – 8 trang) – hướng dẫn thuyết minh đồ án tốt nghiệp ngành cầu đường

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án