đồ án lập trình web

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.27 MB, 27 trang )

Đang xem: đồ án lập trình web

Lập trình web Website OnlineMp3
LỜI MỞ ĐẦU
Mạng Royal Pingdom cho biết, với 24,3 triệu người sử dụng Internet trong số 89,6
triệu dân, Việt Nam đứng thứ 20 trong danh sách các nước trên thế giới có số người sử
dụng Internet cao nhất. Trong đó có 76% vào mạng để nghe nhạc trực tuyến .
Nắm bắt được những cơ hội cung cấp các sản phẩm giải trí, , nhóm chúng em đã
cho ra đời website OnlineMp3 với mục đích đem lại cho người yêu âm nhạc những tác
phẩm hay phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.
Những yếu tố thuận lợi bên trong và bên ngoài, cùng với tiềm năng phát triển thị
trường giải trí trên website ở Việt Nam chính là cơ sở để chúng em tin rằng OnlineMp3
sẽ trở thành website âm nhạc hàng đầu việt nam trong 5 năm tới.
Đồ án bao gồm 3 chương:
– Chương I: Phân tích hệ thống
Chương này nêu ra bài toán quản lí thông tin cho người dùng, phân tích quy
trình hoạt động của website. Từ đó nêu lên mục đích, yêu cầu đặt ra và phân
tích hệ thống
– Chương II: Thiết kế website
Xác định các chức năng cần thiết và đưa ra mối quan hệ giữa các thành phần
của website
– Chương III: Xây dựng website
Xây đựng website dựa trên ngôn ngữ Php và hệ cơ sở dữ liệu MySQL
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 1
Lập trình web Website OnlineMp3
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
1.1Giới thiệu về PHP 4
1.2Tại sao phải sử dụng PHP 4
1.3Cú pháp PHP 4
1.4Các kiểu dữ liệu PHP 4
1.5Giới thiệu về MYSQL 5
1.6Đặc điểm của MYSQL 5

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ WEBSITE 6
2.1 Phát biểu bài toán 6
2.2 Các quy trình trên website 6
2.2.1. Quy trình đăng kí thành viên 6
2.2.2. Quy trình đăng nhập dưới chế độ thành viên 7
2.3 Yêu cầu hệ thống 8
2.3.1. Yêu cầu chức năng 8
2.3.2. Yêu cầu phi chức năng 8
2.4 Thiết kế giao diện website 8
2.4.1 Trang quản trị Admin 8
2.4.2. Trang đăng nhập cho thành viên 9
2.4.3. Trang đăng kí cho thành viên 9
2.4.4. Giao diện website 10
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG WEBSITE 11
3.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu 11
3.2. Xây dựng trang Admin 12
3.3. Xây dựng trang đăng kí, đăng nhập 22
3.4. Xây dựng trang upload dữ liệu 23
25
KẾT LUẬN 26
TÀI LIỆU THAM KHẢO 27
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 2
Lập trình web Website OnlineMp3
DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Quy trình đăng kí thành viên 6
Hình 2: Quy trình đăng nhập thành viên 7
Hình 3: Giao diện đăng nhập trang Admin 8
Hình 4: Giao diện trang Admin 9
Hình 5: Giao diện trang đăng nhập 9
Hình 6: Giao diện trang đăng kí 9

Hình 7. Giao diện trang chủ 10
Hình 8. Giao diện trang nghe nhạc 10
Hình 9. Cơ sở dữ liệu 11
Hình10. Trang quản trị thành viên 12
Hình 11. Trang duyệt bài hát mới đăng 13
Hình 12. Trang chỉnh sửa bài hát đã đăng 15
Hình 13. Trang thêm sửa xóa thể loại nhạc 17
Hình 14. Trang thêm sửa xóa bài hát hot 19
Hình 15: Trang thêm sửa xóa ca sỹ 20
Hình 16. Trang đăng kí 22
Hình 17. Trang đăng nhập 23
Hình 18:Trang upload nhạc 23
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 3
Lập trình web Website OnlineMp3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHP VÀ MYSQL
1.1 Giới thiệu về PHP
PHP(Hyperlingocard.vn Preprocessor) là ngôn ngữ script trên server đượcthiết kế để dễ
dàng xây dựng các trang Web động. Mã PHP có thểthực thi trên Webserver để tạo ra mã
HTML và xuất ra trình duyệtweb theo yêu cầu của người sử dụng. Ngôn ngữ PHP ra đời
năm 1994 Rasmus Lerdorf sau đó được phát triển bởi nhiều người trải qua nhiều phiên
bản. Phiên bản hiện tại là PHP 5.0 đã đượccông bố 07/2004.
1.2 Tại sao phải sử dụng PHP
Có nhiều lý do khiến cho việc sử dụng ngôn ngữ này chiếm ưu thế, sau đây là một
sốlý do cơ bản:
• Miễn phí, hướng dẫn dễ dàng từ Internet.
• Ngôn ngữ rất dễ học, dễ viết
• Mã nguồn mở(open sorce code)
• Mã nguồn không phải sửa lại nhiều khi viết chạy cho các hệ điều hành từ
Windows,Linnux, Unix.
• Rất đơn giản trong việc kết nối với nhiều nguồn DBMS.ví dụ như : MySQL,

Microsoft SQL Server 2000, Oracle, PostgreSQL, Adabas,dBase, Empress,
FilePro, Informix, InterBase, mSQL, Solid, Sybase, Velocis và nhiều hệ thống
CSDL thuộc Hệ Điều Hành Unix (Unix dbm) cùng bất cứ DBMS nàocó sự hổ
trợ cơ chế ODBC (Open Database Connectivity) ví dụ như DB2 của IBM.
1.3 Cú pháp PHP
Đoạn mã php luôn được bắt đầu và kết thúc bởi cặp thẻ theo cú pháp:
<?php
các lệnh của php;
?>
Đoạn mã php có thể đặt bất kỳ đâu trong tài liệu. Thông thường một trang php bao
gồm các thẻ HTML như một trang HTML nhưng có thêm các đoạn mã php.
1.4 Các kiểu dữ liệu PHP
Php hỗ trợ 5 kiểu dữ liệu như sau:Integer: sử dụng cho giá trị có kiểu dữ liệu là số
nguyên. Double: sử dụng cho giá trị có kiểu dữ liệu là số thực. String: sử dụng cho các
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 4
Lập trình web Website OnlineMp3
giá trị có kiểu dữ liệu là chuỗi và ký tự. Array: sử dụng cho các giá trị có kiểu dữ liệu là
mảng. Object: sử dụng cho các giá trị có kiểu dữ liệu là đối tượng của lớp.
1.5 Giới thiệu về MYSQL
MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ,
được phát triển, phân phối và hỗ trợ bởi MySQL AB.
Để làm việc với MySQL cần đăng ký kết nối, tạo cở sở dữ liệu, quản lý người
dùng, phân quyền sử dụng, thiết kế đối tượng Table của cơ sở dữ liệu và xử lý dữ
liệu.Để quản lý và thao tác trên cơ sở dữ liệu ta có thể sử dụng giao diện đồ họa hoặc
dạng Command line
1.6 Đặc điểm của MYSQL
MySQL cũng giống như các hệ quản trị CSDL: Access, SQL Server, PostgreSQL,
Oracle, phần mềm mã nguồn mở do đó có thể tải miễn phí từ trang chủ.Nó có nhiều
phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau: phiên bản Win32 cho các hệ điều hành dòng
Windows, Linux, Mac OS X, Unix, Solaris…

MySQL là cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển,
hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất
mạnh.Với tốc độ và tính bảo mật cao, MySQL rất thích hợp cho các ứng dụng có truy
cập CSDL trên internet.MySQL server hoạt động trong các hệ thống nhúng hoặc
client/server.
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 5
Lập trình web Website OnlineMp3
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ WEBSITE
2.1 Phát biểu bài toán
Khi truy cập vào website thì người dùng có thể xem các thông tin bài hát theo từng
chuyên mục, nghe nhạc miễn phí, đăng kí làm thành viên của website.
Các thành viên có thể tiến hành upload nhạc của mình, chỉnh sửa hoặc xóa nội
dung của các bài viết, đồng thời có thể hướng dẫn nhạc.
2.2 Các quy trình trên website
2.2.1. Quy trình đăng kí thành viên
Hình 1: Quy trình đăng kí thành viên
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 6
Không
hợp lệ
Đăng kí thành viên
Xác nhận thông tin cá nhân
Kiểm tra
thông tin
Thông báo đăng kí thành công
Hợp lệ
Trở về trang đăng nhập
Kết Thúc
Bắt đầu
Lập trình web Website OnlineMp3
 Mô tả

– Người sử dụng đăng nhập vào website, khi click đăng kí thì bản đăng kí hiện ra
cho phép người sử dụng nhập các thông tin cần thiết
– Hệ thống sẽ kiểm tra và xác nhận các thông tin mà người sử dụng đưa và đồng
thời đưa ra thông báo theo từng thông tin
2.2.2. Quy trình đăng nhập dưới chế độ thành viên
Hình 2: Quy trình đăng nhập thành viên
 Mô tả
– Trong Thành viên sẽ tiến hành đăng nhập tại mục đăng nhập của website, hệ
thống sẽ kiểm tra các thông tin thành viên đưa vào, nếu hợp lệ thì thành viên đăng nhập
bình thường, có thể thực hiện các quyền của một thành viên, ngược lại hệ thống sẽ yêu
cầu thành viên cung cấp thông tin chính xác hoặc yêu cầu cấp lại tài khoản
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 7
Bắt đầu
Thành viên nhập username và password
Kiểm tra
thông tin
thành viên
Thông báo đăng nhập thành công
Không hợp lệ
Đưa thành viên về trang chủ
Yêu cầu cấp
lại tài khoản
Hợp lệ

Không
Kết Thúc
Nhập các thông tin xác thực tài
khoản
Lập trình web Website OnlineMp3
2.3 Yêu cầu hệ thống

2.3.1. Yêu cầu chức năng
 Chức năng website
• Đăng nhập website
• Đăng kí thành viên
• Hiệu chỉnh thông tin thành viên
 Chức năng cập nhật thông tin
• Cập nhật bài hát theo các chuyên mục
• Cập nhật thông tin của thành viên và ban quản trị
 Chức năng xử lí
• Tìm kiếm
• Liên hệ
2.3.2. Yêu cầu phi chức năng
– Giao diện trực quan dễ sử dụng, thân thiện
– Chương trình chạy ổn định, chính xác và an toàn
– Tốn ít tài nguyên hệ thống
– Dễ dàng nhập xuất dữ liệu, nâng cấp và sữa website
2.4 Thiết kế giao diện website
2.4.1 Trang quản trị Admin
– Trang admin sẽ cho phép Admin có thể kiểm soát mọi hoạt động của website,
quản lí các thành viên, thêm, sửa xóa các bài viết….
– Mục 1:
Admin tiến hành đăng nhập
Hình 3: Giao diện đăng nhập trang Admin
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 8
Lập trình web Website OnlineMp3
– Mục 2:
Admin hiệu chỉnh các thông tin trong website
Hình 4: Giao diện trang Admin
2.4.2. Trang đăng nhập cho thành viên
– Thành viên tiến hành đăng nhập qua giao diện sau:

Hình 5: Giao diện trang đăng nhập
2.4.3. Trang đăng kí cho thành viên
Hình 6: Giao diện trang đăng kí
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 9
Lập trình web Website OnlineMp3
2.4.4. Giao diện website
-Mục 1:
Giao diện tại trang chủ
Hình 7. Giao diện trang chủ
– Mục 2:
Giao diện tại trang nghe nhạc
Hình 8. Giao diện trang nghe nhạc
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 10
Lập trình web Website OnlineMp3
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG WEBSITE
3.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu
Sử dụng xampp, hệ quản trị cơ sở dữ liệu để tạo nên các bảng chứa thông tin, cụ
thể:
• Bảng user:
– Lưu thông tin của các thành viên đã đăng kí
• Bảng baihatmoi
– Lưu thông tin về nhưng bài hát thành viên đăng lên
• Bảng baihat
– Lưu thông tin bài hát đã được Admin duyệt
• Bảng baihathot
-Lưu thông tin bài hát Admin đăng lên
• Bảng casy
-Lưu thông tin những ca sỹ
• Bảng chude
-Lưu thông tin về chủ đề website

Hình 9. Cơ sở dữ liệu
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 11
Lập trình web Website OnlineMp3
3.2. Xây dựng trang Admin
 Quản trị người dùng
– Chức năng: lưu trữ thông tin chung của thành viên
Hình10. Trang quản trị thành viên
– Code:
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 12
Lập trình web Website OnlineMp3
 Duyệt bài hát mới đăng
– Chức năng: Duyệt bài hát của thành viên đăng lên
Hình 11. Trang duyệt bài hát mới đăng
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 13
Lập trình web Website OnlineMp3
– Code:
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 14
Lập trình web Website OnlineMp3
 Bài hát đã được đăng
– Chức năng: Thêm sửa xóa các bài hát đã được Admin duyệt
Hình 12. Trang chỉnh sửa bài hát đã đăng
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 15
Lập trình web Website OnlineMp3
– Code:
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 16
Lập trình web Website OnlineMp3
 Thể loại nhạc
– Chức năng: Thêm sửa xóa thể loại nhạc
Hình 13. Trang thêm sửa xóa thể loại nhạc
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 17

Lập trình web Website OnlineMp3
– Code:
 Upload nhạc hot
– Chức năng: Admin đăng những bài nhạc hot
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 18
Lập trình web Website OnlineMp3
Hình 14. Trang thêm sửa xóa bài hát hot
– Code:
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 19
Lập trình web Website OnlineMp3
 Thêm ca sỹ
– Chức năng: Thêm sửa xóa ca sỹ
Hình 15: Trang thêm sửa xóa ca sỹ
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 20
Lập trình web Website OnlineMp3
– Code:
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 21
Lập trình web Website OnlineMp3
3.3. Xây dựng trang đăng kí, đăng nhập
 Trang đăng kí
– Chức năng: Đăng kí làm thành viên cho người sử dụng
Hình 16. Trang đăng kí
– Code:
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 22
Lập trình web Website OnlineMp3
 Trang đăng nhập
– Chức năng: đăng nhập cho các thành viên
Hình 17. Trang đăng nhập
– Code:
3.4. Xây dựng trang upload dữ liệu

 Trang upload nhạc
– Chức năng: Người dùng upload những nhạc yêu thích
Hình 18:Trang upload nhạc
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 23
Lập trình web Website OnlineMp3
– Code:
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 24
Lập trình web Website OnlineMp3
 Trang nghe nhạc
– Chức năng: nghe nhạc đã được đăng lên
Hình 19. Trang nghe nhạc
– Code
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 25

Xem thêm: Cách Tính Mét Khối Nước Bể Bơi Ở Tất Cả Các Hình Dạng, Cách Để Tính Thể Tích Bằng Đơn Vị Lít

Tài liệu liên quan

*

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: LẬP TRÌNH WEB 27 1 1

*

Đồ án công nghệ thông tin ADC và DAC 37 940 2

*

Đồ án công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học 48 561 0

*

đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin lập trình game trên thiết bị di động 56 1 1

*

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ TÀI WEBSITE BÁN ĐỒ TRANG SỨC 77 3 9

*

đồ án công nghệ thông tin nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình agent vào công việc xây dựng giao diện và hỗ trợ cho người dùng hoàn thành công việc thông qua các mô hình đặc tả giao diện và đặc tả công việc 132 1 0

*

đồ án công nghệ thông tin Phân tích, thiết kế hệ thống chương trình quản lý nhập xuất hàng hóa cho công ty thép Việt – Hàn 28 553 0

*

đồ án công nghệ thông tin XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH CHUYÊN GIAO PHẦN MỀM WCDMA 104 488 0

*

đồ án công nghệ thông tin Xây dựng chương trình Quản lý khách sạn logiang Tuyên Quang 35 473 0

Xem thêm: Cách Tính Ma Trận Mũ Archives, Nhờ Mọi Người Bài Tính Ma Trận A^N

*

đồ án công nghệ thông tin Xây dựng chương trình Quản lý tiền gửi ngân hàng tại VPBANK 28 369 0

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án