Bài Tiểu Luận Tâm Lý Học Nhận Thức, Bài Tiểu Luận Giữa Kì Môn: Tâm Lý Học Đại Cương

TIỂU LUẬN MÔN TÂM LÝ HỌC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ 3,269 14

Đang xem: Tiểu luận tâm lý học nhận thức

Bài Tiểu Luận Môn Tâm Lý Học Quản Trị Kinh Doanh đề tài truyền thống tập thể của 1 doanh nghiệp cụ thể
Bài Tiểu Luận Môn Tâm Lý Học Quản Trị Kinh Doanh đề tài truyền thống tập thể của 1 doanh nghiệp cụ thể 1,185 7

Xem thêm: Cách Đếm Không Trùng Trong Excel, Hàm Đếm Nhưng Loại Bỏ Đếm Trùng

TIỂU LUẬN MÔN TÂM LÝ VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO CĂN BẢN NHỮNG NHÂN TỐ TIỀM ẨN CỦA THÀNH CÔNG LỚN
TIỂU LUẬN MÔN TÂM LÝ VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO CĂN BẢN NHỮNG NHÂN TỐ TIỀM ẨN CỦA THÀNH CÔNG LỚN 532 0

Xem thêm: file excel lập dự án đầu tư

TIỂU LUẬN MÔN TÂM LÝ Vấn đề nhân cách coi vấn đề song vấn dề phức tạp khoa hoc tâm lí nói riêng khoa học xã hội nhân văn nói chung Giải vấn đề nhân cách cho phép giải vấn đề khác tâm lí học nhiều lĩnh vực đời sống giáo dục ,y tế Đó nhân cách đỉnh cao phát triển tâm lí cuả nguòi ,của tự ý thức tự điều chỉnh thân người Để hiểu rõ khái niệm nhân cách tâm lí học ,trước hết cần phân biệt đuọc khái niệm sau Cá nhân thuật ngữ dùng để người cụ thể cộng đó.Như cá nhân thực thể sinh học –xã hội văn hoá ,nhưng xét cụ thể ,riêng người Nhân cách khái niệm nhân cách bao hàm phần xã hội ,tâm lí cá nhân mà Đó người với tư cách thành viên xã hội định ,là chủ thể quan hệ người-người ,của hoạt động có ý thức giao lưu Cho tới chưa có diễn đạt thống thừa nhận rộng rãi nhân cách khoa học tâm lí Ngay từ năm 1949,G.Allpỏt dẫn tới 50 định nghĩa khac nhân cách tác phẩm nhiều nhà nghiên cứu Tới hôm ,số định nghĩa nhân cách đạt tới mức trăm ,và chắn tiếp tục thêm Hiện có nhiều lí thuyết khác nhân cách khoa học tâm lí Đó thuyết phân tâm S.Freud,thuyết siêu phẳng bù trừ A.Adler Các nhà tâm lí học theo quan điểm mác xít cho khái niệm nhân cách phải phạm trù xã hội tâm lí Tuy nhiên điều không loại trừ việc khoa học tiếp cận vấn đề nhân cách theo góc độ ,trong số có khoa học tâm lí.Rõ ràng người trở thành nhân cách có tâm Trang lí có ý thức Dưới số định nghĩa nhân cách nhà tâm lí học theo quan điểm mác –xít sử dụng rộng rãi “Nhân cách làm cá nhân có ý thức ,chiếm vị trí định xã họi thực mọt vai trò xã họi định “-A.G.Gôvaliôp “Nhân cách người với tư cách kẻ mang toàn thuộc tính phẩm chất tâm lí qui định hình thức hoạt động hành vi có ý nghĩa xã hội” –E.V.Sôrôkhôva Con người vượt khỏi giới động vật nhờ lao động phát triển xã hội ,tham gia giao lưu với người khác nhờ tiếng nói ,đã trở thành nhân cách – chủ thể nhận thức cải tạo tích cực thực” –A.V.Pêtơroopxki Mặc dầu có định nghĩa khác treen ,nhưng nhà tâm lí học mác – xít thống với quan điểm sau :nhân cách hệ thống quan hệ người giới xung quanh với thân ,nhân cách sinh thành hoạt động ,nó có tính xã hội –lịch sử ,muốn hiểu rõ nhân cách cần phải phân biệt với khái niệm “con người “ “cá nhân| Cá nhân người trỏ thành nhân cách hoạt động giao lưu cộng đồng ,trong xã hội ,Khi cá nhân với tư cách là thành viên cộng đồng định xã hội định ,là chủ thể quan hệ xã hội ,của hoạt động ý thức giao lưu coi nhân cách Toàn công tác giáo dục chế đọ xã hội nhằm hình thành nên nhân cách đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển xã hội đó.Qua phần biết ,nhân cách không đẻ mà hình thành nên.Khoa học tâm lí bón nhân tố sau tạo nên đường nhân cách :giáo dục ,hoạt động giao lưu nhóm.Bốn nhân tố được tổ chức xây dựng theo hướng thống có khoa học tạo nhân cách mà xã hội đòi hỏi phải có -Giáo dục :đây hoạt động chuyên môn xã hội nhằm hình thành phát triển nhân cách theo yêu cầu giai đoạn xây dựng phát triển xã hội Trang +Giáo dục vạch chiều hướng hình thành phát triển nhân cáhc trẻ em dẫn dắt trẻ em phát triển theo hướng đó.Điều thực thông qua mục tiêu giáo dục qua thực mục tiêu quan giáo dục nhà trường +Giáo dục đưa lại cho trẻ em yéu tố khác môi trường tự nhiên yếu tố bẩm sinh +Giáo dục bù đắp cho thiếu hụt người bị tật hay bị bệnh gây +Giáo dục uốn nắn phẩm chất tâm lí người theo yêu cầu xã hội +Giáo dục chuẩn bị cho người vươn tới tương lai mà với điều kiện mà chưa thể có +Giáo dục dạy học cách khoa học đảm bảo hình thành phát triển tâm lí ,nhân cách trẻ em theo hướng tốt đẹp -Hoạt động nhân tố định trực tiếp việc hình thành phát triển nhân cách người.Chúng ta biết tâm lí không biểu hoạt đọng ,mà hình thành phát triên hoạt động Do đó,nhân cách người hình thành phát triển hoạt động Hoạt động người hoạt động co mục đích bao giò mang tính tập thể ,tính cộng đồng ,hoạt động người thực thao tác định với công cụ định Do hoạt động đặt trược người phẩm chất lực định thực Chính trình tham gia trực tiếp hoạt động mà người hình thành phát triển phẩm chất lực Từ mối quan hệ mật thiết hoạt động nhân cách hiểu ,giáo dục muốn đạt mục đích trước hết phải tổ chức cho trẻ em tham gia hoạt động định Trang Nhưng hoạt động người mang tính xã hội tính cộng đồng Vì hoạt động với giao lưu Do đương nhiên giao lưu trở thành nhân tố hình thành phát triển nhân cách -Giao lưu tiếp xúc hai hay nhiều người để trao đổi với thông tin cần thiết Giao lưu tạo quan hệ người –người ,các quan hệ xã hội Nếu với xã hội ,giao lưu điều kiện tồn phát triển ,thì cá nhân ,giao lưu có vai trò thế.Không có giao lưu với người khác ,cá nhân không phát trỉên tâm lí ,ý thức ,không thể trở thành nhân cách Sự phát triển cá nhân qui định phát triển tất cá nhân khác mà giao lưu cách trực tiếp hay gián tiếp với họ Tuỳ người mà sử dụng phương tiện để giao lưu mà người ta chia :giao lưu vật chất ,giao lưu tinh thần ,giao lưu ngôn ngữ ,giao lưu tín +Giao lưu vật chất diễn người ta giao tiếp với hành động với vật thể +Giao lưu ngôn ngữ ,ở người sử dụng ngôn ngữ để trao đổi thông tin với nhau.Mỗi tín có nghĩa Giao lưu tín hiệu :giao lưu ngôn ngữ loại giao lưu tín hiệu ,nhưng ,giao lưu tín hiệu dùng để loại tín hiệu khác mà người ta sử dụng giao lưu cử điệu Trong trình giao lưu ,con người ta không nhận thức người khác ,mà nhận thức thân với mò họ nhận so với họ thấy người khác.Trong giao lưu ,sự tiếp xúc mặt tình cảm quan trọng Và điều có mà thân người đối thoại có khả hiểu đồng cảm với nhau.Đây tính chất đối lưu tiếp xúc Nhu cầu giao lưu nhu cầu xã hội xuất sớm người Việc thoả mãn nhu cầu giao lưu cách đắn làm cho tâm lí ,ý thức người phát triển ,nhân cách hình thành Nhóm tập thể : nhân cách người hình thành môi trường xã hội Nhưng người lớn lên trở thành nhân cách đơn môi trưỡng Trang xã hội chung chung trưù tượng Môi trường xã hội cụ thể ,gần gũi nhóm cộng đồng ,là tập thể mà thành viên.Nhóm tập hợp có từ hai người trở lên Có thể phân loại nhóm theo số lượng người ,trong trường hợp người ta có nhóm nhỏ nhóm lớn.Nhóm không thức thường hình thành sở nhu cầu ,thị hiếu nhom sviên,và thường văn buộc Còn phân biệt nhóm theo mục đích nội dung hoạt động như:nhóm học tập ,nhóm lao động Các nhóm đạt trình độ phát triển khác nhau.Một nhóm người thống lại lợi ích riêng gọi phường hội Một nhóm người thống với theo mục đích chung hoạt động tiến xã hội ,lại có tổ chức chặt chẽ gọi tập thể Các quan ,xí nghiệp ,các lớp học ,các đoàn thể xã hộih tập thể Hiện trường học tập trung vào việc rèn luyện đức cho học sinh với hiệu “Tiên học lễ ,hậu học văn”.Trong trình phát triển kinh tế kéo theo nhiều thay đổi quan hệ xã hội đặc biệt đạo đức nhân cách dó không nhà trường cần giáo dục nhân cách xã hội Trang

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận