Tiểu Luận Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Hiện Nay

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu “Giai cấp công nhân Việt Nam” để cùng nắn bắt các nội dung liên quan đến: Sơ lược về giai cấp công nhân Việt Nam; vì sao giai cấp công nhân VN là giai cấp duy nhất có đủ điều kiện lãnh đạo CMVN đầu thể kỷ XX; điều quan trọng nhất đề GCCN VN là giai cấp duy nhất có đủ điều kiện lãnh đạo CMVN đầu thế kỷ XX – điều quan trọng nhất để GCCN VN lãnh đạo được CMVN.

Đang xem: Tiểu luận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam hiện nay

*

1 MỤC LỤC A-PHẦN MỞ ĐẦU B-NỘI DUNG I/ SƠ LƯỢC VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 1/ Khái niệm giai cấp công nhân 2/ Đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam II/ VÌ SAO GIAI CẤP CÔNG NHÂN VN LÀ GIAI CẤP DUY NHẤT CÓ ĐỦĐIỀU KIỆN LÃNH ĐẠO CMVN ĐẦU THỂ KỶ XX 1/ Sứ mệnh lịch sử của GCCN và giai cấp công nhân Việt Nam 2/ Vì sao giai cấp nông dân và tầng l ớp tri th ức thông có đ ủ đi ều ki ệnlãnh đạo CMVN đầu thế kỷ XX III/ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT ĐỀ GCCN VN LÀ GIAI CẤP DUY NHẤTCÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÃNH ĐẠO CMVN ĐẦU THẾ KỶ XX. ĐIỀU QUAN TRỌNGNHẤT ĐỂ GCCN VN LÃNH ĐẠO ĐƯỢC CMVN. 1/ Điều kiện khách quan để khẳng định duy nhất giai cấp công nhâncó đử kiều kiện lãnh đạo CMVN đầu thế kỷ XX 2/ Điều quan trọng nhất để GCCN VN lãnh đạo được CMVN C- KẾT LUẬN 2 A-PHẦN MỞ ĐẦU Qua nghiên cứu và phân tích quy luật kinh tế của s ự vận đ ộng trong xã h ộitư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác -Lê nin đã khẳng định tính t ất y ếu c ủa s ự di ệtvong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời của ph ương th ức s ảnxuất cộng sản chủ nghĩa mà lực lượng duy nhất có sứ mệnh lãnh đạo cuộc cáchmạng thực hiện bước chuyển biến lịch sử này là giai cấp công nhân. Cu ộc cáchmạng này là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa khác về chất so với tất cả cáccuộc cách mạng khác trong lịch sử, nó xoá bỏ hoàn toàn ch ế độ áp bức, bóc l ột,bất công để từng bước xây dựng hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa màgiai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội. Giai cấp công nhân Vi ệt Nam ra đời cũngkhông đứng ngoài nhiệm vụ chung của giai cấp công nhân thế giới nó cũng đạmnhiệm vai trò sứ mệnh lịch sử là giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc đưanước thoái khỏi sự áp bức, bóc lột để tiến lên xây dựng một xã h ội m ới đó là xãhội xã hội chủ nghĩa. 3 B-NỘI DUNG I/ SƠ LƯỢC VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 1/ Khái niệm giai cấp công nhân C.Mác và Ph.Ăngghen đã dùng nhiều thuật ngữ khác nhau để diễn đạt giaicấp công nhân như: giai cấp vô sản, giai cấp vô s ản hiện đ ại, giai c ấp côngnhân đại công nghiệp…Dù khái niệm giai cấp công nhân có nhiều tên gọi khácnhau như thế nào đi nữa thì nó cũng thể hiện hai thuộc tính c ơ b ản: Th ứ nh ất lànhững người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công c ụ s ản xu ất cótính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hóa cao. Th ứ hai là nh ữngngười lao động không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bảnvà bị nhà tư bản bóc lột về giá trị thặng dư, chính thuộc tính này đã bi ến giaicấp công nhân trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản và dựa vào đâymà C.Mác và Ph.Ăng ghen còn gọi giai cấp công nhân là giai cấp vô sản trong xãhội tư bản. Những quan điểm của C. Mác và Ph. ăngghen về hai thuộc tính cơ bản củagiai cấp công nhân cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị, vẫn là cơ sở phương phápluận để cho chúng ta nghiên cứu giai cấp công nhân hiện đại, đặc biệt là đ ể làmsáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay. Căn cứhai thuộc tính cơ bản nói trên, chúng ta có thể định nghĩa: Giai cấp công nhân làmột tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình pháttriển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sảnxuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao; là lực lượng lao động cơ bản tiêntiến trong các quy trình công nghệ, dịch vụ công nghiệp, trực tiếp hoặc gián tiếptham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo cácquan hệ xã hội; đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiêntiến trong thời đại hiện nay. 2/ Đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam Với chính sách khai thác thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp ở ViệtNam, giai cấp công nhân Việt Nam đã ra đời từ đầu thế kỷ XX, trước c ả s ự rađời của giai cấp tư sản Việt Nam và là giai cấp trực ti ếp đ ối kháng v ới t ư b ảnthực dân Pháp. Sinh ra và lớn lên ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, dưới sựthống trị của đế quốc Pháp, cho nên nó cũng có địa vị kinh tế xã hội, có sứ mệnhlịch sử và những đặc điểm như giai cấp công nhân quốc tế. Nhưng do sinh ra vàlớn lên trong những điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam nên ngoàinhững đặc điểm chung đó, giai cấp công nhân Việt Nam còn có những đặc điểmriêng của mình. 4 – Giai cấp công nhân Việt Nam kế thừa đặc tính cần cù sáng tạo trong laođộng của dân tộc và truyền thống yêu nước do họ sinh ra trong lòng một dân tộccó truyền thống đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm. ở giai cấp công nhân, nỗinhục mất nước cộng với nỗi khổ vì bị áp bức bóc lột của giai cấp tư s ản đ ếquốc làm cho lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc kết h ợp là một, khi ến đ ộng cơcách mạng, nghị lực cách mạng và tính triệt để cách mạng của giai cấp côngnhân nhân lên gấp bội. – Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước giai cấp tư sản, s ớm ti ếp thuđược lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin và Đảng Cộng Sản lãnh đạo nên sớm giácngộ về sứ mệnh lịch sử của mình, họ đã nhanh chóng trở thành giai c ấp duynhất lãnh đạo cách mạng nước ta và đồng thời cũng là ch ất xúc tác đ ể nhân dânta dễ tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin và đi theo con đường cách mạng của giai cấpcông nhân. – Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời sau thời điểm chủ nghĩa cơ h ội củaQuốc tế II bị phá sản, sau sự thành công cách mạng tháng Mười Nga và đượcQuốc tế cộng sản chỉ đạo, do vậy giai cấp công nhân n ước ta không b ị ảnhhưởng các khuynh hướng xã hội cải lương và thống nhất được lực lượng cảnước – Giai cấp công nhân phần lớn xuất thân từ nông dân lao đ ộng và nh ữngtầng lớp lao động khác nên gắn bó mật thiết với giai cấp nông dân và t ầng l ớptrí thức, hình thành khối liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân v ới giaicấp nông dân và tầng lớp trí thức. Giai cấp công nhân Việt Nam gắn bó mậtthiết với cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân quốc tế và đã nh ận đ ược s ựgiúp đỡ mọi mặt của giai cấp công nhân quốc tế. – Giai cấp công nhân Việt Nam từ khi ra đời, nhất là từ khi có chính Đảngcủa mình đã trở thành lực lượng chính trị tiên phong đi đ ầu trong công cu ộc đ ấutranh giành độc lập dân tộc và hoàn thành thắng lợi trọn vẹn cuộc cách mạnggiải phóng dân tộc và đang tiến hành xây dựng CNXH. II/ VÌ SAO GIAI CẤP CÔNG NHÂN VN LÀ GIAI C ẤP DUY NH ẤT CÓĐỦ ĐIỀU KIỆN LÃNH ĐẠO CMVN ĐẦU THỂ KỶ XX 1/ Sứ mệnh lịch sử của GCCN và giai cấp công nhân Việt Nam. Lịch sử phát triển của thế giới là lịch sử phát triển của các hình thái kinh t ếxã hội từ thấp đến cao. Trong xã hội có giai cấp luôn có mâu thu ẫn gi ữa l ựclượng sản xuất phát triển đến trình độ xã h ội hóa cao với quan h ệ s ản xu ất cũ,lạc hậu; biểu hiện ra ngoài xã hội là mâu thuẫn giữa giai cấp th ống trị và giaicấp lao động. 5 Trong sự một hình thái kinh tế xã hội, luôn tồn tại một giai cấp trung tâm,có nhiệm vụ phải thoả mãn các điều kiện như: là giai cấp đại di ện cho m ộtphương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp có hệ tư tưởng độc lập; giai cấp nàyphải tiến hành thuyết phục tập hợp và tổ chức quần chúng làm cách mạng. Vàtiến hành xoá bỏ chế độ xã hội cũ; xây dựng hình thái kinh tế xã hội mới ti ếnbộ hơn. Khi nghiên cứu về các giai cấp, tầng lớp trong hình thái kinh tế xã h ộitư bản chủ nghĩa, C.Mác và Ph.Ăngghen đã rút ra các kết luận: Một là: giai cấp tư sản trong chưa đầy một thế kỷ đã tạo ra một lực lượngsản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn, với lực lượng sản xuất bằng tất cả các xãhội trước để lại, tạo ra năng xuất lao động cao hơn nhiều. Do đó giai cấp tư sảnđã từng đóng vai trò tích cực trong lịch sử là tạo năng suất lao động cao. Hai là: khi lực lượng sản xuất đạt tới trình độ xã hội hoá cao, xu ất hi ệnmâu thuẫn về quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa mà t ập trung là s ở h ữu t ư b ảnchủ nghĩa, kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Khi lực lượng s ảnxuất phát triển, quan hệ sản xuất như cũ thì xuất hiện giai c ấp m ới đ ể gi ảiphóng quan hệ sản xuất cũ, đó chính là giai cấp công nhân. Ba là: việc giai cấp công nhân đứng lên đấu tranh để giải phóng giai cấp,điều đó không có nghĩa chỉ giải phóng giai cấp mà tập trung giải phóng xã hộivà giải phóng con người vì giai cấp công nhân có lợi ích phù hợp với nhân dânlao động, với dân tộc và với nhân loại. Từ những kết luận của C.Mác và Ph.Ăngghen và nh ững khẳng định v ề giaicấp công nhân hiện đại là giai cấp có tinh th ần cách m ạng tri ệt đ ể, có kh ả năngtổ chức và lãnh đạo toàn thể nhân dân lao động tiến hành cuộc cải bi ến cáchmạng, từ hình thái kinh tế xã hội tư bản sang hình thái kinh t ế xã h ội c ộng s ảnchủ nghĩa, giải phóng nhân loại khỏi ách áp bức, bất công và m ọi hình th ức bóclột. Hay nói cách khác, đó chính là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: – Trong lĩnh vực kinh tế: giai cấp công nhân tiến hành xoá bỏ chế độ tư hữutư nhân tư liệu sản xuất, xây dựng chế độ công h ữu tư li ệu s ản xu ất, nâng caonăng suất lao động thoả mãn từng bước nhu cầu phát triển của nhân dân. S ứmệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong lĩnh vực này ch ỉ rõ mục tiêu cu ốicùng của giai cấp công nhân, thoả mãn nhu cầu ngày càng đầy đ ủ h ơn: làm theonăng lực, hưởng theo nhu cầu. Do đó nó cần ph ải được th ực hiện một cách lâudài, gian khổ, trải qua từng bước cụ thể. Xoá bỏ ch ế độ chiếm h ữu t ư nhân t ưliệu sản xuất; xây dựng chế độ công hữu là quá trình phù hợp nhưng phải dầndần từ từ. – Trong lĩnh vực chính trị: giai cấp công nhân ph ải trở thành giai c ấpthống trị trong xã hội. Đó là phải đập tan chính quyền tư sản; xây dựng chính 6quyền nhà nước(nền chuyên chính vô sản): thực ch ất là đ ể đảm b ảo quy ền l ựcchính trị thuộc về nhân dân, giữ vai trò quan trọng là công cụ xây dựng xã hộimới, là kiểu nhà nước: nhà nước nửa nhà nước và nhà nước tự tiêu vong. – Trong lĩnh vực xã hội đó là: phải tiến hành xoá bỏ giai c ấp bóc l ột; ph ảitiến hành xoá bỏ giai cấp nói chung, tạo ra sự bình đẳng trong quan h ệ gi ữangười với người. Ở đây xoá bỏ giai cấp bóc lột với tư cách là giai c ấp ch ứkhông xoá bỏ các cá nhân vì họ có thể là những cá nhân có ích trong xã h ội m ới.Có thể nói nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân bao gồm b ốn s ựnghiệp. Đó là sự nghiệp giải phóng giai cấp; sự nghiệp giải phóng xã hội, dântộc; sự nghiệp giải phóng người lao động; và sự nghiệp giải phóng con người.Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân phải được thực hiện trên toàn th ếgiới.Và để thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một quá trìnhlâu dài, gian khổ, phức tạp, nên những người cộng sản ph ải kiên trì, không nóngvội, nó phải được tiến hành hai giai đoạn: tập trung lực lượng để giành chínhquyền và tập trung lực lượng để xây dựng chế độ xã hội mới.Đánh giá về vị trí vai trò của giai cấp công nhân, chủ nghĩa Mác Lênin xác đ ịnhgiai cấp công nhân chính là giai cấp có sứ mệnh lịch s ử h ết s ức to l ớn là xoá b ỏchế độ bóc lột TBCN, thực hiện sự chuyển biến cách mạng từ xã hội TBCN lênxã hội XHCN và Cộng sản chủ nghĩa. Ph. Ăngghen vi ết: “Th ực hi ện s ự nghi ệpgiải phóng thế giới ấy, – đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đ ại”.V.I. Lênin cũng chỉ rõ: “Điểm chủ yếu trong học thuy ết của Mác là ở ch ỗ nólàm sáng rõ vai trò lịch sử thế giới của giai cấp vô sản là ng ười xây dựng xã h ộixã hội chủ nghĩa”. Đối với nước ta thì ngay từ khi mới ra đời giai cấp công nhân Vi ệt Namcũng đã phải đảm nhiệm vai trò sứ mệnh lịch sử của mình, trước hết phải làmcuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp côngnhân là phải lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp,phát huy sức mạnh của dân tộc và sức mạnh giai cấp đưa cách mạng dân t ộcdân chủ đến thắng lợi thông qua đội tiên phong của mình là Đ ảng C ộng s ảnViệt Nam. Giai cấp công nhân Việt Nam và đội tiên phong của nó đã lãnh đạo côngcuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đạt được những thành tựu như xoá bỏ chế độngười bóc lột người, xây dựng cơ sơ vật chất ban đầu của chủ nghĩa xã h ội,giải quyết tốt các vấn đề xã hội như văn hoá, giáo dục, y tế v.v. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay, giai cấp công nhân ViệtNam không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng để hoàn thành nh ững 7nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta tiến tới chủ nghĩa c ộngsản. 2/ Vì sao giai cấp nông dân và tầng lớp tri thức n ước ta không có đ ủđiều kiện lãnh đạo CMVN đầu thế kỷ XX Theo quan điểm của Mác “Các tầng lớp trung đẳng là những tiểu côngnghiệp, tiểu thương, thợ thủ công và nông dân, tất cả đều đ ấu tranh ch ống giaicấp tư sản để cứu lấy sự sống của họ với tính cách là nh ững tầng l ớp trungđẳng. Cho nên họ không cách mạng mà bảo thủ. Th ậm chí, h ơn th ế n ữa, h ọ l ạilà phản động: họ tìm cách làm cho bánh xe lịch sử quay ngược trở lại. Nếu h ọcó thái độ cách mạng thì cũng chỉ trong chừng mực là h ọ thấy họ sẽ ph ải rơivào hàng ngũ giai cấp vô sản: lúc đó, họ bảo vệ lợi ích tương lai của h ọ, ch ứkhông phải lợi ích hiện tại của họ, họ từ bỏ quan niệm của chính họ để đứngtrên quan điểm của giai cấp vô sản.” – Giai cấp nông dân nước ta là giai cấp của nh ững người lao đ ộng s ản xu ấtvật chất trong nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp… trực tiếp sử dụng một t ưliệu sản xuất cơ bản và đặc thù, gắn với thiên nhiên là đất, rừng, bi ển đ ể s ảnxuất ra nông sản. Nông dân có phương thức sản xuất phân tán, năng suất thấp.Giai cấp nông dân, không đại diện cho một lực lượng sản xuất – phương th ứcsản xuất tiên tiến, về quan hệ sản xuất: tư h ữu nh ỏ về đi ều ki ện tự nhiên d ẫnđến sự phân hóa về mặt xã hội, do đó phân tán trong hành đ ộng, đó chính là mâuthuẫn. Giai cấp nông dân không có hệ tư tưởng riêng mà tư tưởng của họ ph ụthuộc vào hệ tư tưởng của giai cấp thống trị xã hội. Họ vốn có cơ cấu khôngthuần nhất, không có sự liên kết chặt chẽ cả về kinh tế và cả về tư tưởng, tổchức. Trong một nước nông nghiệp thì họ là lực lượng chính trị – xã hội đôngđảo nhất và khi được giác ngộ họ trở thành lực lượng cách mạng to lớn nh ấttrong cách mạng xã hội chủ nghĩa. – Đội ngũ trí thức nước ta là những người lao động trí óc ph ức tạp và sángtạo, có trình độ học vấn đủ để am hiểu và hoạt động trong lĩnh vực lao độngcủa mình. Họ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu, gi ảng dạy, ứngdụng khoa học, văn học, nghệ thuật, lãnh đạo và quản lý… Đội ngũ trí th ứckhông có hệ tư tưởng riêng vì không có phương thức sản xuất riêng và địa vịkinh tế – xã hội độc lập. Vai trò và tư tưởng của họ ph ụ thu ộc vào giai c ấpthống trị xã hội. Mặc dù vậy, trí thức luôn giúp giai c ấp th ống tr ị khái quát v ề lýluận để hình thành hệ tư tưởng của giai cấp thống trị xã hội. Từ những lý do trên chúng ta khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam làgiai cấp duy nhất lãnh đạo CMVN đầu thế kỷ XX. III/ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ GCCN VN LÃNH ĐẠO ĐƯỢC CMVN. 8 1/ Điều kiện khách quan để khẳng định giai c ấp công nhân Vi ệt Namlãnh đạo CMVN đầu thế kỷ XX Xuất phát từ quan điểm chung của Chủ nghĩa Mác- Lê nin đã ch ỉ rõ cácđiều kiện khách quan quy định sứ mệnh lich sử của giai cấp công nhân. Thứ nhất là do địa vị kinh tế-xã hội khách quan quy định. Giai c ấp côngnhân là giai cấp gắn với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất dưới chủ nghĩa t ưbản và là lực lượng quyết định phá vỡ quan h ệ s ản xu ất tư b ản ch ủ nghĩa. Saukhi giành chính quyền, giai cấp công nhân, đại biểu cho sự tiến bộ của l ịch s ử,là người duy nhất có khả năng lãnh đạo xã hội xây dựng m ột ph ương th ức s ảnxuất mới cao hơn phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Xem thêm: Một Số Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Lớp 8 Có Đáp Án, Dạng Bài Tập Cân Bằng Pthh Lớp 8 Đầy Đủ Nhất

Xem thêm: Lễ Bảo Vệ Luận Văn Thạc Sĩ Là Gì, Kinh Nghiệm Bảo Vệ Luận Văn Thạc Sĩ Thành Công

Giai cấp công nhânlà con đẻ của nền sản xuất công nghiệp hiện đại, được rèn luyện trong nền sảnxuất công nghiệp tiến bộ, đoàn kết và tổ chức lại thành một lực lượng xã h ộihùng mạnh. Bị giai cấp tư sản áp bức, bóc lột nặng n ề, h ọ là giai c ấp tr ực ti ếpđối kháng với giai cấp tư sản, và xét về bản ch ất h ọ là giai c ấp cách m ạng tri ệtđể nhất chống lại chế độ áp bức, bóc lột tư bản chủ nghĩa. Điều kiện sinh ho ạtkhách quan của họ quy định rằng, họ chỉ có thể tự giải phóng bằng cách giảiphóng toàn xã hội khỏi chế độ tư bản chủ nghĩa. Trong cuộc cách m ạng ấy, h ọkhông mất gì ngoài xiềng xích và được cả thế giới về mình. Địa vị kinh tế – xã hội khách quan không chỉ khiến cho giai cấp công nhântrở thành giai cấp cách mạng triệt để nhất mà còn tạo cho họ khả năng đoàn kếtthống nhất giai cấp, khả năng đạt tới sự giác ngộ về địa vị lịch sử của khả nănghành động chính trị để từng bước đạt mục tiêu cách mạng. Đó là kh ả năng đoànkết các giai cấp khác trong cuộc đấu tranh chống tư bản. Thứ hai là do đặc điểm chính trị-xã h ội quy định giai c ấp công nhân mànhững giai cấp khác không thể có được, đó là giai c ấp tiên phong cách m ạng vàcó tinh thần cách mạng triệt để nhất. Vì họ đại biểu cho ph ương th ức s ản xu ấttiên tiến, gắn liền với những thành tựu khoa học và công ngh ệ hi ện đ ại. Là giaicấp được trang bị bởi lý luận khoa học, cách mạng và luôn luôn đi đ ầu trongmọi phong trào cách mạng theo mục tiêu xóa bỏ xã h ội cũ l ạc h ậu, xây d ựng xãhội mới tiến bộ nhờ đó mà họ có thể tập h ợp được đông đảo các giai c ấp, t ầnglớp khác vào phong trào cách mạng Giai cấp công nhân là giai cấp có ý thức tổ ch ức kỷ luật cao nh ất: Vì là s ảnphẩm của nền đại công nghiệp nên giai cấp này được tôi luyện trong môitrường lao động công nghiệp ngày càng hiện đại cũng như trong cu ộc đấu tranhchống giai cấp phong kiến trước đây cũng như chống giai cấp tư sản ngày nay. Giai cấp công nhân còn mang bản chất quốc tế bởi vì giai cấp tư sản khôngchỉ bóc lột giai cấp vô sản trong nước mà còn bóc lột giai c ấp vô s ản ở các 9nước khác. Cho nên muốn chiến thắng giai cấp t ư s ản bu ộc giai c ấp công nhânphải liên minh quốc tế. Ngoài những điều kiện khách quan chung quy định sư mệnh lịch sử của giaicấp công nhân thì giai cấp công nhân Việt nam cũng còn có nh ững đi ều ki ệnkhách quan riêng để khẳng định là giai cấp duy nhất lãnh đ ạo được CMVN đ ầuthế kỷ XX đó là: – Giai cấp công nhân Việt Nam sinh ra trong lòng một dân tộc có truy ềnthống đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm. Ở giai cấp công nhân, nỗi nhục mấtnước cộng với nỗi khổ vì ách áp bức bóc lột của giai cấp tư sản đế quốc làm cholợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc kết hợp làm một, khiến động cơ cách mạng,nghị lực cách mạng và tính triệt để cách mạng của giai cấp công nhân được nhânlên gấp bội. – Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và từng bước trưởng thành trongkhông khí sôi sục của một loạt phong trào yêu nước và các cuộc khởi nghĩachống thực dân Pháp liên tục nổ ra như: phong trào Cần Vương, cuộc khởinghĩa của Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, các cuộc vận đ ộng yêu n ước c ủaPhan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, v.v. đã có tác d ụng to l ớnđối với việc cổ vũ tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất và quy ết tâm đ ập tanxiềng xích nô lệ của toàn thể nhân dân ta. Nhưng tất cả các phong trào ấy đềuthất bại và sự nghiệp giải phóng dân tộc đều lâm vào tình trạng bế tắc vềđường lối. – Vào lúc đó, phong trào cộng sản và công nhân th ế giới phát tri ển, cu ộcCách mạng Tháng Mười Nga bùng nổ, thắng lợi và ảnh hưởng đến phong tràodân tộc dân chủ ở nước khác, nhất là ở Trung Quốc, trong đó có phong trào cáchmạng ở nước ta. Tấm gương cách mạng Nga và phong trào cách mạng ở nhi ềunước khác đã cổ vũ giai cấp công nhân non trẻ Việt Nam đ ứng lên nh ận l ấy s ứmệnh lãnh đạo cách mạng nước ta và đồng thời cũng là chất xúc tác khích l ệnhân dân ta lựa chọn, tiếp nhận con đường cách mạng của ch ủ nghĩa Mác-Lêninvà đi theo con đường cách mạng của giai cấp công nhân. Từ đó giai cấp côngnhân Việt Nam là giai cấp duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. – Giai cấp công nhân Việt Nam tuyệt đại bộ phận là xu ất thân t ừ nông dânlao động và những tầng lớp lao động khác, nên có mối liên h ệ tự nhiên v ới đôngđảo nhân dân lao động bị mất nước, sống nô lệ nên cũng là đi ều ki ện thu ận l ợiđể giai cấp công nhân xây dựng nên khối liên minh công nông v ững ch ắc vàkhối đoàn kết dân tộc rộng rãi bảo đảm cho sự lãnh đạo của giai c ấp công nhântrong suốt quá trình cách mạng ở nước ta. 2/ Điều quan trọng nhất để GCCN VN lãnh đạo được CMVN 10 Ngay từ khi mới ra đời, bản thân giai cấp công nhân Việt Nam đã khôngngừng hoạt động và trưởng thành từng bước về số lượng và chất lượng. Về sốlượng chẳng những ngày càng tăng lên rất rõ rệt, mà còn đa dạng h ơn v ề cơcấu, các loại công nhân với nhiều ngành nghề ngày càng phong phú phát triển.Về chất lượng, bản thân giai cấp công nhân luôn có sự nâng cao về h ọc vấn, vềkhoa học công nghệ và tay nghề; từ hoạt động kinh tế, đấu tranh kinh t ế trướcmắt, đã từng bước hoạt động chính trị, đấu tranh chính trị, thông qua các tổ chứcnghiệp đoàn, công đoàn, từng bước có ý thức giai cấp, giác ngộ giai cấp và caonhất là dẫn đến hình thành đảng tiên phong là Đảng Cộng s ản. Khi đó, theo ch ủnghĩa Mác-Lênin, giai cấp công nhân đã từ chỗ là “giai cấp tự nó” (tức là ch ưacó ý thức giác ngộ giai cấp) đến chỗ là “giai cấp vì nó” (tức giai cấp tự giác). Vìthế, giai cấp công nhân trở thành cơ sở chính trị căn bản nhất của Đảng Cộngsản. Có áp bức giai cấp thì tất yếu dẫn đến đấu tranh giai c ấp. Ngay t ừ khi m ớira đời giai cấp công nhân đó tiến hành những cuộc đấu tranh chống áp bức bóclột của giai cấp tư sản. Những cuộc đấu tranh ban đầu di ễn ra l ẻ t ẻ, mang tínhtự phát vì mục đích kinh tế như đập phá máy móc, đòi cải thiện điều kiện làmviệc v.v do thiếu lý luận cách mạng dẫn đường, tổ chức tiên phong lãnh đ ạonên đều thất bại. Sự phát triển của phong trào công nhân ngày càng mở rộng, phát triển từthấp đến cao đòi hỏi phải có lý luận tiên ti ến d ẫn đường và t ổ ch ức tiên phonglãnh đạo. Chủ nghĩa Mác ra đời đã đáp ứng được đòi hỏi của phong trào côngnhân, xâm nhập vào phong trào công nhân, được công nhân tiếp thu nhanh chóngtrở thành hệ tư tưởng, vũ khí lý luận của giai cấp công nhân. Chỉ khi nào giai cấp công nhân đạt tới trình độ tự giác bằng vi ệc ti ếp thu lýluận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin thì phong trào cách mạngcủa nó mới thật sự là một phong trào chính trị. Trình độ lý luận đó cho phép giaicấp công nhân nhận thức được vị trí, vai trò của mình trong xã hội, nguồn gốctạo nên sức mạnh và biết tạo nên sức mạnh đó bằng sự đoàn k ết, nh ận rõ m ụctiêu, con đường và những biện pháp giải phóng giai cấp mình, gi ải phóng c ả xãhội và giải phóng nhân loại. Phải có chủ nghĩa Mác soi sáng, giai c ấp công nhânmới đạt tới trình độ nhận thức lý luận về vai trò lịch sử c ủa mình. S ự thâmnhập của chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân dẫn đ ến s ự hình thành chínhĐảng của giai cấp công nhân. Đảng Cộng sản là đội tiên phong, là tổ chức chínhtrị cao nhất của giai cấp công nhân. Đảng Cộng sản bao gồm những ph ần tửtiên tiến nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao đ ộng, đ ấu tranh m ột cáchtriệt để và trung thành vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao đ ộng và 11của cả dân tộc. Đảng Cộng sản lấy chủ nghĩa Mác-Lênin là n ền t ảng t ư t ưởngvà kim chỉ nam cho hành động. Lịch sử Việt Nam cũng chứng minh rằng, giai cấp công nhân Việt Nam rađời chưa được bao lâu ngay cả khi nó chưa có Đảng mà đã tổ ch ức m ột cách t ựphát nhiều cuộc đấu tranh chống bọn tư bản thực dân như. Cuộc bãi công của600 thợ nhuộm ở Chợ Lớn năm 1922. Năm 1927 có gần ch ục cuộc bãi công v ớihàng trăm người tham gia. Năm 1928-1929 có nhiều cuộc bãi công khác với hàngnghìn người tham gia, trong đó tiêu biểu nhất là cuộc đấu tranh của công nhân ximăng Hải Phòng, sợi Nam Định, xe lửa Trường Thi (Vinh), AVIA (Hà N ội), PhúRiềng (Bình Phước)… Những cuộc đấu tranh như thế không chỉ giới hạn trongcông nhân mà còn tác động sâu sắc đến các tầng lớp khác, đặc biệt là đến giaicấp nông dân, các tầng lớp nhân dân lao động, thanh niên, sinh viên làm cho b ọnthống trị thực dân hoảng sợ. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết h ợp ch ủ nghĩaMác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta vào đ ầunăm 1930 của thế kỷ XX. Chỉ có Đảng Cộng sản lãnh đạo, giai cấp công nhânmới chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác trong mỗi hành động vớitư cách một giai cấp tự giác và thực sự cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phongcủa nó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi nói giai cấp công nhân lãnh đ ạo là nóiđến toàn bộ giai cấp như một chỉnh thể chứ không phải từng nhóm, từng người.Để có thể lãnh đạo, giai cấp công nhân phải có l ực l ượng, có t ổ ch ức tiêu bi ểucho sự tự giác và bản chất giai cấp của mình. Lực l ượng đó là Đ ảng C ộng s ản.Xét về thành phần xuất thân thì nước ta có nhi ều đ ảng viên không ph ải là côngnhân. Nhưng, bất cứ đảng viên nào cũng phải đứng trên l ập trường giai c ấpcông nhân thể hiện ở lý tưởng, ở lý luận Mác-Lênin và đường lối cách mạng, ởtinh thần kiên quyết cách mạng trong cuộc đấu tranh để th ực hiện sứ m ệnh c ủagiai cấp công nhân vì lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động vàcủa cả dân tộc. Điều này được Đảng ta khẳng định rất rõ: “Đảng C ộng s ảnViệt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phongcủa nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích củagiai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”. Đảng c ủa giai c ấp côngnhân nước ta đã lãnh đạo toàn dân hoàn thành thắng lợi trọn vẹn cuộc cáchmạng giải phóng dân tộc và đang tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xãhội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đây là nhiệm vụ lịch sử khó khăn,phức tạp nhất. 12 Trong công cuộc xây dựng đất nước quá độ lên ch ủ nghĩa xã h ội hi ện nay,đội ngũ công nhân Việt Nam bao gồm những người lao động chân tay và laođộng trí óc hoạt động sản xuất trong ngành công nghiệp và dịch vụ thuộc cácdoanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, hay thuộc khu vực tư nhân, hợp tác liêndoanh với nước ngoài, tạo thành một lực lượng giai cấp công nhân thống nhấtđại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến dưới sự lãnh đạo của Đảng C ộngsản Việt Nam được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ ChíMinh đang lãnh đạo công cuộc đổi mới và phát triển đất n ước. H ọ là l ực l ượngđi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là cơ sở xã hội ch ủ yếunhất của Đảng và Nhà nước ta, là hạt nhân vững chắc trong liên minh công nhân- nông dân – trí thức, nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, do hoàn cảnh hình thành, điều kiện kinh tế – xã h ội quy đ ịnh,giai cấp công nhân Việt Nam còn có những nhược điểm (như số lượng còn ít,chưa được rèn luyện nhiều trong công nghiệp hiện đại, trình độ văn hoá và taynghề còn thấp…). Nhưng điều đó không thể là lý do đ ể ph ủ nh ận s ứ m ệnh l ịchsử của giai cấp công nhân Việt Nam. Để khắc ph ục nh ững nhược đi ểm ấy,Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá VII củaĐảng ta, một Nghị quyết gắn trực tiếp vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoávới vấn đề xây dựng phát triển giai cấp công nhân đã ch ỉ rõ ph ương h ướng xâydựng giai cấp công nhân nước ta trong giai đoạn hiện nay là: “Cùng với quá trìnhphát triển công nghiệp và công nghệ theo xu hướng công nghiệp hoá, hiện đạihoá đất nước, cần xây dựng giai cấp công nhân phát triển về số lượng, giác ngộvề giai cấp, vững vàng về chính trị, tư tưởng, có trình độ học vấn và tay ngh ềcao, có năng lực tiếp thu và sáng tạo công nghệ mới, lao động đ ạt năng su ất,chất lượng, hiệu quả cao, vươn lên làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình”. C/ KẾT LUẬN Tóm lại, qua việc phân tích, trình bày về nội dung s ứ m ệnh lịch s ử c ủa giaicấp công nhân nói chung và giai cấp công nhân Việt Nam. Chúng ta kh ẳng đ ịnhgiai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp duy nhất có đ ử đi ều ki ện lãnh đ ạoCMVN đàu thề kỷ XX.Vì vậy hiểu rõ về giai cấp công nhân, đặc biệt hiểu rõsứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là điều hết sức quan trọng trong nhậnthức thức mỗi chúng ta, từ đó giúp mỗi người có một cái nhìn, một nhận thứcđúng đắn hơn trong từng giai cấp xã hội nói chung cũng nh ư giai c ấp công nhânnói riêng, để qua đó mỗi người cần lỗ lực nâng cao ý thức trách nhiệm về giaicấp công nhân cũng như nâng cao tri thức bản thân. Công cuộc đổi mới đất nước, định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng takhởi xướng và lãnh đạo đã thu được những thành tựu to l ớn, có ý nghĩa r ất quan 13trọng. Giai cấp công nhân đang đi đầu trong xây dựng xã h ội m ới, nh ất là trongviệc xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội nhằm thực hi ệndân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó là bằng chứngmột lần nữa chỉ rõ năng lực lãnh đạo của giai cấp công nhân nước ta, vai tròkhông có lực lượng xã hội nào có thể thay thế được trong sự nghiệp cách mạng. Trong tình hình xã hội nước ta hiện nay, Đảng và nhà nước ta đang cố gắngthúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đồng thời Đ ảng vànhà nước đã và đang nâng cao trình độ giai cấp công nhân đ ể đáp ứng đ ược yêucầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Để nâng cao trình độ nhậnthức mỗi người dân nước ta cũng như giai cấp công nhân Việt Nam thì vấn đểcấp thiết là tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,giáo dục đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai cấp công nhân TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần th ứ bảy Ban Ch ấphành Trung ương khóa VII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994 2. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị qu ốc gia, Hà n ội2006 3. Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác-Lê Nin, NxbChính Trị Quốc Gia, Hà nội 2009 6. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận