Tiểu Luận Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân Ngang

Như ta đã biết dân quân được tổ chức ở các phường, xã, thị trấn, tự vệ được tổ chức trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị hành chánh sự nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị – xã hội, ngoài nhiệm vụ giữ gìn an ninh ở địa phương ra thì công việc hàng ngày và cũng là nhiệm vụ chính của họ chính là lao động sản xuất. Theo pháp lệnh về dân quân tự vệ thì lực lượng dân quân tự vệ có độ tuổi từ 18 đến 45 đối với nam và 18 đến 40 đối với nữ do đó lực lượng dân quân tự vệ là lực lượng đang trong độ tuổi lao động nhiệt tình và sáng tạo nhất của cuộc đời và vì vậy lực lượng dân quân tự vệ đóng vai trò rất quan trọng trong lao động sản xuất.

Đang xem: Tiểu luận xây dựng nền quốc phòng toàn dân

*
*

Xem thêm: Tuyển Tập Các Công Thức Tính Diện Tích Hình Tứ Giác Lớp 5, Công Thức Tính Diện Tích Hình Tứ Giác Lớp 5

Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Xây dựng một nền quốc phòng toàn dân với lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh của nước ta trong giai đoạn hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Xem thêm: Cách Viết Đoạn Văn Nghị Luận Về An Toàn Thực Phẩm Hiện Nay, Nghị Luận Về An Toàn Thực Phẩm (8 Mẫu)

uyền, chiến tranh giải phóng dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng đã kế thừa và phát triển truyền thống quân sự quốc phòng lên một bước mới. Những chiến công mà cha ông ta đã giành được chính là nhờ có sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc vĩ đại, cùng với nó là sự xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lê Nin về chiến tranh, quân đội và quốc phòng vào điều kiện cụ thể Việt Nam, Đảng ta đã giải quyết đúng đắn và sáng tạo vấn đề tổ chức lực lượng trong khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng với phương châm “vũ trang toàn dân đi đôi với xây dựng Quân đội nhân dân”, đồng thời giải quyết tốt vấn đề về hậu phương chiến lược và lực lượng đồng minh chiến lược của cách mạng. Từ những kinh nghiệm và những bài học xương máu trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, và yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc hiện nay mà ta có thể khẳng định rằng xây dựng nền quốc phòng toàn dân với lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, là nhiệm vụ chiến lược và thường xuyên lâu dài,vừa khẩn trương cấp bách trong cục diện đất nước ngày nay, đó là nhiệm vụ của toàn dân, toàn quân ta.Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác, là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt nam, sự quản lý, điều hành của Chính phủ và của Uỷ ban Nhân dân, sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp, là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước ở cơ sở. Lực lượng này được tổ chức ở xã, phường, thị trấn gọi là dân quân, được tổ chức ở các cơ quan Nhà nước, đơn vị hành chánh sự nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị – xã hội gọi là tự vệXuất phát từ quan điểm chiến tranh nhân dân của Đảng ta là luôn luôn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Xuất phát từ mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, xây dựng Tổ Quốc luôn đi đôi với bảo vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa. Vì thế những quốc gia dân tộc khi giành được chính quyền, giành được độc lập tự do thì phải luôn chú trọng, quan tâm giải quyết mối quan hệ này. Xây dựng Tổ Quốc và bảo vệ Tổ Quốc là hai vấn đề khác nhau nhưng giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ, biện chứng, hữu cơ tác động qua lại lẫn nhau. Xây dựng Tổ Quốc là làm cho đất nước từng bước phát triển về mọi mặt kinh tế, chính trị xã hội, quân sự, khoa học kỹ thuật. Xây dựng Tổ Quốc là xây dựng từ cơ sở hạ tầng cho tới kiến trúc thượng tầng, xây dựng từ những điểm khởi đầu cho mãi mãi về sau, khiến cho đất nước ngày càng tiến bộ, phát triển đi lên sánh vai với các cường quốc năm châu. Tuy nhiên chỉ xây dựng Tổ Quốc không thôi thì chưa đủ, cùng với xây dựng ta còn phải phối kết hợp với việc bảo vệ Tổ Quốc, có như vậy xây dựng mới có cơ sở, nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển và huy động được mọi tiềm năng vốn có. Bảo vệ Tổ Quốc là để chống lại mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù nhằm chống phá ta về mọi mặt, trên cơ sở đó bảo vệ mọi thành tựu xây dựng đất nước của mọi thế hệ những người Việt Nam chúng ta. An ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định là điều kiện cho đất nước phát triển về mọi mặt, do đó những quốc gia đã có độc lập chủ quyền phải chăm lo đến việc xây dựng và bảo vệ. Xây dựng để bảo vệ, bảo vệ để xây dựng, hai vấn đề đó tuy mới thoạt nghe tưởng chừng hoàn toàn khác nhau,nhưng giữa chúng có mối quan hệ vô cùng mật thiết, không thể tách rời, luôn tác động qua lại lẫn nhau. Mối quan hệ hữu cơ đó là điều kiện tiền đề để thúc đẩy đất nước phát triển, xây dựng Tổ Quốc giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Xuất phát từ những quan điểm, tư tưởng nhận thức của Đảng ta về việc giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng với bảo vệ Tổ Quốc trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng ta luôn luôn cho rằng xây dựng và bảo vệ có một mối quan hệ luôn luôn đi đôi trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Bản chất âm mưu của kẻ thù không thay đổi là xoá bỏ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, do đó xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc là quy luật phổ biến của các nước đi lên chủ nghĩa xã hội, quan điểm của Đảng ta phù hợp với lí luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin. Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ, nó vẫn và luôn luôn là quy luật phổ biến của cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng giải quyết tốt mối quan hệ này.Xuất phát từ thực tiễn của địa hình, của vị trí địa lí, chính trị, quân sự của Việt Nam trong khu vực.Việt Nam có địa hình: chiều dài lớn, chiều rộng hẹp, có đường bờ biển dài trên 3200 km,có nhiều đảo và quần đảo, có vị trí rất quan trọng ở khu vực Đông Dương. Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực đi theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa, là nước Xã Hội Chủ Nghĩa đầu tiên ở Đông Nam á đã và đang giương cao ngọn cờ đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ Quốc, đòi toàn vẹn lãnh thổ trước các cường đế quốc lớn; đồng thời cũng đã giành được nhiều thắng lợi to lớn và vang dội, gây được uy tín lớn trên trường quốc tế, điều đó làm cho kẻ thù vô cùng tức tối và càng làm cho chúng chống phá ta quyết liệt hơn.Xuất phát từ đặc điểm, tình hình thực tiễn của đất nước ta hiện nay, đặc biệt là từ những năm đổi mới, chúng ta đã thu dược những kết quả to lớn trong nhiều lĩnh vực song vẫn còn gặp nhiều khó khăn,trong khi đó kẻ thù câu kết với nhau triệt để lợi dụng những khó khăn và tìm mọi cách để chống phá, thôn tính Việt Nam. Nước ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kì hoà bình, đang thực hiện những đường lối của Đảng về phát triển kinh tế -xã hội sau những năm đổi mới, đẩy lùi lạm phát, đưa kinh tế nhanh chóng phát triển, trật tự an ninh được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng , phấn khởi hăng hái khắc phục những khó khăn chống tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó ta còn vấp phải một số khó khăn như nền kinh tế còn mất cân đối về cơ cấu, tệ nạn xã hội còn nhiều do đó an ninh chính trị chưa thật vững chắc. Sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Xã Hội Chủ Nghĩa ở Đông Âu,Việt Nam vẫn kiên định đi theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa mà Bác và Đảng ta đã chọn.Việc kiên định với mục tiêu, con đường đã chọn của Đảng và nhân dân ta càng làm cho kẻ thù chống phá ta quyết liệt hơn.Chúng thông qua những hoạt động diễn biến hoà bình để thực hiện xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, triệt tiêu sự lãnh đạo của Đảng ta. Chúng tiếp tục chống phá về chính trị, tư tưởng, văn hoá, kích động đấu tranh đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; chúng chống phá trên lĩnh vực kinh tế, gây rối loạn về chính trị; chúng lợi dụng vấn đề tôn giáo, vấn đề dân tộc để chống Việt Nam; chúng móc nối sử dụng bọn phản động tay sai trong chế độ cũ, vô hiệu hoá sức mạnh lực lượng vũ trang của ta.Xuất phát từ kinh nghiệm trong lịch sử truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, xây dựng đất nước vững mạnh luôn luôn làm cơ sở cho việc bảo vệ Tổ Quốc.Thực hiện việc kết hợp xây dựng kinh tế để củng cố quốc phòng. Truyền thống động viên sức người, sức của tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn trước những tình huống khi chiến tranh xâm lược xảy ra.Từ những cơ sở lí luận và thực tiễn trên, ta có thể rút ra kết luận vấn đề xây dựng một nền quốc phòng toàn dân với lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh của nước ta trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng và cần thiết.2. Nội dung.2.1 Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ.Lực lượng dân quân tự vệ là lực lượng chiến lược của “chiến tranh nhân dân” Việt Nam, là công cụ bạo lực và là một trong những lực lượng chuyên chính của chính quyền nhân dân ở cơ sở, là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân, là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân của đất nước, đồng thời lực lượng dân quân tự vệ cũng là nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc ở địa phương.Theo đường lối quân sự của Đảng ta, lực lượng vũ trang nhân dân gồm 3 thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ. Từ trước tới nay, dân quân tự vệ luôn luôn giữ vai trò quan trọng trong chiến tranh nhân dân. Nói đến chiến tranh nhân dân nhất thiết phải nói đến lực lượng dân quân tự vệ. Vì vậy, việc nhận thức vai trò của dân quân tự vệ là rất quan trọng.Trong chiến tranh lực lượng dân quân tự vệ luôn là lực lượng đi đầu trong công tác bảo vệ trật tự an ninh tại hậu phương đồng thời cũng tham gia chiến đấu hiệu quả mỗi khi cần thiết.Dân quân tự vệ còn có vai trò là lực lượng chủ yếu để tiến hành chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch và để bảo vệ hậu phương rộng lớn của ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang đông đảo nhất, lại không thoát ly sản xuất mà luôn luôn bám đất, bám dân để giữ làng, chống địch càn quét khủng bố, làm thất bại âm mưu “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt” của chúng. Dân quân tự vệ đảm nhiệm việc trừ gian tiễu phỉ, tiêu hao và tiêu diệt sinh lực địch, đánh vào hậu phương của chúng… Dân quân tự vệ với những vũ khí thô sơ như giáo mác, gậy gộc, súng đạn… tự chế cũng đã tìm cách đánh giặc rất tài tình khiến cho địch ăn không ngon, ngủ không yên. Dân quân tự vệ còn là lực lượng nòng cốt động viên tổ chức và rèn luyện toàn dân tham gia giết giặc. Dân quân tự vệ giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ hậu phương của ta.Lực lượng dân quân tự vệ là một khái niệm mới có trong mấy chục năm gần đây tuy nhiên về bản chất lực lượng này đã luôn luôn tồn tại trong thế trận chiến tranh nhân dân của ta từ rất lâu rồi. Từ thời phong kiến trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm nhân dân ta đã biết lập thế trận “vườn không nhà trống” với thế trận này người dân tuy không trực tiếp đánh phá quân địch nhưng cũng đã làm cho chúng không thể cướp phá lương thực làm suy yếu một phần sức mạnh của chúng có thể nói nhờ có lực lượng tại chỗ này mà vó ngựa quân Nguyên Mông không thể đạp gẫy được một ngọn cỏ nào của nước ta.Cho đến những cuộc chiến tranh hiện đại với các nước đế quốc gần đây một lần nữa lực lượng dân quân tự vệ lại đóng góp một phần vào thắng lợi vẻ vang của nhân dân ta trước những cường quốc quân sự nhất nhì thế giới. Thậm chí dân quân tự vệ đã bắn rơi được máy bay Mỹ chỉ với những vũ khí đơn giản như súng 12.7 ly, hay các loại pháo hạng nhẹ.Vai trò chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ thậm chí đã trở thành thành ngữ “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”.Dân quân tự vệ là công cụ chuyên chính chủ yếu của chính quyền nhân dân ở cơ sở để thực hiện chuyên chính đối với thù trong giặc ngoài bảo vệ lợi ích dân tộc và lợi ích của nhân dân. Trong qúa trình đấu tranh vũ trang cách mạng, dân quân tự vệ tỏ ra rất mực trung thành với dân tộc, với nhân dân lao động. Dân quân tự vệ đóng vai trò hậu thuẫn tin cậy của nông dân lao động trong cuộc đấu tranh nhằm thực hiện cuộc cách mạng dân chủ, trong cuộc vận động giảm tô, giảm tức cải cách ruộng đất. Dân quân tự vệ cùgn công an nhân dân ra sức giữ gìn trật tự xóm làng yên vui trấn áp bọn phản động. Vì vậy, dân quân tự vệ đã được nhân dân ta hết lòng tin yêu giúp đỡ, nhờ đó mà không ngừng phát triển vững mạnh.Trong lao động sản xuất lực lượng dân quân tự vệ lại là lực lượng chủ yếu làm ra của cải vật chất cho xã hội trên đồng ruộng cũng như là trong các nhà máy xí nghiệp.Như ta đã biết dân quân được tổ chức ở các phường, xã, thị trấn, tự vệ được tổ chức trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị hành chánh sự nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị – xã hội, ngoài nhiệm vụ giữ gìn an ninh ở địa phương ra thì công việc hàng ngày và cũng là nhiệm vụ chính của họ chính là lao động sản xuất. Theo pháp lệnh về dân quân tự vệ thì lực lượng dân quân tự vệ có độ tuổi từ 18 đến 45 đối với nam và 18 đến 40 đối với nữ do đó lực lượng dân quân tự vệ là lực lượng đang trong độ tuổi lao động nhiệt tình và sáng tạo nhất của cuộc đời và vì vậy lực lượng dân quân tự vệ đóng vai trò rất quan trọng trong lao động sản xuất.Tóm lại, trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, lực lượng dân quân tự vệ giữ một vai trò chiến lược hết sức quan trọng. Khẳng định vai trò chiến lược của dân quân tự vệ, không phải chúng ta chỉ căn cứ vào những thắng lợi mà dân quân tự vệ đã giành được trong thực tiễn chiến tranh ở cả hai miền mà chính là chúng ta đã xuất phát từ đường lối quân sự mác-xít của Đảng ta, từ bản chất của chiến tranh nhân dân, xuất phát từ đặc điểm của chiến tranh nhân dân ở nước ta.Nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ.Lực lượng dân quân tự vệ có các nhiệm vụ sau:1. Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tiêu diệt, tiêu hao lực lượng địch, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc, bảo vệ địa phương, cơ sở;2. Phối hợp với công an, Bộ đội biên phòng, bộ đội thường trực và các đoàn thể nhân dân giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ các công trình quốc phòng, các kho vũ khí trang bị kỹ thuật, phát hiện và thu giữ các loại vũ khí trang bị quân sự tồn giữ bất hợp pháp ở địa phương, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện;3. Bổ sung cho quân đội, phối hợp với quân đội chiến đấu, phục vụ chiến đấu, phục vụ tiền tuyến;4. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, xung kích trong lao động sản xuất, bảo vệ sản xuất, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa và các sự cố nghiêm trọng khác.Với nhiệm vụ đó, công tác dân quân tự vệ hiện nay cần được triển khai toàn diện, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cũng như xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đặc biệt, trong thời kì mới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước có sự phát triển với yêu cầu ngày càng cao, nên đồi hỏi công tác dân quân tự vệ phải có sự đổi mới hơn nữa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngang tầm nhiệm vụ trên.2.2 Phương hướng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay.Lực lượng dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự tại các đoàn thể cơ sở địa phương, đồng thời cũng là lực lượng hùng hậu trong công cuộc xây dựng đất nước XHCN, vì vậy xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay không chỉ là đơn thuần xây dựng lực lượng này theo khía cạnh quân sự chính trị mà còn phải áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật để hoạt động xây dựng đất nước của dân quân tự vệ có hiệu quả hơn.Định hướng chung của Đảng ta về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là tạo sự ổn định và hợp lý về số lượng, nâng cao về chất lượng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ một cách có tổ chức và quy mô phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm dân tộc, tôn giáo điều kiện địa lý và nhiệm vụ quốc phòng an ninh của từng địa phương và sự chuyển đổi về cơ chế kinh tế trong giai đoạn hiện nay.Định hướng cụ thể về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được thể hiện theo 4 điểm sau:1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ các cấp và của lực lượng dân quân tự vệ đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.Phải giáo dục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và thế hệ trẻ. Kết hợp giáo dục tập trung ở các lớp với giáo dục thường xuyên bằng nhiều hình thức, làm cho mọi cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp, phải ngành và nhân dân có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân. Kết hợp quốc phòng – an ninh với kinh tế, phối hợp chặt chẽ các hoạt động quốc phòng, an ninh và đối ngoại; thấy rõ những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Từ đó nâng cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa xã hội, đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, xác định rõ trách nhiệm, trước hết là của đội ngũ cán bộ. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng thuộc trách nhiệm của mỗi người, mỗi tổ chức, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia.2. Đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:Tăng cường xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, làm nền tảng của thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, coi trọng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Tập trung chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, đặc biệt là ở tuyến biên giới, đảo và các địa bàn trọng điểm ở nội địa. Nắm chắc tình hình, chủ động phát hịên và đối phó có hiệu quả với những âm mưu, thủ đoạn phá hoại của địch, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống. Giải quyết tốt tình hình an ninh ở cơ sở, các vụ khiếu kiện, tố cáo và mâu thuẫn trong nội bộ, nhất là những điểm nóng; xử lý kịp thời và có hiệu quả các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để chia rẽ đoàn kết dân tộc, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa.Các Bộ, ngành, địa phương cần nắm vững và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch A, triển khai xây dựng cụ thể kế hoạch B của các ngành, các cấp, trước hết là đối với các Bộ, ngành Trung ương. Các cấp, các ngành, các địa phương phải thể hiện rõ sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng trong xây dựng và thực hiện các dự án dài hạn, ngắn hạn, các dự án liên doanh, các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong điều chỉnh bố trí dân cư, xây dựng củng cố bến cảng, sân bay, đường giao thông thủy, bộ, chú trọng phát triển giao thông nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế – quốc phòng trên từng địa bàn cụ thể. Kết hợp thực hiện tốt các chính sách xã hội với chính sách hậu phương quân đội. Coi trọng xây dựng tiềm lực và nguồn bảo đảm để đáp ứng nhu cầu quốc phòng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.3. Xây dựng, nâng cao sức mạnh tổng hợp, tạo bước phát triển mới về chất lượng và sức mạnh chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ địa phương:Các Bộ, ngành và các địa phương phải chăm lo xây dựng để nâng cao sức mạnh chiến đấu toàn diện. Xây dựng cơ quan quân sự địa phương, cơ quan và cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành với chất lượng tốt, đủ sức làm tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy thực hiện công tác quốc phòng trong thời kỳ mới.Xây dựng bộ đội địa phương đủ số lượng, có chất lượng. Tổ chức huấn luyện cho từng đối tượng theo đúng nội dung chương trình quy định sát với tình hình nhiệm vụ địa bàn hoạt động, phù hợp với sở trường cách đánh của từng lực lượng.Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng Dân quân tự vệ theo quy định của pháp lệnh về Dân quân tự vệ, nhất là chất lượng về chính trị. Duy trì số lượng, quy mô tổ chức và phương thức hoạt động phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực sự là lực lượng nòng cốt xung kích trong phòng, chống thiên tai ở cơ sở.Duy tình hình huấn luyện và quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên, quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật. Xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch động viên, huấn luyện diễn tập từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ sĩ quan dự bị và các đơn vị dự bị động viên. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác tuyển sinh quân sự hàng năm, có chính sách ưu tiên đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.Tổ chức sơ kết việc thực hiện Pháp lệnh về Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong năm 2001, tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện hai pháp lệnh trên ở cấp quân khu và trong toàn quốc.4. Từng bước hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác quốc phòng và tăng cường quản lý nhà nước về công tác quốc phòng.Bộ Quốc phòng cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan giúp Chính phủ nghiên cứu soạn thảo mới, bổ sung, sửa đổi các văn bản về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương cho phù hợp với tình hình mới.Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành, địa phương theo phân cấp của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu” đã được xác định trong Nghị quyết số 02/BTC ngày 30 tháng 7 năm 1987 của Bộ Chính trị.Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện nghiêm túc ở cấp tỉnh. Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện công tác quốc phòng lên Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Quốc phòng, thời gian theo quy định của Bộ quốc phòng).3. Kết luận.3.1 Sự cần thiết của lực lượng dân quân tự vệ.Lực lượng dân quân tự vệ là một lực lượng rất cần thiết và không thể thiếu được trong chiến tranh nhân dân Việt Nam.Trong thời bình lực lượng dân quân tự vệ là lực lượng chính tham gia lao động làm ra phần lớn của cải vật chất cho xã hội, đồng thời dân quân tự vệ hoạt động tích cực cũng có thể đẩy lùi được các tệ nạn xã hội như làm cho các đoàn thể cơ sở ở điạ phương trở nên vững mạnh hơn từ đó mới có thể thực hiện tốt các chỉ thị của trung ương góp phần xây dựng chính quyền trung ương ngày càng hoàn chỉnh về chất lượng.Trong thời chiến lực lượng dân quân tự vệ chính là lực lượng đảm bảo cho hậu phương vững chắc đồng thời chi viện sức người sức của cho tiền tuyến thân yêu.Có thể nói lực lượng dân quân tự vệ là một trong những thế mạnh của chúng ta các nước khác ví dụ như Nam Tư đã rất thiếu sót khi không chú trọng phát triển lực lượng này. Trong chiến tranh Nam Tư, Nam Tư đã bắn rơi được máy bay tàng hình F117A của Mỹ nhưng đáng tiếc là họ lại không bắt sống được tên phi công nhảy dù ra từ chiếc máy bay này, nếu điều này xảy ra tại Việt Nam thì chắc chắn tên phi công này sẽ bị các lực lượng dân quân tự vệ của ta tóm gọn.3.2 Suy nghĩ của bản thân.Truyền thống dựng nước và xây dựng đất nước ta từ nghìn đời nay đã để lại cho chúng ta rất nhiều bài học quý giá, điều đó càng được thể hiện rõ qua các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm. Qua đó chúng ta cũng thấy được lịch sử vẻ vang hào hùng đánh giặc giữ nước của ông cha ta. Thế hệ trẻ ngày nay muốn đưa đất nước đi lên con đường công nhiệp hoá hiện đại hoá đất nước và vững bước tiến vào thế kỷ 21 phải kế thừa truyền thống lịch sử hào hùng của ông cha ta thủa trước, lấy đó làm nền móng vững chắc để xây dựng đất nước Việt Nam vững mạnh.Thế hệ trẻ ngày nay không chỉ cố gắng học tập tốt trên mọi lĩnh vực mà còn phải biết giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, phải biết chân trọng những thành quả đấu tranh giữ nước của các thế hệ đi trước. Đã có bao nhiêu người nằm xuống để cho chúng ta có được sống yên bình ngày hôm nay, chúng ta ngày nay phải biết trân trọng những thế hệ đi trước, phải có ý thức trách nhiệm trước vận mệnh của đất nước. Chúng ta ngày nay không chỉ học để biết, để tự hào, để hãnh diện mà là để hành động đóng góp một phần công sức dẫu nhỏ bé cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng là những công dân có ích cho đất nước.Lực lượng dân quân tự vệ của ta đã được xây dựng, quản lý mấy chục năm nay theo những chính sách rất hợp lý của nhà nước có thể nói là hoàn chỉnh tuy nhiên tôi cũng đưa ra ý kiến chủ quan của bản thân mình hy vọng rằng nó có thể giúp ích cho việc cải tiến về tổ chức của lực lượng này. Lực lượng dân quân tự vệ của ta được huấn luyện về chính trị và quân sự tập chung mỗi năm một lần. Trong tình hình hiện nay các thế lực phản động thường xuyên sử dụng những thủ đoạn diễn biến hoà bình lôi kéo, lừa gạt nhân dân ta điển hình là sự kiện một số đồng bào Tây Nguyên vượt biên sang Campuchia vừa qua vì vậy theo ý kiến tôi việc huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ là rất cần thiết đặc biệt là huấn luyện tư tưởng chính trị cho lực lượng này, nhưng chu kỳ huấn luyện 1 năm là hơi dài, việc huấn luyện về quân sự có thể mỗi năm một lần là đủ nhưng huấn luyện chính trị thì nên được tiến hành một cách thường xuyên hơn có thể theo từng quý thậm chí mỗi tháng một lần, đặc biệt chú trọng ở các địa bàn biên giới, các vùng quê hẻo lánh bởi vì đó chính là những nơi mà kẻ thù thường xuyên lợi dụng trình độ dân trí thấp của ngư

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận