Tiểu Luận Về Làng Lụa Vạn Phúc Thị Xã Hà Đông, Tìm Hiểu Về Làng Lụa Vạn Phúc

2.2.1. Thực trạng phát triển làng nghề truyền thống của một số nước trên thế giới. 14

2.2.1.1. Phát triển làng nghề truyền thống ở Nhật Bản. 15

2.2.1.2. Phát triển làng nghề truyền thống ở Trung Quốc. 16

2.2.1.3. Phát triển làng nghề truyền thống ở philippin. 16

2.2.2. Thực trạng phát triển làng nghề truyền thống ở Việt Nam. 17

2.2.2.1. Sơ lược quá trình phát triển sản xuất trong các làng nghề truyền thống ở nước ta trước cách mạng tháng 8-1945. 17

2.2.2.2. Thời kỳ trước đổi mới (1986). 18

2.2.2.3. Thời kỳ từ năm 1986 đến nay. 19

2.2.3. Một số nhận xét chung về tình hình phát triển làng nghề truyền thống trong thời gian qua. 21

2.2.3.1. Về thị trường. 21

2.2.3.2. Vị trí của các làng nghề truyền thống trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 22

2.2.3.3. Vốn đầu tư cho sản xuất. 22

2.2.3.4. Trang thiết bị, công nghệ và mẫu mã sản phẩm. 23

2.2.3.5. Tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 23

2.2.3.6. Đào tạo kỹ thuật tay nghề cho người lao động. 24

2.2.3.7. Một số vấn đề về chính sách. 24

III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 25

3.1. Đặc điểm địa bàn làng Vạn Phúc – Hà Đông. 25

3.1.2. Đặc điểm về tự nhiên. 25

3.1.2.1. Về địa hình. 25

3.1.2.2. Khí hậu và thời tiết. 26

3.1.3. Đặc điểm về kinh tế xã hội của làng Vạn Phúc – Hà Đông. 27

3.1.3.1. Về đất đai. 27

3.1.3.2. Về dân số và lao động. 28

3.1.3.3. Về cơ sở hạ tầng. 30

3.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của làng Vạn Phúc – Hà Đông. 31

3.2. Phương pháp nghiên cứu. 32

3.2.1. Phương pháp nghiên cứu chung. 32

3.2.2. Phương pháp cụ thể. 32

3.2.2.1. Phương pháp chuyên khảo. 32

3.2.2.2. Phương pháp thống kê kinh tế. 32

3.2.2.3. Phương pháp so sánh.

Đang xem: Tiểu luận về làng lụa vạn phúc

Xem thêm: Cách Tính Vốn Kinh Doanh Bình Quân Là Gì? Cách Tính Chi Phí Sử Dụng Vốn

35

3.3.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu. 35

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37

4.1. Tình hình chung của làng nghề truyền thống lụa tơ tằm Vạn Phúc – Hà Đông. 37

4.1.1. Tình hình phát triển sản xuất và kinh doanh của làng nghề truyền thống Lụa tơ tằm Vạn Phúc. 37

4.1.2. Tình hình cơ bản phát triển làng nghề truyền thống lụa tơ tằm Vạn Phúc. 39

4.1.2.1. Về quy mô sản xuất và lao động tham gia sản xuất kinh doanh lụa tơ tằm truyền thống. 39

4.1.2.2. Về sản xuất, kinh doanh sản phẩm lụa tơ tằm của các hộ gia đình. 40

4.2. Thực trạng sản xuất, kinh doanh của các nhóm hộ gia đình làm nghề truyền thống lụa tơ tằm. 43

4.2.1. Thực trạng sản xuất của các hộ mắc trục. 45

4.2.2. Thực trạng sản xuất của các nhóm hộ dệt lụa tơ tằm Vạn Phúc năm 2003. 46

4.2.2.1. Tình hình đầu tư của các nhóm hộ dệt lụa tơ tằm Vạn Phúc. 46

4.2.2.2. Kết quả sản xuất của các nhóm hộ dệt. 51

4.2.3. Thực trạng sản xuất của các hộ nhuộm. 54

4.2.4. Thực trạng tiêu thụ của các hộ sản xuất và kinh doanh lụa tơ tằm Vạn Phúc tại địa phương. 55

4.2.4.1. Đối với các hộ kinh doanh các sản phẩm tơ tằm Vạn Phúc tại địa phương. 55

4.2.4.2. Tình hình tiêu thụ của các hộ dệt. 57

4.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển làng nghề truyền thống Lụa tơ tằm Vạn Phúc – Hà Đông. 58

4.3. 1. Vốn. 58

4.3.2. Đầu vào. 59

4.3.3. Lao động. 61

4.3.4. Kỹ thuật công nghệ sản xuất. 61

4.3.5. Sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm của làng nghề truyền thống Lụa tơ tằm Vạn Phúc. 62

4.3.6. Quy mô sản xuất. 64

4.3.7. Một số vấn đề khác. 64

4.4. Những giải pháp phát triển làng nghề truyền thống Lụa tơ tằm Vạn Phúc – Hà Đông. 65

4.4.1. Về vốn đầu tư. 65

4.4.2. Về thị trường tiêu thụ sản phẩm. 66

4.3.3. Về tay nghề của người lao động. 67

4.4.4. Về tổ chức sản xuất. 68

4.4.5. Về môi trường. 68

4.4.6. Về chủ trương chính sách. 69

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 71

Xem thêm: Phương Trình Điều Chế Dầu Chuối ) Theo Trình Tự Sau, Hóa Học 24H

*
*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận