Tiểu Luận Về Chức Năng Của Báo Chí, Tiểu Luận Chức Năng Của Báo Chí

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (239.83 KB, 15 trang )

Đang xem: Tiểu luận về chức năng của báo chí

MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU……………………………………………………………….…..2
B. NỘI DUNG…………………………………………………………….……3
I. CHỨC NĂNG CỦA BÁO CHÍ
1. Chức năng của báo chí………………………………………………….3
2. Chức năng thông tin…………………………………………………….5
3. Một số yêu cầu của chức năng thông tin……………………………….5
II. THỰC TRẠNG CHỨC NĂNG THÔNG TIN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ
ĐẶT RA
1. Thực trạng………………………………………………………….……7
2. Những vấn đề đặt ra………………………………………………….…9
2.1. Báo “lá cải”……………………………………………………….….10
2.2. Thông tin giật gân, câu khách………………………………………..11
III. KHẢO SÁT 15 SỐ BÁO (Chọn Tạp chí Tri thức Trẻ, số 401 đến số
415)
1. Sơ lược về tạp chí Tri Thức Trẻ……………………………………….11
2. Hiện trạng thực hiện chức năng thông tin……………………………..12
C. KẾT LUẬN………………………………………………………………..14
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………….15

1

A. MỞ ĐẦU
Đất nước đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hòa nhập
với xu thế toàn cầu hóa của thế giới. Báo chí Việt Nam Ngày càng phát triển
với nhiều tờ báo và loại hình mới, đặc biệt là sự bùng nổ của báo mạng điện tử.
Báo chí Việt Nam đã và đang cố gắng thực hiện các chức năng của mình trong
đời sống kinh tế xã hội.
Báo chí có 5 chức năng cơ bản đó là: chức năng thông tin – giao tiếp;
chức năng tư tưởng; chức năng khai sáng, giải trí; chức năng quản lý, giám sát

và phản biện xã hội; chức năng kinh tế – dịch vụ. Nhưng báo chí ra đời và phát
triển cơ là dựa trên nhu cầu tiếp nhận thông tin của con người, do đó thông tin
đã trở thành một chức năng cơ bản, quan trọng nhất của báo chí. Việc nghiên
cứu chức năng thông tin của báo chí nhằm mục đích làm tốt và hoàn thiện vai
trò, nghĩa vụ của báo chí đối với xã hội.
Xã hội ngày càng phát triển, nảy sinh các vấn đề mới, thì nhu cầu về
thông tin ngày càng lớn, đòi hỏi báo chí phải làm tốt các chức năng của mình,
đặc biệt là chức năng thông tin.
Trong khuôn khổ tiểu luận “Chức năng thông tin của báo chí – thực
trạng và những vấn đề đặt ra” này người viết đưa ra những ý kiến của mình
sau quá trình học tập, nghiên cứu bộ môn “Cơ sở lý luận báo chi” và khảo sát
thực trạng thực hiện các chức năng của một số báo. Đào sâu nghiên cứu chức
năng thông tin của báo chí, các yêu cầu đối với chức năng này. Kết cấu nội
dung tiểu luận gồm có các phần như sau:
I. Chức năng của báo chí.
II. Thực trạng chức năng thông tin và những vấn đề đặt ra.
III. Khảo sát 15 số báo
2

B. NỘI DUNG
I. CHỨC NĂNG CỦA BÁO CHÍ
1. Chức năng của báo chí
Chức năng là vai trò, bổn phận nghĩa vụ của yếu tố đối với hệ thống. Hay
nói cách khác, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, chức năng của một
sản phẩm hàng hóa nào đó phụ thuộc vào trình độ phát triển của xã hội, trình
độ phát triển càng cao, chức năng hay giá trị của hàng hóa càng phong phú. Do
vậy, báo chí là một loại hàng hóa đặc biệt, giá trị của nó phụ thuộc vào trình độ
phát triển của xã hội, trình độ phát triển càng cao – giá trị sử dụng của hàng hóa
báo chí càng phong phú.

Do đó:
Nghiên cứu chức năng xã hội của báo chí là nghiên cứu sự tồn tại của
báo chí đối với xã hội.
Nghiên cứu chức năng xã hội của báo chí cũng là nghiên cứu tính mục
đích hoạt động của báo chí.
Theo luận điểm của Mác: Xã hội phát triển càng cao, con người càng văn
minh, chức năng báo chí càng đa dạng vì giá trị sử dụng hàng hóa phụ thuộc và
sự văn minh của con người.
Những chức năng của báo chí có quan hệ chặt chẽ, bổ xung cho nhau tạo
thành những mắt xích của một hệ thống hoàn chỉnh, chặt chẽ. Nằm trong sự tác
động qua lại thương xuyên, các chức năng này được thực hiện bằng hình thức
khác nhau. Do đó, vai trò thực tế của báo chí trong xã hội chỉ được hình dung
đầy đủ khi hoạt động của nó được xem xét như một quá trình tập thể, hệ thống
tổng hợp, khi các kết luận và những kết quả hoạt động của nó là kết luận và
hoạt động của các loại hình và phương thức của hệ thống báo chí thống nhất.

3

Việc tách ra và phân tích các chức năng báo chí về mặt lý luận chỉ có ý nghĩa
khi người ta hiểu đầy đủ hơn về mối quan hệ thống nhất giữa chúng và từ đó sử
dụng có hiệu quả hơn mối quan hệ đó vào hoạt động thực tiễn báo chí.
Báo chí có 5 chức năng cơ bản
– Chức năng thông tin – giao tiếp là chức năng khởi nguồn của báo chí.
– Chức năng tư tưởng là chức năng xuyên suốt, thể hiện tính mục đích
của báo chí. Với chức năng này, theo quan điểm của Đảng ta, báo chí là công cụ,
phương tiện quan trọng dùng để truyền bá hệ tư tưởng của Đảng, giáo dục lý luận Mác –
Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và làm cho hệ tư tưởng – lý luận này trở thành chủ đao,
chiếm ưu thế trong đời sống tinh thần, tư tưởng của đâng đảo nhân dân.
– Chức năng khai sáng, giải trí được hiểu rằng, báo chí không chỉ là kênh

thông tin – truyền thông quan trọng cung cấp thông tin, kiến thức, mà còn là
diễn đàn trao đổi, chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm phong phú nhằm nâng cao
trình độ dân trí, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững.
– Chức năng quản lý, giám sát và phản biện xã hội của báo chí thể hiện ở
chỗ, báo chí duy trì và phát triển mối liên hệ chặt chẽ giữa chủ thể và khách thể
quản lý thông qua việc duy trì và phát triển dòng thông tin hai chiều, bảo đảm
cho các quyết định quản lý được thông suốt và thực thi.
– Chức năng kinh tế – dịch vụ xuất phát từ đòi hỏi khách quan của họat
động báo chí trong nền kinh tế thị trường; đồng thời theo quan điểm chỉ đạo
của các văn kiện chính trị của Đảng và Nhà nước, như Nghị quyết TW 5 (khóa
VIII), các văn bản dưới luật…
Trong đó chức năng thông tin là chức năng cơ bản, chức năng khởi
nguồn của bảo chí. Thông tin trên các kênh truyền thông đại chúng đã không
4

chỉ trở thành sức mạnh chính trị trong cuộc đấu tranh chính trị – tư tưởng, sức
mạnh đột phá của sự phát triển kinh tế, khoa học mà còn góp phần hình thành
diện mạo văn hoá quốc gia cũng như nhân cách mỗi con người.
2. Chức năng thông tin
Tin tức nói chung và tin tức báo chí nói riêng bắt nguồn từ nhu cầu trao
đổi thông tin, giao tiếp của con người và xã hội. con người luôn muốn biết
những gì đã và đang xảy ra xung quanh mình, từ gần gũi đến xa xôi, từ nông
đến sâu. Đó là nhu cầu thực tế đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển. con người
càng văn minh, xã hội càng phát triển thì nhu cầu thông tin giao tiếp càng cao.
Mặt khác, khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin giao tiếp của con người và xã
hội là một trong những chỉ báo cơ bản và quan trọng nhất đánh giá trình độ
phát triển. thông tin nói chung và sản phẩm thông tin báo chí – truyền thông
nói riêng có khả năng cải thiện diện mạo văn hóa của con người và xã hội.
Trong quá trình đáp ứng nhu cầu ấy, báo chí – truyền thông góp phần tích cực

vào phát triển kinh tế xã hội.
Thông tin trên các loại hình báo chí đã không chỉ trở thành sức mạnh
chính trị trong cuộc đấu tranh chính trị – tư tưởng, đối với sự phát triển kinh tế,
khoa học và công nghệ, góp phần hình thành diện mạo văn hóa quốc gia cũng
như nhân cách mỗi con người, mà còn ngày càng đi sâu vào đời sống an sinh xã
hội, thâm nhập ngày càng sâu vào đời thường, đi vào mọi ngóc ngách của cuộc
sống cá nhân và cộng đồng.
3. Một số yêu cầu của chức năng thông tin:
Quá trình đáp ứng các nhu cầu này làm cho báo chí phát triển nhanh chóng.
Một số yêu cầu của chức năng thông tin:

5

– Thông tin nhanh chóng, hợp thời: “hot” , hiểu được tính hợp thời, phù
hợp với lợi ích của công chúng. Nếu khái niệm nhanh chóng được hiểu là
khoảng thời gian từ khi sự kiện, vấn đề nảy sinh đến khi đông đảo công chúng
biết được qua các phương tiện truyền thông, thì hợp thời là việc công bố, việc
xã hội hoá sự kiện, vấn đề ấy vào thời điểm nào có lợi nhất cho chủ thể truyền
thông cũng như cho công chúng xã hội.
– Thông tin phải trung thực, đúng bản chất của sự kiện, đảm bảo lợi ích
chính trị, dân tộc và quan trọng với bản thân mình. Tính trung thực có thể biểu
hiện ở các cấp độ sau:
1. Sự kiện phải được thông báo xác thực, đúng bản chất , quy mô của nó,
không “có bé xé ra to”, không thêm thắt các chi tiết làm cho sự kiện bị sai
lệch.
2. Sự kiện thông tin được đặt trong tình hình, bối cảnh và tác động tích cực
tới các mối quan hệ hiện tại.
3. Những sự kiện và vấn đề thông tin trên truyền thông đại chúng có ảnh
hưởng tích cực đến lợi ích của nhóm công chúng nào, có mang lại lợi ích

cho đông đảo nhân dân, hay chỉ một vài cá nhân, nhóm nhỏ. Mọi thông tin,
thông điệp luôn luôn vì sự phồn thịnh của đất nước, sự chấn hưng dân tộc.
– Thông tin phong phú, đa dạng, tránh một chiều. Nhu cầu thông tin cũng
như đời sống tinh thần của con người, không chấp nhận sự đơn điệu, nghèo
nàn. Một thông điệp dù hấp dẫn đến mấy cũng có lúc trở nên nhàm chán. Một
ấn phẩm truyền thông cần phải thường xuyên được cải tiến, thường xuyên phải
“làm tươi” để kích thích nhu cầu tiếp nhận của công chúng.

6

– Thông tin phải định hướng, hướng dẫn dư luận xã hội. Đây cũng chính
là nhiệm vụ hàng đầu của truyền thông đại chúng nhằm phục vụ tiến trình phát
triển kinh tế – xã hội. Bởi nó có khả năng vận động nhân dân tham gia thực hiện
có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kêu gọi tập hợp
nhân dân giải quyết các vấn đề liên quan đến lợi ích cộng đồng, của đất nước,
từ đó, bảo đảm sự phát triển bền vững, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc
sống.
– Thông tin báo chí phải phù hợp với văn hoá và phát triển, đảm báo tính
nhân văn. Yêu cầu này càng trở trên cấp thiết trong điều kiện toàn cầu hoá, khu
vực hóa đã và đang diễn ra nhanh chóng trên mọi lĩnh vực.
II. THỰC TRẠNG CHỨC NĂNG THÔNG TIN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ
ĐẶT RA
1. Thực trạng
Trong một thế giới phẳng, hầu như mọi người đều được tiếp cận thông
tin, trở thành người cung cấp thông tin, nên báo chí buộc phải thay đổi và đã có
những thay đổi cơ bản. Nhiều loại hình báo chí mới ra đời và từ chỗ nặng về cổ
vũ tuyên truyền, thông tin một chiều, báo chí Việt Nam hiện nay đã có những
góc nhìn đa chiều, thông tin đa dạng, có tính tương tác nhiều hơn và làm tốt
hơn vai trò phản biện xã hội… Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ

ấy cũng để lại cho báo chí Việt Nam những hệ lụy.
Theo Cục Báo chí, Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin
điện tử, trong 2 năm 2009 và 2010, các cơ quan này phát hiện, tham mưu cho
Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý kịp thời 82 trường hợp với tổng
số tiền xử phạt hành chính gần 470 triệu đồng. Đáng chú ý là hành vi thông tin
sai sự thật có chiều hướng tăng và chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng số vụ vi
7

phạm, năm 2009 là 22,5%, năm 2010 là 24% và trong 7 tháng năm 2011 là
33%.
(Trích dẫn: baomoi.com)

Các loại sai phạm về thông tin hay gặp trên báo chí thường là đưa thông
tin không phù hợp với lợi ích quốc gia và nhân dân, thông tin thể hiện nhận
thức chính trị sai lệch, thông tin không xác minh, sai sự thật… hay những thông
tin xâm phạm đời tư và xúc phạm danh dự nhân phẩm của công dân. Bên cạnh
đó, việc thông tin về nhiều vụ việc, vụ án đang điều tra thiếu cẩn trọng, đưa tin
không chính xác, không chứng minh được nguồn tin. Việc đặt sai tít bài, giật tít
, thông tin sai sự thật về các vấn đề xã hội và thông tin sai tên, chức danh nhân
vật và địa danh cũng dẫn đến những hệ lụy cho xã hội.

Bài báo sai sự thật trên VOV Online( nguồn: Internet)

8

Tần số xuất hiện của tên giết người Lê Văn Luyện trên các báo nhiều
hơn những vấn đề quốc kế dân sinh đã khiến kẻ sát nhân man rợ trở thành
“người hùng” được một bộ phận giới trẻ tung hô. Bàn quá nhiều về những vụ

việc vi phạm đạo đức, những trò quảng cáo thô lỗ của người đẹp, nghệ sĩ…, vô
hình trung một số tờ báo đã tiếp tay cho những trò lố bịch đua nhau nở rộ. Phơi
bày những cuộc ăn chơi thiếu văn hóa của các đại gia, người mẫu lên mặt báo,
vô tình đã cổ vũ cho chủ nghĩa hưởng thụ thô thiển, đã khiến giới trẻ ngộ nhận
đó là những giá trị, đánh mất dần những giá trị chân chính đích thực… Báo chí
đang góp phần tha hóa độc giả, và ngược lại những nhu cầu lệch lạc của một bộ
phận độc giả đang tha hóa một bộ phận báo chí, truyền thông.
Báo chí phải phản ánh thế giới như nó vốn có. Nhưng phản ánh chân
thực không đồng nghĩa với việc tung ra những hình ảnh rùng rợn, phản cảm,
những thông tin thiếu kiểm chứng để lôi kéo người đọc. Báo chí dù ở loại hình
nào, trước hết đều là những sản phẩm văn hóa, phải mang đậm tinh thần nhân
văn, nhân đạo, hướng tới cái đẹp và giá trị đích thực của văn minh nhân loại.
2. Những vấn đề đặt ra
2.1. Báo “lá cải”
Báo “lá cải” đối vơi người Việt Nam lag một danh từ chỉ những tờ báo
có nội dung giật gân, nhảm nhí, phóng đại mọi chuyện, ngồi lê đôi mách, khaii
thác chuyện đời tư và scandal của các nhân vật nổi tiếng nhằm mục dích câu
khách.
Nhiều lúc ranh giới giữa báo chính thống và “lá cải” đã bị xóa nhòa, do
vậy việc phân định hai tính chất này là hết sức cần thiết để định hướng việc tiếp
cận thông tin cho độc giả. Việc này, báo chí nhiều nước đã làm, thậm chí người
ta đưa ra lời cảnh báo để bạn đọc lựa chọn trước khi tiếp cận thông tin. Làng
9

báo nước ta đã có nhiều cuộc bàn thảo và có rất nhiều ý kiến khác nhau về hiện
tượng phát triển “nóng” của các mạng “lá cải”, báo “lá cải” và xu hướng “lá cải
hóa” thông tin của một số báo. Có người cho rằng: Báo chính thống giống như
bữa ăn chính, báo “lá cải” như thứ quà vặt. Quà vặt đem lại thú vui cho nhiều
người nhưng không thể thay thế bữa ăn chính. Theo quan điểm này, báo “lá

cải” vẫn có chỗ đứng bên cạnh dòng báo chí chính thống trong một xã hội hiện
đại. Đúng sai thế nào khoan bàn đến, bởi dù có như vậy thì cũng không thể
chấp nhận việc “tầm thường hóa thông tin” chạy theo nhu cầu tha hóa của một
bộ phận độc giả, làm phương hại đến lợi ích cộng đồng. Cách ứng xử với thông
tin không chỉ khẳng định bản lĩnh của mỗi tờ báo mà còn phản ánh giá trị văn
hóa của cả xã hội.
Hiện nay ở Việt Nam chưa có nghiên cứu nào về báo “lá cải” và luật
cũng không thừa nhận loại báo chí này. Điều 1 Luật Báo chí 1980 quy định
“Báo chí là cơ quan ngôn luận của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức
xã hội; là diễn đàn của nhân dân”. Điều 6 của Luật quy định sáu nhiệm vụ và
quyền hạn của báo chí, trong đó các chức năng của báo chí chủ yếu là thông
tin, tuyên truyền, định hướng… chứ không có chức năng giải trí. Hơn thế, các
vấn đề về tội ác, đời tư công dân, vấn đề khoa học thần bí chưa được kết luận,
tại Nghị định 51/2002 đã được quy định một các rõ ràng.
Vì vậy, việc nghiên cứu, đề suất hướng quản lý báo tạm gọi là “lá cải”
phải đạt các mục tiêu: Ngăn chặn ngay lập tức việc xuất bản các thông tin lá cải
đang gây tác động xấu cho xã hội; tạo hành lang pháp lý cho loại hình báo giải
trí thương mại thuần túy, tạo nguồn thu để tái đầu tư trở lại cho báo chí chính
thống.

10

2.2. Thông tin giật gân câu khách
Sự quan tâm thái quá của giới truyền thông đối với những thông tin bạo
lực, những scandal của giới người mẫu, ca sĩ, diễn viên đang dẫn tới tình trạng
thiếu hụt thông tin có tính giáo dục, phát hiện, cảnh báo mang ý nghĩa xã hội
sâu sắc nhưng lại dư thừa đến mức bội thực thông tin giải trí, giật gân, thậm chí
độc hại, từ đó góp phần tạo môi trường cho những khuyết tật xã hội lây lan. Đó
chính là những “khuyết điểm” và cũng là bài học đau đớn của giới truyền

thông.
Thông tin giật gân câu khách ngày càng nở rộ trên báo chí cho thấy đã có
biến đổi tiêu cực trong thị hiếu độc giả trong những năm gần đây. Nhiều nhà xã
hội học cho rằng đã có sự tha hóa, hay nói cách khác là tầm thường hóa trong
thị hiếu của một bộ phận không nhỏ độc giả. Sự tha hóa ấy, bắt nguồn từ những
tư duy lệch chuẩn về lối sống, quan điểm thẩm mỹ… Để có một xã hội phát
triển bền vững phải có một nền tảng văn hóa vững chắc, trong đó đạo đức và
lối sống là những thành tố cơ bản. Khi con người quan tâm nhiều hơn tới lợi
ích của cộng đồng, đến đạo lý, các phạm trù lẽ phải, trách nhiệm…, chắc chắn
lối sống vị kỉ, thực dụng sẽ bị co hẹp.
III. KHẢO SÁT 15 SỐ BÁO (Chọn Tạp chí Tri thức Trẻ, số 401 đến số 415)
1. Sơ lược về tạp chí Tri Thức Trẻ
Với tôn chỉ: “ Sống trẻ, sống khỏe, sống trường thọ”, tạp chí Tri Thức
Trẻ chuyên san của báo Tiền Phong đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin,
tri thức quý giá về y học, khoa học … . Với nhiều chuyên mục hấp dẫn, bổ ích
như: Sức khỏe, 1001 chuyện học đường, những ngộ nhận về tình dục, vấn đề
đương đại, tâm lý học và cuộc sống, công nghệ mới, hồ sơ khoa học… Các

11

chuyên mục đã cung cấp cho độc giả một lượng thông tin khổng lồ, đầy bổ ích
và quý giá.

2. Hiện trạng thực hiện chức năng thông tin
Tạp chí Tri thức Trẻ đã thực hiện chức năng thông tin của mình một cách
suất sắc. Với những thông tin về sức khỏe, tình dục, khoa học một các đầy đủ,
chân thực. Trong 15 số được khảo sát, thì thông tin trong và ngoài nước đã
được đưa đến với người đọc, cùng với ý kiến của các chuyên gia, những nghiên
cứu quy mô trên khắp thế giới được cập nhật, các thành tựu về nghiên cứu sức

khỏe con người, các phương thức chữa bệnh mới, cách điều trị các bệnh nan y.
Giải mã bộ gen của con người, các vấn đề về đinh dưỡng, cách duy trì sức
khỏe, nâng cao tuổi thọ. Đồng thời tạp chí còn giới thiệu các trung tâm chăm
sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, với những chuyên gia đầu nghành có uy tín
12

trong và ngoài nước. Đồng thời mỗi số báo còn đưa ra những món ăn, phương
thuốc tốt cho sức khỏe trong chuyên mục “cây thuốc vườn nhà” của mình. Giáo
dục giới tính và sức khỏe sinh sản cũng được chú trọng, nhằm tạo ra một kênh
thông tin cho các bạn trẻ nghiên cứu. Đồng thời mỗi số còn giới thiệu những
câu chuyện lạ về con người, với những khả năng kỳ lạ, bí quyết tăng tuổi thọ
của họ.
Tuy nhiên tạp chí dành quá nhiều trang cho quảng cáo các sản phẩm
chăm sóc sức khỏe. Điều này tạo ra lợi nhuận cho tạp chí nhưng lại khiến sự
nhàm chán cho độc giả. Nội chưa phong phú, chưa có tính cập nhật, các thông
tin còn sơ sài, tình trạng cóp nhặt thông tin từ các báo khác, làm mất đi tính
sáng tạo của nhà báo. Những chuyên mục riêng biệt chưa được chú trọng, chưa
làm nên điểm nổi bật của tạp chí so với các báo khác.
Tạp chí cần xây dựng những chuyên mục riêng biệt, những thông tin về
sức khỏe, nguyện vọng của người dân về y tế. Cần xây dựng một chuyên mục
dàng cho số phận con người, cần sự chung tay giúp đỡ của xã hội, đang gặp
phải những căn bệnh nan y quái ác. Tạp chí muốn phát triển cần có một đội ngũ
phóng viên, cộng tác viên, rộng khắp, nhiều lứa tuổi khác nhau để nghiên cứu
kỹ hơn về nhu cấu sức khỏe của các độ tuổi khác nhau. Cần phát triển báo in,
báo mạng song song, nội dung trên báo mạng của tạp chí cần phát triển hơn, vì
giới trẻ hiện nay quan tâm nhiều hơn tới mạng internet. Các trung tâm phát
hành báo, quá trình in ấn phải được diễn ra thông suốt, đúng tiến độ. Nội dung
và hình thức đẹp, hấp đẫn, giá bán phải chăng. Cách quảng cáo phải được chú
trọng, tạo ra sức hút cho tạp chí.

13

C. KẾT LUẬN
Ngoài những chức năng xã hội cơ bản trên đây, báo chí còn nhiều chức
năng khác. Xã hội càng phát triển, con người càng văn minh thì chức năng của
báo chí càng đa dạng, phong phú; mặt khác, báo chí càng phát huy vai trò xã
hội của mình bao nhiêu, càng đảm bảo cho sự phát triển bền vững bấy nhiêu
trong thời kì hội nhập, toàn cầu hóa. Nhưng càng nhận được sự tín nhiệm cao,
thì trách nhiệm của báo chí càng nặng nề. Báo chí cần thực hiện tốt chức năng
xã hội của mình, góp phần đưa xã hội ngày càng phát triển, đấu tranh chống
tiêu cực, tham nhũng, gây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân vào bộ máy
chính quyền, phát triển kinh tế xã hội.

14

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Nguyễn Văn Dững, Cơ sở lý luận báo chí, Nhà xuất bản Lao Động.

2.

Nguyễn Thu Hằng, Cơ sở lý luận báo chí, Nhà xuất bản Văn hóa thông

tin.
3.

E.P.Prôkhôrốp – Dịch giả: Đào Tấn Anh, Đới Thị Kim Thoa – Cơ sở lý

luận báo chí (tập 1), Nhà xuất bản Thông tấn.

15

Xem thêm: Cách Chống Xóa File Excel Không Cho Chỉnh Sửa, Các Bác Giúp E Cách Chống Delete File Với!

Tài liệu liên quan

*

Tài liệu Báo cáo “Thanh toán biên mậu Việt – Lào: thực trạng và những vấn đề đặt ra ” docx 8 469 1

*

hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh trong pháp luật sở hữu trí tuệ thực trạng và những vấn đề đặt ra 110 1 10

*

Ảnh báo chí – Hiện trạng và những vấn đề đặt ra doc 7 593 5

*

báo cáo nghiên cứu khoa học “du lịch nghệ an – thực trạng và những vấn đề đặt ra” 5 552 2

*

Báo cáo nghiên cứu khoa học ” VĂN HÓA VÀ LỐI SỐNG ĐÔ THỊ HUẾ – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ” ppsx 7 575 1

*

báo cáo pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước – thực trạng và những vấn đề đặt ra 145 1 0

*

Chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng Việt Bắc – thực trạng và những vấn đề đặt ra 77 361 1

*

Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng việt bắc thực trạng và những vấn đề đặt ra 2 407 0

*

tiểu luận cơ sở lý luận báo chí chức năng thông tin của báo chí – thực trạng và những vấn đề đặt ra 15 3 29

*

luận án ý thức chính trị của sinh viên nước ta hiện nay thực trạng và những vấn đề đặt ra 193 860 2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xóa Mật Khẩu Máy Tính Khi Quên Mật Khẩu, 4 Cách Gỡ Rối Cho Bạn

(336 KB – 15 trang) – tiểu luận cơ sở lý luận báo chí chức năng thông tin của báo chí – thực trạng và những vấn đề đặt ra

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận