Phương Trình Sinx = 1/2 Có Nghiệm Của Phương Trình Sinx=1/2 Câu Hỏi 1001189

Nghiệm của phương trình (sin x = dfrac{1}{2}) thỏa mãn $ – dfrac{pi }{2} le x le dfrac{pi }{2}$ là:

Lời giải của GV lingocard.vn

Ta có: (sin x = dfrac{1}{2} Leftrightarrow sin x = sin dfrac{pi }{6} Leftrightarrow left< egin{array}{l}x = dfrac{pi }{6} + k2pi \x = dfrac{{5pi }}{6} + k2pi end{array} ight.left( {k in Z} ight))

Khi đó $ – dfrac{pi }{2} le x le dfrac{pi }{2} Rightarrow x = dfrac{pi }{6}$.

Đang xem: Nghiệm của phương trình sinx=1/2

Đáp án cần chọn là: b

Chú ý

Một số em có thể sẽ chọn nhầm đáp án D vì giải sai phương trình lượng giác.

Hoặc một số em khác sẽ chọn nhầm đáp án C vì quên mất điều kiện $ – dfrac{pi }{2} le x le dfrac{pi }{2}$.

Xem thêm: Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 109 Ôn Tập Về Tìm Hai Số Biết Tổng Và Hiệu Của Hai Số Đó

*
*
*
*
*
*
*
*

Nghiệm của phương trình (sin x = dfrac{1}{2}) thỏa mãn $ – dfrac{pi }{2} le x le dfrac{pi }{2}$ là:

Số nghiệm của phương trình (2sin left( {x + dfrac{pi }{4}}
ight) – 2 = 0) với (pi le x le 5pi ) là:

Số nghiệm (x in left< {0;12pi } ight>) của phương trình ( an dfrac{x}{4} = – 1) là:

Số nghiệm của phương trình (sqrt 2 cos left( {x + dfrac{pi }{3}}
ight) = 1) với (0 le x le 2pi ) là

Phương trình (cos 3x = 2{m^2} – 3m + 1). Xác định (m) để phương trình có nghiệm(x in left( {0;dfrac{pi }{6}}
ight>).

Xác định (m) để phương trình ( an dfrac{x}{2} = dfrac{m}{{1 – 2m}},,left( {m
e dfrac{1}{2}}
ight)) có nghiệm (x in left( {dfrac{pi }{2};pi }
ight)).

Xem thêm: Phương Pháp Xác Định Chi Phí Theo Quá Trình Sản Xuất, Các Phương Pháp Xác Định Chi Phí

Cho phương trình (sin left( {2x – dfrac{pi }{5}}
ight) = 3{m^2} + dfrac{m}{2}). Biết (x = dfrac{{11pi }}{{60}}) là một nghiệm của phương trình. Tính (m).

Phương trình lượng giác (dfrac{{cos x – dfrac{{sqrt 3 }}{2}}}{{sin x – dfrac{1}{2}}} = 0) có nghiệm là:

Phương trình (sin left( {2x + dfrac{pi }{7}}
ight) = {m^2} – 3m + 3) vô nghiệm khi:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình