Tính Tổng T Các Nghiệm Của Phương Trình Sin2X-Cosx=0 Trên [0;2Pi]

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

24. Hỏi trên đoạn <-π/2 ; 2π> , pt cos x =13/14 có bn nghiệm?

26. Tính tổng T các nghiệm của pt sin2x – cosx =0 trên < 0 ;2π>

*

*

Số nghiệm của phương trình cos 4 x – cos 2 x + 2 sin 6 x = 0 trên đoạn 0 ; 2 π là

A.

Đang xem: Tính tổng t các nghiệm của phương trình sin2x-cosx=0 trên [0;2pi]

4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Cho phương trình: 2 3 sinx + c o s x = sin 2 x + 3 .Tổng

tất cả các nghiệm của phươngtrình trong khoảng

– 2 π ; 2 π là:

A. – 2 π

B. – π

C. π

D. 0

Cho phương trình 2 3 sin x + cos x = sin 2 x + 3 . Tổng tất cả các nghiệm của phương trình trong khoảng – 2 π , 2 π là:

A. – 2 π

B. – π

C. π

D.0

1, Tìm GTLN M của hàm số y=a+b(sqrt{sinx}) +c(sqrt{cosx}); x(in)(0;pi/4).a^2+b^2+c^2=4 2, giải pt sin3x-4sinx.cos2x=0

3,tập nghiệm của phương trình sin^2x cosx=0

4, giải pt (sqrt{3})sin2x+2sin^2x=3

5,pt 2sin^2x-5sinx.cosx-cos^2x=-2 tương đương với pt nào

6,nghiệm của pt sĩn+cosx-2sinx.cosx+1=0

7, tất cả các nghiệm của pt sin3x-cosx=0

8, số nghiệm của pt sin2x-cos2x=3sinx+cosx-2 trong khoảng(0;pi/2)

9, tìm m để pt 2sin^2x+msin2x=2m vô nghiệm

10, tổng các nghiệm của pt sin(x+pi/4)+sin(x-pi/4)=0 thuộc khoảng (0;4pi)

Lớp 11 Toán Bài 1: Hàm số lượng giác
5
0
Gửi Hủy

1.

Đề là (xinleft(0;frac{pi}{4}
ight)) hay (xinleft<0;frac{pi}{4} ight>) ?

2.

(sin3x-4sinx.cos2x=0)

(Leftrightarrow sin3x-left(2sin3x-2sinx
ight)=0)

(Leftrightarrow2sinx-sin3x=0)

(Leftrightarrow2sinx-3sinx+4sin^3x=0)

(Leftrightarrow sinxleft(4sin^2x-1
ight)=0)

(Leftrightarrow sinxleft(1-2cos2x
ight)=0)

(Leftrightarrowleft<{}egin{matrix}sinx=0\cos2x=frac{1}{2}end{matrix} ight.)

(Leftrightarrowleft<{}egin{matrix}x=kpi\x=pmfrac{pi}{6}+kpiend{matrix} ight.)

Đúng 0
Bình luận (0)

3.

(sin^2x.cosx=0)

(Leftrightarrow sin2x=0)

(Leftrightarrow x=frac{kpi}{2})

4.

(sqrt{3}sin2x+1-cos2x=3)

(Leftrightarrowfrac{sqrt{3}}{2}sin2x-frac{1}{2}cos2x=1)

(Leftrightarrow sinleft(2x-frac{pi}{6}
ight)=1)

(Leftrightarrow2x-frac{pi}{6}=frac{pi}{2}+k2pi)

(Leftrightarrow x=frac{pi}{3}+kpi)

Đúng 0
Bình luận (0)

5.

Xem thêm: Top 10 Website Bán Khóa Học Online Uy Tín Nhất Hiện Nay, Top 10 Website Bán Khóa Học Online Tốt Nhất

Ko có 4 đáp án thì làm sao biết, có vô số pt tương đương với pt này 🙂

6.

(sinx+cosx-2sinx.cosx+1=0)

Đặt (sinx+cosx=tRightarrowleft{{}egin{matrix}left|t
ight|lesqrt{2}\2sinx.cosx=t^2-1end{matrix}
ight.)

Pt trở thành:

(t+1-t^2+1=0)

(Leftrightarrow-t^2+t+2=0)

(Leftrightarrowleft<{}egin{matrix}t=-1\t=2left(l ight)end{matrix} ight.)

(Rightarrow2sinx.cosx=t^2-1=0)

(Leftrightarrow sin2x=0)

(Leftrightarrow x=frac{kpi}{2})

Đúng 0
Bình luận (0)

Số nghiệm của phương trình 4 . cos 4 x – cos 2 x + 2 . sin 6 x = 0 trên đoạn 0 , 2 π là

A. 4

B.2

C.1

D.3

Lớp 11 Toán
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Tổng các nghiệm của phương trình cos2x – sin2x = 1 trong khoảng (0; 2π) là:

A. 7 π/4

B. 14π/4

C. 15π/8

D. 13π/4

Lớp 11 Toán
1
0
Gửi Hủy

Chọn B

*

*

Đúng 0
Bình luận (0)

Cho phương trình: (2cosx-1)(2sinx+cosx)=sin2x-sinx.Tính tan của nghiệm x lớn nhất của phương trình trong khoảng – 2 π ; 2 π

A.-1

B.1

C.2

D. 2 2

Lớp 11 Toán
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Phương trình 2 cos 2 x – 1 = 0 có số nghiệm trên đoạn – 2 π ; 2 π là:

A. 2.

B. 4.

C. 6.

D.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 3 Tập 2, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2

8.

Lớp 12 Toán
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

lingocard.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình