Tìm M Để Phương Trình Có Nghiệm Toán 10, Tìm M De Phương Trình Có Nghiệm Toán 10

5a.Tìm m để các phương trình sau có nghiệm:a. (m – 5)x^2 – 4mx + m – 2 = 0Ta có:Δ = b^2 – 4ac = (-4m)^2 – 4.(m – 5).(m – 2) = 16m^2 – 4.(m^2 – 7m + 10) = 16m^2 – 4m^2 + 28m – 40 = 12m^2 + 28m – 40 Để phương trình có nghiệm =>Δ≥ 0=> 12m^2 + 28m – 40≥ 0Giải PT trên ta đc: m≤ -10/3 ; 1≤ mVậy vớim≤ -10/3 ; 1≤ m thìPT: m – 5)x^2 – 4mx + m – 2 = 0 có nghiệm

Đang xem: Tìm m để phương trình có nghiệm toán 10

*
k phải xét th m-5 =0 à bạn

6a. (m – 5)x^2 – 4mx + m – 2 = 0Ta có:Δ = b^2 – 4ac = (-4m)^2 – 4.(m – 5).(m – 2) = 16m^2 – 4.(m^2 – 7m + 10) = 16m^2 – 4m^2 + 28m – 40 = 12m^2 + 28m – 40 Để phương trình vô nghiệm =>Δ => 12m^2 + 28m – 40 Giải PT trên ta đc: -10/3 Vậy với -10/3 33 18 Tặng xu Tặng quà Báo cáo Bình luận
8a) (m+2)x^2 – 2(m-1)x + 4 Để bpt vô nghiệm thì (m+2)x^2 – 2(m-1)x + 4≥ 0Th1 : a = 0 m + 2 = 0 m = -2Bpt trở thành : 6x + 4≥ 0 x≥ -2/3Vậy loại m = -2Th2 : a # 0 m + 2 # 0 m # -2Để bpt vô nghiệm thì bpt tương đương a > 0 m + 2 > 0Và Δ” ≤ 0 Và b”^2 – ac≤ 0 m > -2Và (m-1)^2 – 4.(m+2)≤ 0 m > -2Và m^2 – 2m + 1 – 4m – 8≤ 0 m > -2Và m^2 – 6m – 7≤ 0 m > -2Và -1≤ m≤ 7 -1≤ m≤ 7
8b) (m-3)x^2 + (m + 2)x – 4 > 0Để bpt vô nghiệm thì(m-3)x^2 + (m + 2)x – 4≤ 0Th1 : a = 0 m – 3 = 0 m = 3Bpt tt : 5x – 4 > 0 x > 4/5Vậy loại m = 3Th2 : a # 0 m # 3Bpt tương đương a VàΔ≤ 0 m – 3 Và (m+2)^2 – 4.(m-3).(-4)≤ 0 m Và m^2 + 4m + 4 + 16m – 48≤ 0 m Và m^2 + 20m – 44≤ 0 m Và -22≤ m≤ 2-22≤ m≤ 2
8c) (m^2 + 2m – 3)x^2 + 2(m-1)x + 1 Để bpt vô nghiệm thì(m^2 + 2m – 3)x^2 + 2(m-1)x + 1≥ 0a # 0 m^2 + 2m – 3 # 0a > 0 m^2 + 2m – 3 > 0Δ”≤ 0 (m-1)^2 – (m^2 + 2m – 3).1≤ 0 m # 1, -3 m # 1; -3m m^2 – 2m + 1 – m^2 – 2m + 3≤ 0 -4m + 4≤ 0m # 1; -3 m # 1; -3 m -4m≤ -4 m≥ 1 1 13 7 Tặng xu Tặng quà Báo cáo Bình luận
8d) mx^2 + 2(m-1)x + 4≥ 0Để bpt vô nghiệm thìmx^2 + 2(m-1)x + 4 a # 0 m # 0a Δ” m # 0 m # 0 Và m m^2 – 2m + 1 – 4m m # 0Và m 3 – 2√2 m 11 6 Tặng xu Tặng quà Báo cáo Bình luận

7a.Để bpt có nghiệm với mọi x thì:Phương trình 3x^2+2(m-1)x+m+4=0 phải vô nghiệm

=>deltadenta”=(m-1)^2-3(m+4)=m^2-2m+1-3m-12=m^2-5m-11(5-căn (69))/216 9 Tặng xu Tặng quà Báo cáo Bình luận

Xem thêm: Giải Phương Trình Mũ Bằng Phương Pháp Hàm Đặc Trưng, 18 Bài Toán Giải Phương Trình Mũ

3 2 Báo cáo Bình luận

STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nhét zô đy ank :3
*
422 2.058
2 Cow Hannn
*
303 1.503
3 Maiz
*
249 1.230
4 ⍣ 》Đào²ᵏ⁸《⍣
*
227 1.115
5 _ Sugarties _
*
173 846

Xem thêm: Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Hóa Hữu Cơ 11 Nâng Cao, Hóa Học Lớp 11

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình