Tinh Bột Tạo Thành Ancol Etylic Phương Trình, Phương Trình Điều Chế Ancol Etylic Từ Tinh Bột

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Từ tinh bột người ta sản xuất rượu etylic theo hai giai đoạn sau:

a) -(-C6H10O5-)-

*

((C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O xrightarrow{H^+} nC_6H_{12}O_6\C_6H_{12}O_6 xrightarrow{men rượu,30^0-35^o}2CO_2 + 2C_2H_5OH)

Theo PTHH :

(n_{C_6H_{12}O_6} = n.n_{tinh bột pư} = n.dfrac{100}{162n}.80\%= dfrac{40}{81}mol)

(n_{C_6H_{12}O_6 pư} = dfrac{40}{81}.75\% = dfrac{10}{27}mol\Rightarrow n_{C_2H_5OH} = 2n_{C_6H_{12}O_6 pư} = 2. dfrac{10}{27}= dfrac{20}{27}mol\Rightarrow m_{C_2H_5OH} = dfrac{20}{27}.46 = 34,074(kg))

*

Từ tinh bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo hai giai đoạn sau:Hãy viết phương trình hóa học theo các giai đoạn trên. Tính khối lượng rượu etylic thu được từ một tấn tinh bột.

Đang xem: Tinh bột tạo thành ancol etylic phương trình

a)(C6H10O5)n + nH20 (axit)——>nC6H12O6b)C6H12O6 (men,30-35 độ) ——->2C2H5OH + 2CO21 tấn=1000000gnC6H10O5=1000000/(12*6+1*12+16*6)=5555…vì hiệu suất PỨ là 80% nên nC6H12O6=5555.6*80%=4444.48(MOL)số mol C2H5OH gấp đôi số mol C6H12O6 nên nC2H5OH=4444.48*2=8888.96(MOL)do hiệu suất phản ứng là 75% nên só mol thực tế là nC2H5OH=8888.96*75%= 6666.72(MOL)mC2H5OH=6666.72*(12*2+1*6+16)~306.7(kg…

(-C6H10O5-)n+ nH2O

*

nC6H12O6

C6H12O6

*

2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2

*

CH3COOH + H2O

CH3- COOH + HO – CH2CH3

*

CH3– COO – CH2– CH3+ H2O.

+C6H12O6+hiệu+suất+80%+C6H12O6+———–>+C2H5OH+hiệu+suất+81%+hãy+viết+PTHH+theo+các+giai+đoạn+trên+.+tính+khố…”>

từ tinh bột người ta sản xuất rượu etylic theo hai giai đoạn

(-C6H10O5-)n ——–> C6H12O6 hiệu suất 80%

C6H12O6 ———–> C2H5OH hiệu suất 81%

hãy viết PTHH theo các giai đoạn trên . tính khối lượng rượu etylic thu được từ 1,5 tấn tinh bột

(left(C_6H_{10}O_5
ight)_n+nH_2Ounderrightarrow{^{axit}}nC_6H_{12}O_6)

(C_6H_{12}O_6underrightarrow{^{men}}2C_2H_5OH+2CO_2)

Ta có:

(H=80\%.81\%=65,8\%)

Sơ đồ : (C_6H_{10}O_5
ightarrow C_6H_{12}O_6
ightarrow2C_2H_5OH)

(n_{C6H10O5}=frac{1,5}{162}Rightarrow n_{ancolleft(LT
ight)}=frac{1,5}{162}.2=frac{3}{162}left(mol
ight))

(Rightarrow n_{ancolleft(tt
ight)}=frac{3}{162}.64,8\%=0,012left(mol
ight))

(Rightarrow m_{ancol}=0,012.46=0,552left(g
ight))

Trong thực tế người ta thường nấu rượu (ancol etylic) từ gạo. Tinh bột chuyển hóa thành ancol etylic qua 2 giai đoạn: Tinh bột → glucozơ → ancol. Tính thể tích ancol etylic 46o thu được từ 10 kg gạo (chứa 81% tinh bột). Biết hiệu suất mỗi giai đoạn là 80%, khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml

A. 6 lít.

B. 10 lít

C. 4 lít

D. 8 lít

+Glucozo+—>+rượu+etylic.+Mỗi+giai+đoạn+hiệu+suất+là+81%.+a)+Hãy+viết+PTHH+theo+các+giai+đoạn+trên.+Tính+thể…”>

Từ gạo (chứa 75% tinh bột), người ta sản xuất rượu etylic theo 2 giai đoạn: Tinh bột —> Glucozo —> rượu etylic. Mỗi giai đoạn hiệu suất là 81%.

a) Hãy viết PTHH theo các giai đoạn trên. Tính thể tích rượu etylic 30o thu được từ 1kg gạo. Biết rượu etylic có D=0,8g/ml

b) Từ rượu etylic thu được ở trên, nếu pha loãng thành rượu etylic 8o rồi đem lên men giấm thì có thể tạo ra được bao nhiêu gam giấm ăn (axit axetic)? Biết hiệu suất quá trình lên men là 92%

Trong thực tế người ta thường nấu rượu ( ancol etylic) từ gạo ( chứa 81% tinh bột). Tinh bột chuyển hóa thành ancol etylic qua 2 giai đoạn: Tinh bột → glucozơ → ancol. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn là 80%, khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml. Thể tích ancol etylic 460 thu được từ 10 kg gạo là

A. 6 lít.

B. 8 lít.

C. 10 lít.

D. 4 lít

Đáp án B

*

Để thuận tiện cho tính toán ta bỏ qua hệ số n

mtb = 10.0,81 = 8,1 (kg)

=> ntb = 8,1 : 162 = 0,05 (Kmol)

=> nancol = 2ntb = 0,1 (Kmol)

Vì quá trình sản xuất có hiệu suất

=> nancol thực tế thu được = nancol lí thuyết. %H = 0,1. (0,8. 0,8) = 0,064 (Kmol) = 64 (mol)

=> mancol thực tế = 64. 46 = 2900 (g)

*

Trong thực tế người ta thường nấu rượu ( ancol etylic) từ gạo ( chứa 81% tinh bột). Tinh bột chuyển hóa thành ancol etylic qua 2 giai đoạn: Tinh bột → glucozơ → ancol. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn là 80%, khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml. Thể tích ancol etylic 460 thu được từ 10 kg gạo là

A. 6 lít

B. 8 lít

C. 10 lít.

Xem thêm: Mẫu Công Văn Đề Nghị Cung Cấp Điện, Mẫu Đơn Xin Tạm Ngừng Cung Cấp Điện

D. 4 lít.

Trong thực tế người ta thường nấu rượu ( ancol etylic) từ gạo ( chứa 81% tinh bột). Tinh bột chuyển hóa thành ancol etylic qua 2 giai đoạn: Tinh bột → glucozơ → ancol. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn là 80%, khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml. Thể tích ancol etylic 460 thu được từ 10 kg gạo là

A. 6 lít.

B. 8 lít.

C. 10 lít.

D. 4 lít.

Đáp án B

*

Để thuận tiện cho tính toán ta bỏ qua hệ số n

mtb = 10.0,81 = 8,1 (kg)

=> ntb = 8,1 : 162 = 0,05 (Kmol)

=> nancol = 2ntb = 0,1 (Kmol)

Vì quá trình sản xuất có hiệu suất

=> nancol thực tế thu được = nancol lí thuyết. %H = 0,1. (0,8. 0,8) = 0,064 (Kmol) = 64 (mol)

*

Trong thực tế người ta thường nấu rượu ( ancol etylic) từ gạo ( chứa 81% tinh bột). Tinh bột chuyển hóa thành ancol etylic qua 2 giai đoạn: Tinh bột → glucozơ → ancol. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn là 80%, khối lượng riêng của C 2 H 5 O H là 0,8 g/ml. Thể tích ancol etylic 460 thu được từ 10 kg gạo là

A. 6 lít.

B. 8 lít.

C. 10 lít.

Xem thêm: Cách Lập Công Thức Tính Số Ngày Phép Năm Trong Excel ? Công Thức Tính Phép Năm Trong Excel Cực Chi Tiết

D. 4 lít.

Tiến hành sản xuất ancol etylic từ 81 kg tinh bột theo hai giai đoạn sau:

Giai đoạn 1 (hiệu suất 80%): – C 6 H 10 O 5 – + n H 2 O → a x i t t o n C 6 H 12 O 6

Giai đoạn 2 (hiệu suất 75%): C 6 H 12 O 6 → 30 o C e n z i m 2 C 2 H 5 O H + 2 C O 2 ⇑

Kết thúc quá trình sản xuất, thu được V lít ancol etylic. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/mL. Giá trị của V là

A. 27,60

B. 34,50

C. 46,00

D. 22,08

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình