Bảng Tra Excel Quyết Định 957 Excel Tính Tổng Mức Đầu Tư Dự Án Xây Dựng

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH SỞ XÂY DỰNG ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-

Số: 01/HD-SXD

Bình Định, ngày 25 tháng 01 năm 2013

HƯỚNG DẪN

LẬP TỔNGMỨC ĐẦU TƯ VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Sở Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập tổng mức đầu tưcủa dự án và dự toán xây dựng công trình theo quy định hiện hành trên địa bàn tỉnhBình Định như sau:

I. PHƯƠNG PHÁP LẬP TỔNG MỨC ĐU CỦA D ÁN ĐT XDCT

Tổng mức đầu tư của dự án được xác định trong giai đoạnlập dự án đầu tư xây dựng công trình (xem Điều 4 Thông tư số 04/2010/TT-BXD),theo công thức sau:

*

Trong đó:

n: Số hạng mục công trình thuộc dự án;

GiXD: Chi phí xây dựng của công trình (hạngmục công trình) thứ i, có thể xác định từ thiết kế cơ sở, từ suất vốn đầu tưxây dựng công trình hoặc xác định theo công trình tương tự.

Đang xem: Quyết định 957 excel tính tổng mức đầu tư

GTB: Chi phí thiết bị của dự án, xác định cho toàn bộ dây chuyềncủa dự án hoặc tổng chi phí thiết bị của các công trình thuộc dự án.

GGPMB: Chi phí tổ chức bồi thường và giải phóng mặt bằng, chi phíhỗ trợ tái định cư,… xác định theo khối lượng thống kê thực tế và các quy địnhhiện hành.

GK: Chi phí khác của dự án là chi phí cho dự án mà không thuộccác chi phí trên, bao gồm: vốn lưu động,chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư, rà phá bom mìn, bảo hiểm công trình, lãi vaytrong thời gian xây dựng công trình… ;

GDP: Chi phí dự phòng bao gồm dự phòng cho công việc phát sinhvà dự phòng cho yếu tố trượt giá.Cách xác định như sau:

*

*

– Đối với công trình lập dự án: Kps = 10%;

– Đối với công trình lập Báo cáo KTKT: Kps = 5%;

*

V’t: Tổng mức đầu tư chưa tính chi phí dự phòng và lãi vay của năm thứ t;

ITGBQ: Mức độ trượt giá bình quân tínhtrên cơ sở chỉ số giá xây dựng bình quân trong 3 năm gần nhất;

DITGK: Mức dự báo biến động khác.

II. PHƯƠNG PHÁP LẬP D TOÁN XÂY DNG CÔNG TRÌNH (GXDCT)

Dự toán công trình được xác định trên cơ sở thiết kếkỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công (xem Điều 6 Thông tư số 04/2010/TT-BXD),theo công thức sau:

GXDCT = GXD+ GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP

Trong đó:

GXD: Chi phí xây dựng công trình;

GXB: Chi phí thiết bị của công trình;

GQLDA: Chi phí quản lý dự án;

GTV: Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;

GK: Chi phí khác;

GDP: Chi phí dự phòng.

1. Chi phí xây dựng (GXD)bao gồm:

– Chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ;

– Chi phí xây dựng công trình chính, công trình phụ trợ, công trình tạm phụcvụ thi công (tính theo khối lượng xây lắp thực tế);

– Chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công (tính bằng dự toánhoặc theo tỷ lệ quy định);

(Cách tính chi phí xây dựng (GXD) xem phầnIII của Hướng dẫn này).

2. Chi phí thiết bị (GTB)bao gồm:

– Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ;

– Chi phí vận chuyển từ cảng hoặc nơi mua đến chân công trình;

– Chi phí lắp đặt thiết bị (đối với thiết bị cần lắp đặt);

– Thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình.

3. Chi phí quản lý dự án (GQLDA)

Là chi phí tổ chức thực hiện quản lý dự án được tínhdự toán chi phí hoặc theo tỉ lệ. Khi xác định chi phí quản lý dự án theo tỉ lệthì áp dụng công thức:

GQLDA = T x (GXDtt + GTBtt)

Trong đó:

– GXDtt: Chi phí xây dựng trước thuế;

– GTBtt: Chi phí thiết bị trước thuế.

4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GTV)

Tính theo định mức tỉ lệ (%) hoặc lập dự toán:

– Ngoài ra còn có một số chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình khácnhư chi phí kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực và chứngnhận sự phù hợp chất lượng công trình, kiểm nghiệm vật liệu, thi tuyển kiếntrúc… có thể tính theo tỷ lệ (%) hoặc lập dự toán.

5. Chi phí khác (GK):

Là những chi phí không thuộc các nội dung quy định tạiđiểm 1, 2, 3, 4 nêu trên nhưng cần thiết để thực hiện dự án đầu tư xây dựngcông trình, bao gồm:

– Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ;

– Chi phí bảo hiểm công trình;

– Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường;

– Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình;

– Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình;

– Chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng khi thi công công trình;

– Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;

– Chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án; vốn lưu độngban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vaytrong thời gian xây dựng; chi phí cho quá trình chạy thử không tải và có tảitheo quy trình công nghệ trước khi bàngiao trừ giá trị sản phẩm thu hồi được;

– Các khoản phí và lệ phí theo quy định;

– Một số khoản mục chi phí khác.

6. Chi phí dự phòng:

Là khoản chi phí để dự trù cho khối lượng công việcphát sinh và các yếu tố trượt giá trong quá trình xây dựng:

GDP = GDP1 + GDP2

Trong đó:

GDP1: Dự phòng cho khối lượng phát sinh,công thức tính:

GDP1 = (GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK) x Kps

Kps là hệ số dự phòng cho khối lượng côngviệc phát sinh là 5%.

GDP2: Dự phòng cho trượt giá tính theo chỉsố giá xây dựng, được xác địnhnhư ở Phần I.

III. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY DNG CÔNG TRÌNH (GXD)

Chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình baogồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giátrị gia tăng và chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công.

1. Chi phí trực tiếp: T = VL + NC + M +TT

▪ YL: chi phí vật liệu;

▪ NC: chi phí nhân công;

▪ M: máy thi công;

▪ TT: trực tiếp phí khác.

a. Chi phí vật liệu: VL = a1 + DVL

a1: Tổng chi phí vật liệu theo các bộ đơn giá hiện hành của tỉnh Bình Định.

DVL: Chênh lệch giá vật liệu xây dựng được tính bằng phươngpháp bù trừ vật liệu trực tiếp hoặc bằng hệ số điều chỉnh. Trường hợp tính theo phương pháp bù trừtrực tiếp giữa giá vật liệu đến chân công trình tại thời điểm lập dự toán vớigiá vật liệu gốc đã tính toán trong các bộ đơn giá đã được công bố. Giá vật liệuđến chân công trình (giá tại nơi cung cấp + cước vận chuyển) có thể tham khảocông bố của Liên Sở Tài chính – Xây dựngtỉnh Bình Định hoặc thông báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp vật liệu;

Tất cả giá vật liệu, cước vận chuyển nêu trên đềutính chưa có thuế Giá trị gia tăng.

b. Chi phí nhân công: NC = (b1 + b2+ b3 +b4 + …….. ) x KNC

Trong đó:

b1: Tổng chi phí nhân công theo Đơn giá gốc;

KNC: Hệ số nhân công (Phụ lục 2);

b2: Phụ cấp khu vực,

*

b3: Phụ cấp lưu động,

*

b4: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm,

*

– Các hệ số h1n, h2n (Phụ lục 1).

Tùy theo loại công trình và vị trí xây dựng côngtrình để tính các loại phụ cấp cho đúng quy định.

Chi phí nhân công trong Đơn giá năm 2006 của tỉnhBình Định phần xây dựng đã tính cho lương nhân công nhóm 1, phần điện nước đãtính cho lương nhân công nhóm 2. Đốivới các loại công tác xây lắp hưởng lương theo các nhóm khác thì b1 được nhân với hệ số Knhtrong Phụ lục 1.

c. Chi phí máy thi công: M = m1 + Dm

m1: Tổng chi phí máy trong Đơn giá gốc;

Dm: Chênh lệch giá ca máy giữa giá ca máy năm 2006 và giá ca máy tại thời điểm lập dự toán.

d. Trực tiếp phí khác: TT = (VL+NC+M) x Kk

Kk: định mức chi phí trực tiếp khác (Phụ lục2);

2. Chi phí chung: C = T x P%

P: Định mức chi phí chung cho từng loại công trình (Phụ lục 3);

T: Chi phí trực tiếp;

3. Thu nhập chịu thuế tính trước: TL = (T + C) x L%.

L: Tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trước (Phụ lục 3);

Chi phí xây dựng trước thuế: G = T + C + TL

4. Thuế giá trị gia tăng: GTGT = G x

: thuế suất giá trị gia tăng quy địnhcho công tác xây lắp.

Chi phí xây dựng sau thuế: GXDCPT = G +GTGT

5. Chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điềuhành thi công:

GXDLT = G x LT x (1+)

LT: Định mức tỷ lệ được tính bằng 2% trên tổng chiphí trực tiếp, chi phí chung,thu nhập chịu thuế tính trước đối với các công trình đi theo tuyến như đường dây tải điện, đường dâythông tin bưu điện, đường giao thông, kênh mương, đường ống, các công trình dạngtuyến khác và bằng tỉ lệ 1% đối với các công trình còn lại.

Đối với các trường hợp đặc biệt khác (như công trìnhcó quy mô lớn, phức tạp, các công trìnhngoài hải đảo, các công trình sử dụng vốn ODA đấu thầu quốc tế) nếu khoản mục chi phínhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công tính theo tỷ lệ trên không phù hợp thì Chủ đầu tưcăn cứ điều kiện thực tế để tổchức lập và phê duyệt dự toán chi phí này.

: thuế suất giá trị gia tăng quy địnhcho công tác xây lắp.

Chi phí xây dựng:

GXD = GXDCPT + GXDLT

IV. TỔ CHỨC THC HIỆN

4. Các dự án sử dụng các nguồn vốn khác có thể áp dụng các quy định của hướngdẫn này để lập tổng mức đầu tư và dự toán công trình xây dựng.

Xem thêm: (Nhiều Cách Tính Lượt Xem Trên Facebook ? Cách Tính Lượt Xem Video Trên Fb

5. Đối với công trình sử dụng đơn giá xây dựng công trình riêng hoặc đơngiá xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu khác thì Chủ đầu tư, Ban đơngiá công trình căn cứ vào chế độ, chính sách và đơn giá được Nhà nước cho phépáp dụng cho công trình và tiền lương tối thiểu mới để điều chỉnh dự toán xây dựngcông trình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghịcác cơ quan, đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để cùng nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận: – Vụ Pháp chế BXD; – UBND tỉnh (thay báo cáo); – UBND TP, các huyện; – Các Sở, ban, ngành; – Các BQLDA ĐT&XD; – Lãnh đạo SXD; – Các phòng, ban thuộc SXD; – Lưu VT, P.QLXD.

KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Trần Viết Bảo

PHỤ LC1

A. Hệ sáp dụng cho bản lương A.1.8: Ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, sành sứ, thủytinh, sử dụng đơn giá xây dựng năm 2006 của tỉnh Bình Định phần lắp đặt và sửachữa, khảo sát: (riêng đơn giá khảo sát đã tính lương nhóm 2)

– Hệ số K theo nhóm lương:

+ Nhóm 1: K = 1,0

+ Nhóm 2: K = 1,062

+ Nhóm 3: K = 1,171

– Hệ số phụ cấp khu vực (theo lương tối thiểu) được quy định như sau:

+ Nhóm 1: h1.1 = 3,1673

+ Nhóm 2: h1.2 = 3,3626

+ Nhóm 3: h1.3 = 3,7091

– Hệ số phụ cấp thu hút (theo lương cấp bậc) thay đổi theo nhóm lương:

+ Nhóm 1: h2.1 = 1,345

+ Nhóm 2: h2.2 = 1,340

+ Nhóm 3: h2.3 = 1,332

B. Hệ sáp dụng cho bản lương A.1.5: Công trình đô thị, sử dụng đơn giá công ích đô thịtỉnh Bình Định:

– Hệ số K theo nhóm lương:

+ Nhóm 1: K = 0.942

+ Nhóm 2: K = 1,0

+ Nhóm 3: K = 1,071

– Hệ số phụ cấp khu vực (theo lương tối thiểu) được quy định như sau:

+ Nhóm 1: h1.1 = 3,1673

+ Nhóm 2: h1.2 = 3,3626

+ Nhóm 3: h1.3 = 3,602

– Hệ số phụ cấp thu hút (theo lương cấp bậc) thay đổi theo nhóm lương:

+ Nhóm 1: h2.1 = 1,345

+ Nhóm 2: h2.2 = 1,340

+ Nhóm 3: h2.3 = 1,334

PHLC 2

TT

Loại đơn giá áp dụng tính dự toán xây dựng công trình

Công trình xây dựng tại các huyện

Công trình xây dựng tại Tp.Quy Nhơn

KNC

KNC

1

Đơn giá xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa (Năm 2006, 2008)

4,714

5,143

2

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị (Năm 2007)

3,667

4,000

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TRỰC TIẾPKHÁC

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

TRC TIẾP PHÍ KHÁC KK(%)

1

Công trình dân dụng:

– Trong đô thị

2,5

– Ngoài đô thị

2,0

2

Công trình công nghiệp:

2,0

Riêng công tác xây dựng trong hầm lò, hầm thủy điện

6,5

3

Công trình giao thông:

2,0

Riêng công tác xây dựng trong đường hầm giao thông.

6,5

4

Công trình thủy lợi

2,0

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

– Trong đô thị

2,0

– Ngoài đô thị

1,5

PHLC 3

Đơn vị tính: %

TT

LOẠI CÔNG TRÌNH

CHI PHÍ CHUNG (P)

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (L)

Trên chi phí trực tiếp

Trên chi phí nhân công

1

Công trình dân dụng

6,5

5,5

Riêng công trình tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa.

10,0

2

Công trình công nghiệp

5,5

6,0

Riêng công trình xây dựng đường hầm, hầm lò.

7,0

3

Công trình giao thông

5,5

6,0

Riêng công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hệ thống báo hiệu hàng hải và đường thủy nội địa.

66,0

Riêng công trình hầm giao thông

7,0

4

Công trình thủy lợi

5,5

5,5

Riêng đào, đắp đất công trình thủy lợi bằng thủ công

51,0

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

5,0

5,5

6

Công tác lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình xây dựng, công tác xây lắp đường dây, công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh đường dây và trạm biến áp, công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

65,0

6,0

– Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỉ lệ(%) so với chi phí trựctiếp và chi phí chung trong dự toán xây dựng

– Đối với các công trình xây dựng tại vùng núi, biên giới, hải đảo thì địnhmức tỉ lệ chi phí chung sẽ được điều chỉnh từ 1,05 đến 1,1 do Chủ đầu tư quyếtđịnh tùy điều kiện cụ thể của côngtrình.

PHLC 4

1. Huyện An Lão

– Hệ số 0,4: Các xã: An Vinh, An Toàn.

– Hệ số 0,3: Các xã: An Dũng, An Quang, An Nghĩa.

– Hệ số 0,2: Các xã: An Hưng, An Trung.

– Hệ số 0,1: Các xã: An Hòa, An Tân.

2. Huyện Vĩnh Thạnh

– Hệ số 0,4: Xã Vĩnh Sơn.

– Hệ số 0,3: Xã Vĩnh Kim.

– Hệ số 0,2: Các xã: Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hảo, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Hoà.

3. Huyện Hoài Ân

– Hệ số 0,3: Xã Đắk Mang.

– Hệ số 0,2: Các xã: Ân Sơn, Bok Tới.

4. Huyện Phù Cát

– Hệ số 0,2: Núi Gềnh thuộc xã Cát Minh.

– Hệ số 0,1: Xã Cát Hải.

5. Huyện Hoài Nhơn

– Hệ số 0,1: Xã Hoài Sơn.

6. Huyện Vân Canh

– Hệ số 0,4: Xã Canh Liên.

– Hệ số 0,3: Xã Canh Hiệp.

– Hệ số 0,2: Các xã: Canh Vinh, Canh Hiển, CanhThuận, Canh Hòa, thị trấn Vân Canh.

7. Huyện Tây Sơn

– Hệ số 0,2: Xã Vĩnh An.

Xem thêm: Diện Tích Singapore Chỉ Bằng Huyện Cần, Đúng, Singapore Nhỏ Nhất Đông Nam Á

8. Các đơn vị khác

– Hệ số 0,3: Trạm đèn đảo Cù lao Xanh, Lý Sơn.

– Hệ số 0,1: Trạm đèn đảo Phước Mai

Đối tượng áp dng nhómlương:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel