mẫu sổ thu chi tiền mặt excel

Hiện nay, mẫu sổ quỹ tiền mặt được quy định tại Thông tư 133 và Thông tư 200 của Bộ Tài chính, được dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.

Đang xem: Mẫu sổ thu chi tiền mặt excel

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133

  File Word https://cdn.lingocard.vn/uploaded/Others/2020/12/29/mau-so-quy-tien-mat-tt133_2912131926.doc File Excel https://cdn.lingocard.vn/uploaded/Others/2020/12/29/mau-so-quy-tm-Thong-tu-133_2912131933.xlsx  

Đơn vị:  …………………………..

Địa chỉ:  ……………………………

Mẫu số S04a-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: …
 

Ngày, tháng ghi sổ

Ngày, tháng chứng từ

Số hiệu chứng từ

Diễn giải

Sổ tiền

Ghi chú

Thu

Chi

Thu

Chi

Tồn

A

B

 

 

E

1

2

3

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ:…

 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

*

Cập nhật mẫu sổ quỹ tiền mặt file Word và Exel chuẩn nhất (Ảnh minh họa)
 

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200

  File Word https://cdn.lingocard.vn/uploaded/Others/2020/12/29/So_Quy_Tien_Mat-TT200_2912131926.doc File Excel https://cdn.lingocard.vn/uploaded/Others/2020/12/29/Mau-so-quy-tien-mat-Thong-tu-200_2912131933.xlsx  

Đơn v: ………………

Xem thêm: phương pháp thuyết trình trong dạy học tiểu học

                       Mẫu số S07-DN

Địa chỉ: ……………..   

                       (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                          Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: …

Xem thêm: Cách Tính Điểm Cấp 1 – Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Thcs, Thpt, Đại Học


 

Ngày,

Ngày,

Số hiệu chứng từ

 

Số tiền

 

tháng

tháng

 

 

Diễn giải

 

 

 

Ghi

ghi sổ

chứng từ

Thu

Chi

 

Thu

Chi

Tồn

chú

A

B

 

 

E

1

2

3

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

 – Ngày mở sổ: …
 

 

 

Ngày….. tháng…. năm …….

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel