Mẫu Công Văn Giải Trình Không Tham Gia Bhxh Của Chủ Sở Hữu Doanh

Dưới đây mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội dùng để gửi lên Cơ quan bảo hiểm nhằm giải trình về việc nộp chậm hoặc quên nộp bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp…

Nội dung công văn giải trình bảo hiểm xã hội

*

Nội dung mẫu công văn giải trình BHXH

CÔNG TY …………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số ……………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…………….., ngày …tháng …..năm….

Đang xem: Mẫu công văn giải trình không tham gia bhxh

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: …………………………………..)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận …A

Công ty A……………………đóng bảo hiểm xã hội tại quận A theo mã số TH……; mã số thuế…………..

Ngày …/tháng …/năm 2019 đơn vị nhận được thông báo số ………………ngày ………….của cơ quan Bảo hiểm xã hội quận …………. về việc lệch số liệu quyết đoán thuế thu nhập cá nhân và danh sách đóng BHXH năm 2018. Công ty ……………..giải trình cụ thể như sau:

– Số lao động quyết toán thuế TNCN năm 2018 là … người (có biểu danh sách 05 kèm theo)

– Số lao động tham gia BHXH tại quận ……..là …..người, tham gia BHXH tại nơi khác là …. người…; số lao động đã nghỉ hưu không đóng BHXH là….người; số lao động ký HĐLĐ khoán việc…..là….người (có danh sách kèm theo, hoặc c12 tháng 12/2017).

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1 Bài 23 : Luyện Tập, Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 23: Luyện Tập Trang 25

– Số người lệch là….. người lý do ………………………………………………………………………..

Đơn vị cam kết số liệu trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải trình của mình. Số lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH đơn vị sẽ báo tăng phát sinh vào tháng … năm 2019.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1 Trang 37 Vở Bài Tập Toán 4 Tập 1

Trên đây là báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN của Công ty … từ tháng 01/2018 đến hết tháng 12/2018.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu