Cách Sử Dụng Tính Năng Đo Diện Tích Trên Iphone, Cách Sử Dụng Tính Năng Đo Khoảng Cách Trên Iphone

Distance and Area Measure

Tappilingocard.vn

Được thiết kế cho iPad

#54 trong Hiệu suất 129.000đ

Đang xem: đo diện tích trên iphone

Đo đất, đường, công viên, quốc gia, Hồ, vv từ một vệ tinh xem. Tính khoảng cách, khu vực, và perimeters.Tính năng ứng dụng này cung cấp hầu hết các đối thủ cạnh tranh thì không:- Thêm tùy chỉnh khoảng cách và diện tích các đơn vị.- Vẽ đa giác nội thất. Ví dụ, diện tích đất với các cơ quan của nước bị loại bỏ.- Thêm một điểm đến giữa một con đường (duy nhất cho phép bạn thêm đến cuối đường) Tap để thêm vào cuối của một con đường. Baám giöõ ñeå thêm vào giữa một con đường.- Trao đổi hai điểm trong một đường dẫn hoặc đa giác.- Thêm vị trí hiện tại của bạn từ máy thu GPS.Tính năng:- 3 bản đồ lớp tùy chọn- Xuất khẩu và nhập khẩu .kml tập tin thông qua Dropbox, iCloud, email, vv- Ghim được kéo và chỉnh sửa thủ công- Tên, ghi chú, và màu sắc các lĩnh vực cho mỗi đường dẫn và đa giác- Gửi email hoặc văn bản thông điệp dữ liệu đường dẫn và đa giác- 4 verbosity chế độ. Nhìn thấy chỉ là những thông tin mà bạn muốn xem- Tìm kiếm theo mã bưu điện, thành phố, địa chỉ, vv- Nhận được địa chỉ gần điểm trên bản đồ4 chế độ vẽ:- Đường dẫn- Đa giác- Đa giác rỗng không gian bên trong- Không có chế độ chỉnh sửa (để tránh việc chỉnh sửa)Giá trị được hiển thị cho đường dẫn:- Tổng số khoảng cách- Gia tăng khoảng cách cho mỗi waypointGiá trị được hiển thị cho đa giác:- Diện tích- Chu vi- Khoảng cách cho mỗi bênThêm điểm vào một đường dẫn hoặc đa giác trong 1 của 4 cách:- Khai thác trên bản đồ- Sử dụng vị trí hiện tại- Nhập tọa độ bằng tay- Nhập .kml tập tinMặc định khoảng cách đơn vị bao gồm:- Đồng hồ- Chân- Xưởng- Cây số- Mile- Hải lýMặc định khu vực đơn vị bao gồm:- Vuông mét- Vuông chân- Vuông Sân- Kilômét vuông- Dặm vuông- Hải lý vuông- Vuông acre- Vuông haPhối hợp các định dạng:- Độ- Độ, phút- Độ, phút, giây- UTM/UPS (Universal transverse Mercator)/(phổ cực stereographic)- MGRS (hệ thống tham khảo lưới quân sự)English:Measure land, roads, parks, countries, lakes, etc from a satellite view. Calculates distances, areas, and perimeters.Features that this application offers that most competitors do not:- Add custom distance and area units.- Draw interior polygons. For example, land area with bodies of water removed.- Add a point to the middle of a path (Most only allow you to add to the end of the path) Tap to add to the end of a path. Long press to add to the middle of a path.- Swap two points in a path or polygon.- Add your current location from GPS receiver.Features:- 3 map layer options- Export and import .kml files via Dropbox, iCloud, email, etc- Pins are draggable and manually editable- Name, notes, and color fields for each path and polygon- Email or text message path and polygon data- 4 verbosity modes. See only the information that you want to see- Search by postal code, city, address, etc- Get addresses near point on map4 drawing modes:- Path- Polygon- Polygon with hollow spaces inside- No edit mode (to prevent accidental edits)Values displayed for paths:- Total distance- Incremental distance for each waypointValues displayed for polygons:- Area- Perimeter- Distance for each sideAdd points to a path or polygon in 1 of 4 ways:- Tap on the map- Use current location- Enter coordinates manually- Import .kml fileDefault distance units include:- Meter- Foot- Yard- Kilometer- Mile- Nautical mileDefault area units include:- Square meter- Square foot- Square yard- Square kilometer- Square mile- Square nautical mile- Square acre- Square hectareCoordinate formats:- Degrees- Degrees, minutes- Degrees, minutes, seconds- UTM / UPS (Universal Transverse Mercator) / (Universal Polar Stereographic)- MGRS (Military Grid Reference System)

Có gì Mới

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài Mét Khối Trang 32,33, Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 112: Mét Khối

Lịch sử của Phiên bản

Phiên bản 2.5

– Hỗ trợ tốt hơn cho chủ đề tối và các thiết bị mới.- Giao diện nhỏ và thay đổi bố trí.- Sửa lỗi cho các định dạng UTM và MGRS được thêm gần đây.English:- Better support for dark theme and new devices.- Minor interface and layout changes.- Bug fixes for the recently added UTM and MGRS coordinate formats.Please send crash reports if crashes occur.Please contact the developer via email if you have questions or notice any errors or issues.

Xem thêm: 5 Website Học Excel Dt Nguyễn, Cost Of Advertising On Đt Nguyễn

Nhà phát triển, Tappilingocard.vn, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho lingocard.vn. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích