Bài3 Tính Diện Tích Khu Đất Có Kích Thước Như Hình Bên, Bài3 Tính Diện Tích Khu Đất Gồm Hìn

Đề kiểm tra cuối tuần 21 Toán lớp 5

Tuần 21 – Đề 1

Bài 1: Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số phần trăm diện tích trồng các loại cây ăn quả ở một trang trại:

Hãy cho biết tỉ số phần trăm diện tích trồng mỗi loại cây ăn quả của trang trại được thể hiện trên biểu đồ.

Đang xem: Tính diện tích khu đất có kích thước như hình bên

Bài 2: Biểu đồ hình quạt bên cho biết kết quả học tập của 800 học sinh ở một trường tiểu học. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh xếp loại học lực : giỏi, khá, trung bình ?

Bài 3: Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Bài 4: Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây:

 

Tuần 21 – Đề 2

Bài 1: Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm học sinh tham gia học tự chọn các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh của khối lớp 5 ở một trường tiểu học. Biết rằng số học sinh tham gia học tự chọn môn Toán là 90 bạn. Tính số học sinh tham gia học tự chọn môn Tiếng Việt, môn Tiếng Anh.

Bài 2: Một khu rừng hình chữ nhật có chu vi là 12,6km, biết rằng 1/2 chiều dài bằng 2/3 chiều rộng. Tính diện tích của khu rừng đó theo đơn vị ki-lô-mét vuông, héc-ta.

Bài 3: Tính diện tích của mảnh đất theo các kích thước ở hình vẽ bên, trong đó có một hình bình hành.

Bài 4: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 170m. Người ta chia khu đất đó thành các mảnh nhỏ cũng là hình chữ nhật và có các kích thước bằng nhau (như hình vẽ). Tính diện tích khu đất đó.

Đáp án tuần 21 – Đề 1

Bài 1:Theo biểu đồ ta có:

– Diện tích trồng xoài là 17,5% diện tích trang trại.

– Diện tích trồng nhãn là 20% diện tích trang trại.

– Diện tích trồng vải thiều là 27,5% diện tích trang trại.

– Diện tích trồng các loại cây ăn quả khác chiếm là :

100% – (27,5% + 17,5% + 20%) = 35%.

Xem thêm: Soạn Bài: Luyện Tập Tóm Tắt Văn Bản Nghị Luận 12, Soạn Bài Luyện Tập Tóm Tắt Văn Bản Nghị Luận

Bài 2:

HD :

Số học sinh xếp loại học lực giỏi là :

800 : 100 x 42,5 = 340 (học sinh)

Số học sinh xếp loại học lực khá là :

800 : 100 x 46,5 = 372 (học sinh)

Số học sinh xếp loại học lực trung bình là :

800 : 100 x 11 = 88 (học sinh)

(Hoặc 800 – 340 – 372 = 88 (học sinh)

Bài 3: HD : Nối D với N ta được hai hình chữ,nhật như hình vẽ dưới đây :

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

31 x 21,5 = 666,5 (

*

)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là :

38 x 15,5 = 589 (

*

)

Diện tích mảnh đất là :

666,5 + 589 = 1255,5 (

*

).

Bài 4: HD: Chia mảnh đất như hình vẽ, ta được một hình thang và một hình chữ nhật.

Ta có :

HG = 16,5m,

HD = 75m,

AH = 52m – 16,5m = 35,5m,

HC = 75m – 34m = 41 m.

Diện tích hình thang ABCH là :

(25 + 41) x 35,5 : 2 = 1171, 5 (

*

)

Diện tích hình chữ nhật HDEG là :

75 x 16,5 = 1237,5 (

*

)

Diện tích mảnh đất là :

1171, 5 + 1237,5 = 2409 (

*

).

 

Đáp án tuần 21 – Đề 2

Bài 1:

HD : Tỉ số phần trăm học sinh tham gia học tự chọn môn Toán là :

100% – (32,5% + 30%) = 37,5%

Vì số học sinh tham gia học tự chọn môn Toán là 90 bạn, nên tổng số học sinh của khối lớp 5 là :

90 : 37,5 x 100 = 240 (học sinh)

Số học sinh tham gia học tự chọn môn Tiếng Anh là :

240 x 32,5 : 100 = 78 (học sinh)

Số học sinh tham gia học tự chọn môn Tiếng Việt là :

240 x 30 : 100 = 72 (học sinh)

(hoặc 240 – 90 – 78 = 72 (học sinh).

Bài 2:

Bài giải:

Nửa chu vi của khu rừng hình chữ nhật là:

12,6 : 2 = 6,3 (km)

 

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

4 + 3 = 7 (phần)

Chiều dài khu rừng hình chữ nhật là :

6,3 : 7 x 4 = 3,6 (km)

Chiều rộng khu rừng hình chữ nhật là :

6,3 – 3,6 = 2,7 (km)

Diện tích khu rừng là :

3,6 x 2,7 = 9,72 (

*

)

9,72

*

= 972ha

Đáp số: 9,72km ; 972ha

Bài 3: HD : Chia mảnh đất như hình vẽ, ta được hình thang ABDH, hình tam giác BCD và hình bình hành HDEG.

Diện tích hình thang ABDH là :

(6,2 + 14,2) x 6 : 2 = 61,2 (

*

)

Diện tích hình tam giác BCD là :

6 x 8 : 2 = 24 (

*

)

Diện tích hình bình hành HDEG là :

14,2 x 5 = 71 (

*

)

Diện tích mảnh đất là :

61,2 + 24 + 71 = 156,2 (

*

).

Bài 4: Theo hình vẽ, ta có 5 lần chiều rộng của hình chữ nhật bé bằng 2 lần chiều dài của hình chữ nhật đó (cùng bằng chiều dài khu đất).

Xem thêm: Ai Làm Giúp Mình Bài Hóa Này Với: Viết 6 Phương Trình Điều Chế Co2

Do đó, nếu coi chiều dài hình chữ nhật bé là 5 phần bằng nhau thì chiều rộng hình chữ nhật bé là 2 phần như thế. Khi đó chiều dài khu đất gồm 10 phần bằng nhau ( 2 x 5 = 10), chiều rộng khu đất gồm 7 phần như thế (5 + 2 = 7).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích