Cách Xác Định Phương Trình Đường Tròn, Lý Thuyết Phương Trình Đường Tròn Toán 10

– Phương trình đường tròn $left( C
ight)$ tâm (Ileft( {a;b}
ight)), bán kính $R$ là:({(x – a)^2} + {(y – b)^2} = {R^2})

– Dạng khai triển của $left( C
ight)$ là: ${x^2} + {y^2} – 2ax – 2by + c = 0{
m{ }}$ với tâm $I(a; b)$ bán kính (R = sqrt {{a^2} + {b^2} – c} )

– Phương trình ${x^2} + {y^2} + 2ax + 2by + c = 0{
m{ }}$ với điều kiện ${a^2} + {b^2} – c > 0$, là phương trình đường tròn tâm (Ileft( { – a; – b}
ight)) bán kính (R = sqrt {{a^2} + {b^2} – c} )

– Điểm (Mleft( {{x_0};{y_0}}
ight)):

+ thuộc đường tròn (left( C
ight) Leftrightarrow IM = R).

+ nằm ngoài đường tròn (left( C
ight) Leftrightarrow IM > R).

Đang xem: Cách xác định phương trình đường tròn

+ nằm trong đường tròn (left( C
ight) Leftrightarrow IM 2. Viết phương trình đường tròn

Phương pháp:

Muốn viết được phương trình đường tròn ta cần xác định tâm và bán kính đường tròn rồi sử dụng kiến thức:

Phương trình đường tròn $left( C
ight)$ tâm (Ileft( {a;b}
ight)), bán kính $R$ là: ({(x – a)^2} + {(y – b)^2} = {R^2})

Bài 1: Mệnh đề
Bài 2: Mệnh đề chứa biến và áp dụng vào suy luận toán học
Bài 3: Tập hợp
Bài 4: Các phép toán trên tập hợp
Bài 5: Các tập hợp số
Bài 6: Ôn tập chương I

Bài 1: Đại cương về hàm số
Bài 2: Hàm số bậc nhất
Bài 3: Hàm số bậc hai
Bài 4: Một số bài toán về đồ thị hàm số bậc nhất
Bài 5: Phương pháp giải các bài toán về hàm số bậc hai
Bài 6: Ôn tập chương 2

Bài 1: Đại cương về phương trình
Bài 2: Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
Bài 3: Phương pháp giải phương trình bậc ba, bậc bốn đặc biệt
Bài 4: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Bài 5: Phương trình chứa căn
Bài 6: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 7: Hệ phương trình có cấu trúc đặc biệt

Bài 1: Bất đẳng thức
Bài 2: Đại cương về bất phương trình
Bài 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 4: Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 6: Dấu của tam thức bậc hai

Xem thêm: tải luận văn miễn phí

Bài 7: Bất phương trình bậc hai

Bài 1: Phương sai và độ lệch chuẩn

Bài 1: Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn
Bài 2: Góc lượng giác và cung lượng giác
Bài 3: Giá trị lượng giác của một góc (cung) lượng giác
Bài 4: Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt
Bài 5: Một số công thức biến đổi lượng giác

Bài 1: Các định nghĩa về véc tơ
Bài 2: Tổng của hai véc tơ
Bài 3: Hiệu của hai véc tơ
Bài 4: Tích của một véc tơ với một số
Bài 5: Hệ trục tọa độ trong mặt phẳng
Bài 6: Biểu thức tọa độ của các phép toán véc tơ
Bài 7: Ôn tập chương Véc tơ

Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ
Bài 2: Tích vô hướng của hai véc tơ
Bài 3: Biểu thức tọa độ của tích vô hướng
Bài 4: Hệ thức lượng trong tam giác

Bài 1: Một số khái niệm phương trình đường thẳng
Bài 2: Một số bài toán viết phương trình đường thẳng
Bài 3: Khoảng cách và góc
Bài 4: Phương trình đường tròn
Bài 5: Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn
Bài 6: Elip
Bài 7: Hypebol

Xem thêm: Tizitalk 23: Cách Tính Ngày An Toàn Khi Quan Hệ Để Không “Vỡ Kế Hoạch

*

Học toán trực tuyến, tìm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình