Hướng Dẫn Cách Làm Luận Văn Tốt Nghiệp Từ A, Cách Để Viết Một Bài Luận Văn Chuyên Nghiệp

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thật chi tiết về cách làm luận văn tốt nghiệp, cách làm luận văn thạc sĩ chuyên nghiệp nhất.

Đang xem: Cách làm luận văn tốt nghiệp

*

Hướng dẫn cách làm luận văn tốt nghiệp hay và chuyên nghiệp

1. Mục đích và yêu cầu của làm luận văn tốt nghiệp

1.1. Mục đích

Giúp sinh viên củng cố kiến thức và vận dụng những lý thuyết đã được trang bị trong lĩnh vực kế toán vào tiễn công tác kế toán tại các doanh nghiệp.

• Giúp sinh viên tự rèn luyện năng lực thực hành công tác kế toán trong các doanh nghiệp. Cụ thể gồm các mặt sau:

+ Năng lực tổ chức công tác kế toán tài chính trong các doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp.

+ Năng lực triển khai thực hành tất cả các phần hành kế toán của doanh nghiệp, như kế toán TSCĐ, kế toán vật tư, kế toán bán hàng, kế toán thanh toán…..

+ Năng lực phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

+ Từng bước triển khai công tác kế toán quản trị và công tác kiểm soát nội bộ phù hợp với yêu cầu đổi mới cơ chế tài chính hiện nay ở các doanh nghiệp.

• Giúp sinh viên khái quát hóa và trình bày kết quả nghiên cứu qua chuyên đề tốt nghiệp.

1.2. Yêu cầu

• Sinh viên đi thực tập tại một doanh nghiệp, tổ chức tài chính, hay đơn vị sự nghiệp có thu. Thời gian thực tập tùy theo hệ đào tạo theo qui định chung của nhà trường.

• Tìm hiểu toàn diện về hoạt động SXKD, công tác quản lý, công tác kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và những vấn đề có liên quan.

• Mỗi sinh viên phải hoàn thành một chuyên đề hay luận văn tốt nghiệp, có nhận xét và dấu của đơn vị thực tập.

2. Yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày đối với luận văn thạc sĩ

2.1. Yêu cầu về chuyên môn

Luận văn Thạc sĩ là một công trình khoa học độc lập của học viên cao học, là một yêu cầu bắt buộc nhằm đánh giá khả năng của học viên trong việc ứng dụng các nội dung môn học trong chương trình để giải quyết một vấn đề mang tính thực tiễn hoặc thực hiện một nghiên cứu mang tính học thuật.

2.2. Yêu cầu về quy mô và hình thức trình bày

2.2.1. Quy mô và cấu trúc của Luận văn

Luận văn được trình bày từ 15.000 đến 25.000 chữ (khoảng 80 đến 120 trang, không kể phụ lục kèm theo). Số chương của mỗi luận văn tùy thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài cụ thể, thông thường bao gồm các nội dung sau:

Phần mở đầu:

Trình bày lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.

Tổng quan (có thể đặt tại chương 1)

Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài Luận văn; nêu những vấn đề còn tồn tại; chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận văn cần tập trung nghiên cứu, giải quyết.

Những nghiên cứu thực nghiệm hoặc lý thuyết: (có thể đặt tại chương 2)

Trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thuyết khoa học và phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong luận văn.

Trình bày, đánh giá, bàn luận các kết quả: (có thể đặt tại chương 3)

Mô tả ngắn gọn công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các số liệu nghiên cứu khoa học hoặc số liệu thực nghiệm. Phần bàn luận phải căn cứ vào các dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của đề tài luận văn hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo.

Kết luận:

Trình bày những kết quả mới của luận văn, luận án một cách ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.

Xem thêm: Khóa Học Coding – Khoá Học Lập Trình

Kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo.

2.2.2. Về hình thức trình bày

Hình thức thể hiện tổng quan bao gồm các phần sau:

o Các trang bìa, gồm:

Bìa cứng in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt (xem Phụ lục 1)

Lưu ý: Luận văn Thạc sỹ kinh tế đóng bìa màu xanh, Luận văn Thạc sỹ Kinh doanh và quản lí đóng bìa màu đỏ

Trang phụ bìa (xem Phụ lục 2).

Mục lục: Được đặt ở ngay sau trang phụ bìa (xem Phụ lục 3)

Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)

Danh mục các bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ

Trang bìa tóm tắt (Xem Phụ lục 4)

Phần tóm tắt luận văn từ 10-15 trang (đánh số trang theo chữ La mã thường: i, ii, iii, iv……. ): yêu cầu viết tóm tắt, không liệt kê các tiểu đề mục của luận văn.

Trang phụ bìa luận văn (xem Phụ lục 2)

Mở đầu (từ đây đánh số trang theo chữ số A rập: 1, 2, 3, …..)

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương ……

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo: Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong luận văn và được trình bày theo quy định.

Phụ lục.

Về chi tiết trình bày:

Luận văn phải trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa; luận văn phải đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đỗ thị.

Soạn thảo văn bản:

Luận văn sử dụng bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman, Arial…cỡ 13 hoặc của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 line; lề trên 3,5cm; lề dưới 3,0cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang.

Tiểu mục:

Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4).

Bảng biểu, hình vẽ, phương trình:

Viết tắt:

Chỉ viết tắt những từ, những cụm từ, những thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Nếu Luận văn phải sử dụng nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các từ viết tắt.

Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn:

Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác đều phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo của luận văn.

Khi cần trích dẫn 1 đoạn ít hơn 2 câu hoặc 4 dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc trích dẫn.

Cách xếp Danh mục tài liệu tham khảo (xem Phụ lục 5).

Phụ lục của luận văn:

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh hoạ hoặc bổ trợ cho nội dung của Luận văn, như: số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh,…

3. Quy định về các thủ tục trước và sau khi bảo vệ Luận văn

3.1. Các thủ tục cần phải làm trước và sau khi bảo vệ

Mỗi học viên trước khi bảo vệ sẽ được nhận một bản hướng dẫn các thủ tục cần thiết về trước và sau khi bảo vệ luận văn từ Viện đào tạo sau đại học (Gác 2 Nhà 6)

3.2. Bảo vệ Luận văn

Trong buổi bảo vệ, học viên sử dụng Overhead Projector khi trình bày nội dung luận văn trước hội đồng.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 11 Bài 8 Trang 37,38 Sgk Hóa 11: Amoniac Và Muối Amoni

Thời gian trình bày tối đa là 20 phút, sau đó học viên trả lời các câu hỏi của Hội đồng chấm luận văn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn