Các Mẫu Soạn Thảo Văn Bản

Mẫu văn bản hành chính

Mẫu văn bản hành chính mới nhất – Vừa qua chính phủ đã ban hành nghị định về hướng dẫn thể thức trình bày văn bản cũng như các mẫu soạn thảo văn bản hành chính thông dụng. Sau đây là các mẫu trình bày văn bản hành chính mới nhất theo quy định của nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đang xem: Các mẫu soạn thảo văn bản

Thể thức trình bày văn bản hành chínhNghị định 30/2020/NĐ-CPSoạn thảo văn bản là công việc quen thuộc của không ít dân văn phòng, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách trình bày văn bản đúng chuẩn.Dưới đây là tổng hợp các mẫu văn bản hành chính thông dụng các bạn có thể tham khảo để soạn thảo văn bản đúng quy chuẩn.

1. Mẫu trình bày văn bản hành chính

Mẫu 1.1Nghị quyết (cá biệt)Mẫu 1.2Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếpMẫu 1.3Quyết định (cá biệt) quy định gián tiếpMẫu 1.4Văn bản có tên loạiMẫu 1.5Công vănMẫu 1.6Công điệnMẫu 1.7Giấy mờiMẫu 1.8Giấy giới thiệuMẫu 1.9Biên bảnMẫu 1.10Giấy nghỉ phép2. Mẫu trình bày phụ lục văn bảnMẫu 2.1Phụ lục văn bản hành chính giấyMẫu 2.2Phụ lục văn bản hành chính điện tử3. Mẫu trình bày bản sao văn bảnMẫu 3.1Bản sao sang định dạng giấyMẫu 3.2Bản sao sang định dạng điện tử

Mẫu Nghị quyết theo Nghị định 30

Mẫu 1.1 – Nghị quyết (cá biệt)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1TÊN CƠ QUAN, T CHỨC2————–Số: …/NQ-…3…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độclập– Tự do– Hạnh phúc———–4…,ngày … tháng … năm

NGHỊ QUYẾT……………5……………——————THẨM QUYỀN BAN HÀNHCăn cứ……………………………………………………………………………………Căn cứ …………………………………………………………………….QUYẾT NGHỊ:………………………………………………6………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………./.

Nơi nhận:– Như Điều ;- Lưu: VT …7…8…QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Chữ ký của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)Họ và tên

————————————-
Ghi chú:1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành Nghị quyết3 Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.4 Địa danh5 Trích yếu nội dung Nghị quyết.6 Nội dung Nghị quyết.7 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)8 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

Mẫu quyết định theo Nghị định 30

Mẫu 1.2 – Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1TÊN CƠ QUAN, T CHỨC2————–Số: …/QĐ-…3…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độclập– Tự do– Hạnh phúc———–4…,ngày … tháng … năm

QUYẾT ĐỊNHVề việc ………. 5……………….—————–THẨM QUYỀN BAN HÀNH6Căn cứ ……………………………………………7………………………………………………………Căn cứ …………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Mẫu Lập Kế Hoạch Bán Hàng Trên Excel Đơn Giản Cho Bán Lẻ, Mẫu Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Excel

;Theo đề nghị của……………………………………………………………………………………….QUYẾT ĐỊNH:Điều 1 …………………………………………….8………………………………………………………
Điều………………………………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:– Như Điều ;- Lưu: VT …9…10…QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Chữ ký của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)Họ và tên

—————————-1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.3 Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.4 Địa danh5 Trích yếu nội dung quyết định.6 Thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của người đứng đầu; nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tổ chức thì ghi tên tập thể hoặc tên cơ quan, tổ chức đó.7 Các căn cứ để ban hành quyết định.8 Nội dung quyết định.9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).10 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).Mẫu 1.3 – Quyết định (quy định gián tiếp) (*)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1TÊN CƠ QUAN, T CHỨC2___________Số: …/QĐ-…3…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độclập– Tự do– Hạnh phúc_______________________4…,ngày … tháng … năm

QUYẾT ĐỊNHBan hành (Phê duyệt) ……….5……………….___________THẨM QUYỀN BAN HÀNH6Căn cứ 7 ;Căn cứ ;Theo đề nghị củaQUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành (Phê duyệt) kèm theo Quyết định này …………………..5…………………………………………………………………………………………….
Điều………………………………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:– Như Điều ;- …………..;- Lưu: VT, …8…9…QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Chữ ký của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)Họ và tên

_____________________________________________________________Ghi chú:(*) Mẫu này áp dụng đối với các quyết định (cá biệt) ban hành hay phê duyệt một văn bản khác1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.3 Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.4 Địa danh5 Trích yếu nội dung quyết định.6 Thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của người đứng đầu; nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tổ chức thì ghi tên tập thể hoặc tên cơ quan, tổ chức đó.7 Các căn cứ để ban hành quyết định.8 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).9 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu văn bản (được ban hành, phê duyệt kèm theo quyết định) đối với văn bản giấy

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢNTÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC______________CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độclập– Tự do– Hạnh phúc________________________

TÊN LOẠI VĂN BẢN…………..1…………(Kèm theo Quyết định số/QĐ-ngàythángnămcủa… )2________________………3……….………………………Điều 1Điều……………………………………………………………………………………………Điều……………………………………………………………………………………………………………./.Ghi chú:1 Trích yếu nội dung của văn bản2 Số, ký hiệu, thời gian ban hành và tên cơ quan ban hành của Quyết định3 Nội dung văn bản kèm theo…………………………………………………………………..

Xem thêm: Cách Tính Cốp Pha Cột Tròn Mới Nhất, Biện Pháp Thi Công Cốp Pha

Chi tiết các mẫu văn bản hành chính mời các bạn sử dụng file tải về.
Cách phân loại người nghi nhiễm Covid19 Sơ đồ phân loại cách ly người nhiễm Covid- 19 ai cũng cần phải nắm chắc QCVN 41:2019/BGTVT về biển báo giao thông đường bộ Quy chuẩn quốc gia về biển báo hiệu đường bộ Thông tư 02/2020/TT-BNG về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự 60 câu hỏi điểm liệt thi lái xe 60 câu hỏi điểm liệt thi lý thuyết bằng lái xe Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư Quy định mới về thể thức tình bày văn bản hành chính Văn bản hợp nhất 5830/VBHN-BLĐTBXH 2019 quy định đào tạo trình độ sơ cấp Thể thức trình bày văn bản hành chính Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Văn bản hợp nhất 5829/VBHN-BLĐTBXH 2019 Thông tư đào tạo cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu