Biểu Mẫu Văn Bản Đề Nghị Chào Lại Giá Dự Thầu Cho Thuê Khai Thác

Special Thời sự Đầu tư Bất động sản Quốc tế Doanh nghiệp Doanh nhân Ngân hàng Tài chính – Chứng khoán

*

*

Trường hợp chỉ có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và chào giá vượt giá gói thầu thì xử lý ra sao?

Độc giả Việt Nga (thành phố Đà Nẵng) đặt câu hỏi như sau: Đơn vị tôi có 1 gói thầu tư vấn, được phê duyệt tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, giá gói thầu được duyệt là 8,2 tỷ đồng, hình thức hợp đồng trọn gói.

Đang xem: Mẫu văn bản đề nghị chào lại giá dự thầu

Sau khi tiến hành đánh giá các hồ sơ dự thầu, thì chỉ có 1 nhà thầu (nhà thầu A) đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và được đánh giá tài chính. Tuy nhiên, nhà thầu A có giá dự thầu là 8,4 tỷ đồng (lớn hơn giá gói thầu được duyệt là 8,2 tỷ đồng).

Theo Khoản 8, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ: “Trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì xem xét xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu nếu giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành chi phí thực hiện gói thầu”.

Xin hỏi, trường hợp chỉ có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và chào giá vượt giá gói thầu thì có được áp dụng Điểm a, Khoản 8, Điều 117 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nêu trên không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 8, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý tình huống trong trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt.

Xem thêm: Hướng Dẫn Từng Bước Cách Viết Macro Trong Vba Excel Macro Comments

Theo đó, đối với gói thầu tư vấn, trường hợp chỉ có một nhà thầu nằm trong danh sách xếp hạng và giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) vượt giá gói thầu đã duyệt thì chủ đầu tư xử lý tình huống theo quy định nêu trên.

Trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì xem xét xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu nếu giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành chi phí thực hiện gói thầu;

b) Cho phép đồng thời với việc các nhà thầu chào lại giá dự thầu, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét lại giá gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu đã duyệt, nếu cần thiết…

Xem thêm: Tiểu Luận Chức Năng Của Nhà Nước, Tiểu Luận Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Lịch Sử

c) Cho phép mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất vào đàm phán về giá nhưng phải bảo đảm giá sau đàm phán không được vượt giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu