mẫu phiếu chi theo thông tư 107 excel

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ngày 10/10/2017 và chính thức có hiệu lực ngày 24/11/2017

Thông tư hướng dẫn cụ thể về các vấn đề sau đây:
– Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;

– Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;
– Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị tại Điều 2 của Thông tư này.

– Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;

Dưới đây là trọn bộ biểu mẫu đính kèm Thông tư 1072017/TT-BTC:
 

PHỤ LỤC SỐ 01

HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẮT BUỘC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp)

DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

(Theo Thông tư số 107/2017/TT- BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

Ký hiệu:

BB: Bắt Buộc

HD: Hướng dẫn

TT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU LOẠI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN hướng dẫn

BB

HD

I

Chỉ tiêu lao động tiền l­ương

 

 

 

 

1

Bảng chấm công

C01- HD

 

x

Tải về

2

Bảng thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương, các khoản trích nộp theo lương

C02- HD

 

x

Tải về

3

Bảng thanh toán phụ cấp

C03- HD

 

x

Tải về

4

Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm

C04- HD

 

x

Tải về

5

Bảng thanh toán học bổng (Sinh hoạt phí)

C05- HD

 

x

Tải về

6

Bảng thanh toán tiền thưởng

C06- HD

 

x

Tải về

7

Bảng thanh toán tiền phép hàng năm

C07- HD

 

x

Tải về

8

Giấy báo làm thêm giờ

C08- HD

 

x

Tải về

9

Bảng chấm công làm thêm giờ

C09- HD

 

x

Tải về

10

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

C10- HD

 

x

Tải về

11

Hợp đồng giao khoán

C11- HD

 

x

Tải về

12

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

C12- HD

 

x

Tải về

13

Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán

C13- HD

 

x

Tải về

14

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

C14- HD

 

x

Tải về

15

Bảng  phân bổ tiền lương và BHXH

C15- HD

 

x

Tải về

16

Giấy đi đường

C16- HD

 

x

Tải về

17

Bảng kê thanh toán công tác phí

C17- HD

 

x

Tải về

18

Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân

C18- HD

 

x

Tải về

II

Chỉ tiêu vật tư

 

 

 

 

1

Phiếu nhập kho

C30- HD

 

x

Tải về

2

Phiếu xuất kho

C31- HD

 

x

Tải về

3

Biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu­, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

C32- HD

 

x

Tải về

4

Biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu­, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng

C33- HD

 

x

Tải về

5

Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

C34- HD

 

x

Tải về

6

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

C35- HD

 

x

Tải về

III

Chỉ tiêu tiền tệ

 

 

 

 

1

Phiếu thu

C40- BB

x

 

Tải về

2

Phiếu chi

C41- BB

x

 

Tải về

3

Giấy đề nghị tạm ứng

C42- HD

 

x

Tải về

4

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

C43- BB

x

 

Tải về

5

Giấy đề nghị thanh toán

 

 

 

Tải về

6

Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội nghị, hội thảo, tập huấn

C44- HD

 

x

Tải về

7

Biên lai thu tiền

C45- BB

x

 

Tải về

IV

Chỉ tiêu tài sản cố định

 

 

 

 

1

Biên bản giao nhận TSCĐ

C50- HD

 

x

Tải về

2

Biên bản thanh lý TSCĐ

C51- HD

 

x

Tải về

3

Biên bản đánh giá lại TSCĐ

C52- HD

 

x

Tải về

4

Biên bản kiểm kê TSCĐ

C53- HD

 

x

Tải về

5

Biên bản giao nhận TSCĐ sau nâng cấp

C54- HD

 

x

Tải về

6

Bảng tính hao mòn TSCĐ

C55- HD

 

x

Tải về

7

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

C56- HD

 

x

Tải về

 

PHỤ LỤC SỐ 02

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

STT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU TẢI VỀ     1           

Danh mục hệ thống tài khoản và giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán                                 

                                                        Tải về                          

PHỤ LỤC SỐ 03

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel