Mẫu Công Văn Đề Nghị Phối Hợp Làm Việc, Mẫu Công Văn Hành Chính

Trên thực tế hiện nay, một số doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan hay một tổ chức bất kỳ đều gặp vướng mắc trong quá trình soạn thảo các công văn gửi đến đối tác, khách hàng, hoặc công văn giải trình, đôn đốc, nhắc nhở. Công ty luật Minh Khuê cung cấp đến khách hàng một số công văn thông dụng sau:

Để có cơ sở góp phần đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, giúp khách hàng soạn thảo được các văn bản pháp lý, các công văn chính xác theo quy định của pháp luật, có đầy đủ căn cứ pháp lý liên quan đến vụ việc của mình, công ty luật Minh Khuê cung cấp một số mẫu công văn thông dụng để khách hàng tham khảo và sử dụng khi cần thiết.

Đang xem: Mẫu công văn đề nghị phối hợp làm việc

1. Mẫu công văn đề nghị soạn như thế nào ?

1.1 Mẫu công văn đề nghị mới nhất

Công văn đề nghị được hiểu như một sự thúc ép mang tính thực thi một yêu cầu cụ thể nào đó căn cứ theo quy định pháp luật hoặc thỏa thuận giữa các bên với hàm ý nhắc nhở, đôn đốc thực hiện. Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu công văn đề nghị với các nội dung cụ thể như sau:

TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ/CƠ QUAN

—————

Số: ………./CV-….

V/v: ……………(1)……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày …. tháng …….. năm …….

Kính gửi:…………………

– Về nội dung:

+ Cần nêu rõ nội dung kiến nghị vấn đề gì;

+ Nguyên nhân hoặc lý do gửi công văn;

+ Đề nghị thời hạn trả lời công văn (phúc đáp).

– Kết thúc công văn: Mong quý cơ quan … ; hoặc ông, bà …… sớm trả lời cho chúng tôi được biết.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:– Như trên ..(3)……..;– …………………….;– Lưu: VT, ..(4)……..

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC (5)

(Ký, đóng dấu)

1.2 Hướng dẫn cách viết Công văn đề nghị:

(1) Trích yếu nội dung công văn. Xác định vấn đề cơ bản cần nêu trong công văn;

(2) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân dự định gửi công văn đến/ nơi nhận công văn;

(3) Tên đơn vị, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn;

(4) Địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để tiếp nhận đơn; số điện thoại đơn vị/cá nhân nhận công văn, số Telex, số Fax; địa chỉ email; Website. Nếu nơi nhận trong phần kính gửi của Công văn là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh/chức vụ đó vào;

(5) Trong trường hợp đại diện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không thể ký thì có thể để người có thẩm quyền khác ký thay hoặc thừa lệnh ký theo đúng quy định của pháp luật và phải có giấy tờ kèm theo chứng minh đủ điều kiện ký thay (như Giấy ủy quyền).

2. Mẫu công văn phúc đáp, trả lời soạn như thế nào ?

2.1 Mẫu công văn phúc đáp trả lời mới nhất

Sau khi nhận được công văn của một bên với những nội dung, yêu cầu cụ thể. Bên nhận được công văn có thể soạn thảo một công văn phúc đáp (trả lời) bằng văn bản của người có thẩm quyền ký để đảm bảo các nội dung thông tin trao đổi được chính xác, kịp thời:

CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

—————

Số: ………./CV-….

V/v: ……………(1)…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày …. tháng …….. năm …….

Kính gửi:…………… (2)……

Căn cứ công văn số … ngày … / … / … của cơ quan/tổ chức/cá nhân/doanh nghiệp… về vấn đề……(3)……

Chúng tôi xin trả lời như sau:…………(4)…………………

………………………………………………………………………………..

Nhận được công văn này, còn điểm nào chưa rõ đề nghị ………(tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận công văn) …………..cho ý kiến. Chúng tôi sẵn sàng trả lời thêm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:– Như trên ..(5)……..;– …………………….;– Lưu: VT, ..(6)……..

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC (7)

(Ký, đóng dấu)

2.2 Hướng dẫn cách viết công văn phúc đáp, trả lời:

(1) Trích yếu nội dung công văn. Xác định vấn đề cơ bản cần nêu trong công văn;

(2) Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân dự định gửi công văn đến/ nơi nhận công văn;

(3) Tóm gọn nội dung vấn đề trong công văn trước;

(4) Ghi rõ nội dung trả lời, hoặc các nội dung phúc đáp để phía cơ quan, đơn vị nhận công văn phúc đáp hiểu rõ và có căn cứ để thực hiện yêu cầu hoặc để trả lời lại; Tùy từng trường hợp khác nhau, sự việc cụ thể của khách hàng sẽ có những nội dung trả lời tương ứng, phù hợp;

(5) Tên đơn vị, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn;

(6) Địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để tiếp nhận đơn; số điện thoại đơn vị/cá nhân nhận công văn, số Telex, số Fax; địa chỉ email; Website. Nếu nơi nhận trong phần kính gửi của Công văn là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh/chức vụ đó vào;

(7) Trong trường hợp đại diện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không thể ký thì có thể để người có thẩm quyền khác ký thay hoặc thừa lệnh ký theo đúng quy định của pháp luật và phải có giấy tờ kèm theo chứng minh đủ điều kiện ký thay ( như Giấy ủy quyền).

3. Mẫu công văn đôn đốc/ chấn chỉnh/ nhắc nhở như thế nào?

3.1 Mẫu công văn đôn đốc, nhắc nhở mới nhất

TÊN DOANH NGHIỆP/ĐƠN VỊ

—————

Số: ………./CV-….

V/v: …………(1)…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày …. tháng …….. năm …….

Kính gửi:…………………………(2)………………

Kể từ thời điểm ban hành quy chế/ chủ trương/ chính sách hoặc từ thời điểm ban hành các văn bản pháp luật đến nay, nhận thấy:

– Các vấn đề, công việc đã được thực hiện, những ưu điểm và thuận lợi, cũng như các khuyết điểm và những tồn tại cần điều chỉnh, khắc phục hoặc cần triển khai nhanh chóng, đạt hiệu quả tốt hơn;

– Đề xuất một vài phương hướng, giải pháp giải quyết các tồn đọng còn lại và yêu cầu cụ thể cần thực hiện trong phương án, giải pháp mới đề ra (nếu có);

– Hướng dẫn những điểm lưu ý, khuyến khích để thực hiện tốt công việc và nhiệm vụ được giao phó;

– Nêu rõ thời hạn để thực hiện phương án, giải pháp.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở,… thực hiện đúng, đủ, chính xác các phương hướng, giải pháp đã đề ra. Trong trường hợp có những bất lợi, khó khăn hoặc vướng mắc khi thực hiện, gửi công văn/báo cáo chi tiết để các cơ quan, chủ thể có thẩm quyền cùng nghiên cứu và đưa ra các phương án giải quyết cụ thể.

Trân trọng./.

Nơi nhận:– Như trên ..(3)……..;– …………………….;– Lưu: VT, ..(4)……..

Xem thêm: Giáo Án Tình Cảm Xã Hội Đồ Dùng Bé Yêu Nghề Xây Dựng, Giáo Án Phát Triển Tình Cảm Kỹ Năng Xã Hội

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC (5)

(Ký, đóng dấu)

3.2 Hướng dẫn cách soạn thảo công văn đôn đốc/ chấn chỉnh/ nhắc nhở:

(1) Yêu cầu đôn đốc hoặc chấn chỉnh hoặc nhắc nhở các vướng mắc pháp lý liên quan đến vấn đề cụ thể cần được thực hiện. Xác định vấn đề cơ bản cần nêu trong công văn;

(2) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân dự định gửi công văn đến/ nơi nhận công văn;

(3) Tên đơn vị, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn;

(4) Địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để tiếp nhận đơn; số điện thoại đơn vị/cá nhân nhận công văn, số Telex, số Fax; địa chỉ email; Website. Nếu nơi nhận trong phần kính gửi của Công văn là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh/chức vụ đó vào;

(5) Trong trường hợp đại diện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không thể ký thì có thể để người có thẩm quyền khác ký thay hoặc thừa lệnh ký theo đúng quy định của pháp luật và phải có giấy tờ kèm theo chứng minh đủ điều kiện ký thay.

4. Mẫu công văn giải thích như thế nào?

4.1 Mẫu công văn giải thích mới nhất

TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ/CƠ QUAN

—————

Số: ………./CV-….

V/v: ……………(1)……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày …. tháng …….. năm …….

Kính gửi:…………………………(2)…………….………

– Về phần nội dung:

+ Cần nêu rõ nội dung yêu cầu cần giải thích về vấn đề gì;

+ Trả lời, giải thích các yêu cầu của người yêu cầu;

+ Nêu rõ nội dung, các yêu cầu cần thực hiện trong thời gian sắp tới.

– Phần kết thúc: Giải thích và phân tích thêm ý nghĩa của chính sách, quy chế đang áp dụng, mong muốn và nguyện vọng của cơ quan, đơn vị, tổ chức soạn công văn giải thích.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:– Như trên ..(3)……..;– …………………….;– Lưu: VT, ..(4)……..

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu)

4.2 Hướng dẫn cách viết Công văn giải thích:

(1) Giải thích, giải đáp các câu hỏi/yêu cầu của cá nhân/cơ quan/ tổ chức/ đơn vị;

(2) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân dự định gửi công văn giải thích đến/ nơi nhận công văn;

(3) Tên đơn vị, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn giải thích này;

(4) Địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để tiếp nhận đơn; số điện thoại đơn vị/cá nhân nhận công văn, số Telex, số Fax; địa chỉ email; Website. Nếu nơi nhận trong phần kính gửi của Công văn là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh/chức vụ đó vào.

5. Mẫu công văn thông báo như thế nào ?

5.1 Mẫu công văn thông báo mới nhất

TÊN ĐƠN VỊ/CƠ QUAN RA THÔNG BÁO

—————

Số: ………./CV-….

V/v: ……………(1)……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày …. tháng …….. năm …….

Kính gửi:……………(2)……

– Về phần nội dung công văn thông báo:

+ Nêu rõ các nội dung cần thông báo;

+ Nguyên nhân, lý do phát sinh thông báo này;

– Về phần kết thúc công văn thông báo: Trình bày rõ các mong muốn, nguyện vọng trong thời gian sắp tới.

Trân trọng./.

Nơi nhận:– Như trên ..(3)……..;– …………………….;– Lưu: VT, ..(4)……..

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu)

5.2 Hướng dẫn cách viết Công văn thông báo:

(1) Nêu rõ nội dung thông báo về vấn đề gì;

(2) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân dự định gửi công văn đến/ nơi nhận công văn;

(3) Tên đơn vị, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn;

(4) Địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để tiếp nhận đơn; số điện thoại đơn vị/cá nhân nhận công văn, số Telex, số Fax; địa chỉ email; Website. Nếu nơi nhận trong phần kính gửi của Công văn là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh/chức vụ đó vào.

6. Mẫu công văn giải trình viết như thế nào ?

6.1 Mẫu công văn giải trình mới nhất

TÊN ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP/CƠ QUAN GIẢI TRÌNH

—————

Số: ………./CV-….

V/v: ……………(1)……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày …. tháng …….. năm …….

Kính gửi:…………………………(2)……………

– Về phần nội dung công văn giải trình:

+ Trình bày tóm tắt về các nội dung được yêu cầu giải trình;

+ Nêu rõ các nội dung cần giải trình theo yêu cầu của cấp trên hoặc tổ chức, đơn vị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ thể có thẩm quyền;

+ Nêu rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, quy chế hoặc thực hiện yêu cầu, nguyên nhân dẫn đến việc chưa thực hiện được;

+ Căn cứ pháp lý, căn cứ thực tế dẫn đến việc phải giải trình hoặc nêu lý do, nguyên nhân cần thực hiện việc giải trình;

– Về phần kết thúc công văn giải trình: Cam kết thực hiện hoặc trình bày rõ các mong muốn, nguyện vọng trong thời gian sắp tới.

Trân trọng./.

Nơi nhận:– Như trên ..(3)……..;– …………………….;– Lưu: VT, ..(4)……..

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu)

6.2 Hướng dẫn cách viết Công văn giải trình:

(1) Nêu rõ nội dung giải trình về vấn đề gì;

(2) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân dự định gửi công văn đến/ nơi nhận công văn;

(3) Tên đơn vị, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn giải trình;

(4) Địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để tiếp nhận đơn; số điện thoại đơn vị/cá nhân nhận công văn giải trình, số Telex, số Fax; địa chỉ email; Website. Nếu nơi nhận trong phần kính gửi của Công văn là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh/chức vụ đó vào.

Xem thêm: Công Thức Giải Hệ Phương Trình Bậc 2, Cách Giải Hệ Phương Trình Bậc Hai 2 Ẩn

Tất cả mọi vướng mắc pháp lý có liên quan đến việc soạn thảo, viết công văn, quý khách hàng vui lòng liên hệ qua tổng đài 1900.6162 hoặc tham khảo qua Dịch vụ luật sư tư vấn chuyên nghiệp – Soạn thảo hợp đồng uy tín để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ pháp lý cụ thể.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu