Mẫu Công Văn Đề Nghị Hỗ Trợ Kinh Phí Mới Nhất 2021, Mẫu Công Văn Đề Nghị Hỗ Trợ

Giới thiệu Danh bạ tổ chức Tin hoạt động Chuyên đề Tư vấn pháp luật Văn bản VB chỉ đạo điều hành

*

*

Chuyên đề Chính sách – Pháp luật

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN…………………..

Đang xem: Mẫu công văn đề nghị hỗ trợ

Số: ……./TTr-CĐ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày tháng năm 20

TỜ TRÌNH

Đề nghị hỗ trợ ………………………………………………………….

Kính gửi:

– Thường trực Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

– Ban quản lý “Quỹ xã hội công đoàn Giáo dục Việt Nam”.

Căn cứ biên bản họp xét …………………… ngày / /20 , Ban Thường vụ Công đoàn……………………………………..đề nghị Thường trực Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ban quản lý “Quỹ xã hội công đoàn Giáo dục Việt Nam” hỗ trợ………………………(có danh sách kèm theo). Tổng số tiền đề nghị ……………… và gửi về tài khoản (tên, số tài khoản, Ngân hàng…)

Ban Thường vụ Công đoàn……………… đề nghị Thường trực Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Ban quản lý “Quỹ xã hội công đoàn Giáo dục Việt Nam” quyết định.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: VPCĐN

.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch

Ký và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*

TRÍCH BIÊN BẢN

Họp xét………………………………………………………………..

1. Thành phần, thời gian:

– Thành phần: Ban Thường vụ ……………… gồm ……..đồng chí.

– Có mặt ………… đ/c; Vắng mặt: …………..

– Chủ trì: Đ/c ……………………., chức vụ

– Thư ký: Đ/c …………………….., chức vụ

– Thời gian: ………………………………….

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán 5 Tập Hai Bài 129 : Luyện Tập Chung, Bài 129 : Luyện Tập Chung

– Địa điểm: Phòng họp ……………….

2. Nội dung:

Họp xét …………………………………………………………………………………………………..

Sau khi xem xét đề nghị ……………, cuộc họp nhất trí đề nghị Thường trực Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ban quản lý “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam” ……………………………………………………………..hỗ trợ ……………………………………………….

Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ phút, ngày tháng năm 20 ./.

THƯ KÝ

…………………………

CHỦ TRÌ BUỔI HỌP

CHỦ TỊCH

……………………………….

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN………………………….

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phuc

*

DANH SÁCH ……………………. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

TỪ QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số……/……….ngày / /20 của CĐ ……………..)

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác

Lý do đề nghị

Mức đề nghị hỗ trợ

Cộng

Người lập biểu …………., ngày tháng năm 20

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Lưu ý:

– Các trường hợp hỗ trợ gia đình nhà giáo, người lao động bị tử vong có bản photô chứng tử của địa phương.

Xem thêm: phương trình bậc nhất hai ẩn lớp 10

– Hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu cho CBNGNLĐ ở nhà công vụ giáo viên nhân dịp khánh thành có 3 báo giá của 03 nơi bán hàng; giấy xác nhận của đơn vị được hỗ trợ các trang thiết bị thiết yếu khi trao tặng

CÔNG ĐOÀN ………………………..

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phuc

*

DANH SÁCH ……………….NHẬN TIỀN HỖ TRỢ

TỪ QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Kèm theo QĐ số……/……….ngày / /20 của CĐGD Việt Nam)

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác

Số tiền được hỗ trợ

Ký nhận

(ghi rõ họ, tên)

Cộng

Người lập biểu …………., ngày tháng năm 20

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu