Luận Văn Về Nhận Biết Hóa Hữu Cơ 11 Có Đáp Án, Tài Liệu Nhận Biết Các Chất Hữu Cơ Chọn Lọc

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỮU CƠ Ở CÁCTRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN

Đang xem: Luận văn về nhận biết hóa hữu cơ

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỮU CƠ Ở CÁCTRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN 616 1

Xem thêm: Diện Tích Trường Thcs Trưng Vương, Hà Nội, Thcs Trưng Vương

Toàn bộ phương pháp luyện về hóa hữu cơ ôn thi đại học dạng trắc nghiệm và tự luận cực hay 419 1

Xem thêm: Http Udemyvietnam Vn Khóa Học Yoga Giảm Eo Giữ Dáng I7 Html Curriculum

Chuyên đề nhận biết hợp chất Hữu 2018 PHƢƠNG PHÁP NHẬN BIẾT MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ A- PHƢƠNG PHÁP NHẬN BIẾT HIĐROCACBON 1.Ankan: -Thuốc thử: -Hiện tƣơng:Sản phẩm sau PƢ làm hồng giấy quỳ ẩm -Phƣơng trình: ẩm 2.Anken: -Thuốc thử1:Nƣớc Brom(Má da cam) -Hiện tƣơng:làm Mất màu nƣớc Brom -Phƣơng trình: HCl làm hồng giấy quỳ -Thuốc thử2: dung dịch thuốc tím -Hiện tƣơng:làm màu thuốc tím -Phƣơng trình: Với dung dịch đậm đặc nhiệt độ cao nối đôi C=C dễ bị gáy cho ceton, axit hay tuỳ theo CTCT anken -Thuốc thử:3: Oxi: -Hiện tƣơng:Chất sau PƢ tham gia PƢ tráng gƣơng -Phƣơng trình: 3.AnKađien( n lớn -Thuốc thử:Nƣớc Brom -Hiện tƣơng:Làm màu nƣớc Brom -Phƣơng trình: 4.Ankin( ) -Thuốc thử1:Nƣớc Brom -Hiện tƣơng:làm màu nƣớc Brom -Phƣơng trình: -Thuốc thử 2: dung dịch thuốc thuốc tím -Hiện tƣơng:Làm màu dung dịch thuốc tím Chuyên đề nhận biết hợp chất Hữu 2018 -Phƣơng trình: -Thuốc thử 3: dung dịch -Hiện tƣơng:Cho kết tủa màu vàng nhạt -Phƣơng trình: -Thuốc thử 4: dung dịch CuCl -Hiện tƣơng:cho kết tủa màu đỏ -Phƣơng trình: : Aren -Thuốc thử:Brom lỏng(Bột Fe) -Hiện tƣơng:Mất màu dung dịch Brom -Phƣơng trình: 6.Toluen -Thuốc thử: dung dịch đun nóng -Hiện tƣơng:Mất màu dung dịch thuốc tím -Phƣơng trình: viết : 7.Stiren -Thuốc thử: dung dịch thuốc tím nhiệt độ thƣờng -Hiện tƣơng:mất màu dung dịch thuốc tím -Phƣơng trình: Chun đề nhận biết hợp chất Hữu 2018 B- PHƢƠNG PHÁP NHẬN BIẾT DẪN XUẤT HIĐROCACBON 1.Ancol -Thuốc thử:kim loại kiềm(K,Na) -Hiện tƣơng:có khí bay -Phƣơng trình: 2.Ancol bậc I -Thuốc thử:CuO đen to -Hiện tƣơng:Cu(đỏ),sản phầm sau PƢ tham gia PƢ tráng gƣơng cho Ag -Phƣơng trình: Lƣu ý: 3.Ancol bậc II -Thuốc thử:CuO đen, -Hiện tƣơngCuđỏ),sản phầm sau PƢ ko tham gia PƢ tráng gƣơng -Phƣơng trình: ko tham gia pƣ tráng gƣơng 4.Ancol đa chức( etylglicol,glixerin) -Thuốc thử: xanh lam -Hiện tƣơng: dung dịch xanh màu lam Phƣơng trình: 5.Anilin -Thuốc thử: nƣớc Brom -Hiện tƣơng:Tạo kết tủa trắng -Phƣơng trình: 6.Anđehit RCHO -Thuốc thử: dung dịch -Hiện tƣơng:Tạo kết tủa Ag màu trắng -Phƣơng trình: viết -Thuốc thử 2: (xanh lam) NaOH -Hiện tƣơng:Tạo kết tủa màu đỏ Chuyên đề nhận biết hợp chất Hữu 2018 -Phƣơng trình: Axit cacboxylic -Thuốc thử:Giấy quỳ tím -Hiện tƣơng:giấy quỳ hoá đỏ -Thuốc thử 2: 8.Aminoaxit (H_2N)_nR(COO)_m -Thuốc thử:giấy quỳ tím -Hiện tƣơng:Biến dổi màu giấy quỳ tuỳ theo số nhóm -Phƣơng trình:Nếu n=m:giấy quỳ ko đổi màu Nếu n>m:giấy quỳ hoá xanh Nếu n

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn