Luận Văn Dạy Học Trải Nghiệm Sáng Tạo, Luận Văn Thạc Sĩ

MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Sự phát triển nhanh chóng của các lĩnh vực kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế đã và đang tạo ra những tác động đa chiều, phức tạp, trong đó có cả những thuận lợi, tốt đẹp lẫn những khó khăn, thử thách, ảnh hƣởng đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ. Thực tiễn này khiến các nhà giáo dục và các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm đến vấn đề tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) trong cuộc sống nói chung và trong quá trình giáo dục, dạy học nói riêng cho những chủ nhân tƣơng lai của đất nƣớc. Có thể nói việc tổ chức các HĐTNST chính là nhịp cầu, là con đƣờng gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức với hành động, giúp con ngƣời biến kiến thức thành thái độ, hành vi và thói quen tích cực, lành mạnh, góp phần vào quá trình phát triển phẩm chất, nhân cách, tƣ tƣởng, ý chí, tình cảm, giá trị, kỹ năng sống, niềm tin đúng đắn… Ngƣời có nhiều HĐTNST phù hợp sẽ luôn vững vàng trƣớc những khó khăn, thử thách; biết ứng xử, giải quyết vấn đề một cách tích cực và phù hợp; họ có đầy đủ những năng lực cần thiết của con ngƣời trong xã hội hiện đại và họ thƣờng thành công hơn trong cuộc sống, luôn yêu đời và làm chủ cuộc sống của chính mình. Ngƣợc lại ngƣời thiếu HĐTNST thƣờng bị vấp váp, dễ bị thất bại trong cuộc sống. Quá trình dạy học và quá trình giáo dục là những bộ phận của quá trình sƣ phạm toàn diện, thống nhất. Nhà trƣờng phải thực hiện chức năng kép vừa dạy chữ, vừa dạy làm ngƣời cho học sinh (HS), nghĩa là vừa trang bị cho các em kiến thức để hòa nhập, để tiếp tục học lên, đồng thời vừa hình thành nhân cách, đạo đức để các em có thể sống và phát triển đƣợc trong xã hội luôn biến động nhƣ ngày nay. Giáo dục Tiểu học là bậc học phổ cập bắt buộc, đƣợc xem là nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt cơ sở ban đầu cho sự hình thành, phát triển nhân cách của ngƣời công dân, ngƣời lao động tƣơng lai. HS Tiểu học là những “búp măng non” trong độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi, tâm hồn các em là trang giấy trắng thuần khiết, tinh khôi.

Đang xem: Luận văn dạy học trải nghiệm sáng tạo

PHÍ TÀI LIỆU: 50.000ĐỊNH DẠNG: WORD+PDFTHANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬNCHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

Xem thêm: giải bài tập tiếng anh lớp 8 unit 4 sach bai tap

*
*
*
*

Xem thêm: Hướng Dẫn 3 Cách Lọc Dữ Liệu Trùng Nhau Trong Excel 2003 2007 2010

Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/lingocard.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/lingocard.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn