Đề Excel Cơ Bản Có Video Hướng Dẫn, Tổng Hợp Bài Tập Excel Có Lời Giải

Giới thiệu

Tổng hợp các bài tập tính toán cơ bản với Excel. Các bài tập sẽ tập trung vào chức năng sử dụng Hàm, công thức đơn giản, chức năng sắp xếp, lọc với auto filter và advanced filter và chức năng vẽ đồ thị trong Excel.

Tham khảo thêm

Các bài tập thực hành

Bài tập chữa

Ôn tập và chữa bài tập Excel

Bài tập 1: Tính toán bảng lương

*
*
*
*
*
*

BẢNG THỐNG KÊ HÀNG

Cửa hàng Mặt hàng Vốn Doanh thu Dịch vụ Thuế Thực thu Đánh giá
CH1 Gạo 45 55
CH1 Xăng dầu 65 85
CH1 Bia rượu 90 120
CH2 Gạo 75 90
CH2 Bia rượu 60 88
CH2 Xăng dầu 90 125
CH3 Gạo 43 62
CH3 Xăng dầu 77 95
CH3 Quần áo 80 90
Tổng Gạo

Nhập vào công thức để thực hiện các tính toán sau:Dịch vụ = 5% Vốn.Thuế = 10% Doanh thu.Thực thu = Doanh thu – Vốn – Thuế – Dịch vụCột Đánh giá:Nếu Thực thu > 0 ghi “Lãi”, bằng 0 ghi “Hoà vốn”, trái lại ghi “Lỗ”.Tính Tổng Vốn và Doanh thu của mặt hàng Gạo.Sắp xếp theo cột Vốn giảm dần.Tìm các cửa hàng có Doanh thu > 60 và Vốn > 70.Vẽ đồ thị dạng XY biểu diễn tương quan giữa hàm y là Doanh thu và biến x là vốn.Xem hướng dẫn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel