Các Hàm Trong Excel 2016 Và Ví Dụ, 15+ Hàm Cơ Bản Trong Excel Cho Dân Văn Phòng

Excel cho lingocard.vn 365Excel cho lingocard.vn 365 dành cho máy MacExcel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel 2016 for MacExcel for Mac 2011Excel Web AppExcel Starter 2010Thêm…Ít hơn

Bấm vào một chữ cái để đi đến các hàm bắt đầu bằng chữ cái đó. Hoặc nhấn Ctrl+F để tìm hàm bằng cách nhập vài chữ cái đầu tiên hoặc một từ mô tả. Để nhận thông tin chi tiết về một hàm, hãy bấm vào tên hàm đó ở cột đầu tiên.

Đang xem: Các hàm trong excel 2016

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Lưu ý: Dấu hiệu phiên bản cho biết phiên bản của Excel mà hàm được giới thiệu. Các hàm này không sẵn có trong các phiên bản trước.

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt.

Tên hàm

Kiểu và mô tả

Hàm ABS

Toán học và lượng giác: Trả về giá trị tuyệt đối của một số

Hàm ACCRINT

Tài chính: Trả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ

Hàm ACCRINTM

Tài chính: Trả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi khi đáo hạn

Hàm ACOS

Toán học và lượng giác: Trả về arccosin của một số

Hàm ACOSH

Toán học và lượng giác: Trả về cosin hyperbolic nghịch đảo của một số

Hàm ACOT

Toán học và lượng giác: Trả về arccotangent của một số

Hàm ACOTH

Toán học và lượng giác: Trả về dạng acrtang hyperbolic của một số

Hàm AGGREGATE

Toán học và lượng giác: Trả về một giá trị tổng hợp trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu

Hàm ADDRESS

Tra cứu và tham chiếu: Trả về tham chiếu dưới dạng văn bản tới một ô đơn trong một trang tính

Hàm AMORDEGRC

Tài chính: Trả về khấu hao cho mỗi kỳ hạn kế toán bằng cách dùng hệ số khấu hao

Hàm AMORLINC

Tài chính: Trả về khấu hao cho mỗi kỳ hạn kế toán

Hàm AND

Lô-gic: Trả về TRUE nếu tất cả các đối số là TRUE

Hàm ARABIC

Toán học và lượng giác: Chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập, dưới dạng một số

Hàm AREAS

Tra cứu và tham chiếu: Trả về số vùng trong một tham chiếu

Hàm ARRAYTOTEXT

*

Văn bản: Trả về mảng giá trị văn bản từ mọi khoảng được chỉ định

Hàm ASC

Văn bản: Thay đổi katakana hoặc chữ cái tiếng Anh có độ rộng đầy đủ (hai byte) trong chuỗi ký tự thành ký tự có nửa độ rộng (một byte)

Hàm ASIN

Toán học và lượng giác: Trả về arcsin của một số

Hàm ASINH

Toán học và lượng giác: Trả về sin hyperbolic nghịch đảo của một số

Hàm ATAN

Toán học và lượng giác: Trả về arctangent của một số

Hàm ATAN2

Toán học và lượng giác: Trả về arctang từ các tọa độ x và y

Hàm ATANH

Toán học và lượng giác: Trả về tang hyperbolic nghịch đảo của một số

Hàm AVEDEV

Thống kê: Trả về giá trị trung bình của các độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ trung bình của chúng

Hàm AVERAGE

Thống kê: Trả về giá trị trung bình của các đối số của nó

Hàm AVERAGEA

Thống kê: Trả về giá trị trung bình của các đối số của nó, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic

Hàm AVERAGEIF

Thống kê: Trả về giá trị trung bình (giá trị trung bình cộng) của tất cả các ô trong một phạm vi đáp ứng một tiêu chí đã cho

Hàm AVERAGEIFS

Thống kê: Trả về trung bình (trung bình số học) của tất cả các ô thỏa mãn nhiều tiêu chí.

Hàm BAHTTEXT

Văn bản: Chuyển đổi một số thành văn bản, bằng cách dùng định dạng tiền tệ ß (baht)

Hàm BASE

Toán học và lượng giác: Chuyển đổi một số thành bản trình bày dạng văn bản với cơ số đã cho (cơ số)

Hàm BESSELI

Kỹ thuật: Trả về hàm Bessel được sửa đổi In(x)

Hàm BESSELJ

Kỹ thuật: Trả về hàm Bessel Jn(x)

Hàm BESSELK

Kỹ thuật: Trả về hàm Bessel được sửa đổi Kn(x)

Hàm BESSELY

Kỹ thuật: Trả về hàm Bessel Yn(x)

Hàm BETADIST

Khả năng tương thích: Trả về hàm phân bố lũy tích beta

Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.

Xem thêm: Cách Dạy Con Tính Kiên Nhẫn Với 5 “Chiêu” Đơn Giản, Dạy Trẻ Kiên Trì

Hàm BETA.DIST

Thống kê: Trả về hàm phân bố lũy tích beta

Hàm BETAINV

Khả năng tương thích: Trả về giá trị đảo của hàm phân bố lũy tích cho một phân bố beta xác định

Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.

Hàm BETA.INV

Thống kê: Trả về giá trị đảo của hàm phân bố lũy tích cho một phân bố beta xác định

Hàm BIN2DEC

Kỹ thuật: Chuyển đổi số nhị phân sang thập phân

Hàm BIN2HEX

Kỹ thuật: Chuyển đổi số nhị phân sang thập lục phân

Hàm BIN2OCT

Kỹ thuật: Chuyển đổi số nhị phân sang bát phân

Hàm BINOMDIST

Khả năng tương thích: Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ

Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.

Hàm BINOM.DIST

Thống kê: Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ

Hàm BINOM.DIST.RANGE

Thống kê: Trả về xác suất của kết quả thử nghiệm bằng cách dùng phân bố nhị thức

Hàm BINOM.INV

Thống kê: Trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn

Hàm BITAND

Kỹ thuật: Trả về một “Bitwise And” của hai số

Hàm BITLSHIFT

Kỹ thuật: Trả về một số giá trị được dịch sang trái bằng số bit dịch chuyển

Hàm BITOR

Kỹ thuật: Trả về một bitwise OR của 2 số

Hàm BITRSHIFT

Kỹ thuật: Trả về một số giá trị được chuyển sang phải bằng số bit dịch chuyển

Hàm BITXOR

Kỹ thuật: Trả về một bitwise “Exclusive Or” của hai số

Hàm CALL

Phần bổ trợ̣ và Tự động hóa: Gọi một thủ tục trong một thư viện liên kết động hoặc nguồn mã

Hàm CEILING

Toán học và lượng giác: Làm tròn số đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa

Hàm CEILING.MATH

Toán học và lượng giác: Làm tròn số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa

Hàm CEILING.PRECISE

Toán học và lượng giác: Làm tròn số thành số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa. Bất kể dấu của số, số sẽ được làm tròn lên.

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Móng Băng ? Hướng Dẫn Xác Định Sơ Bộ Kích Thước Móng Băng

Hàm CELL

Thông tin: Trả về các thông tin về định dạng, vị trí hoặc nội dung của một ô

Hàm này không khả dụng trong Excel dành cho web.

Hàm CHAR

Văn bản: Trả về ký tự được xác định bởi số mã

Hàm CHIDIST

Khả năng tương thích: Trả về xác suất một đầu của phân bố khi bình phương

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel