Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1 Trang 8 Vở Bài Tập (Sbt) Toán 4 Tập 1

SÁCH / VỞ BÀI TẬP

*

Vật lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

*

Hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

*

Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

*

Lịch sử SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

*

Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

*

Tiếng Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

*

Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

*

Giáo dục công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP

*

Công nghệ SÁCH GIÁO KHOA

*

Tin học SÁCH GIÁO KHOA
Giải Và Đáp lingocard.vn Toán học Vở bài tập Toán lớp 4
Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1
1. Viết tiếp vào chỗ chấm :

1.

Đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 8

Viết tiếp vào chỗ chấm :

*

Viết số ………………………Đọc số : …………………………………………..

2. Viết số thích hợp vào ô trống : 

Viết số

Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

152 734

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

3

7

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tám trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi năm

 3. Nối theo mẫu:

*

4. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Số “tám nghìn tám tăm linh hai” viết là ………………………………………………………………

b) Số “hai trăm nghìn bốn tăm mười bảy” viết là ………………………………………………………..

c) Số “chín trăm linh năm nghìn ba trăm linh tám” viết là ………………………………………………

d) Số “một trăm nghìn khong trăm mười một” viết là …………………………………………………..

Bài giải:

1.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Ôn Tập Về Tính Diện Tích Thể Tích Một Hình Sgk Toán 5 Trang 168

 Viết tiếp vào chỗ chấm

Viết số : 312 222

Đọc số : Ba trăm mười hai nghìn hai trăm hai mươi hai.

2. Viết số thích hợp vào ô trống :

Viết số

Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

152 734

1

5

2

7

3

4

Một trăm năm mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi tư

243 703

2

4

3

7

0

3

Hai trăm bốn mươi ba nghìn bay trăm linh ba

832 753

8

3

2

7

5

3

Tám trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi năm

3. Nối

*

4. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Số “tám nghìn tám tăm linh hai” viết là 8802.

b) Số “hai trăm nghìn bốn tăm mười bảy” viết là 200 417.

c) Số “chín trăm linh năm nghìn ba trăm linh tám” viết là 905 308.

Xem thêm: Các Bước Thiết Lập File Quản Lý Công Cụ Dụng Cụ Bằng Excel, Ứng Dụng Excel Tự Động

d) Số “một trăm nghìn khong trăm mười một” viết là 100 011.

TOÁN LỚP 4 TẬP 1 CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000 Bài 2. Ôn tập các sô đến 100 000 (tiếp theo) Bài 3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) Bài 4. Biểu thức có chứa một chữ Bài 5. Luyện tập Bài 6. Các số có 6 chữ số Bài 7. Luyện tập Bài 8. Hàng và lớp Bài 9. So sánh các số có nhiều chữ số Bài 10. Triệu và lớp triệu Bài 11. Triệu và lớp triệu (tiếp theo) Bài 12. Luyện tập Bài 13. Luyện tập – VBT Toán 4 Bài 14. Dãy số tự nhiên Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân Bài 16. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên Bài 17. Luyện tập – VBT Toán 4 Bài 18. Yến, tạ, tấn Bài 19. Bảng đơn vị đo khối lượng Bài 20. Giây, thế kỉ Bài 21. Luyện tập – VBT Toán 4 Bài 22. Tìm số trung bình cộng Bài 23. Luyện tập – VBT Toán 4 Bài 24. Biểu đồ Bài 25. Biểu đồ (tiếp theo) Bài 26. Luyện tập – VBT Toán 4 Bài 27. Luyện tập chung Bài 28. Tự kiểm tra CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC Bài 29. Phép cộng Bài 30. Phép trừ Bài 31. Luyện tập – VBT Toán 4 Bài 32. Biểu thức có chứa hai chữ Bài 33. Tính chất giao hoán của phép cộng Bài 34. Biểu thức có chứa ba chữ Bài 35. Tính chất kết hợp của phép tính cộng Bài 36. Luyện tập – VBT Toán 4 Bài 37. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Bài 38. Luyện tập – VBT Toán 4 Bài 39. Luyện tập chung – VBT Toán 4 Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Bài 41. Hai đường thẳng vuông góc Bài 42. Hai đường thẳng song song Bài 43. Vẽ hai đường thẳng vuông góc Bài 44. Vẽ hai đường thẳng song song Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật Bài 46. Thực hành vẽ hình vuông Bài 47. Luyện tập Bài 48. Luyện tập chung Bài 49. Nhân một số với một chữ số Bài 50. Tính chất giao hoán của phép nhân Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,… chia cho số 10, 100, 1000,… Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân Bài 53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 Bài 54. Đề – xi – mét vuông Bài 55. Mét vuông Bài 56. Nhân một số với một tổng Bài 57. Nhân một số với một hiệu Bài 58. Luyện tập – VBT Toán 4 Bài 59. Nhân số có hai chữ số Bài 60. Luyện tập – VBT Toán 4 Bài 61. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 Bài 62. Nhân với số với ba chữ số Bài 63. Nhân với số có ba chữ số Bài 64. Luyện tập – VBT Toán 4 Bài 65. Luyện tập chung Bài 66. Chia một tổng cho một số Bài 67. Chia cho số có một chữ số Bài 68. Luyện tập – VBT Toán 4 Bài 69. Chia một số cho một tích Bài 70. Chia một tích cho một số Bài 71. Chia hai số tận cùng là chữ số 0 Bài 72. Chia cho số có hai chữ số Bài 73. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) Bài 74. Luyện tập Bài 75.Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) Bài 76. Luyện tập – VBT Toán 4 Bài 77. Thương có chữ số 0 Bài 78. Chia cho số có ba chữ số Bài 79. Luyện tập Bài 80. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) Bài 81. Luyện tập Bài 82. Luyện tập chung Bài 83. Tự kiểm tra TOÁN LỚP 4 TẬP 2 CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH Bài 84. Dấu hiệu chia hết cho 2 Bài 85. Dấu hiệu chia hết cho 5 Bài 86. Luyện tập – VBT Toán 4 Bài 87. Dấu hiệu chia hết cho 9 Bài 88. Dấu hiệu chia hết cho 3 Bài 89. Luyện tập – VBT Toán 4 Bài 90. Luyện tập chung Bài 91. Ki – lô – mét vuông Bài 92. Luyện tập – VBT Toán 4 Bài 93. Hình bình hành Bài 94. Diện tích hình bình hành Bài 95. Luyện tập Bài 105. Luyện tập CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ – CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI Bài 96. Phân số Bài 97+98. Phân số và phép chia số tự nhiên Bài 99. Luyện tập Bài 100. Phân số bằng nhau Bài 101. Rút gọn phân số Bài 102. Luyện tập Bài 103+104. Quy đồng mẫu số các phân số Bài 106. Luyện tập chung Bài 107. So sánh hai phân số có cùng mẫu số Bài 108. Luyện tập – VBT Toán 4 Bài 109. So sánh hai phân số khác mẫu số Bài 110. Luyện tập Bài 111+112+113. Luyện tập chung Bài 114+115. Phép cộng phân số Bài 116+117. Luyện tập Bài 118+119. Phép trừ phân số Bài 120. Luyện tập Bài 121. Luyện tập chung Bài 122. Phép nhân phân số Bài 123+124. Luyện tập Bài 125. Tìm phân số của một số Bài 126. Phép chia phân số Bài 127+128. Luyện tập Bài 129+130+131+132. Luyện tập chung Bài 133. Hình thoi Bài 134. Diện tích hình thoi Bài 135. Luyện tập – VBT Toán 4 Bài 136. Luyện tập chung CHƯƠNG 5. TỈ SỐ – MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ Bài 137. Giới thiệu tỉ số Bài 138. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Bài 139+140. Luyện tập Bài 141. Luyện tập chung Bài 142. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Bài 143+144. Luyện tập Bài 145+146. Luyện tập chung Bài 147. Tỉ lệ bản đồ Bài 148+149. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ Bài 150+151. Thực hành CHƯƠNG 6. ÔN TẬP Bài 152+153+154. Ôn tập về số tự nhiên Bài 155+156+157. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên Bài 158, Ôn tập về biểu đồ Bài 159. Ôn tập về phân số Bài 160+161+162+163. Ôn tập về các phép tính với phân số Bài 164+165+166. Ôn tập về đại lượng Bài 167+168. Ôn tập về hình học Bài 169. Ôn tập về tìm số trung bình cộng Bài 170. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Bài 171. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Bài 172 + 173 + 174. Luyện tập chung Bài 175. Tự kiểm tra – VBT Toán 4

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập