Bài Tập Môn Quản Trị Các Tổ Chức Tài Chính Phi Ngân Hàng, Tailieuxanh

Giới thiệu bộ môn Tuyển sinh Đào tạo Nghiên cứu khoa học SINH VIÊN TIÊU BIỂU ĐỐI TÁC – CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

*

*

*

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Học viện ngân hàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯ­ƠNG TRÌNH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUI

NGÀNH ĐÀO TẠO: NGÂN HÀNG

——————————————————————————————

 ĐỀ CƯ­ƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

Số đơn vị tín chỉ: 3 (45 tiết)Trình độ/ Hình thức đào tạo: Cho sinh viên năm thứ 4Phân bổ thời gian:Giảng lý thuyết trên lớp: 42 tiếtThực hành/ Thảo luận 6 tiếtĐiều kiện tiên quết

Sinh viên có kiến thức các môn học cơ sở: Kinh tế học, Lý thuyết tiền tệ, Toán, Kế toán doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế lượng, …

Đang xem: Bài tập môn quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng

Các môn học song hành: Thanh toán quốc tế, tài chính quốc tế, kế toán ngân hàng, tín dụng ngân hàng…

Xem thêm: Cách Tính Hoá Học Bằng Máy Tính, Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Mục tiêu môn họcTrang bị về lý thuyết: Cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị ngân hàng, giúp người học có điều kiện công tác tốt tại các NHTM và TCTD khácTrang bị về kỹ năng: Hình thành và phát triển các kỹ năng vận dụng lý thuyết để ra quyết định quản trị.Trang bị về vấn đề nghiên cứu/ kỹ năng nghiên cứu: Có khả năng nghiên cứu những vấn đề liên quan đến quản trị kinh doanh của các trung gian tài chính, cung cấp cho học viên phương pháp phân tích, đánh giá và ra quyết định quản trị.

Xem thêm: nghị luận về văn hóa mạng xã hội

Mô tả tóm tắt nội dung môn học

Mục tiêu của học phần này nhằm phát triển khả năng của người học trong việc phân tích, đánh giá và đưa ra các quyết định quản trị đối với các lĩnh vực hoạt động của NHTM. Học phần này đề cập đến các nội dung sau: Quản trị Tài sản –Nợ (ALM); quản trị dự trữ và thanh khoản; quản trị danh mục cho vay; quản trị danh mục đầu tư; quản trị rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường; quản trị các nguồn vốn tiền gửi và phi tiền gửi; và quản trị vốn chủ sở hữu của NHTM.

Yêu cầu đối với học viênLên lớp đầy đủTự nghiên cứu các tài liệu liên quan đến nội dung học.Hoàn thành các bài kiểm tra, bài tập cá nhân, các thảo luận và bài tập nhómSách giáo khoa và tài liệu tham khảoGiáo trình (dự kiến): Quản trị Ngân hàng thương mại (Commercial bank management)- Peter S. Rose, NXB Tài Chính, 2001Sách tham khảo:Quản trị ngân hàng – lingocard.vn, NXB Thống Kê, 2001Ngân hàng thương mại – Tác giả Nguyễn Văn Tiến, 2009Tài liệu khác: Văn bản chế độ của ngành và những văn bản pháp luật liên quan, thời báo ngân hàng, tạp chí khoa học- đào tạo ngân hàng, thời báo tài chính, các website của các NHTM và các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế (WB, IMF, ADB, BIS …)Đánh giá môn họcKiểm tra, thi giữa kỳ 30%Điểm chuyên cần 10%Thi cuối kỳ 60%Khái quát nội dung

 

Tên chương

Nội dung chính

Thời lượng

Chương 1: Tổng quan về hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

I. Tổng quan về NHTM và các hoạt động của NHTM

II. Phân tích và đánh giá hoạt động ngân hàng

9 tiết

Chương 2: Quản trị Tài sản-nợ

I. Giới thiệu chung về quản trị tài sản- nợ

II. Chiến lược quản trị tài sản- nợ

8 tiết

Chương 3: Quản trị danh mục đầu tư và trạng thái thanh khoản

I. Quản trị danh mục đầu tư của ngân hàng

II. Quản trị dự trữ và thanh khoản

9 tiết

Chương 4: Quản trị rủi ro thị trường và hoạt động

I. Quản trị rủi ro thị trường

II. Quản trị rủi ro hoạt động

6 tiết

Chương 5: Quản trị danh mục tín dụng

 

I. Hoạt động tín dụng và quản trị danh mục tín dụng

II. Nội dung quản trị danh mục tín dụng

7 tiết

Chương 6: Quản trị nguồn vốn

I. Quản trị danh mục tiền gửi

II. Quản tri danh mục tiền vay

III. Quản trị vốn chủ sở hữu

9 tiết

Nhóm giảng viên:

Các giảng viện thuộc bộ môn Ngân hang thương mại

STT

Họ và tên giảng viên

Số điện thoại

email

Ngày trực

1

Nguyền Thùy Dương

 

 

 

2

Đặng Thị Thu Hằng

 

 

 

3

Phạm Thu Thủy

 

 

 

4

Phan Thị Hoàng Yến

 

 

 

5

Đỗ Thu Hằng

 

 

 

6

Nguyễn Tiến Hưng

 

 

 

7

Đào Mỹ Hằng

 

 

 

8

Lê Hải Trung

 

 

 

9

Trần Mạnh Hà

 

 

 

Tiến trình học tập

Thời gian học 8 tuần – một tuần 6 tiết / 16 tuần – một tuần 3 tiết

 

Hoạt động học tập

Bài đọc bắt buộc

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM

Tiết 1–3

 

 

 

 

 

 

Tiết 4-5

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 6-8

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 9

I. Tổng quan về NHTM và các hoạt động của NHTM

Khái niệm, đặc điểm của NHTM : sơ lược vai trò trung gianTổ chức và cấu trúc của NHTMCác hoạt động kinh doanh chính của NHTM

II. Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của một NHTM

1. Các báo cáo tài chính của NHTM

Bảng cân đối kế toán: phản ánh hoạt động kinh doanh chính của NHBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanhBáo cáo lưu chuyển tiền tệThuyết minh báo cáo tài chínhPhân tích đánh giá hoạt động kinh doanh của NHTM

· Mô hình CAMEL trong đánh giá hoạt động kinh doanh của NHTM

· Phân tích tỷ trọng (tài sản, nguồn vốn trên bảng CĐKT; Phân tích tỷ trọng các nguồn thu, chi phí trên BC KQHĐKD)

· Phân tích hệ số tài chính

III. Trình bày kết quả bài tập chương I

Quản trị NHTM – P.S.Rose (chương 1, 3)Báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại hướng dẫn từ website

 

 

Bài tập nhóm: Sinh viên tự nghiên cứu một báo cáo tài chính của một NHTM VN

CHƯƠNG II: QUẢN TRỊ TÀI SẢN- NỢ

Tiết 10 -12

 

 

 

 

 

Tiết 13-15

 

 

 

 

I. Giới thiệu chung về quản trị tài sản- nợ (ALM) của NHTM

· Khái niệm và mục tiêu của quản trị tài sản- nợ

· Khái niệm và các loại rủi ro lãi suất

· Nguyên nhân của rủi ro lãi suất

II. Chiến lược quản trị tài sản- nợ

· Quản lý Nội bảng

· Sử dụng các công cụ Ngoại bảng

 

· Quản trị NHTM – P.S.Rose (chương 6, 7, 8, 9)

· Bài báo: “Quản trị rủi ro lãi suất của các NHTM Việt nam trước thời điểm mở cửa hoàn toàn thị trường ngân hàng”- Tạp chí Khoa học và đào tạo Ngân hàng, số 94 tháng 3/2010

Tiết 16-17

Bài kiểm tra số 1

CHƯƠNG III: QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TRẠNG THÁI THANH KHOẢN

Tiết 18-20

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 21

I. Quản trị danh mục đầu tư của NHTM

1. Mục tiêu của hoạt động đầu tư của NHTM

2. Các công cụ đầu tư các NHTM có thể lựa chọn

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chứng khoán và danh mục đầu tư

· Lợi nhuận kỳ vọng

· Mức rủi ro dự tính

4. Các chiến lược đầu tư chứng khoán

· Chiến lược đầu tư thụ động

· Chiến lược đầu tư năng động

· Quản trị ngân hàng P.S.Rose chương 10

 

Tiết 22-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 24-25

 

 

 

 

 

Tiết 26

II. Quản trị dự trữ và trạng thái thanh khoản

1. Bản chất của quản trị dự trữ và trạng thái thanh khoản

· Khái niệm dự trữ, thanh khoản, quản trị dự trữ, quản trị thanh khoản

· Cung, cầu thanh khoản và trạng thái thanh khoản ròng

· Bản chất của hoạt động quản trị dự trữ và thanh khoản

· Rủi ro thanh khoản và các nguyên nhân của rủi ro thanh khoản

2. Nội dung quản trị dự trữ và thanh khoản

· Tổ chức quản trị dự trữ và thanh khoản

· Nhận biết rủi ro thanh khoản

· Các biện pháp quản trị rủi ro thanh khoản

Các chiến lược quản trị thanh khoản chung

Các biện pháp quản trị thanh khoản cụ thể

III. Trình bày kết quả bài tập chương IV

· Quản trị ngân hàng P.S.Rose chương 11

 

CHƯƠNG IV : QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG VÀ RỦI RO THỊ TRƯỜNG

Tiết 27-29

I. Quản trị rủi ro thị trường

Khái niệm và phân loại rủi ro thị trườngNguyên nhân của rủi ro thị trườngNội dung quản trị rủi ro thị trường

· Tổ chức quản lý rủi ro thị trường

· Đo lường rủi ro thị trường

· Các nguyên tắc quản trị rủi ro thị trường

Trình bày kết quả bài tập chương III

Bài báo: “ứng dụng VaR trong cảnh báo và giám sát rủi ro thị trường đối với hệ thống NHTM Việt nam” Tạp chí Khoa học và đào tạo Ngân hàng, số 94, tháng 3/2010

 

Bài tập nhóm: Sinh viên tự nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro thị trường của một NHTM VN

Tiết 30-32

II. Quản trị rủi ro hoạt động

Khái niệm và nguyên nhân rủi ro hoạt độngNội dung quản trị rủi ro hoạt động

· Tổ chức quản lý rủi ro hoạt động

· Đo lường rủi ro hoạt động

· Các nguyên tắc quản trị rủi ro hoạt động

 

 

Bài tập nhóm: Sinh viên tìm ví dụ về rủi ro hoạt động và phân loại vào các nhóm rủi ro hoạt động theo nguyên nhân

CHƯƠNG V: QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY

Tiết 33-34

 

 

 

 

Tiết 35-37

 

 

 

 

 

Tiết 38

I. Quản trị danh mục cho vay của NHTM

Khái niệm, mục tiêu và các phương pháp quản trị danh mục cho vayRủi ro tín dụng và nguyên nhân của rủi ro tín dụng (rủi ro của cả danh mục)

II. Nội dung quản trị danh mục cho vay

Tổ chức quản trị danh mục tín dụngXây dựng mục tiêu, định hướng và chính sách tín dụngCác biện pháp quản trị rủi ro danh mục tín dụng

III. Trình bày kết quả bài tập chương V

Quản trị ngân hàng P.S.Rose chương 9

Tiết 39

Bài kiểm tra số 2

CHƯƠNG VI: QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG

Tiết 40 – 42

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 43- 45

 

 

 

 

 

Tiết 46 – 48

 

 

 

I. Quản trị danh mục tiền gửi

Các sản phẩm tiền gửi ngân hàng cung cấpQuản trị quy mô tiền gửiQuản trị chi phí tiền gửi

Phương pháp chi phí vốn trung bình theo nguyên giá

Phương pháp chi phí vốn bình quân gia quyền

Phương pháp chi phí vốn cận biên

II. Quản lý nợ và các nguồn vốn phi tiền gửi khác của ngân hàng

Các nguồn vốn phi tiền gửi của ngân hàngTính toán nhu cầu vốn phi tiền gửiLựa chọn nguồn vốn phi tiền gửi của ngân hàng

III. Quản trị vốn chủ sở hữu của ngân hàng

Khái niệm, thành phần và vai trò của vốn chủ sở hữuCác quy định liên quan đến vốn chủ sở hữuKế hoạch đáp ứng nhu cầu vốn chủ sở hữu của ngân hàng

· Biện pháp tăng vốn từ nguồn nội bộ

· Biện pháp tăng vốn từ nguồn bên ngoài

IV. Trình bày kết quả bài tập chương VI

· Quản trị ngân hàng P.S.Rose chương 12,13, 14. 15

 

 

Bài tập nhóm : Tìm hiểu các sản phẩm huy động vốn mới và các biện pháp tăng vốn của NHTM

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập