Cách Tính Chi Phí Đền Bù Giải Phóng Mặt Bằng, Cách Tính Tiền Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 11504/CT-TTHT V/v chi phí được trừ đối với chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Vật tư Nôngsản(Đ/c: 14 NgôTất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP Hà Nội – MST: 0100104066)

“b) Chi phí chuyển nhượng bất động sản:

b.1) Nguyên tác xácđịnh chi phí:

– Các khoản chi được trừ để xác định thu nhập chịuthuế của hoạt động chuyển nhượng bất động sảntrong kỳ tính thuế phải tương ứng với doanh thu để tính thu nhập chịu thuế vàphải đảm bảo các điều kiện quy định các khoản chi được trừ và không thuộc các khoảnchi không được trừ quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Đang xem: Cách tính chi phí đền bù giải phóng mặt bằng

– Trường hợp dự án đầu tư hoàn thành từng phần vàchuyển nhượng dần theo tiến độ hoàn thành thì các khoản chi phí chung sử dụngcho dự án, chi phí trực tiếp sử dụng chophần dự án đã hoàn thành được phân bổ theo m2 đất chuyển quyền để xác định thu nhập chịu thuế củadiện tích đất chuyển quyền; bao gồm: Chi phí đường giao thông nội bộ; khuôn viêncây xanh; chi phí đầu tư xây dựnghệ thống cấp, thoát nước; trạm biến thếđiện; chi phí bồi thường về tài sản trên đất; Chi phí bồi thường, h tr, tái đnh cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mt bằng được cấp có thẩm quyền pduyệt còn lại chưa được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuêđất theo quy định của chínhsách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đấtphải nộp Ngân sách Nhà nước, các chi phí khác đầu tư trên đất liên quan đếnchuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

Việc phân bổ các chi phí trên được thực hiện theocông thức sau:

Chi phí phân bổ cho diện tích đất đã chuyển nhượng

=

Tổng chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng

x

Diện tích đất đã chuyển nhượng

Tổng diện tích đất được giao làm dự án (trừ diện tích đất sử dụng vào mục đích công cộng theo quy định pháp luật về đất)

Trường hợp một phần diện tích của dự án không chuyểnnhượng được sử dụng vào hoạt động kinh doanh khác thì các khoản chi phí chungnêu trên cũng phân bổcho cả phần diện tích này để theo dõi, hạch toán, kê khai nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh khác.

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động đầu tư xây dựngcơ sở hạ tầng kéo dài trongnhiều năm và chỉ quyết toán giá trị kết cấu hạ tầng khi toàn bộ công việc hoàn tất thì khitổng hợp chi phí chuyển nhượng bất động sản cho phần diện tích đất đã chuyểnquyền, doanh nghiệp được tạm phân bổchi phí đầu tư kết cấu hạ tầng thực tế đã phát sinh theo tỷ lệ diện tích đất đã chuyển quyền theo công thức nêu trên vàtrích trước các khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tương ứng với doanhthu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế. Sau khi hoàn tất quá trình đầu tư xây dựng, doanh nghiệptính toán, điều chỉnh lại phầnchi phí đầu tư kết cấu hạ tầng đã tạm phân bổ và trích trước cho phần diện tíchđã chuyển quyền cho phù hợp với tổng giá trị kết cấu hạ tầng. Trường hợp khi điềuchỉnh lại phát sinh số thuế nộp thừa so với số thuế thu nhập từ chuyển nhượng bấtđộng sản phải nộp thì doanh nghiệp được trừ số thuế nộp thừa vào số thuế phải nộp của kỳ tính thuế tiếptheo hoặc được hoàn trà theo quy định hiện hành; nếu số thuế đã nộp chưa đủ thìdoanh nghiệp có trách nhiệm nộp đủ số thuếcòn thiếu theo quy định.

b.2) Chi phíchuyển nhượng bất động sản được trừ bao gồm:

– Giá vốncủa đất chuyển quyền được xác định phù hợp với nguồn gốc quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

– Chi phí đền bù thiệt hại về đất.

– Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu.

– Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy địnhcủa pháp luật.

Các khoản chi phí bồi thường, đền bù, hỗ trợ, tái định cư và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nêu trên nếu không có hóa đơn thì được lập Bảng kê ghi rõ: tên; địa chỉ củangười nhận; số tiền đền bù, hỗ trợ; chữ ký của người nhận tiền và được chínhquyền phường, xã nơi có đất được đền bù, hỗ trợ xác nhận theo đúng quy định củapháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

– Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luậtliên quan đến cấp quyền sử dụng đất.

– Chi phí cải tạo đất, san lấp mặt bằng.

Xem thêm: Bảng Excel Tính Dòng Tiền Giải Pháp Hiệu Quả Cho Các Doanh Nghiệp

– Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như đườnggiao thông, điện, cấp nước, thoát nước,bưu chính viễn thông…

– Giá trị kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc cótrên đất.

– Các khoản chi phí khác liên quan đến bất động sản được chuyển nhượng.

….

Không được tính vào chi phí chuyển nhượng bất động sảncác khoản chi phí đã được Nhà nước thanh toán hoặc thanh toán bằng nguồn vốnkhác.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có hoạtđộng kinh doanh bất động sản, nếu dự án đầu tư hoàn thành từng phần và chuyểnnhượng dần theotiến độ hoàn thành, phát sinh các khoảnchi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì:

– Trường hợp chi phí bồithường giải phóng mặt bằng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì Công tytạm trích trước chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo khung giá do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểmtrích trước chi phí tương ứng với từng loại đất theo quy định.

– Các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặtbằng nếu không có hóa đơn thì được lập Bảng kê ghi rõ: tên; địa chỉ của ngườinhận; số tiền đền bù, hỗ trợ; chữ ký của người nhận tiền và được chính quyềnphường, xã nơi có đất được đền bù, hỗ trợ xác nhận theo đúng quy định của phápluật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được tínhvào chi phí chuyển nhượng bất động sản được trừ khi tính thu nhập chịu thuế từchuyển nhượng bất động sản. Đối với các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ giảiphóng mặt bằng không có đủ hồ sơ nêu trên không đáp ứng đủ điều kiện để tínhvào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN.

– Đối với khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóngmặt bằng cao hơn mức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt không được tính vàochi phí chuyển nhượng bất động sản được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN từchuyển nhượng bất động sản.

– Công ty không được tính vào chi phí chuyển nhượng bấtđộng sản các khoản chi phí đã được Nhà nước thanh toán hoặc thanh toán bằng nguồnvốn khác.

Xem thêm: Soạn Bài Chương Trình Địa Phương Phần Tiếng Việt Lớp 9 Học Kì 1 75)

Đề nghị Côngty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị đểthực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính