Viết Phương Trình Phản Ứng Hoàn Thành Sơ Đồ Chuyển Hóa Sau :

Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau và viết các phương trình hóa học:

*

Biết rằng A là hợp chất của nitơ.

Đang xem: Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau

*

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*

Hỏi bài tập, thầy cô lingocard.vn trả lời miễn phí!

*

Thi online trên app lingocard.vn. Tải ngay!

– Sơ đồ:

*

Phương trình phản ứng:

(1) Khí NH3+ H2O ⇆ NH4OH

(2) NH3+ HCl → NH4Cl

(3) NH4Cl + NaOH → NH3↑ + NaCl + H2O

(4) NH3+ HNO3→ NH4NO3

(5) NH4NO3→ N2O + 2H2O

Trong phản ứng nhiệt phân các muối NH4NO2và NH4NO3số oxi hoá của nitơ biến đổi như thế nào? Nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò chất khử và nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò chất oxi hoá?

Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4. Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã dùng.

Hiện nay, để sản xuất amoniac, người ta điều chế nitơ và hiđro bằng cách chuyển hoá có xúc tác một hỗn hợp gồm không khí, hơi nước và khí metan (thành phần chính của khí thiên nhiên). Phản ứng giữa khí metan và hơi nước tạo ra hiđro và cacbon đioxit. Để loại khí oxi và thu khí nitơ, người ta đốt khí metan trong một thiết bị kín chứa không khí.Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế khí hiđro, loại khí oxi và tổng hợp khí amoniac?

Xem thêm: Trắc Nghiệm Tính Cách Của Người Thích Đọc Sách Đọc Và Tính Cách Người Đọc

Mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm chứng minh rằng amoniac tan nhiều trong nước?

Cho dung dịch NaOH dư vào 150,0 ml dung dịch (NH4)2SO41,00M, đun nóng nhẹ.

a. Viết phương trình hoá học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn?

*

*

Xem thêm: Bài Soạn Bài Chương Trình Địa Phương Lớp 6 Kì 2 ), Bài Soạn Lớp 6: Chương Trình Địa Phương

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình