Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Biểu Đồ Địa Lý 12 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12, Có Đáp Án Và Lời Giải

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài tập

Lớp 3

Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu

*

Luyện thi Đại học môn Địa LíChuyên đề Địa Lí 11Chuyên đề Địa Lí 12Atlat Địa Lí Việt NamBảng, biểu đồ, bảng số liệu
Bài tập trắc nghiệm Chọn dạng biểu đồ có đáp án
Trang trước
Trang sau

Bài tập trắc nghiệm Chọn dạng biểu đồ có đáp án

Câu 1 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Cho bảng số liệu:

*

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng chè của nước ta giai đoạn 2010 – 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn.

Đang xem: Trắc nghiệm biểu đồ địa lý 12 có đáp án

B. Kết hợp.

C. Đường.

D. Miền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ đường là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng chè của nước ta giai đoạn 2010 – 2017.

Câu 2 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 302). Cho bảng số liệu:

*

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng hồ tiêu của nước ta giai đoạn 2010 – 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Miền.

B. Đường.

C. Tròn.

D. Kết hợp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biều đồ đường là dạng biểu đồ thích hợp nhất đề thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng hồ tiêu của nước ta giai đoạn 2010 – 2017.

Câu 3 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 303). Cho bảng số liệu:

*

Theo bảng số liệu để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng cà phê của nước ta giai đoạn 2010 – 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Đường.

B. Miền.

C. Kết hợp.

D. Tròn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn:

– Căn cứ vào yêu cầu đề bài: biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng.

– Căn cứ vào bảng số liệu: 4 năm, 2 đối tượng.

⇒ Biểu đồ đường là chính xác và thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng cà phê của nước ta giai đoạn 2010-2017.

Câu 4 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 304). Cho bảng số liệu:

*

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng cao su của nước ta giai đoạn 2010 – 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Đường. B. Tròn. C. Miền. D. Kết hợp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn:

– Bảng số liệu có 4 năm.

– Yêu cầu đề bài: thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng cao su

Dựa vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ đường là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng cây cao su của nước ta giai đoạn 2010 – 2017

Câu 5 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Để thể hiện cơ cấu doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế của nước ta, năm 2010 và 2014 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

*

A. Cột.

B. Miền.

C. Tròn.

D. Đường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ tròn là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế của nước ta, năm 2010 và 2014.

Câu 6 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Cho bảng số liệu:

*

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2005 – 2016, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Kết hợp.B. Đường.C. Miền.D. Cột.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ đường là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2005 – 2016.

Câu 7 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Theo bảng số liệu:

*

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu của nước ta, giai đoạn 2010 – 2016, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Kết hợp.

B. Cột.

C. Miền.

D. Đường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ đường là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu của nước ta, giai đoạn 2010 – 2016.

Câu 8 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô sản lượng lúa và cơ cấu của nó phân theo mùa vụ năm 2005 và năm 2016, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

*

A. Miền.

B. Tròn.

C. Kết hợp.

D. Cột.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ tròn là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô sản lượng lúa và cơ cấu của nó phân theo mùa vụ năm 2005 và năm 2016.

Câu 9 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô diện tích lúa và cơ cấu của nó phân theo mùa vụ năm 2005, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

*

A. Tròn.

B. Cột.

C. Đường.

D. Miền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ tròn là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô diện tích lúa và cơ cấu của nó phân theo mùa vụ năm 2005.

Câu 10 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Để thể hiện cơ cấu diện tích lúa theo mùa vụ của nước ta, năm 2010 và 2014 theo bảng số liệu dưới đây, biều đồ nào là thích hợp nhất?

*

A. Cột.

B. Đường.

C. Tròn.

D. Miền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ tròn là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu diện tích lúa theo mùa vụ của nước ta, năm 2010 và 2014.

Câu 11 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa theo khu vực kinh tế nước ta, giai đoạn 2010-2014 theo bảng số liệu dưới đây, biểu đồ nào là thích hợp nhất?

*

A. Tròn.B. Đường.C. Miền.D. Cột.Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ miền là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa theo khu vực kinh tế nước ta, giai đoạn 2010-2014.

Câu 12 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Để thể hiện số lượng bò và sản lượng thịt bò nước ta, giai đoạn 2010-2014 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợpp nhất?

*

A. Kết hợp.

B. Miền.

C. Đường.

D. Tròn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ kết hợp (cụ thể là cột và đường) là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện số lượng bò và sản lượng thịt bò nước ta, giai đoạn 2010-2014.

Câu 13 : (THPT Liễn Sơn – 2018 L1 – MĐ 209). Cho bảng số liệu :

*

Biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu dân số thế giới phân theo châu lục năm 1985 và 2005 là:

A. biểu đồ đường.B. biểu đồ cột.C. biểu đồ miền.D. biểu đồ tròn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ tròn là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu dân số thế giới phân theo châu lục năm 1985 và 2005.

Câu 14 : (THPT Liễn Sơn – 2018 L1 – MĐ 209). Cho bảng số liệu

*

Để thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1985 – 2004, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ tròn.B. Biểu đồ cột.C. Biểu đồ miền.D. Biểu đồ đường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ tròn là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1985 – 2004.

Câu 15 : (THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh 2017 – MĐ 253). Cho bảng số liệu:

*

Vẽ biểu đồ thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ta chọn biểu đồ nào là thích hợp?

A. Biểu đồ miền B. Biểu đồ tròn

C. Biểu đồ kết hợp cột và đường D. Biểu đồ cột

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ kết hợp là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị qua giai đoạn 1979 – 2014.

Câu 16 : (THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh 2017 – MĐ 253). Cho bảng số liệu:

*

Để thể hiện cơ cấu lao động đang làm việc phân theo ngành kinh tế của nước ta năm 2000 và năm 2013, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Biểu đồ tròn B. Biểu đồ đường

C. Biểu đồ miền D. Biểu đồ cột

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ tròn là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu lao động đang làm việc phân theo ngành kinh tế của nước ta năm 2000 và năm 2013.

Câu 17 : (THPT Hoàng Mai 2 – Nghệ An 2017 – MĐ 132). Cho bảng số liệu:

*

Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số thành thị và nông thôn của nước ta qua bảng số liệu trên, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ tròn.B. Biểu đồ miền.

C. Biểu đồ đường.D. Biểu đồ kết hợp cột, đường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ miền là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số thành thị và nông thôn của nước ta qua giai đoạn 1990 – 2005.

Câu 18 : (THPT Nguyễn Văn Trỗi – Tây Ninh 2017). Cho bảng số liệu

*

Để biểu thị sự chuyển dịch cơ cấu của từng ngành trong cơ cấu giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản theo bảng số liệu trên, biểu đồ thích hợp là:

A. CộtC. Đường biểu diễn

B. MiềnD. Hình tròn

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ miền là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu của từng ngành trong cơ cấu giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản qua giai đoạn 1990 – 2005.

Câu 19 : (THPT Nguyễn Trãi – 2018 MĐ 003). Cho bảng số liệu:

*

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo khu vực kinh tế của nước ta thời kì 1990 – 2009, sau khi xử lí ra đơn vị % là:

A. miền. B. tròn.C. đường. D. cột chồng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ miền là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự thay đổi cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo khu vực kinh tế của nước ta thời kì 1990 – 2009.

Câu 20 : (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp 2018 L4 – MĐ 132). cho bảng số liệu sau:

*

Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn của nước ta qua các năm?

A. Biểu đồ miền.B. Biểu đồ cột.C. Biểu đồ đường.D. Biều đồ tròn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ miền là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn của nước ta qua các năm.

Câu 21 : (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp 2018 L4 – MĐ 132). Cho bảng số liệu sau:

*

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu thô, điện của nước ta thời kỳ 1995-2010 là:

A. biểu đồ cột.B. biểu đồ kết hợp.

C. biểu đồ miền.D. biểu đồ đường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ đường là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu thô, điện của nước ta thời kỳ 1995-2010.

Câu 22 : (THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An 2018 L2). Cho bảng số liệu:

*

Để thể hiện diện tích cây công nghiệp của nước của nước ta, giai đoạn 2005 – 2015 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Cột chồng.B. Miền.C. Kết hợp.D. Đường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ cột (cụ thể là cột chồng) là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện diện tích cây công nghiệp của nước của nước ta, giai đoạn 2005 – 2015.

Câu 23 : (THPT Thị Xã Quảng Trị – Quảng Trị 2018 L1 – MĐ 132). Cho bảng số liệu sau:

*

Để thể hiện tỉ trọng sản lượng cao su của các nước Đông Nam Á so với thế giới qua các năm 1985, 1995, 2005 biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Biểu đồ tròn.B. Biểu đồ đường.

C. Biểu đồ cột.D. Biểu đồ miền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ tròn là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tỉ trọng sản lượng cao su của các nước Đông Nam Á so với thế giới qua các năm 1985, 1995, 2005.

Câu 24 : (THPT Đô Lương 2 – Nghệ An 2018 L2 – MĐ 101). Cho bảng số liệu:

*

Để thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta giai đoạn 1995 – 2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Miền.B. Đường.C. Kết hợp.D. Cột ghép.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ kết hợp là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta giai đoạn 1995 – 2014.

Câu 25 : (THPT Lương Văn Chánh – Phú Yên 2017 L1 – MĐ 137). Cho bảng số liệu:

*

Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế của nước ta, trong giai đoạn 2000 – 2014, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Biểu đồ tròn. B. Biểu đồ đường.

C. Biểu đồ miền. D. Biểu đồ cột.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ miền là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế của nước ta, trong giai đoạn 2000 – 2014

Câu 26 : (THPT Lương Văn Chánh – Phú Yên 2017 L1 – MĐ 137). Cho bảng số liệu:

*

Để thể hiện năng suất lúa của cả nước, Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Biểu đồ đường. B. Biểu đồ miền.

C. Biểu đồ cột. D. Biểu đồ tròn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ cột là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện năng suất lúa của cả nước, Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm.

Câu 27 : (THPT Khánh Sơn – Khánh Hòa 2017). Cho bảng số liệu

*

Biểu đồ phù hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng về diện tích, sản lượng và năng suất lúa cả năm ở vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2000-2010 là:

A. cột ghépB. đường biểu diễn

C. hình cột chồng. D. kết hợp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ đường là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng về diện tích, sản lượng và năng suất lúa cả năm ở vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2000-2010.

Xem thêm: Bảo Vệ Đồ Án Là Gì ? Tìm Hiểu Về Các Bước Lập Đồ Án Tốt Nghiệp

Câu 28 : (THPT Kim Thành – Hải Dương 2017 L1). Cho bảng số liệu sau:

*

Để thể hiện số dự án và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 1991 – 2006, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ đường.B. Biểu đồ miền.

C. Biểu đồ kết hợp cột chồng và đường.D. Biểu đồ cột.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ kết hợp là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện số dự án và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 1991 – 2006.

Câu 29 : (THPT Krông Ana – Đắk Lắk 2017). Cho bảng số liệu sau:

*

Biểu đồ thích hợp nhất với bảng số liệu trên là biểu đồ gì?

A. Cột đơn, đường.B. Cột ghép, đường.

C. Cột chồng, miền.D. Cột chồng, đường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ kết hợp (cụ thể là cột chồng và đường) là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sản lượng thủy sản và giá trị sản xuất thủy sản của nước ta giai đoạn 2005 – 2010.

Câu 30 : (THPT Krông Ana – Đắk Lắk 2017). Cho bảng số liệu sau:

*

Để thể hiện tốc độ thay đổi diện tích Cà phê và Cao su của nước ta giai đoạn trên, biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ:

A. Miền.B. Đường.C. Cột.D. Tròn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ đường là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ thay đổi diện tích Cà phê và Cao su của nước ta giai đoạn 1975 – 2002.

Câu 31 : (THPT Nguyễn Huệ – Thừa Thiên Huế 2017 – MĐ 132). Cho bảng số liệu:

*

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tình hình phát triển của ngành thủy sản là:

A. biểu đồ cột.B. biểu đồ miền.

C. biểu đồ đường.D. biểu đồ cột chồng và đường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ kết hợp (cụ thể là cột chồng với đường) là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tình hình phát triển của ngành thủy sản nước ta, giai đoạn 2005 – 2013.

Câu 32 : (THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi 2017). Cho bảng số liệu sau:

*

Để thể hiện cơ cấu dân số Việt Nam theo thành thị và nông thôn ở bảng số liệu trên, biểu đồ thích hợp nhất là:

A. biểu đồ đường.B. biểu đồ đường tròn.

C. biểu đồ cột.D. biểu đồ miền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ miền là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu dân số Việt Nam theo thành thị và nông thôn, giai đoạn 2000 – 2014.

Câu 33 : (THPT Trung Giã – Hà Nội 2017 L2 – MĐ 051). Cho bảng số liệu:

*

Để thể hiện biến động giá trị xuất khẩu, nhập khẩu nước ta trong giai đoạn 1990-2014, biểu đồ thích hợp nhất là:

A. Biểu đồ miền.B. Biểu đồ kết hợp.

C. Biểu đồ tròn.D. Biểu đồ đường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ miền là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự biến động giá trị xuất khẩu, nhập khẩu nước ta trong giai đoạn 1990-2014.

Câu 34 : (THPT Trường Chinh – Lâm Đồng 2017). Cho bảng số liệu

*

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng điện, than và dầu thô của nước ta giai đoạn 1995 – 2012, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ trònB. Biểu đồ đường

C. Biểu đồ miền D. Biểu đồ cột

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ đường là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng điện, than và dầu thô của nước ta giai đoạn 1995 – 2012.

Câu 35 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Hồ Chí Minh 2017 L1 – MĐ 214). Cho bảng số liệu:

*

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 1985 – 2015, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ đường.B. Biểu đồ tròn.

C. Biểu đồ cột.D. Biểu đồ miền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ đường là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 1985 – 2015.

Câu 36 : (Liên Trường THPT – Nghệ An 2018 L1 – MĐ 301). Cho bảng số liệu:

*

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển ngành thủy sản nước ta giai đoạn 2005 -2010 là:

A. miền.B. cộtC. kết hợp.D. đường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ kết hợp là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tình hình phát triển ngành thủy sản nước ta giai đoạn 2005 -2010.

Câu 37 : (THPT Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc 2018). Cho bảng số liệu sau:

*

Biểu đồ thích hợp thể hiện quy mô dân số của nước ta là?

A. Cột B. Đường C. Cột chồng D. Miền

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ cột là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô dân số của nước ta qua giai đoạn 2011 – 2015.

Câu 38 : (THPT Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc 2018). Cho bảng số liệu sau:

*

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm và thuỷ sản của nước ta là:

A. Biểu đồ tròn.B. Biểu đồ cột chồng.

C. Biểu đồ miền.D. Biểu đồ cột đôi.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ tròn là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm và thuỷ sản của nước ta, giai đoạn 2000 – 2005.

Câu 39 : (THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội L1 – MĐ 132). Dựa vào bảng số liệu sau

*

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi tổng số dân và số dân thành thị của nước ta trong giai đoạn 1995 – 1014 là biểu đồ

A. kết hợp.B. miền.C. đường.D. cột chồng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ cột (cụ thể là cột chồng) là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự thay đổi tổng số dân và số dân thành thị của nước ta trong giai đoạn 1995 – 1014.

Câu 40 : (THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh 2018 L1 – MĐ 101). Cho bảng số liệu:

*

Để thể hiện tổng số dân, số dân thành thị và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta giai đoạn 2000 – 2015 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Đường.B. Cột.C. Kết hợp.D. Miền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ kết hợp (cụ thể là cột chồng với đường) là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tổng số dân, số dân thành thị và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta giai đoạn 2000 – 2015.

Câu 41 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018 – MĐ 401). Cho bảng số liệu:

*

Hãy cho biết, để thể hiện diện tích gieo trồng cây lương thực phân theo các loại cây trồng nước ta giai đoạn 1990 – 2016 thì biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Cột ghép.B. Tròn.C. Cột chồng.D. Đường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ cột (cụ thể là cột chồng) là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện diện tích gieo trồng cây lương thực phân theo các loại cây trồng nước ta giai đoạn 1990 – 2016.

Câu 42 : (THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang 2017). Cho bảng số liệu:

*

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu diện tích trồng cây công nghiệp ở nước ta giai đoạn 1990 – 2010 là:

A. biểu đồ cột chồng.B. biểu đồ đường.

C. biểu đồ tròn.D. biểu đồ miền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ miền là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu diện tích trồng cây công nghiệp ở nước ta giai đoạn 1990 – 2010.

Câu 43 : (THPT Hà Trung – Thanh Hóa 2018 L1). Cho bảng số liệu:

*

Loại biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong giai đoạn 2000 – 2014?

A. Biểu đồ kết hợp.B. Biểu đồ đường.

C. Biểu đồ tròn.D. Biểu đồ cột chồng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ đường là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong giai đoạn 2000 – 2014.

Câu 44 : (Sở GD và ĐT Kiên Giang – Kiên Giang 2018 – MĐ 136). Cho bảng số liệu sau:

*

Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo khu vực thành thị và nông thôn của nước ta giai đoạn 2005 – 2014, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Biểu đồ đường.B. Biểu đồ cột.

C. Biểu đồ miền.D. Biểu đồ tròn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ miền là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo khu vực thành thị và nông thôn của nước ta giai đoạn 2005 – 2014.

Câu 45 : (Sở GD và ĐT Kiên Giang – Kiên Giang 2018 – MĐ 136). Cho bảng số liệu:

*

Để thể hiện số dân của EU, Hoa Kì và Nhật Bản năm 2005, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Biểu đồ tròn.B. Biểu đồ cột.

C. Biểu đồ đường.D. Biểu đồ miền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ cột là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện số dân của EU, Hoa Kì và Nhật Bản năm 2005.

Câu 46 : (THPT Krông Ana – Đắk Lắk 2017). Cho bảng số liệu sau:

*

Biểu đồ thích hợp nhất với bảng số liệu trên là biểu đồ gì?

A. Cột đơn, đường.B. Cột ghép, đường.

C. Cột chồng, miền.D. Cột chồng, đường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ kết hợp (cụ thể là cột chồng với đường) là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản của nước ta, giai đoạn 2005 – 2010.

Câu 47 : (THPT Krông Ana – Đắk Lắk 2017). Cho bảng số liệu sau:

*

Để thể hiện tốc độ thay đổi diện tích Cà phê và Cao su của nước ta giai đoạn trên, biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ

A. Miền.B. Đường.C. Cột.D. Tròn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ đường là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ thay đổi diện tích Cà phê và Cao su của nước ta giai đoạn 1975 – 2002.

Câu 48 : (THPT Nguyễn Huệ – Thừa Thiên Huế 2017 – MĐ 132). Cho bảng số liệu:

*

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tình hình phát triển của ngành thủy sản là:A. biểu đồ cột.B. biểu đồ miền.C. biểu đồ đường.D. biểu đồ cột chồng và đường.Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ kết hợp (cụ thể là cột chồng với đường) là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tình hình phát triển của ngành thủy sản của nước ta, giai đoạn 2005 – 2013.

Câu 49 : (THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi 2017). Cho bảng số liệu sau:

*

Để thể hiện cơ cấu dân số Việt Nam theo thành thị và nông thôn ở bảng số liệu trên, biểu đồ thích hợp nhất là:

A. biểu đồ đường.B. biểu đồ đường tròn.

C. biểu đồ cột.D. biểu đồ miền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ miền là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu dân số Việt Nam theo thành thị và nông thôn, giai đoạn 2000 – 2014.

Câu 50 : (THPT Trung Giã – Hà Nội 2017 L2 – MĐ 051). Cho bảng số liệu:

*

Để thể hiện biến động giá trị xuất khẩu, nhập khẩu nước ta trong giai đoạn 1990-2014, biểu đồ thích hợp nhất là:

A. Biểu đồ miền.B. Biểu đồ kết hợp.

C. Biểu đồ tròn.D. Biểu đồ đường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ miền là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự biến động giá trị xuất khẩu, nhập khẩu nước ta trong giai đoạn 1990-2014.

Câu 51 : (THPT Trường Chinh – Lâm Đồng 2017). Cho bảng số liệu

*

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng điện, than và dầu thô của nước ta giai đoạn 1995 – 2012, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ trònB. Biểu đồ đường

C. Biểu đồ miền D. Biểu đồ cột

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ đường là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng điện, than và dầu thô của nước ta giai đoạn 1995 – 2012.

Câu 52 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Hồ Chí Minh 2017 L1 – MĐ 214). Cho bảng số liệu:

*

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 1985 – 2015, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ đường.B. Biểu đồ tròn.

C. Biểu đồ cột.D. Biểu đồ miền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ đường là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 1985 – 2015.

Câu 53 : (THPT Hà Trung – Thanh Hóa 2018 L1). Cho bảng số liệu:

*

Loại biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong giai đoạn 2000 – 2014?

A. Biểu đồ kết hợp.B. Biểu đồ đường.

C. Biểu đồ tròn.D. Biểu đồ cột chồng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ đường là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong giai đoạn 2000 – 2014.

Câu 54 : (THPT Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc 2018). Cho bảng số liệu sau:

*

Biểu đồ thích hợp thể hiện quy mô dân số của nước ta là?

A. Cột B. Đường C. Cột chồng D. Miền

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ cột là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô dân số của nước ta, giai đoạn 2011 – 2015.

Câu 55 : (THPT Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc 2018). Cho bảng số liệu sau:

*

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm và thuỷ sản của nước ta là:

A. Biểu đồ tròn.B. Biểu đồ cột chồng.

C. Biểu đồ miền.D. Biểu đồ cột đôi.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ tròn là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm và thuỷ sản của nước ta, năm 2000 và năm 2005.

Câu 56 : (THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội L1 – MĐ 132). Dựa vào bảng số liệu sau

*

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi tổng số dân và số dân thành thị của nước ta trong giai đoạn 1995 – 1014 là biểu đồ

A. kết hợp.B. miền.C. đường.D. cột chồng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ cột (cụ thể là cột chồng) là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự thay đổi tổng số dân và số dân thành thị của nước ta trong giai đoạn 1995 – 1014.

Câu 57 : (THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh 2018 L1 – MĐ 101). Cho bảng số liệu:

*

Để thể hiện tổng số dân, số dân thành thị và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta giai đoạn 2000 – 2015 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Đường.B. Cột.C. Kết hợp.D. Miền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ kết hợp (cụ thể là cột chồng kết hợp đường) là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tổng số dân, số dân thành thị và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta giai đoạn 2000 – 2015.

Câu 58 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018 – MĐ 401). Cho bảng số liệu:

*

Hãy cho biết, để thể hiện diện tích gieo trồng cây lương thực phân theo các loại cây trồng nước ta giai đoạn 1990 – 2016 thì biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Cột ghép.B. Tròn.C. Cột chồng.D. Đường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ cột (cụ thể là cột chồng) là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện diện tích gieo trồng cây lương thực phân theo các loại cây trồng nước ta giai đoạn 1990 – 2016.

Câu 59 : (THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang 2017). Cho bảng số liệu:

*

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu diện tích trồng cây công nghiệp ở nước ta giai đoạn 1990 – 2010 là:

A. biểu đồ cột chồng.B. biểu đồ đường.

C. biểu đồ tròn.D. biểu đồ miền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ miền là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu diện tích trồng cây công nghiệp ở nước ta giai đoạn 1990 – 2010.

Câu 60 : (Sở GD và ĐT Kiên Giang – Kiên Giang 2018 – MĐ 136). Cho bảng số liệu sau:

*

Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo khu vực thành thị và nông thôn của nước ta giai đoạn 2005 – 2014, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Biểu đồ đường.B. Biểu đồ cột.

C. Biểu đồ miền.D. Biểu đồ tròn.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Làm Đồ Án Biệt Thự Cho Sinh Viên Chuyên Ngành Kiến Trúc Và Xây Dựng

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài ⇒ Biểu đồ cột miền là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo khu vực thành thị và nông thôn của nước ta giai đoạn 2005 – 2014.

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.lingocard.vn

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC lingocard.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.lingocard.vn