Biểu Mẫu Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp Hust, Biểu Mẫu Archive

A. Đơn đăng ký xin làm tại phòng thí nghiệm của Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Sinh viên có thể tải đơn đăng ký xin làm thí nghiệm tại phòng thí nghiệm của Bộ môn Công nghệ thực phẩm tại đây:https://lingocard.vneduvn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cuong_nguyentien1_lingocard.vn_edu_vn/EZ8lrAcEg3ZHr-CUypLMUTsBfggmJq_PzdfKWpdWHYONJQ?e=8EqheD

B. Quy định về đồ án tốt nghiệp

Sinh viên có thể tải quy định về đồ án tốt nghiệp tại đây:https://ctt-daotao.lingocard.vn.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=35523QUY ĐỊNH VỀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

I. Yêu cầu chung

Tổng thời gian làm đồ án tốt nghiệp là 15 tuần.

Đang xem: Mẫu báo cáo đồ án tốt nghiệp hust

Sinh viên gặp trực tiếp giáo viên hướng dẫn để được giao nhiệm vụ thiết kế hoặc nghiên cứu tốt nghiệp. Nhiệm vụ thiết kế giao cho mỗi sinh viên phải có chữ ký của giáo viên hướng dẫn và được lưu giữ trong suốt quá trình làm đồ án. Trong quá trình làm đồ án nếu có sự thay đổi nhiệm vụ thiết kế thì phải được thông qua Bộ môn.

Thời gian hoàn thành nội dung của từng phần và gặp giáo viên hướng dẫn do giáo viên hướng dẫnthống nhất với sinh viên (1 tuần 1 lần hoặc 2 tuần 1 lần tùy theo nội dung công việc). Nếu sinh viên quá 3 lần không đến thông qua giáo viên hướng dẫn thì GVHD báo cáo với bộ môn để xét có được tiếp tục làm đồ án và bảo vệ tốt nghiệp hay không.

Các phần thông qua sinh viên có thể viết tay hoặc đánh máy. Mỗi phần thông qua phải có chữ kí xác nhận của giáo viên hướng dẫn (kể cả bản vẽ).

Trong quá trình làm đồ án nếu giáo viên phát hiện sinh viên có thái độ làm việc không nghiêm túc như sao chép không phù hợp với nội dung được giao có thể cho dừng đồ án và không cho bảo vệ ĐATN.

Đối với sinh viên làm đồ án NCKH cần hoàn thành luận án trước ngày 15/5 để có thể tham gia hội nghị khoa học sinh viên cấp Viện và cấp Trường. Các sinh viên nghiên cứu phải báo cáo trước bộ môn (theo nhóm) để bộ môn nắm được tình hình nghiên cứu đồng thời chọn sinh viên báo cáo NCKH cấp viện và trường.

Xem thêm: Cấu Trúc Đề Cương Đồ Án Tốt Nghiệp Sinh Viên, Tìm Hiểu Về Các Bước Lập Đồ Án Tốt Nghiệp

Tất cả các sinh viên đều phải hoàn thành đầy đủ bản thuyết minh và bản vẽ (đối với sinh viên thiết kế) trước khi bảo vệ tốt nghiệp tối thiểu 1 tuần để nộp cho GVHD, GVPB và Bộ môn. Các bản thuyết minh và bản vẽ phải đầy đủ chữ ký của các GVHD.

Ngoài số quyển theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn, các sinh viên phải nộp cho Bộ môn 01 quyển hoàn chỉnh. Đối với sinh viên nghiên cứu tập hợp các file luận án bản viết và bản trình bày khi bảo vệ vào đĩa CD để nộp lại cho bộ môn.

II. Một số quy định về bản thuyết minh

Đóng bìa cứng với đầy đủ thông tin (Phụ lục 1). Gáy bìa có ghi tên sinh viên, năm tốt nghiệp + tên đề tài:NGUYỄN VĂN A, 2011 – THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BIA NĂNG SUẤT 60 TRIỆU LÍT/NĂM

Các phần yêu cầu trong bản viết (đề mục của các phần này được viết hoa Times New Roman 14, Center)

Đối với đồ án thiết kế:

Lời cảm ơn (nếu có)

Mục lục

Lời mở đầu

Chương 1: Lập luận kinh tế và kỹ thuật

Chương 2: Chọn và thuyết minh dây chuyền CN

Chương 3: Tính toán cân bằng sản phẩm

Chương 4: Tính toán thiết bị, vệ sinh nhà xưởng và thiết bị

Chương 5: Tính toàn điện hơi nước

Chương 6: Tính toán xây dụng

Chương 7: Tính toán kinh tế

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Các phụ lục kèm theo. Trong phần phụ lục phải có các bản vẽ chính của đồ án in trên khổ A3

Đối với luận văn nghiên cứu

Lời cảm ơn nếu có

Tóm tắt luận văn: Tiếng Việt – Tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp) (200-250 từ). Đặt trong 1 trang.

Mục lục

Danh mục các bảng biểu, danh mục các hình vẽ (có số trang kèm theo)

Danh mục các từ viết tắt

Lời mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả và thảo luận

Kết luận (1 trang)

Kiến nghị (nếu có)

Tài liệu tham khảo

Các phụ lục (nếu có)

Tổng số trang yêu cầu của luận văn nghiên cứu tối đa là 70 trang (không kể mục lục, phụ lục, lời cảm ơn và trang tóm tắt), phần “Tổng quan tài liệu” tối đa 25 trang, “Vật liệu và phương pháp nghiên cứu” 5 trang, phần “. Khối lượng phần tổng quan tài liệu và phần kết quả thảo luận phải tương đương nhau.Số trang của đồ án thiết kế nên hạn chế dưới 150 trang, cần đảm bảo đủ nhưng không dài dòng, lan man.

Xem thêm: (Doc) Slide Va Kịch Bản Thuyết Trình Đồ Án Tốt Nghiệp Thành Công Nhất

Trình bày trong luận văn

Font chữ: 13, Times New Roman

Paragraph:Alignment: Justified

Spacing: before: 6 pt; after: 0 pt

Line spacing: exactly – at: 18 pt

Margin

Top (trên): 3 cmBottom (dưới): 3 cmRight (phải): 2,5 cmLeft (trái): 3,5 cm

Các đề mục phải viết rõ ràng theo trình tự 1.1; 1.1.1., 2.1…tối đa là 4 mức (ví dụ 1.2.1.1.). Trong đó số đầu tiên là thể hiện chương. Hết 4 mức, có thể sử dụng a, b, c..hoặc các ký hiệu *, -, + . Tại mỗi tiểu mục phải có ít nhất 2 mục (có nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo). Để phân biệt nên sử dụng các dịnh dạng bold một cách phù hợp. Không dùng các ký hiệu khác để đánh dấu đầu dòng.

Mục lục được trình bày ở dạng chữ thường, có kèm số trang tới 4 mức đề mục (Phụ lục 2)

Tài liệu tham khảo trích dẫn, tên vi sinh vật, đánh số bảng biểu hình vẽ cần thống nhất theo một quy cách từ đầu đến cuối luận án (Phụ lục 2)

III. Yêu cầu về bản vẽ đối với đồ án thiết kế

1. Sinh viên nộp ít nhất 04 bản vẽ khổ A0 hoặc A1 gồm

01 Bản vẽ dây chuyền công nghệ

Ít nhất 01 Bản vẽ các phân xưởng chính trong nhà máy (với đầy đủ các mặt bằng, mặt cắt)

01 Bản vẽ tổng bình đồ nhà máy

01 Bản vẽ sơ đồ hơi, nước, nước thải (nếu có)

01 Bản vẽ thiết bị chính (nếu có)

Ngoài ra sinh viên có thể bố trí thêm các bản vẽ sao cho giải thích rõ hơn ý tưởng thiết kế của mình

2. Yêu cầu với các bản vẽ

Các bản vẽ phải đầy đủ chữ ký của các giáo viên hướng dẫn (công nghệ và xây dựng) có thể vẽ tay hoặc vẽ bằng máy, nên in mầu (đặc biệt là đối với bản vẽ tổng bình đồ nhà máy)

Các nét trên bản vẽ phải rõ ràng và dễ phân biệt (theo tiêu chuẩn của vẽ kỹ thuật)

Trên mỗi mặt cắt của các bản vẽ cần ghi rõ tên và tỷ lệ

Khung tên của bản vẽ phải đảm bảo theo tiêu chuẩn của vẽ kỹ thuật (Phụ lục 3)

Trong quá trình vẽ để thông qua, sinh viên có thể vẽ tay hoặc vẽ máy. Các bản vẽ này sẽ được giáo viên sửa trực tiếp (có ghi ngày xem và sửa), khi nộp bản vẽ cuối cùng, bắt buộc sinh viên phải nộp lại các bản vẽ đã sửa của giáo viên