viết chương trình tính diện tích hình tròn c

Viết chương trình tính diện tích hình tròn biết bán kính được nhập từ bàn phím?

Viết chương trình tính diện tích hình tròn,biết bán kính được nhập từ bàn phím.

Đang xem: Viết chương trình tính diện tích hình tròn c

Trả lời:

Program S_Hinh_Tron;
Uses Crt;
Var r,S:real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘TINH DIEN TICH HINH TRON:’);
Write (‘Nhap ban kinh R=’);readln(r);
dt:=pi*r*r;
Writeln(‘Dien tich hinh tron la:’,dt:6:2);
Readln;
End.

Chúc bạn học tốt!

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

*

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Viết chương trình nhập vào 1 số a. Nếu a không phải là số dương thì nhập lại, đến khi nào là số dương thì dừng.

1. Viết chương trình nhập vào 1 số a. Nếu a không phải là số dương thì nhập lại, đến khi nào là
số dương thì dừng.
Gợi ý: – Nhập a
– While a < 0 do readln(a);

2. Viết chương trình nhập vào 1 số a. Nếu a không phải là số chẵn thì nhập lại, đến khi nào là số
chẵn thì dừng. (Gợi ý: tương tự bài : đk a mod 2 <> 0)
3. Viết chương trình tính tổng số nguyên từ 1-n, n là số nguyên nhập từ bàn phím. Sử
dụng vòng lặp while… do
while i<=n do
begin
i:=i+1;
s:=s+i;
end;
4. Tính S=1+1/2=1/3+1/4+…
Dừng khi 2-S<0.01
Gợi ý: tương tự bài 3 đk là: while 2-s<0.01 do …

Xem thêm: Cách Vẽ Biểu Đồ Cột Và Đường Trong Excel 2007, 2010, Cách Tạo 2 Biểu Đồ Excel Trên Cùng 1 Hình

05/03/2021 |   0 Trả lời

Viết chương trình tính tổng S= 2+4+6+8+…+50 (sử dụng lệnh while do)

Lập trình tính tổng S= 2+4+6+8+…+50 (sử dụng lệnh while do)?

05/03/2021 |   0 Trả lời

Tính s=1+2+3…+n sao cho s>100 tính số lần lặp và s

Tính s=1+2+3…+n sao cho s>100 tính số lần lặp và s

07/03/2021 |   0 Trả lời

Cho s=1+3+5+…+n. Tìm s,n sao cho tổng s đầu tiên lớn hơn 100

cho s=1+3+5+…+n. tìm s,n sao cho tổng s đầu tiên lớn hơn 100

08/03/2021 |   0 Trả lời

Viết chương trình: Cho phép nhập vào một số nguyên dương n.

Bài 1:

Viết chương trình:

Cho phép nhập vào một số nguyên dương n. Tính tổng tất cả các phần tử lẻ từ 1 đến n.

Bài 2:

Viết chương trình gồm:

Một lớp tên “Xe” Có các thuộc tính “mauxe” kiểu chuỗi, “tocdo” kiểu số nguyên. Viết một hàm tạo không đối số gán “mauxe” bằng chuỗi “chua co mau”, và “tocdo” bằng 0. Viết một hàm tạo nhận vào 2 đối số và gán cho “mauxe” và “tocdo”. Viết một hàm tên “xuatThongTin” xuất ra thông tin về màu xe và tốc độ. Một lớp chính, trong hàm main viết: Tạo một mảng có 3 phần tử mỗi phần tử là một xe. Dùng for để duyệt mảng và xuất ra thông tin từng chiếc xe.

 

 

08/03/2021 |   0 Trả lời

Tính tích các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng N ?

Tính tích các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng N

09/03/2021 |   0 Trả lời

Viết chương trình rồi nhập ba số a,b,c rồi tính và in ra giá trị của biểu thức a b-c

10/03/2021 |   0 Trả lời

Bài toán có tính lặp với số lần biết trước thì ta có chỉ có thể dùng cú pháp câu lệnh For _to _do đúng hay sai?

 

7. Bài toán có tính lặp với số lần biết trước thì ta có chỉ có thể dùng cú pháp câu lệnh For _to _do đúng hay sai?

11/03/2021 |   0 Trả lời

Viết chương trình nhập vào số k . Tìm N để tổng S nhỏ nhất và lớn hơn K vs S = 1+2+3+…… +N

Viết chương trình nhập vào số k . Tìm N để tổng S nhỏ nhất và lớn hơn K vs S = 1+2+3+…… +N

11/03/2021 |   0 Trả lời

1 người gửi tiết kiệm số tiềm là a triệu đồng, lãi suất là k/tháng( cứ sau mỗi tháng, tiền lại được cộng vào tiền gốc để tính lãi cho tháng sau)

1 người gửi tiết kiệm số tiềm là a triệu đồng, lãi suất là k/tháng( cứ sau mỗi tháng, tiền lại được cộng vào tiền gốc để tính lãi cho tháng sau). viết chương trình tính số tháng phải giữ để người đó nhận đuócos tiền không ít hơn b triêu đồng. với a,b,k được nhập từ bàn phím tin 8

13/03/2021 |   0 Trả lời

Viết chương trình tính giá trị của biểu thức sau ?

Viết chương trình tính giá trị của biểu thức:

A.S=1+2+3+…+n

B.S=1+1/2+1/3+…+1/n

C.S=1/2+1/2*3+1/3*4+…+1/(n-1)*n

13/03/2021 |   0 Trả lời

Cho đoạn chương trình J:=0; For i:= 1 to 5 do J:=j i; sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của biến j bằng bao nhiêu ?

14/03/2021 |   0 Trả lời

Nêu tác dụng của lệnh lặp While…do trong 2 chương trình dưới đây:

Nêu tác dụng của lệnh lặp While…do trong 2 chương trình sau:

*

16/03/2021 |   0 Trả lời

Viết chương trình nhập từ bàn phím 1 dãy số và in ra màn hình giá trị lớn nhất của dãy số ?

Viết chương trình nhập từ bàn phím 1 dãy số và in ra man hình giá trị lớn nhất và nhỏ nhâơt của dãy số đó

17/03/2021 |   0 Trả lời

Tính trung bình tích trong pascal ?

tính trung bình tích trong pascal dùm em với ạ

18/03/2021 |   0 Trả lời

Tại sao vào Free Pascal mà lại không sử dụng được hàng phím số vậy ?

Tại sao vào Free Pascal mà lại không sử dụng được hàng phím số vậy ?

Nó cứ hiện mấy cái kí tự rồi a ă không à

19/03/2021 |   0 Trả lời

Viết chương trình in ra số hoàn chỉnh nhỏ hơn n trong python

viết chương trình in ra số hoàn chỉnh nhỏ hơn n trong python

20/03/2021 |   0 Trả lời

Nhập vào một số bất kỳ kiểm tra xem số đó có nằm trong khoảng 10 tới 100 và là số lẻ hay không ?

nhập vào một số bất kỳ kiểm tra xem số đó có nằm trong khoảng 10 tới 100 và là số lẻ hay không .Nếu có in số đó ra màn hình là số thoả mãn điều kiện,con không thì nhập lại số đó

21/03/2021 |   0 Trả lời

Viết chương trình tích P=1*2^2*3^2*……*n^2 với n là số nguyên dương được nhập từ bàn phím

viet chuong trinh tim tich P=1*2^2*3*2*……*n^2 voi n la so nguyen duong duoc nhap tu ban phim

 

21/03/2021 |   0 Trả lời

Hãy tìm hiểu đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp và khi kết thúc giá trị của S bằng bao nhiêu ? S:= 1; For i:= 1 to 3 do S:= S * 2

Hãy tìm hiểu đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp và khi kết thúc giá trị của S bằng bao nhiêu ?

S:= 1;

For i:= 1 to 3 do S:= S * 2

21/03/2021 |   0 Trả lời

Hảy chỉ ra ra lỗi của câu lệnh sau đây sửa lại cho đúng

Bảy chỉ ra lồi của lệnh sau đây và sửa lại cho đúng ? a) for i:=1.5 10.5 do writelu (‘A’) b) x:=10 ; while x:= 10 do x:= x 5 Mình đang cần gấp xin hãy giúp mình

21/03/2021 |   0 Trả lời

Hãy chỉ ra lỗi của các lệnh sau đây sửa lại cho đúng

Hãy chỉ ra lỗi của các lệnh sau đây sửa lại cho đúng a) for i:=1.5 10.5 do write (‘A’) b)x:=10; while x:=10 do 10 x:=x 5

21/03/2021 |   0 Trả lời

Tìm hiểu đoạn lệnh sau cho biết giá trị của s và i S:=1; i=1 ; while i<10 do begin i:=i 2; s:=s i ;

Tìm hiểu đoạn lệnh sau cho biết giá trị của s và i S:=1; i=1 ; while i 21/03/2021 |   0 Trả lời

Viết chương trình nhập vào một số nguyên tử từ bàn phím in ra màn hình các số nhỏ hơn hoặc bằng n

Viết chương trình nhập vào một số nguyên tử từ bàn phím in ra màng hình các số nhỏ hơn or bằng n Mong mn giúp cho

21/03/2021 |   0 Trả lời

Viết công thức nhập 1 dãy n số nguyên

a)VCT nhập 1 dãy n số nguyên b) In ra màn hình tổng các số chẵn, tổng các số lẻ

22/03/2021 |   0 Trả lời

ADSENSE
ADMICRO
ON
ADSENSE /

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8

Toán 8

Lý thuyết Toán 8

Giải bài tập SGK Toán 8

Trắc nghiệm Toán 8

Ôn tập Toán 8 Chương 4

Ôn tập Hình học 8 Chương 4

Đề thi HK2 môn Toán 8

Ngữ văn 8

Lý thuyết ngữ văn 8

Soạn văn 8

Soạn văn 8 (ngắn gọn)

Văn mẫu 8

Soạn bài Thuế máu

Đề thi HK2 môn Ngữ Văn 8

Tiếng Anh 8

Giải bài Tiếng Anh 8

Giải bài Tiếng Anh 8 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 8

Tiếng Anh 8 mới Review 4

Unit 16 Lớp 8 Inventions

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 8

Vật lý 8

Lý thuyết Vật lý 8

Giải bài tập SGK Vật Lý 8

Trắc nghiệm Vật lý 8

Ôn tập Vật Lý 8 Chương 2

Đề thi HK2 môn Vật Lý 8

Hoá học 8

Lý thuyết Hóa 8

Giải bài tập SGK Hóa học 8

Trắc nghiệm Hóa 8

Ôn tập Hóa học 8 Chương 6

Đề thi HK2 môn Hóa 8

Sinh học 8

Lý thuyết Sinh 8

Giải bài tập SGK Sinh 8

Trắc nghiệm Sinh 8

Sinh Học 8 Chương 11

Đề thi HK2 môn Sinh 8

Lịch sử 8

Lý thuyết Lịch sử 8

Giải bài tập SGK Lịch sử 8

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Lịch Sử 8 Chương 2 Lịch Sử VN

Đề thi HK2 môn Lịch sử 8

Địa lý 8

Lý thuyết Địa lý 8

Giải bài tập SGK Địa lý 8

Trắc nghiệm Địa lý 8

Địa Lý 8 Địa lý Tự nhiên

Đề thi HK2 môn Địa lý 8

GDCD 8

Lý thuyết GDCD 8

Giải bài tập SGK GDCD 8

Trắc nghiệm GDCD 8

GDCD 8 Học kì 2

Đề thi HK2 môn GDCD 8

Công nghệ 8

Lý thuyết Công nghệ 8

Giải bài tập SGK Công nghệ 8

Trắc nghiệm Công nghệ 8

Công nghệ 8 Chương 8

Đề thi HK2 môn Công nghệ 8

Tin học 8

Lý thuyết Tin học 8

Giải bài tập SGK Tin học 8

Trắc nghiệm Tin học 8

Tin học 8 HK2

Đề thi HK2 môn Tin học 8

Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 8

Tư liệu lớp 8

Xem nhiều nhất tuần

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 16

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 15

Đề thi HK2 lớp 8

Video Toán nâng cao lớp 8

Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Đại học

Kết nối với chúng tôi

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Hotline: 0989 627 405

Thứ 2 – thứ 7: từ 08h30 – 21h00

Email: support
lingocard.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng

Copyright © 2019 lingocard.vn

Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247

GPKD: 0313983319 cấp ngày 26/08/2016 tại Sở KH&ĐT TP.HCM

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 638/GP-BTTTT cấp ngày 29/12/2020

Địa chỉ: P401, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà – Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247

 

AMBIENT
×

Thông báo

Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1, Tập 2

Bỏ qua Đăng nhập
×

Thông báo

Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.

Đồng ý
1=>1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích