Vẽ Sơ Đồ Khối Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật, Mô Tả Thuật Toán Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Bài 1 . Viết thuật toán tính diện tích hình tròn bán kính r (nêu ý tưởng ; xác định bài toán ; dùng cả liệt kê + sơ đồ khối)

Bài 2 .Viết thuật toán tính chu vi hình vuông cạnh a(nêuý tưởng ; xác định bài toán ; dùng cả liệt kê + sơ đồ khối)

Bài 3 . Các loại bộ nhớ ngoài thường dùng hiện nay là những loại nào? Cho biết điểm khác nhau giữa chúng

*

Em hãy xác định bài toán, mô tả thuật toán, viết chương trình để giải các bài toán sau :

Bài 1: Tính chu vi, diện tích hình vuông.

Đang xem: Vẽ sơ đồ khối tính diện tích hình chữ nhật

Bài 2:Tính chu vi, diện tích hìnhtròn.

Bài 3: Tính chu vi, diện tích hình tam giác thường.

Bài 4:Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.

Bài 5: Tính thể tích hình trụ.

Xem thêm: Bài Tập Tính Grp Là Gì? Định Nghĩa & Công Thức Tính Grp Gross Rating Point

Bài 6: Nhập vào 1 số n, hãy kiểm tra xem n có chia hết cho 3 hay không ?

Bài 7: Nhập vào 1 số n, hãy kiểm tra xem n có chia hết cho 3 và 5 hay không ?

Bài 8:Nhập vào 1 số a, hãy kiểm tra xem a là số chẵn hay lẻ ?

Bài 9:Nhập vào 1 số a, hãy kiểm tra xem a là số âm hay dương ?

Bài 10: Nhập vào 3 số dương. Hãy kiểm tra xem 3 số đó có là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác hay không ?

Dạ có gì reply em nhanh 1 tý với ạ còn 2 ngày nữa là em thi rồi em cảm ơn !

Lớp 8 Tin học Lập trình đơn giản
0
0

*

Cho trước ba số dương a, b và c. Cho biết ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không.

a. Xác định bài toán

b. Nêu ý tưởng giải bài toán

c. Viết thuật toán

Lớp 10 Tin học
1
0
Gửi Hủy

a. Xác định bài toán (0,5đ)

– Input: Ba số dương a, b và c

– Output: Kiểm tra a, b, c có là ba cạnh của một tam giác hay không.

b. Ý tưởng: Ba số dương a, b và c là độ dài các cạnh của một tam giác khi và chỉ khi a + b > c, b + c > a, c + a > b. (0.5đ)

c. Thuật toán (2đ)

Bước 1: Nhập ba số dương a, b và c

Bước 2 : Nếu a + b > c và b + c > a và c + a > b thì thông báo ba số a, b và c tạo thành 3 cạnh của tam giác ngược lại thông báo ba số a, b và c không tạo thành ba cạnh của tam giác.

Bước 3: Kết thúc thuật toán

Đúng 0
Bình luận (0)
Cho dãy A gồm N số nguyêna1,a2,..an. Hãy kiểm tra dãy A có phải là dãy đan dấu hay không?( Xác định bài toán , nêu ý tưởng và viết thuật toán)
Lớp 10 Tin học Bài 4: Bài toán và thuật toán
0
0
Gửi Hủy

cho số nguyên dương n và dãy số nguyên dương a1, a2,…,an. hãy cho biết vị trí của các số mà chữ số tận cùng là 0 hoặc5

– Nêu ý tưởng để giải bài toán

– Viết thuật toán bằng cách vẽ sơ đồ khối cho bài toán trên

– Kẻ bảng mô phỏng thuật toán với dãy số: 10, 13, 55, 53, 30, 21, 32

Lớp 10 Tin học Bài 4: Bài toán và thuật toán
1
0
Gửi Hủy

Ý tưởng: Sau khi nhập dãy xong rồi chúng ta sẽ xét từng phần tử trong dãy nếu có phần tử nào chia 10 dư 0 hoặc 5 thì tăng dem lên, và dem chính là két quả của đề bài

Đúng 1
Bình luận (0)

1 , xác định bài toán và viết giải thuật toán cho bài toán sau :

tính diện tích hình A ( biết hình A được ghép từ một hình chữ nhật có chiều roongh : 20 , chiều dài : b , và một hình bán nguyệt có bán kính là a )

2, cho 2 số thực a và b . cho biết kết quả so sánh hai số đó dưới dạng a lớn hơn b hoặc a nhỏ hơn b , hoặc a= b

xác định bài toán và viết thuật toán cho bài toán trên

đây là tin hok lớp 8 , giúp nhé , mai hok rùi , cần gấp lắm !!!!!

Lớp 8 Toán
0
0
Gửi Hủy

Trình bày Input, Output,ý tưởng và thuật toán liệt kê bài toán sau: Kiểm tra tính âm, dương của số nguyên A ?Giúp em với ạ mai em thi rồi !!!

Lớp 10 Tin học Bài 4: Bài toán và thuật toán
1
1
Gửi Hủy

Input: Số a

Output: Kiểm tra xem a là số âm hay là số dương

Ý tưởng: Sau khi nhập a, chúng ta sẽ kiểm tra xem nếu a0 thì a là số dương còn nếu a=0 thì a không là số âm cũng không là số dương

Thuật toán

-Bước 1: Nhập a

-Bước 2: Nếu a0 thì a là số dương

Nếu a=0 thì a không là số âm cũng không là số dương

-Bước 3: Kết thúc

Đúng 0
Bình luận (0)

Cho N và dãy số a1,….,an. Hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị bằng 9?

a)Xác định bài toán. (1đ)

b)Biểu diễn thuật toán bằng liệt kê hoặc sơ đồ khối.(1đ)

Lớp 10 Tin học
2
0
Gửi Hủy

a, Xác định bài toán:

+Input: Dãy số a1,….,an và (0,5đ)

+Output: Số lượng số hạng trong dãy số a1,….,an có giá trị bằng 9 (0,5đ)

b, Thuật toán:

Bước 1.Nhập N và dãy số a1,….,an;

Bước 2. i ←1; n ← 0; (0,25đ)

Bước 3. Nếu aithì n ←n+1;

Bước 4. i → i+1 (0,25đ)

Bước 5. Nếu i > N thì thông báo số lượng số hạng bằng k trong dãy đã cho là n và kết thúc; (0,25đ)

Bước 6. Quay lại bước 3. (0,25đ)

Đúng 0
Bình luận (0)

Sây dựng thuật toán giải bài toán bằng cách liệt kê hoặc sô đồ khối

N số nguyên dương a1 a2 a3 …N

Tính tổng các phần tử trong giãy a

Tìm số nhỏ nhất trong dãy a và chỉ số của nó

Sắp xếp lại dãy a dãy không giảm

Đúng 0
Bình luận (0)

tính diện tích tam giác với độ dài a và đường cao tương ứng h

a ) xác định bài toán và mô tả thuật toán

b ) viết phương trình bài toán

Lớp 8 Tin học Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình
1
0
Gửi Hủy

a)

*Xác định bài toán:

INPUT: cạnh a, chiều cao tương ứng h

OUTPUT: diện tích tam giác S

*Mô tả thuật toán:

– Bước 1: Nhập a, h

– Bước 2: S:=a*h/2

– Bước 3: In ra S và kết thúc

b)

Program nyg;

Uses crt;

Var a,h,S:real;

Begin

Writeln ('Nhap canh a');

Readln (a);

Writeln ('Nhap canh h');

Readln (h);

S:=(a*h)/2;

Writeln ('Dien tich hinh tam giac',S);

Readln;

End.

Xem thêm: Phông Chữ Và Cỡ Chữ Chuẩn Trong Excel, Cài Đặt Font Chữ Mặc Định Trong Excel

Đúng 0
Bình luận (1)
Hãy xác định Input và Output, mô tả thuật toán của các bài toán: Tính diện tích hình tam giác
Lớp 8 Tin học Bài 5. Từ bài toán đến chương trình
6
0
Gửi Hủy

INPUT: cạnh a, chiều cao tương ứng h

OUTPUT: diện tích tam giác S

code:

uses crt;

var a,b,s:real;

begin clrscr;

write('nhap canh:');readln(a);

write('nhap chieu cao:');readln(h);

s:=a*h/2;

write('dien tich la:',s:8:2);

readln;

end.

Đúng 2
Bình luận (1)

Ví dụ:Đổi giá trị của hai biến x, y

Xác định bài toán:

Input:Hai biến x, y có giá tri tương ứng là a và bOutput:Hai biến x, y có giá trị tương ứng là b và a

Mô tả thuật toán:

Bước 1.z←az←a{Sau bước này giá trị của z sẽ bằng a}Bước 2.x←yx←y{Sau bước này giá trị của x sẽ bằng b}Bước 3.y←zy←z{Sau bước này giá trị của y sẽ bằng giá trị của z, chính là a, giá trị ban đầu của biến x}
Đúng 0
Bình luận (0)

Input: 3 cạnh của tam giác

Output: diện tích tam giác đó

Đúng 1
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

lingocard.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích