Văn Mẫu Ls – Nguyễn Quang Lập&#39S Blog, Page 38

BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 913/TP /LS-TVPL

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2002

Kính gửi: Các Đoàn Luật sư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 05/8/2002, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 356b/ 2002/QĐ-BT về việc ban hành Quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp luật sư. Cùng với các quy định của pháp luật về luật sư thì việc ban hành Quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp luật sư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế luật sư ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Đang xem: Văn mẫu LS

Nghề luật sư là một nghề đặc biệt. Hoạt động của luật sư không chỉ liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của công dân mà còn liên quan đến hoạt động của các cơ quan nhà nước đặc biệt là các cơ quan tiến hành tố tụng. Đối với luật sư không chỉ đòi hỏi về mặt chuyên môn mà về đạo đức nghề nghiệp cũng đòi hỏi rất cao. Nghề luật sư là một nghề tự do, các luật sư độc lập trong hành nghề, tự chịu trách nhiệm về việc hành nghề của mình theo quy định của pháp luật. Để hướng các hành vi ứng xử của luật sư theo những chuẩn mực, xuất phát từ yêu cầu khách quan của hoạt động nghề nghiệp, thì bên cạnh yêu cầu tuân thủ pháp luật, việc tuân theo các quy tắc ứng xử nói chung và quy tắc đạo đức nghề nghiệp là một yêu cầu đặc biệt quan trọng, không thể thiếu được đối với các luật sư.

Qua thực tiễn về tổ chức, hoạt động luật sư ở nước ta cho thấy: văn bản pháp luật của nhà nước không thể điều chỉnh hết mọi quan hệ, mọi khía cạnh của nghề luật sư. Vì vậy, việc ban hành Quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp luật sư là rất quan trọng bởi nghề luật sư từ lậu đã được xã hội đề cao và tôn trọng.

Quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp luật sư được xây dựng trên những quan điểm, định hướng như phát huy truyền thống tốt đẹp về đạo đức con người của dân tộc Việt Nam; phù hợp với trình độ chuyên môn, việc hành nghề của đội ngũ luật sư Việt Nam; phù hợp với thông lệ quốc tế về nghề luật sư. Quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp luật sư có nội dung cô đọng, chỉ quy định những quy tắc cơ bản và cần thiết nhất, là cơ sở để các Đoàn luật sư cụ thể hoá những quy tắc này thành bản quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư áo dụng cho các luật sư thành viên của Đoàn mình. Bản Quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp luật sư của các Đoàn luật sư là thước đo phẩm chất của luật sư. Luật sư phải tuân theo các quy tắc này, đồng thời lấy đó làm tiêu chuẩn tự tu dưỡng, rèn luyện mình.

Để triển khai thi hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp luật sư, Bộ Tư pháp yêu cầu các Đoàn luật sư thực hiện một số công việc sau đây:

1. Ngay sau khi nhân được bản Quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp luật sư, Ban Chủ nhiệm các Đoàn luật sư tổ chức quán triệt, phổ biến Quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp luật sư cho các luật sư trong Đoàn.

2. Thành lập một Ban soạn thảo (bao gồm Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư và một số luật sư có uy tín và trình độ chuyên môn) để nghiên cứu, soạn thảo Quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp luật sư của Đoàn dựa trên cơ sở triển khai các quy tắc trong bản Quy tắc mẫu. Quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp luật sư của Đoàn luật sư cần quy định một cách chi tiết, không chỉ những quy tắc đạo đức, mà cả những quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong các tình huống cụ thể.

3. Tổ chức Hội nghị toàn thể luật sư để thông qua Quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp luật sư.

Các Đoàn luật sư cần có lịch trình cụ thể để xây dựng và ban hành sớm Bản quy tắc đạo đức nghề nghiệp chi tiết của Đoàn mình tuỳ theo điều kiện của mỗi Đoàn luật sư. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Đoàn luật sư phản ảnh ngay để Bộ Tư pháp có hướng dẫn kịp thời.

Xem thêm: Toán Lớp 4 Trang 104 Diện Tích Hình Bình Hành, Biết, Bài 1, 2, 3 Trang 104 Sgk Toán 4

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
VỤ TRƯỞNG VỤ LS-TVPL

Nguyễn Văn Thảo

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 356b/2002/QĐ-BT
Về việc ban hành Quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp luật sư

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Pháp lệnh luật sư năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 94/2001/NĐ /CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh luật sư;
Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 4 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý luật sư, tư vấn pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp luật sư.

Căn cứ vào Quy tắc mẫu này, Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Quy tắc về đạo đức nghề nghiệp luật sư áp dụng đối với luật sư của Đoàn mình.

Điều 2. Luật sư có nghĩa vụ tuân theo các quy tắc đạo đực nghề nghiệp luật sư trong hành nghề; nếu vi phạm thì tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức mà Điều lệ Đoàn luật sư quy định.

Điều 3. Đoàn luật sư có nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho luật sư, giám sát, kiểm tra luật sư nhằm bảo đảm việc tuân theo các quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư trong Đoàn; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong hoạt động luật sư; xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những luật sư vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Xem thêm: Cách Tính Lương Và Xếp Hạng Giáo Viên Mầm Non Mới Nhất 2017, Bảng Lương Giáo Viên Mầm Non Năm 2021

Vụ trưởng Vụ quản lý luật sư, tư vấn pháp luật có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Nguyễn Đình Lộc

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu