Cách Tính Diện Tích Hình Tròn Có Đường Kính 5 Cm, Trường Học Toán Pitago

Câu 215:

Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 0,8 m b) d = 35 cm c) d = 8/5 dm

Câu 216:

a) Tính đường kính hình tròn có chu vi là 18,84 cm.

Đang xem: Tính diện tích hình tròn có đường kính 5 cm

b) Tính bán kính hình tròn có chu vi là 25, 12 cm

Câu 217:

Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0,5 m. bánh xe lớn của máy kéo đó có bán kính 1m.

Hỏi khi bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn lăn được mấy vòng>

Câu 218:

Tính diện tích hình tròn có bán kính r :

a) r = 6 cm b) r = 0,5 m c) r = 3/5 dm

Câu 219:

Tính diện tích hình tròn có đường kính d:

a) d = 15cm b) d = 0,2 c) d = 2/5 m

Câu 220:

Tính diện tích hình tròn tâm O , đường kính bằng độ dài cạnh hình vuông ABCD; 

biết hình vuông có cạnh 5cm.

Câu 221:

Tính diện tích hình tròn có chu vi C = 12, 56 cm

Câu 222:

Tính diện tích phần đã tô đậm của hình tròn, biết hai hình tron có cùng tâm O

và có bán kính lần lượt là 0,8m và 0,5m.

Câu 223:

Cho hình tròn tâm O , đường ksinh AB = 8 cm.

a) Tính chu vi hình tròn tâm O đường kính AB, hình tròn tam M, đường kính AO và

hình tròn tâm N, đường kính OB.

b) So sánh tổng chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N với chu vi hình tròn tâm O.

Xem thêm: Khóa Học Kinh Doanh Online – Cầm Tay Chỉ Việc Cho Người Mới Moa Việt Nam

c) Tính diện tích phần đã tô đậm của hình tròn tâm O.

Câu 224:

Biểu đồ hình quạt trên cho biết tỉ số phần trăm học sinh tham gia các nhóm sinh hoạt

ngoại khóa của lớp 5A. Nhìn vào biểu đồ hãy cho biết:

a) Học sinh lớp 5A đã tham gia vào mấy nhóm sinh haotj ngoại khóa?

b) bao nhêu phần trăm học sinh lớp 5A tham gia vào nhóm học nhạc?

c) Nhóm nào có số học sinh tham gia nhiều nhất, nhóm nào ít nhất?

Đáp án:

Câu 211:

Tính : r = 7 : 2 = 3,5 (cm)

b) đổi 2/5 dm = 4 cm

Tính : r = 4 : 2 =2 (cm)

Câu 212:

*
*

Câu 213:

*

Câu 214:

ĐS: a) C = 31,4 cm b) C = 7,536 dm c) C = 9,42 m

Câu 215:

ĐS:

a) C = 2,512 m b) C = 109, 9 cm c) C = 5,024 dm

Câu 216:

ĐS:

a) d = 6 cm b) r = 4 cm

Câu 217:

Chu vi bánh xe bé là:

0,5 x 2 x 3,14 = 3,14 (m)

Chu vi bánh xe lớn là:

1 x 2 x 3,14 = 6,28 (m)

Bánh xe bé lăn 10 vòng được quãng đường là:

3,14 x 10 = 31,4 (m)

31,4m cũng là quãng đường bánh xe lớn lăn được, do đó bánh xe lớn lăn được số vòng là :

31,4 : 6,28 = 5 (vòng)

Câu 218:

ĐS:

a) S= 113, 04 cm2

a) S=0,785 m2

c) S = 1,1304 dm2

Câu 219:

ĐS:

a) S= 176, 625 cm2

a) S= 0,0314 m2

c) S = 0,1256 dm2

Câu 220:

Bài giải:

Bán kính hình tròn tâm O là:

5 : 2 = 2,5 (cm)

Diện tích hình tròn tâm O là :

2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 (cm2 )

Đáp số: 19,625 cm2 

Câu 221:

Tính bán kính hình tròn biết chu vi C:

+ Ta có : C = r x 2 x 3,14. Từ đó ta có : r = C : 6,28

+ Biết C = 12,56cm, vậy r = 12,56 : 6,28 = 2 (cm).

Diện tích hình tròn là : 2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm2 ).

Câu 222:

Diện tích hình tròn bán kính 0,8m là :

0,8 x 0,8 x 3,14 = 2,0096 (m2)Diện tích hình tròn bán kính 0,5m là :

0,5 x 0,5 x 3,14 = 0,785 (m2 )

Diện tích phần đã tô đậm của hình tròn là:

2,0096 – 0,785 = 1,2246 (m2)

Câu 223:

 Hai hình tròn tâm M và N đểu có đường kính là:

8 : 2 = 4 (cm).

a) Chu vi hình tròn tâm O là :

8 x 3,14 = 25,12 (cm)

Chu vi hình tròn tâm M ( hoạc tâm N ) là:

4 x 3,14 = 12,56 (cm)

b) Tổng chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N là:

12,56 x 2 = 25,12 (cm)

Vậy tổng chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N bằng chu vi hình tròn tâm O.

c) Diện tích phần tô đậm của hình tròn tâm O bằng diện tích hình tròn tâm O trừ đi 

tổng diện tích của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N.

Xem thêm: 1 Ha Bằng Bao Nhiêu M2? Những Công Thức Tính Đơn Vị Tính Diện Tích Đất

Diện tích hình tròn tâm O là:

4 x 4 x 3,14 = 50,24 (cm2)

Diện tích hình tròn tâm M (hoạc tâm N ) là:

2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm2)

Diện tích phần đã tô đậm của hình tròn tâm O là:

50,24 – 12,56 x 2 = 25,12 (cm2).

Câu 224:

Đ/S : 

a) Hs lớp 5A đã tham gia vào 3 nhóm sinh hoạt ngoại khóa là : nhóm học nhạc, học vẽ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích