Tin 11 Viết Chương Trình Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật, Viết Chương Trình: A) Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênÂm nhạcMỹ thuật

*

Viết chương trình tính:a) Diện tích hình chữ nhật, chu vi hình chữ nhật b) Chu vi và diện tích tam giác

*

a)

Program Chu_nhat

uses crt

Var a, b, S, CV: real

Begin Write(“Nhap chieu dai:”)

readln(a)

Write(“Nhap chieu rong:”)

readln(b)

S := a*b

CV := (a+b)*2

Writeln(“Dien tich hinh chu nhat la:”,S)

Writeln(“Chu vi hinh chu nhat la:”,CV:10:2)

readln

end.

Đang xem: Tin 11 viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật

Chương trình tính diện tích và chu vi hình chữ nhật

Program Chu_Nhat_Program;Uses Crt;Var a,b,s,c: real;BeginClrscr;Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’);Write(‘Nhap chieu dai=’); readln(a);Write(‘Nhap chieu rong=’);readln(b);s:=a*b;c:=(a+b)*2;Writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2); Writeln(‘Chu vi hinh chu nhat:’,c:6:2); Readln;

End.

Chương trình tính diện tích và chu vi hình tam giác

Program Hinh_Tamgiac_Program;Uses crt;Var a,b,c,s,p : real;BeginClrscr;Writeln(‘HINH TAM GIAC:’);Write(‘nhap a =’);readln(a);Write (‘nhap b =’);readln(b); Write(‘nhap c =’);readln(c);If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) thenBeginp:=(a+b+c)/2;s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); Writeln(‘Chu vi tam giac:’,2*p:4:2) ; Writeln(‘Dien tich tam giac:’,s:4:2);EndElseWriteln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac’) ;Readln;End.

Viết chương trình tính:a) Diện tích hình chữ nhật, chu vi hình chữ nhật

Program Chu_Nhat_Program;Uses Crt;Var a,b,s,c: real;BeginClrscr;Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’);Write(‘Nhap chieu dai=’); readln(a);Write(‘Nhap chieu rong=’);readln(b);s:=a*b;c:=(a+b)*2;Writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2); Writeln(‘Chu vi hinh chu nhat:’,c:6:2); Readln;

End.

b) Chu vi và diện tích tam giác

Program Hinh_Tamgiac_Program;Uses crt;Var a,b,c,s,p : real;BeginClrscr;Writeln(‘HINH TAM GIAC:’);Write(‘nhap a =’);readln(a);Write (‘nhap b =’);readln(b); Write(‘nhap c =’);readln(c);If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) thenBeginp:=(a+b+c)/2;s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); Writeln(‘Chu vi tam giac:’,2*p:4:2) ; Writeln(‘Dien tich tam giac:’,s:4:2);EndElseWriteln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac’) ;Readln;End.

Xem thêm: các hàm trong excel và ví dụ

a)

* diện tích hcn:

program dien_tich_hcn ;

uses crt ;

var a , b , S : real ;

begin

clrscr;

write ( “a , b:”);

readln ( a, b ) ;

S := a*b;

write ( ” dien tich hinh chu nhat la :”, S : 20 : 4 );

readln

end.

* chu vi hcn

program chu_vi_hcn ;

uses crt ;

var a , b , P : real ;

begin

clrscr;

write ( “a , b:”);

readln ( a, b ) ;

P := a+b;

write ( ” chu vi hinh chu nhat la :”, P : 5 : 4 );

readln

end.

a) program hcn;

uses crt;

var a,b,cv,s:real;

begin

clrscr;

write(“nhap canh a:”);readln(a);

write(“nhap canh b:”);readln(b);

s:=a*b;

cv:=(a+b)*2;

writeln(“chu vi la:”,cv:10:2);

writeln(“dien tich la:”,s:10:2);

readln

end.

b)program htg;

uses crt;

var a,b,c,p,s,cv:real;

begin

clrscr;

write (“nhap canh a=”);readln(a);

write(“nhap canh b=”);readln(b);

write(“nhap canh c=”);readln(c);

cv:=a+b+c;

p:=cv/2;

s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

writeln(“chu vi la:”,cv:10:2);

writeln(“dien tich la:”,s:10:2);

readln

end.

Xem thêm: 1 Khóa Học Là Bao Nhiêu Tháng Vậy Các Bạn? Học Bao Nhiêu Là Đủ

câu 1 viết chương trình in ra màn hình diện tích và chu vi hình vuông s : =a*a; p:=4*a;

câu 2 viết chương trình tính tổng , tích và hiệu của hai số được nhập từ bàn phím

câu 3 viết chương trình kiểm tra 3 số a,b,c có là ba cạnh của một tam giác hay không với a,b,c là 3 số nhập từ bàn phím

viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật,hình vuông,hình thang ,hình thoi,

a/không sử dụng biến

b/ sử dụng biến và hằng

trả lời giùm chút, nhanh lên mai kiểm tra rồi?????????

*
*

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal, viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn với pi = 3.1415

tính chu vi, dien tich hinh chữ nhât khi biết chiều dai a, chiều rộng b dc nhập tu ban phim trong chương trình scratch

viết chương trình nhập vào chuỗi S a)Đếm xem trong chuỗi có bao nhiêu kí tự b)xuất ra chuỗi đảo c)xóa kí tự trắng dư thừa trong xâu d) đếm các chữ số trong xâu

mong các bạn giúp mình với.

MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI Ạ!!!!

Câu 1: Viết thuật toán của các bài toán sau:

a) Giải phương trình bậc nhất dạng tổng quát bx+c=0

b) Tính tổng 100 số tự nhiên đầy tiên

c) Đổi giá trị của hai biến x và y

d) So sánh hai số thực a và b

Câu 2: Viết câu lệnh Pascal tương ứng:

a) Khai báo biến a với kiểu dữ liệu số thực

b) In giá trị của biến x ra màn hình

c) Nhập giá trị của biến y từ bàn phím

d) Tính diện tích (s) của hình chữ nhật với chiều dài a và chiều rộng b

Bài tập

1) Viết chương trình nhập vào 3 số a,b,c là ba cạnh của tam giác. Thông báo ra màn hình tam giác đó có phải tam giác đều hay không?

2) Viết chương trình nhập vào 3 số a,b,c là 3 cạnh của tam giác Thông báo ra màn hình tam giác đó cs phải tam giác cân hay không?

3) Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên bất kì, thông báo ra màn hình kết quả trong các trường hợp sau

– Cả hai số là chẵn

– Cả hai số là lẻ

– Một số lẻ và một số chẵn

4) Viết chương trình nhập 3 số a b c thông bá ra màn hình kết quả trong các trường hợp sau:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích