tiểu luận về sản xuất rau an toàn

Khóa luận tốt nghiệp: Sản xuất rau an toàn tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đang xem: Tiểu luận về sản xuất rau an toàn

Mục đích nghiên cứu: Phân tích thực trạng sản xuất rau an toàn tại xã Quảng Thành, so sánh với sản xuất rau thường để thấy được sự khác biệt về quy trình sản xuất, chi phí đầu tư các yếu tố đầu vào, kết quả sản xuất, hiệu quả sản xuất và thị trường tiêu thụ giữa 2 phương thức này; đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển mô hình trồng RAT tại xã Quảng Thành.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1 Trang 67, Giải Bài Tập Sgk Tiếng Việt 4 Trang 67

Khóa luận tốt nghiệpSản xuất rau an toànRau an toànQuy trình sản xuất rau an toànChi phí đầu tưPhát triển nông nghiệp

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Sản xuất rau an toàn tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Xem thêm: Một Số Đoạn Văn Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ, Một Số Đoạn Văn Nghị Luận Xã Hội Doc

Để hoàn thành khóa luận này, tôi nhận được sự giúp đỡ tận tình và<br /> <br /> uế<br /> <br /> quý báu của quý Thầy, Cô Trường đại học kinh tế Huế, đặc biệt là PGS.TS<br /> Bùi Dũng Thể. Đồng thời tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của tập thể cán<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> bộ chính quyền địa phương Ủy Ban Nhân Dân xã Quảng Thành. Bên cạnh<br /> đó tôi còn nhận được sự động viên của gia đình và bạn bè.<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới quý Thầy, Cô trường Đại học Kinh Tế<br /> <br /> h<br /> <br /> Huế đã trang bị cho tôi những kiến thức làm cơ sở để tôi hoàn thành<br /> <br /> in<br /> <br /> khóa luận tốt nghiệp này.<br /> <br /> cK<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới PGS.TS Bùi Dũng Thể, người Thầy đã<br /> tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu.<br /> <br /> họ<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tập thể cán bộ Ủy Ban Nhân Dân xã<br /> Quảng Thành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> thực tập tại địa phương, chỉ dẫn động viên tôi hoàn thành báo cáo.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè đã luôn động viên,<br /> <br /> ng<br /> <br /> giúp đỡ tôi về mọi mặt.<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Một lần nữa tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và mong muốn tiếp<br /> <br /> tục nhận được những ý kiến đóng góp để đề tài nghiên cứu được hoàn<br /> <br /> Tr<br /> <br /> thiện hơn.<br /> Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2012<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Thị Mai<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………..Error! Bookmark not defined.<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài …………………………………..Error! Bookmark not defined.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu……………………………………….Error! Bookmark not defined.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu……………………..Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu ………………………………..Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> in<br /> <br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu …………………………………..Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> cK<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu………………………………….Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1. Phương pháp thu thập số liệu ……………………..Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2. Phương pháp xử lí số liệu …………………………..Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> họ<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU…. Error! Bookmark not<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> defined.<br /> <br /> 1.1.Cơ sở lí luận………………………………………………Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1.Vai trò của sản xuất rau và rau an toàn ……Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.2 Đặc điểm của sản xuất RAT………………….Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3.Tiêu chuẩn rau an toàn ………………………….Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.3.1. Khái niệm rau an toàn …………………….Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3.2. Tiêu chuẩn rau an toàn……………………Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.1.4.Hiệu quả kinh tế trong sản xuất rau an toàn…………. Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.1.4.1. Chi phí của sản xuất rau an toàn ………Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.4.2. Lợi ích của sản xuất rau an toàn ………Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất RAT Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> <br /> Khoùa luaän toát nghieäp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Buøi Duõng Theå<br /> <br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn ………………………………………….Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Tình hình sản xuất RAT ở Việt Nam ……..Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2.Tình hình sản xuất rau ở tỉnh Thừa Thiên Huế …….. Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.2.3.Tình hình sản xuất rau ở huyện Quảng Điền………… Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.2.4.Một số chủ trương chính sách về sản xuất rau ở Việt Nam …………… Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG II: HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN TẠI XÃ<br /> <br /> QUẢNG THÀNH ………………………………………………Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1 Tình hình cơ bản của địa bàn nghiên cứu ………Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1 Điều kiện tự nhiên ………………………………..Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.1.1 Vị trí địa lý …………………………………….Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1.2 Địa hình, đất đai…………………………….Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1.3 Thời tiết, khí hậu……………………………Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.2. Tình hình kinh tế – xã hội ……………………..Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2.1 Dân số và lao động…………………………Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1.2.2. Tình hình đất đai …………………………..Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2.3. Tình hình trang bị cơ sở hạ tầng ……..Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Đánh giá chung tình hình kinh tế xã hội của xã Quảng Thành đối với hoạt<br /> <br /> ng<br /> <br /> động sản xuất rau………………………………………….Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3.1. Thuận lợi ………………………………………Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.1.3.2. Khó khăn ………………………………………Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2. Tình hình sản xuất rau an toàn trên địa bàn xã Quảng Thành …………….. Error!<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Tình hình sản xuất rau ở xã Quảng Thành Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Năng lực sản xuất của các hộ điều tra ……Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2.1. Đặc điểm chung của các hộ điều tra ..Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2.2. Tình hình sử dụng đất đai của các hộ điều tra .. Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> SVTH: Nguyeãn Thò Mai – K42 TNMT<br /> <br /> Khoùa luaän toát nghieäp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Buøi Duõng Theå<br /> <br /> 2.2.2.3. Tình hình trang bị TLSX của các hộ điều tra … Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.3. Tình hình sản xuất của các hộ điều tra …………Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Kết quả sản xuất chung của các nông hộ .Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.3.2. Cơ cấu diện tích gieo trồng các loại rau…Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3. Năng suất, sản lượng rau của các hộ điều tra ……… Error! Bookmark not<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> defined.<br /> <br /> 2.3.4. Một số công thức luân canh chính ………..Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.5. Tình hình đầu tư sản xuất rau của các hộ điều tra.. Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.3.6. Kết quả và hiệu quả sản xuất rau của các hộ điều tra …. Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> <br /> defined.<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2. 3.6.1. Kết quả sản xuất rau của các hộ điều tra……… Error! Bookmark not<br /> <br /> 2.3.6.2. Kết quả sản xuất rau theo từng công thức luân canh …………….. Error!<br /> <br /> họ<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.6.3. Hiệu quả sản xuất rau của các hộ điều tra…….. Error! Bookmark not<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> defined.<br /> <br /> 2.3.6.4. Hiệu quả sản xuất rau theo từng công thức luân canh …………… Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.3.6.5. Hiệu quả môi trường ……………………..Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4. Ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả và hiệu quả của các mô hình trồng<br /> <br /> ườ<br /> <br /> rau …………………………………………………………………Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.1. Đối với hình thức trồng rau an toàn ………Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.4.1.1. Ảnh hưởng của chi phí giống………….Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.1.2. Ảnh hưởng của chi phí lao động……..Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.4.2. Đối với hình thức trồng rau thường……….Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.2.1. Ảnh hưởng của chi phí giống………….Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.2.2. Ảnh hưởng của chi phí lao động………Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> SVTH: Nguyeãn Thò Mai – K42 TNMT<br /> <br /> Khoùa luaän toát nghieäp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Buøi Duõng Theå<br /> <br /> 2.5. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả và hiệu quả sản<br /> xuất rau của các hộ điều tra thông qua hàm Cobb_Douglas Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.5.1. Xây dựng mô hình hồi quy…………………..Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.5.2. Phân tích kết quả thu được từ mô hình trồng RAT Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.5.3. Phân tích kết quả thu được từ mô hình trồng RT … Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 2.5.4. Phân tích kết quả thu được khi gộp chung cả 2 mô hình RAT và RT<br /> …………………………………………………………………..Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.6. Thị trường tiêu thụ rau của nhóm hộ điều tra .Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ QUY MÔ ÁP DỤNG<br /> <br /> cK<br /> <br /> RAU AN TOÀN TẠI XÃ QUẢNG THÀNH ………..Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Điều kiện cần thiết để nông hộ có thể sản xuất rau an toàn . Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> <br /> họ<br /> <br /> 3.2. Đánh giá các yếu tố khó khăn đối với sản xuất rau của các nông hộ …… Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 3.3. Những thuận lợi, khó khăn đối với sản xuất rau an toàn xã Quảng Thành<br /> ……………………………………………………………………..Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4. Định hướng phát triển sản xuất rau an toàn ở xã Quảng Thành…………. Error!<br /> <br /> ng<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.5. Một số giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn ở Quảng Thành ………. Error!<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 3.5.1. Các giải pháp thúc đẩy sản xuất rau an toàn ……….. Error! Bookmark not<br /> <br /> Tr<br /> <br /> defined.<br /> 3.5.2. Giải pháp về vốn………………………………….Error! Bookmark not defined.<br /> 3.5.3. Giải pháp về đất đai……………………………..Error! Bookmark not defined.<br /> 3.5.4. Giải pháp về yếu tố đầu vào ………………….Error! Bookmark not defined.<br /> 3.5.5 Giải pháp về chính sách khuyến nông, kĩ thuật công nghệ ……………. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> SVTH: Nguyeãn Thò Mai – K42 TNMT<br /> <br />

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận