(Doc) Bai Tiểu Luận Về Ngân Hàng Thế Giới (Wb)”, (Doc) Bai Tiểu Luận 3

Kinh tế vĩ mô – Sự hình thành và phát triển ngân hàng thế giới và ngân hàng nhà nước Việt Nam

1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HAI HỆ GV: THỐNG NGÂN HÀNG Phạm Thị Ngọc HươngMỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………………………………………..3TỔNG QUAN…………………………………………………………………………………………4CHƯƠNG 1: KHÁT QUÁT SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦAHỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI…………………………………………5 1.1 Lịch sử ra đời của Ngân hàng……………………………………………………………………5 1.2 Quá trình phát triển hệ thống Ngân hàng…………………………………………………….5 1.3 Vai trò của Ngân hàng trong nền kinh tế……………………………………………………..6CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆTHỐNG NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB)………………………………………………..8 2.1 Lược sử hình thành………………………………………………………………………………….8 2.2 Quá trình phát triển…………………………………………………………………………………9 2.2.1 Giai đoạn 1929-1944………………………………………………………………………….9 2.2.2 Giai đoạn 1944-1968………………………………………………………………………..10 2.2.3 Giai đoạn 1968-1980………………………………………………………………………..10 2.2.4 Giai đoạn 1980-1989………………………………………………………………………..11 2.2.5 Giai đoạn 1989 đến nay…………………………………………………………………….11 2.3 Cơ cấu tổ chức………………………………………………………………………………………13 2.4 Hoạt động của WB…………………………………………………………………………………13 2.4.1 Hoạt động chung……………………………………………………………………………..13 2.4.2 Hoạt động của các cơ quan thành viên………………………………………………..15 2.4.3 Hoạt động của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam…………………………………20CHƯƠNG 3: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNGNGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (THE STATE BANK OF VIETNAM-SBV)……………………………………………………………………………………………26 3.1 Sự hình thành……………………………………………………………………………………….26 3.2 Sự phát triển………………………………………………………………………………………….27 3.2.1 Thời kỳ 1951-1954…………………………………………………………………………..27 3.2.2 Thời kỳ 1955-1975…………………………………………………………………………..27 3.2.3 Thời kỳ 1975-1985…………………………………………………………………………..27 3.2.4 Thời kỳ 1986 đến nay……………………………………………………………………….28 3.3 Hoạt động của SBV………………………………………………………………………………..29 3.3.1 Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia…………………………………………………29 3.3.2 Phát hành tiền………………………………………………………………………………….29 3.3.3 Hoạt động tín dụng…………………………………………………………………………..30 3.3.4 Mở tài khoản, hoạt động thanh toán và ngân quỹ………………………………….30 3.3.5 Quản lí ngoại hối và hoạt động ngoại hối…………………………………………….30 3.3.6 Thanh tra ngân hàng…………………………………………………………………………31CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ…………………………………………………32 4.1 Giải pháp cho WB………………………………………………………………………………….32 4.1.1 Các giải pháp chính sách của WB………………………………………………………32 4.1.2 Kiến nghị………………………………………………………………………………………..33 4.2 Giải pháp cho SBV………………………………………………………………………………..34KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………..38 1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận