tiểu luận về công ty hợp danh

Đang xem: Tiểu luận về công ty hợp danh

3 Comments 3 Likes Statistics Notes

Xem thêm: mẫu ghế văn phòng

Xem thêm: Một Số The Loại Văn Học Kịch, Nghị Luận Tiết 2, Soạn Bài Một Số Thể Loại Văn Học: Kịch, Nghị Luận

12 hours ago   Delete Reply Block

Tiểu luận luật kinh doanh công ty hợp danh

1. Ăỵ _I . ỊjẦjj,ạỗ`}›* “ Ầ"J_-“ỊỄỊ uy 'Ầ . DE B(ị› (llÁ‹› lỊLJ(: ỵ.À f)À‹Ĩ› 'Ị`Ạ(Ị _ U” `-`_ ấ_,ịạị. ĩ. . '*" 'l`RtJ“‹ỈN(*; ĐẠI I-l(_)(: rv1(Ì 'l`l*lANl*l PI-l() ll() (Il-Ạll I/IINI-I . ” ° KHOA ĐzĂ0 TẠO SAU ĐỊẶI HỌC Ĩ YV ;l *I ư. TIÊU LUẬN LULẶT KINII DOLANII CÔNG TY ẾỈỢP DANH GXWD: I.S.T`S. TR.ẢN .ẢNH ĨTIẨN NHÓN1: 7 – I.ỚP IỈABI2B I*IỌC 'IẾN: NGUYẺV TIIỊ Tl*IÚì' NGLIì'Ẻv BẢO QLIỲ'NH CH1 N GLlY'Ẻv HOÀN G TIỄN .lt' 2. MỤC LỤC LỜ1 blở ĐẦU……………… 'IỊĂI LIỆII 'lILAlrI KILẢO DANH NIỤC BĂNG BỈẾII, HÌNH CHIĨƠNG I: KHÁI QIIẢTVTZ CÔNG Tì' HỢP 1.1. l<hái niệm công tị' hợp danh meo Luật Doanh nglliệp 1.2. Sựhinh tllìlnh W'i`t phát tl'iển của công t_'hợμ 1.2.1. 1.22. sựhình dlành và phát tdển của công tyhợp danh trên thể 1.23. Sự hình tllảnh và pháttriển của công ty họp danh tại Vĩệt Nam… 1.3. Ðặc đìểm của công Ụ' họp 'Jlưlitaăẫsl 1.3.1. Đặc điểm Dông ty hợp danh Hieu phápluật đìa mộtsố quẫlc gía… 1.3.2. Đặc điểm công ty hợp danh tlleo Luật Doanh Nghiệp 2005…. 1.4. Vai tl'ò dia công tị' hợp danh ương nền ldnh tế CHLỸƠNG 2: IHẦNH LẶP, TỐ CHỨC, ÐIFIJ HÀNH CÔNG IY HỢPDANH 11 2.1. Ðăng ký thành lập d`mgt)'hgrp ll 2.1.2. Đối tượng dược dãngkýthành 11 2.1.3. Thủ tục đñngkýldnh 11 2.1./1. Ĩhaì' đổí nội dung &ng I2 2.2. Thành 'íên công I3 2.2.1. Ĩìlành viên llọ'p 13 2.22. Thành iên góp 16 2.23. nếp nhận thành viên 17 Eloẫoẵaoěaxoskntnkn 2.3. Vốn và tài sản của công ty l1ọ'p 18 2.3.1. ĩhực hiện 18 2.3.2. ì"àí Sân cíIacôngt_v'hựp 19 2.3.3. Chuyễn nhmịng l9 2.4. Cơ cấu tổ chúc và quản lý', điều hành công ty họ'p 20 2.4.1. lIộỈ đồng mành viên ………………………………………………………………………………………… .. 20 2.42. Giám dốc công 21 2.43. niệu tập họp Hội dồugthành 21 3. Công ty hợp danh Gsĩlmz LS. IS. 'Iĩầu Anh Tuấn 2.4.4. Điều hăuhhoạt động lcínll doanh công t_'hợp 22 2.5. Quyền lọí và nghĩa vụ cìa công ty' hợp 23 2.5.1. Quyền Il_lí đìa công ty hím 23 2.5.2. Nghĩa vụ cũa công ty' hợp danh…………….. 2.6. T`ổ chứclạí, gìải thể, pllả sãn công ty họp danh… 2.6.1. ¶`ổ chức lại công 25 2.6.2. Giải 28 2.63. Phá 30 CHIÍƠNG 3: THỊỈC TRẠNG VÀ IƠẾN NGHỊ GIẢI PHÁP PHẤT TRỈỀV CỎ NG TY FỈỢP DANH IẠI f'IỆT 31 3.1. Nhận xét, dảnh giá ì'ề công t_s'llọ'p danh tại Việt Nan1…. 31 3.1.1. S0 sảnh công ty' họp danh 'Ó'Í một số loại hình doanh ngl1íệpkhảc…. 31 Bảng 3.1: Nlột số cliểm khác nhau giữa công tyhợp danh và doanh nghiệptưnhân…………………. 31 Bảng 3.2: Một sqố điểm khác nhau giữa côngty hợp danh và đung ty trádl nhiệm hữu hạn……….. 3I 3.12. Ưu c1ĩềm,hạn chế của công tyhợp 32 3.2. Hiện trạng phát ưìễn công ty hợp danh tại 'lệt Nam hiện 34 3.3. Một s‹^›kiến 36 3.4. CTHD kiểm toán f'iệt Nam – CPA xñemam 38 3.4.1. 3.42. 3.43. Độìngũ nhân 40 Băng 3.4: Danll sách nhân sự tại CPA 'IETNA1¶… 40 3.4.4. các địdl vụ… . . .. …..40 KẾTIg3A12B, ưường Dại học MỞ TPHCM, đã chọn ““Công ty họp danh" làm đề tải tiểu 1Llận cho UỦH luật KỈI1h Doanh cfia mìrlh. Nội dung để tài gồm 3 chương: V/ Chương 1.' Khái quát 1=ề rarẩng 1`_v Ĩlfìjø danlz J Ch ương 2.° mành I1_ìμ, tố ctlzzŕcẹ và tũềlt hzình công l_ỳ' hụp tỈ(1IZÌ1. v/ Chương .?.` Ì-Ĩiệr! trạng và kiến nghị giải Iìílájl phát triển aẩlzg t_Ị' lzçljl danh tỊ_zl` Việt .Nva In . Nhóln 1- MBAIZB 2 5. Công ty hợp danh GVIID: LS. TS. Trầu Anh Tuấn TÀI LIỆU THAM KI-<ẢO lVìPlmỈẢẨ<ĂFFỉ 'I 1El.4lIMJuxiY W l. Giáo trình Luật Kính Doanh - Tnrềmg ĐH MỞ TPH(ĨM - Luật Sư Tiến SĨ Trần Anh Tuấn &Luật str Tllạc SĩLX^: Minh Nhm. 2. Luật Doanh Ngtliệp 2005. 3. Nghị địĩìh số 43l'i20l OỈNĐ-CP ngày l5.4.20l0 v'ề Đãng Doanlì nghiệp. 4. Thôiìg tư số 14.I201 0zTT-BKH ngày 04.6.2010 lìướng dẫn hồ sơ, tĩiĩìh tự, thú I1_1C quyđịrlll trong nghị địlih 43l'2010ợ'N Đ-CP. 5. Luật phá Sẫlll 2004. Ó. Một số phản tích sơ bộ v'ồ ưu, nhược điểm của các loại hhlh doanh nghiệp - CĨông ty cổ phần sở hữu tI'í tuệ Davilaur, ngày 20l'08l'2010. 7. Về tư cach pháp nhân của Công ty hợp danh ŕ I.ê Việt Anh ~ Tạp chỉ nghiên cứu Lập pháp sô 113, tháng 1l'2(X)8. 8. htçg:l',lvV'w'.dỊ;i.hoChỈIIlinhcitỵ.gox'.'n (Website Sờ KI¶&ĐT TPHCM). 9. hịg2:l'g'wỵM'.gog`lụatSLL=s,'gm Chuyên Inục Gõ cửa Luật SLI 10. http:l'x'WwW'.saga.v'n ll. htgịz/zÍwnW'.google.Com Nhóm 1-MBAIZB 3 6. Công ty hợp danh G'IID: LS. TS. T`rần Anh Tuấn DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VỀ Danh mục bảng liễu HìI1h l.l. Khái quát sự hình thành Và phát triển của công ty họp danh tz_1i Ìiệt Nam HìI1h 2.1. Hợp nhất Công ty hgìp dallh Ĩ-lình 2.l. Sáp nhập công ty hm danh HìI1h 3.1: Số công ty hgyp d'cư1l1 tại Ĩ1ệt Nam ưong giai đoạn 2000 - 2008 HìI1h 3.2: Số lao động làlnviệc trong uống ty hợp danh trong giai đoaĩi 2000- 2008 .*l':'“Ỉ`”°!`-'Ĩ" Danh mục hình vẽ 1. Bảng 3.1: Một số điểm kilác nhau giữa công ty hợp danh và. doallh nghiệp tưnhản 2. Bảng 3.2: Một điểm khác nhau giữa công ty hçlp danh và côngty tx-ách nhiệm hũu hạn 3. Bảng 3.3: Sự ph át triển của các công ty hợp danh từ 2(Xl0-2008 4. Báng 3.4: Danh sách nliân sự tại CPA VIETNAM Nhỏln 1- MBA12B 4 7. Công ty hợp danh GVIID: Is. TS. Trầu Anh Tuấn CHƯƠNG 1: KILẪI QUÁT x'Ề CÔNG TY HỌP DANH 1.1 . líllải niệm công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp 2005 Theo điều 130 Luật doanh nghiệp 2005, Công ty hợp danh (CT HD) là doanh nghiệp, trotĩg đó: - Plzảỉ có lật nhất hai thàlzh v'íên là chủ sớ hữu chung của Công tjv, cùng Izhau kírlll doanh dztớỉ ĩrlột tên ŕllulzg (gợi là thànll viên l1(Jq7danh),' ĩlgơàt` các thàĩzlz iĩỉêrl l1Ộn so với các nước trên thể giới, trong đó có CTI-LD. Mãi đển tặn tllế kỳ XD(, theo chân thưc dân Pháp, người dân Wệt Nam được làm quen với Các mô hình công ty. Các bộ Dân luật: Dận luật Bắc Kỳ (1931). Dân hlật Trilng Kỳ (1936) đã dịch các nô hình công ty dưới tên gọi "lội buôn", "hội người', "hội Vốn", "hội đồng 1ợi"… nhằm phân biệt clĩứĩg 'ỞÍ các hội klhác kl1‹^ìng kinli doanh. Theft "DZĨ11 hiật thi lĩànlì tại các tểìa Nain álĩ Bắc Kỳ" năm 1931, Ờ.l11 tế thị trường theo định hưóilg Yỉzĩ hội chủ nghĩa, nb rộng Các thàlah phần ldnh tế, ghi nhận hiI1l1 Iilửc SỞ hfru tưnhản. Sự ra đời của Luật Công ty V'à Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990 đánh dấu sự ghi nhậìl chítìh thức ctia pháp luật về công ty. Tuy nhiên, Lnật công ty năln 1990 có nhiều hạn chể do đtnợc ban llảnh nong nhfmg năm đầu của công cliộc dổi iI1ởi. (.Ểác qlly định về công ty Cllưa cụ thể, và chưa ocẫ (ITF-ỈD trong các V'ăn bản pháp luật trêĩì. Luật Doanh nginệp 1999 trên co SỞ tiếỊ› tliu có chọn lọc kinh nghiệm trên tìiế giới, đồng dười khắc plìục nhiìlìg hạn chế của các xrăn bà11 luật trước đó, đã có sự phát t1'iển '1Iợt bậc 'ề chất lirợng. Một trong nhfmg điểm Intỡi nhất của 'ăn bản này là ghi nhận sự tồn tại của hai loại hình Công ty nlỡi, CTHD v'à Công ty trách nhiệm hữu han nột thành Viên. Nhóm 1- MBA12B 7 10. Công ty hợp danh GVIH): Ls. Ts. Trần Anh Tuấn Dlật thanh nghiệịj 2005 thay thể Iniật Doanh nghiệp 1999 hoản thiện cáoquy địiah về CT HD, tạo cho nó tnột Chỗ đŕmg Vfmg vàng hơn nong nói ưường pháp lý, và có nhiều điệu ldện thuận lợi hơn cho 'iệc phát triển loại hình công ty 'ốn kén chọn ngành nghề đầu tư V'à cả người đầil tư này. _. Chưa ` Lliật DN 21105 7 có Ô * "`~-' Luợt DN1999 H '_ I _, 2005 ng ườl ./I ằuỗlảĩtầdìẳĩth ` – “ 'Ấ_ ` 1999 _ ` , ' B.ltlậtthươnçỊ mề' SG 1990 ` – EỘIUỘÍ thưoĩẵg `ừ ` g mộlĩrung phain 1975 _ " Dân haLHh "MẢ ` t Cong lại các tòa Nani hợP danh ân Bắc 19'M “ _ị__ Z 1831 1-Iìnlz 1.1.' Khái quát sự hình thành vtì phát tríẽh Lfzìzl C`THD tçlỉ Việt .N'um 1.3. Đặc đểm của công Ụ' hợp danh 1.3.1. Đặc điểm công ty hợp danh theo pháp luật của một số quốc gía Không oó đilh nghĩa Chtmg 'ể CT HD, do đò đương DÌIÍỂZI không có nhfmg quy địrlh khuân mẫu, thống nhất ĩr'ệ đặc điểm plláp ISI của loai hirlh lifìtl kfẵt này trong Các hộ thống pháp llật trệlì thể giới. Inật pháp nỗi nuóc đều đưa ra nhfmg quy chể pháp lý riêiig cho Công ty hợp danh. Tuy niiiẽti, nhin chung các quy địiih đềutưong đối dồng nliẩt với nliau ở niL_^>t số đặc điểm co bản sau: 'Ế' Thứ nhất, yếu tố nhân thân của các tilành viên hợp danh hlôn gỈ`I Vai trò quan trọng và quyết dịtih trong việc hinh thành và hoat động dia công ty. °ấ° 77zứ hai, về chể độ trách nhiệm của Các thành 'ìê1 trong công ty. Nếu tĩolìg C‹^ìng ty h‹_ìI) danh có bảti chất đối nhân tuyệt đối, thì trách nhiệm của tẩt cả các tllành viên là vô hạn và lìêlĩ đới trưcivc 1Tl(_›Í nglìĩa Vụ của Công ty. Ðây là nột đặc mmg cợ bản của côlĩg ty hcm datill nói riêng vậ công ty đối nhâri nói chung. Nhóm 1- MBA12B 8 11. Công ty hợp danh GXTIID: LS. IS. Trần Anh Tuấn Ngoài chể độ trách nhiệm 'ô hạn của các thàilh viên hợp danh, loại hinh công ty họp danh có bảxư chẩt đối nhân tưong đối còn có chể độ trách nhiệm hữu hạn của các thành viên góp W'ốn. Vốn góp bao nhiêu thì trách nhiệm tưong Íhìg bấy' nhiêu đối với các khoản nợ của công ty'. 0:0 I71z'r ba, tư cách pháp lý của thành 'iên hçyp danh khống tllệ chuyển nhượng hay' để lại tlìừa kế (trừ khi được các thành viên đổìig ý). Ðiều này xuất plĩát từ bẫhĩ cliắt đổi Iĩhãlì của công tg'. Vì thể, khi Inột thành viên ra khỏi công ty', hoặc chết thì công ty đó có thể sẽ phải giải tlĩể. °ấ° 77112 tư, têlì gọi của công ty hçrjì danh pliảiì ánh ìĩối liên lìệ Chặt clìẽ giữa các tlĩành viên hợp đanh, và tliưòng liên quan đến nhân tìlận của tllàlih 'iên. 1.3.2. Đặc tĩíễm công ty hợp danh theo Luật Doanh Nghiệp 2005 – CTHD gồm 2 dạng Đó là CTHD chi gồm nlột loại thành viên là tllàilh viên hợp danh w'à (THD có 2 loại thảllli 'ỈỖn là tllàiill x'iôn hợp dalill x'ả thành viên góp vổilị thành V'iôll llợp danli chi gồin các cá nhân (it nhất 2 người) chịu trách nhiệm 'Ô hạn; tlìành V'iên góp 7ốn oó ttiể là cả nhãn, tố chức, chịu Ưách nhiệm hữu hạn. – Ðặc- điễm c~ủa thành viên lụm danh và thành viên góp vốn Chi có cá nhân rưỡi đtrợc kết nap làm thành v'iện hop danh Và gồm ít nhất 2 người (hai thành 'ỈỂn hợp đanh); các thành »'iện chịu trách nhiệm v'ô l1ạI1 bẳng toàn bộ tài sản clẵia nĩình ngoài tài Sàn đã góp xĩào (Ìông ty. Thành V'iên góp 'ốn nếu cỏ, có thể là cá nhân hoặc tố chức x'à chịu nách nhiệm hữu llạli trôi phần 'ốI1 góp. – C`I`1-ID có tư cách pháp nhân Từ khi công ty được cấp giấy chthìg nhận đăng ký kinh doaiih, công ty có tư Cách pháp llhân ttĩc là được icom là illột con ng1rời'ồ iI1ặt plláp lý. Khi hoạt độlig, LĨTHD Chịil trách Iìltiệnì trên số tài sản mía C'Ĩ'l-ll) i1h1n1g trong hường hợp tài sản này không thalìlì toán đủ Các khoẳưl nợ, các thàrill viên hợp danh &xìn phải Chịu trách nhiệm liện đới bằng tài sản riêng của ĩììình. – Công t_}7 không được quyên plllít hành bãẵ cứ loại chứng khoán nàn Nhỏin 1- MBA12B 9 12. Công ty hợp danh GVHD: IS. TS. Trần Anh Tuấn Như Dl`l”N, trong quá trình hoat động. CTPH3 không được phép phát hành bất cứ loại chthĩg khoán nào để huy' động v'ổn. 1.4. V'aỉ trò của công ty hợp danh trong nền kình tế I..à II1‹_^>t trong những loại hình công ty mất hiện SỔTTI nhất trong lịch sứ, Và cho đển ngày na)' vẫĩl tiếp tục phát hiện 'ề số lượng, điệu này cho tilẩy 'aỈ trò Iô cùng tịuan trong của CTHD trong nền kilìh tể. Bên cạnh 'ai trò chung nlìư các otìlig ty khác, (Ĩl`l-ĨD còn có Vai trò liệng khiến cho nó không thể tliịểu được trong rnôi trường kiiìh doanh. Trước liệt, sự ra đời của CT`Ỉ-l`lỖ đáp Ihìg được lllìu cầu của những nlìà đầu tư nhò, nìcìiìg Inuổn cùiìg liên kết chia sé V'Ởi những người queĩì thân, aiìlì en”! họ hàng trong gia đìnli, dòng tộc, đồng nghiệp. (ĨTHD ra dời cũng đáp ứng được nlìu cầu kitlh doanh cũllg như Str dụng các dịch Vụ 111111' khám Chữa bệnh, tư vấil tliiểt kố công trhlh xây dịrilg, kiểln toảil, tlI Vấn lllật… nllữlig ngàllh ngllệ đòi llỏi pllải có tinh nghiêm túc 'à trách nhiệin cao clịia nllững người hànll ilghề. CĨTHD cũI1 g có vai trỏ quall trong trong việc lảln phong phú thêm kệnh hlly động Vốn cho nền ldlỉh tế, thêm sự lựa chọn cho các nhà đằll tix, nhfnig người giỏi về ldển thức, trình độ qtlàtl lỷ, kirih nghiệm kinh d0aI1h nhtmg không có 'ổn, 'à nhũng người có V'ốn nhLu:Ig không giói kinh doanh. CTHD là str kết họp hoàn háo của hai nhóm đối tượng trên, tạo rasự tưong hỗ lẫn nhau trong 'iệc phát triển kiI1h tể của uống ty nói chung v'à của từng thành 'iên nói riêng. Nhóm 1- MBA12B 10 13. Công ty hợp danh GVHD: IS. TS. Trần Anh Tuấn CHLVƠNG 2: THÀNH LẶP, TỎ CHỨC, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY HỘT DANH 2.1. Ðăng ký thành lập công ty' hợp danh 2.1.1. Quy chể pháp lý thành lập W'à hoạt động công ty' hợp danh Quy chể pháp lí thành lập và hoạt động của công ty' hợp daĩlh được quy' địiih tiong Luật Doanh Nghiệp 2005 v'à được chi tiết hoá tại Nghị địI1h của ChíIih phù số 43/2010/i'V`Đ- L`F ligày l5l'íl4v'2lll ll xiể dăng ki Doanh N glìiệp 'à N glìị dịnh I 02/20 III/NÐ-L`P ngày 0ll'l 0r'20l0 l1L1'ỚI1g dẫii thì hành nột số diễu của Lllật Doanh nghiệp. 2.1.2. Ðối tượng đlrợc đãng ký thành lập Mọi cả nhân có quyềtl đăng kỷ thành lập CTHD trir Inột số đối tượng bị cẩm theo qui định tại khoản b, đíễu 13 LuậtDơanh nghiệp 2005, bao gồm: Z1) (ĨƠ quan nhà nước, đơn Vị lực lượng &'ũ trang nhân dãji /iệt Nam Sứ dụng tải sàlì nlià nước để thành lập ‹.lt›anh nghiệp kmh doanh thu lợi tiêng cho cơ quan, đơn *ịIIiìIih; b) Lần bộ, công chtic tllco qily định của pllảp hlật 'ệ cán bộ, công chức; C) Sĩ quan, hạ. SĨ quan. quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng t1'ong các cvo quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dâìl r'iệt Nani; Sĩ quan. ha SĨ quan chuyên nghiệp trong các co quan, đơn V`ị thuộc (Ĩôìig an iìliân dãn Wệt Nam; d) Cán bộ lãnh đạo. quàn lý nghiệịj Vụ trong cỉấc doanh nghiệp l0O% iz'ốn sở hiìll nhà nước, trừ nhcmg người được cử Iàmđại diện theo uỷ quyền để quan lý phần v-ổn gởp của Nhà nước tại doaiili n ghiệp khác; đ) Người chưa tliàlih niên; iìgười bị hạn chế nãiig lực hànli 'i dãn sự hoặc bị liiất iiãng lực hành »'i dân sin e) Người đang chẩp hànli hìlili plìạttù hoặc đalìg bị Toà án dẫm lìành nghề kinlĩ doanh; g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật Về phá sản. 2.1.3. Thủ tục đãng kj' kính doanh ơzở l-lồ sơ đăng ký kinh doanh Được quy địI1l1 tại Điều 20 ihịghị tĩịnh 430010/i'N'i9-CP ngày l5»'04ỵ'2010 bao gổnì: – Giấy để ilghị dăng ký doanh Iiglliệp (tllco liễu) – Dựthảo điều lệ công ty. Nhóm 1- MBA12B 11 14. Công ty hợp danh G7IID: LS. IS. Trần Anh Tuấn – Dailh sách thành 'iện; bản sao giấy chiiiag nlinh nliân dân, hộ chiểu hoặc chlhig ỈÌIỰC cá nhân hợp pháp khác. – Văn bản ầiác nhận về Vốn ctĩa co quan. tố chức có thẩm quyền trong trường hợp l‹i1'ih dOaI1h các ngành, nghề đòi hỏi phải có Vốn đằll tư không được thấp hon Vốn pháp địI1h. – Cẵliứng chỉ hànlì nghề của tliầnih viên lìợp danli trà cá iìhân khác đối 7Ởi doalìlĩ nghiệp knh doanh ngành nghễ phải có chứng chi hành nghề. 'Ì' Thủ tục đăng ký kinh doanh – Người thànli lập doanh iìghiệp lìoặc người đại diệiì iìộp đủ hồ so Iiêii trêii tại Phòng đãng kí kinh doanh tiI1h Iltri doanh nghiệp đặt tlụ sử Chính. – Pllòng dãilg ki kùlh doalìll cấp tỉnll cấp giấy cllứllg nhận dăilg ki kinli doailll cho doailll nghiệp trong IÌIỜỈ llạn 5 ngày kể t1`' ilgày nllận hồ Sơ nểil đáin bảo đílng yệll cằii. – Sail khi được cẳp giấy' chfrilg nhận đăng ki kiiill đoailli, doanll nghiệp đitọc kilắc dẩu và có quy'ệI1 điĩợc siidịưlg ooil dẩu của nlillh. – Kể từ khi được cấp giấy chứng nhậii đãng ld ldnh doanh, doanh nghiệp có quyền hoạt động l‹iIIh doanh tin không cẩn phải ›‹in phép bất cứ co quan nhà nước nào, trừ trường hợp doanlì iigliíệp kiiih doalili ngành, ngliềphải có điểtl kiện. 2.1.4. Thay đổi nội dung đăng ký Khi muốn thay đổi tên, địa chi ÍTLI SỞ chírlh, chi nhánh, 'ăn phòng đại diện (nếu có), inục tiêu Vả ngành nglìề kiiih doanh, 'ốn đầu tư của doanh nghiệjj v'à các 'ắIĨ đề khác thì Doanh nghiệp phải đăng ký Với cợ quan kinh doaiih chậm nhất ttong tliời hail 10 ngày làm xiiệc kể tI`J' ngày qilyệt định thay đối. Tŕly' tÍ1co yôll cầil tllay đổi, Doanh nghiệp sẽ đirợc dip giấy chlímg nhặn đãiig ký doanh nghiệp (niói). Khi được cấp giấy chihag nhận đăng ký doallh nghiệp Inới, Doanh nghiệp cũng phải bố cảo nhũng thay đối đó trên bảo nhtr ldii bổ cáo thàlih lập. Trườiig hợp Giấy Cĩhứng nlìận đălìg ký doaỉili nghiệp bị lììzẵt, fấclì, Cháy hoặc tiêu huỷ dưởi hinh thức khác, DoaJ1l1 nghiệp cũng ÔLIW cấp lại Giấy Chứng nhậrl đăng ký doaiiii nghíệịti V'à phải trả phí. Nhóiìì l- MBA12B l2 15. Công ty hợp danh G"lID: LS. TS. T`l'ần Anh Tuấn 2.2. Thành viên công ty 2.2.1. Thành Ỉềl1 họ'p đanh 2.2.1.1. Diều kiện trớ thành thành xiên hợp tìanh CTTU3 phải có ít nhất hai thành 'Ỉên hợp danh, chiụ nách nhiệm 'Ô hạti. Thành Vitẽri hợp danh bắt buộc phải là nhân, tổ chức không tiiể trở thành thành viên hợp darih. Mọi cá iihãn đềl otổ quyện tlìani gia thành lập w'à quàli lý CĨl`Ĩ-ỈD (trở th àlìh tlìành viên hợp danh) tnr nhfmg đối tượng bị hạn chể tllco diều 13 Luật Doanh nghiệp 2005. Mỗi cá nhân clii được lani tlìanh 'lêl`I hợp danlì clia Iĩỉồt CÌTỈ-ỈD, hù tĩưểnig lìợp Các thàiìh viên lìợp danh còĩĩ lại có thỏa Iiiuận khác. Đối 'ới CTI-ID kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chi hành nghề thì tất cả Ìllàlìil X'iện llợp danh dệu phải có chinig clii hành nghệ. hơp danlì chẩp thilâll (trừ tritờng hợp điệu lệ côilg ty qtli định lliilác) Vả clli chịu trảcll lllliệm x'ệ các nghĩa 'ụ của công ty pliát Silih sau lclli đăng ký thậilll 'iôn dó v'Ới cơ quan đălig kỈ13.h doarih. Thàĩlh 'ỈÊn hợp đanh phải góp dit 'à đủng Inn số 'ốn đã cam kết gop. Nếu không góp đủ và đủlìg liạn số Vốli đã cam kết, gâ)' tli iệt liại clìo oôiìg ty tlĩi pliài chịu nnclì nhíệiiì bồi thường các thiệt hại này 2.2.1.2. Quyrền lọi v-à nghĩa v-ụ 02° Quỵền của thành viên hơg danh – Tham gia họp, thảo luận Và biểu quyết về các V'ẩn đề của công ty; nổi thành viên họp danh có iihột phiểu biệll quyệt hoặc có số phiốil biệll q11}'ệt ldiảc quy địI1h tạii Ðiệll lệ công ty; – Nhân danh oông ty tiển hành các loại hoạt động l(ÌIlh doanh các ngành, nghề kÍI>.l'l doalih đã đărlg ký'; đàin plián W'à ký kết liợp đồng, thỏa tlluậil hoặc giao ước 'Ới nhfnlg điểu kiện liià th àjih xiiên hợp dajili đó cho là có lợi nlì ẩt clio ơầlìg ty; – Sử dụng con dấu, tải sản của công ty để hoạt động kiiih doanh các ngành, nghệ killli doanh d”2`1 đãng ký; nếu Iitiìg trước tiền của niình để tliực hiệli công 'tiìệc l‹inh doaiìh của công ty thì có quyện yêu cầu công ty hòan trà lại cả số tiển gốc và lãi thm lăi Suất tliị trường trẽxi số tiền gốc đã img trước. Nhóm>-MBA12B 13 16. Công ty hợp danh GXTIID: LS. IS. Trần Anh Tuấn – Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại từ hoat động kinh doanh trong thầm quyềii nểu thiệt hại đó :táy ra không phải do Sai sót cả nhân oìa chính ứiành viên đó; – Yêu cầu công ty'. tliành viên hợp danh khác cung cắp tliông tin 'ềtÌ1'li> hình ldnh doanh của công ty; ldểm tra tài sán, số kể toán x'à các tài liệu khác của công ty bất cứ kiii nào nểu xét thẩy cần tliiết; – Ðược clìia lợi nhuận tirợng ứng r'ới tỳ lệ V'ốn góp hoặc theo ti'lỎa dĩuận quy định tại Diều lệ công ty; – Khi Công ty giải tliệ lìoặc phá Sàn, được chia iĩột phẩn tài Salt còn lại thet) tỷ lệ góp `t'ốn 7à0 Côiig ty Iìểii Ðiều lệ công nĩ không quy địnli lĩiột tỷ lệ khác; – Nếtt thành 'itÌ1 hợp danh chtẵt hoặc bị Tòa ěưi tuyên bố là đã chết thi nguin thừa kế ciia tllàiih Việll điĩợc llưởng phần giá trị tài Sail tại côilg ty Sau ldli đã trừ đi pliẩn ilợ tlltlộc nach nhiệm cfia thành Viện đó. Nglĩời thita kế có thể trở thàtm tllành v'iên liọp dallh nốll đtrợc l-lội đổng thành 'iện chắp tilllận – (lác quyện kliảc ỈỈICO quy địI1h dia cila pháp luật và Điệu lệ công ty. °ợ° .N'gltĩa vu của thành viên lụm danh – Tiến hành quản lỷ, thực hiện &xăng Iiệo kmh doanh Inột cách trung thçrc, cẩil trong v'à tốt nhất bào đảln lợi ích hợp pháp tcốì đa cho công ty x'à tẩt ca tliàlil1V'iên – Tiến hành quản lý v'ả hoạt động ldnh doanh của công ty theo đúng L1uy'đỈIlh uẵia pháp luật, điều lệ công ty' trà quyết địI1h của Hội đổng thành 'iện; nếti iảmtrái quy định, gây tlìiệt hại cho côiig ty thì phải chịu tránh nhiệm hồi thường thiệthai; – Không được sư dụng tài san của công ty' để tư lợi hoặc phuc Vụ lợi ích của tổ chức, cả nhãli kllảc; – Hoàn trá cho công ty số tiền, tải sản đã nhân x'à bồi điường thiệt hại gây ra đối Với công t)' nong trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhậla hoặc nhân danh người khác để nhận tiềti lloặc tài sản khác tl.`I llọat động kinli doanh Các ngànli, Iighệ đã đăng ký của côiìg ty lĩĩà khôn g đem Iìộp cho côiìg ty; – Liện đới chịu n-ách nhiệm thallll toán hết số nợ còn lại của công ty nểu tài sâưi ciia công ty khôlig đú để trang trải số nợ của công ty; – Chịu lỗ tưong ứng với phần Vốn góp vào công ty hoặc tilco tllỏa thuận quy định tại Ðiều lệ công ty uong trường hợp (xẵng ty kiI1h doanh bị lỗ; Nhóm 1- MBA12B 14 17. Công ty hợp danh G"lID: LS. TS. T`l'ần Anh Tuấn – Dmh kjr hàng tháng báo cáo trung th1_ic, chính inc bằng V'ăn bản tình hình W'à kết quả kiiah doalih của lỈ1'JÌ>'>l1 với công ty'; cimg cấp thông tin 'ề tình hinh Vả kết quả l‹i1'ih doanh dĩa niình cho tiiành 'iên có yêti cvầu; – Các nghĩa V“ụ khác theo quy địIlh của của pháp luật 'ầ Diểu lệ công ty. °ầ° Ịịĩgtg hạn ghę”: ẺQẮỊI vQ2'° LIỊg`nh ỵị°g^n l_lgỊp danh – Thàlili xz'iên h(_7Iì danh kliông được lànì chủ doanh nghiệp tư iilìãli lioííc tliànli 'ÍÊ11 hợp danh của CTI-.l'1 của năm tải chính đó đã được thông qua. – (Ĩhểt hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã cllểt; – Bị Tòa án tuyêii bố là tưắt tích, hạn Chế năng lực hành Vi dân sự hoặc Iĩiất nãng hic hành x'i dân sư; – Bị kllai trir khỏi công ty khi đttợc it nhất in. tổng số thànll r'iện hq) danh diếp tiitlận (trừ trường lìợp điểu lệ côìig ty qui địiìh klìác) trong các trường hợp San đãy': klĩộng có khả năng góp vốn hoặc klỦHg góp v'ổn như đã cam kết sau khi &Xổng ty đã yêLl cẩu lẩn tlìứ hai; W phạm các trường hợp bị lìạn clìể; Tiến hàlìh công việc kinli doanh không tĩiing thực, không cẩn trong hoặc ‹;‹3 hành 'i không thich hợp khác gây tlliiệt hại Nhóm>-MBA12B 15 18. Công ty hợp danh Doanh nghiệp 2005 qui địlih Ô Ổgơ Nhóm 1- MBA12B G"lID: LS. TS. T`l'ần Anh Tuấn nghiêm t1'ong đến lợi ich của công ty 'à các thành V'iên khác; Không thực hiện đủng các nghĩa X'ụ của thành 'iện hợp danh. Các trường hợp khác do Diểu lệ Công ty quy định. Trong thòi han 2 năm kệ từ ngày' chẩrn dm tư cách tllành Viên hợp danh trong trường hợp rút Iốn hoặc bị khai trừ thì người đó 'ẫn phải liện đởi chịu trách nhiệm bằng tòan lìộ tài sàii của miiĩlì đối với các klìòan liợ cùa cốiig ty đã phát Sinh nước ngày Chấiiì d1Ìt tư cách thành V'iện. Sau klii chấm dứt tit cách thàlih 'iên, nểu tên của thành W'iên bị Chẩm dírt đã được sử dụng làlìì thàiĩh iĩột plĩần hoặc màn bộ têli công ty tiiì người đó lioặc người tlìừa kể, ng trời đại diện theo pháp luật của họ có quyền yêu cầil &xẵng ty Chẩm dũrt w'iệc sít dụng tôii dó. 2.2.2. Thành viên góp vốn 2.2.2.1. Điều lđện ướ thành tllành viên góp vốn Ngoài thành viên hợp dmh, CTPID còn có thể có tiiàrih 'iện góp Vốn. Ðiều 13, Luật rrKìi cá nhãn, tổ chức đểu được guỵển góp V'ốn W'ào côlìg tỵ trácli h.n H .=hìr .A .=hP -í- .. .Ac CƠ quan iihà nước, đơn x'ị tliuộc lực lượng Vũ trang Sủ dụng tài sảli của Nhà nước Và công quỹ góp vốn vào doarlh ngtiiệp để thu lgĩi riêng cho co quaii, đơn r'ị mình. Các đối tượng không được góp Vốn 'ào doanh nghiệp theo qui định của pháp luật về cán bộ, công chiíc. Cá nhân, tổ chức được tiếp nhân làm thành 'iên góp V'ốn khi được ít nhất 2/'3 tống số thàiih viên hơp danh chẩp tlluân (tỷ lệ c1_1 tllể do điệli lệ côilg ty qtli định). Thành v'iện góp 'ốn phải góp đủ 'à đúng hạn số iz'ốn đã cain kết góp. Nểu không góp đủ xĩà điĩng hạn số 'ốn đã cam kết thì số W'ốn chưa góp được coi là khoản nợ của thành `‹'iêI1 đó đối với công ty và thàiih V'iên này' có tllố bị khai tri`1' kilỏi công ty thco quyệt địnlì của Hội đồng thàlilì Viên. 2.2.2.2. Qu)'ện lợi v'à nghĩa v-ụ 'in h`nh °^n I Ấn Tham gia hợp, tiiảo luận Ià biểu quyết tại Hội đồng thàtth v'iên v'ề việc sứa đối, bố SLmg Điệu lệ uống ty, sũrcl đối, bố sung các quyện 'à nghia 'ụ của thàllh ‹'iện góp vốn, 16 19. Công ty hợp danh GVIID: LS. TS. Trần Anh Tuấn Y'ề tổ chức lại 'à giải thể công ty `a'à các nội dung khác của Diều lệ công ty có liên quan trực tiểp đến quyềiĩ, nghĩa X'ụ của ho; – Dược chia lợi nhuận hàng năm tưong ứng với tỳ lệ 'ốn góp trong V'ốn điểu lệ công ty; – Dược cung cấp báo cáo tài chính hàng năm của công ty; có quyềti yêu cầu Chủ tịch Hội đồng tilành xliên, thành viên hop danh cung cấp đầy đủ và nttng tiiực các mông tm Tz'ề tình hiiìh và kết quả kinli doaiili của côiig ty; xein Xét số kế toálì, số biêii bán, liợp đồng. giao dịch, lồ SƠ và tài liệu kliác của công ty; – Chuyểlì nhượng phần 'ốlì góp ola lìììiìli tại côli g ty cho ligười khác ; – Nliân danh Cá iihân hoặc nhâiì danh người khác tiểii hàĩìlì kinli doanh các ngà11h,l1gl1ể đã đăng ký cíla công ty; – Ðịilh đoạt phần Vốn góp của lnình bẳiig cácll để tllừa kệ, tặlig cllo, thể cliẩp, cằtn cố và các liinh tllửc kllác tllco qlly định cfia pháp lilật v'à Điệil lệ côiig ty; tnrờng liợp chệt hoặc bị Toà án ttiyên bố là đã chốt thi người tllita kể thay thể thành vviên đã chết trở thành Iilànli v'iẽn góp W'ổn của công ty; – Dược chia nột phần giá trị tài sản còn lại của oông tị' tưong Iirig 'ới tý lệ xĩốn góp trong *ốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản; – Các quyểli khác tiìeo quy địnlì dia pháp luật và Điểu lệ công ty. °o° ,7'ghĩa vu của thành viên góp vgốn – Chịil tr'ảch nhiệm 'ề các khoản nợ và nghia 'I,1 tài sản khác của công ty trong phạm vi số 'ốn đã cain kết góp; – Không được tham gia quán lý công ty', không được tiến hành Công 'ÍỆC kinh doanh nhân dailh công ty; – Tuân tìiủ Diều lệ, nội quy công ty', quy'ết (ĨỈ1'1l1 của Hội đồng thành x'iện; – Các nghĩa W'u khác theo quy' địI1h của pháp l11ật'à Diều lệ công ty. 2.2.3. Tiểp nhận thành viên mói Theo điều 139, Luật Doanh nghiệp 2005, việc tiếp nhận thành v'iên nới đtrợc quy định như Sau: – Côiìg ty có thể tiểp nlìận thêm thành Viêli lìọp danh hoặc thàiìh 'iên góp ir'ối1; v'iệc tiểp nhậti thành 'iên núi của công ty phải được Hội đống tiaàtlli 'iên chấp ữluận. Nhom l-MBA12B 17 20. Công ty hợp danh GVIID: LS. TS. Trần Anh Tuấn – Thành viên hợp danh hoặc lilành 'ỈêI1 góp 'ốn phải nộp đủ số x'ốn cam kết góp vào công ty tI'ong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày được chấp tliuận, trừ trường hợp Hội đồng tilành viên quyết định thời hạn khác. – Thành V'iên hợp danh núi phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàti bộ tài sản của mình đối vởi các khoản nợ và nghĩa Vụ tải sảii của công ty, trìr trưtĩvng hợp tllàllll ir'iên đó w'à các thàiili Viêii còli lại có thoả tlìuậlì khác. 2.3. Vốn V'à tài sảncủa công ty' hợp danh 2.3.1. Thực hiện góp w'ốn Việc góp V'ốn cila các thàlìli V'iện trong (THD đirợc quy địI1h tạidỉtẵu 131, Luật Doanh nghiệp 2005: – Thàilli viêli hợp danh và tliànll viên góp v'ốn pllải góp dI`1 và dúiig hạn số Vốn Iiliir đã cam kệt. – Thàilh viện hợp danh khôilg góp d1°1 xlà đúng llạil số V`ốI1 đã cam kết gây tlliệt liại cho công ty phải chịu trách nhiệtnbồi thườlig tiliệt hại cho công ty. – Trường hợp có mành viên góp vốn không góp đủ V'à đúng hạn số Vốn đã cam kết thì số v'ốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ dia thành viên đó đối với công ty; trong trưềmg hợp này, thành viên góp Vốn có liêii quan crồ thể bị khai trừ khỏi công ty tiĩeo qlnlểt địrih của Hội đồng thàtih viên. – Tại thời điểm góp đù `‹'ốn như đã cam kết, thành 'iêl1 đLrç›c cấp giấy- chửng nllận phần V'ốn góp. Giấy' Ch1Ĩlĩg nlìận i>i1ầl1'ốn góp phải có các nội dung cliủ yểu sau đãy: a) Tên, địa chitrụ sở chính của Công ty'; h) Số V'à ngày cấp Giấy chửng nhận đăng ký kinh doanh; C) Vốn điều lệ của công ty; d) Tên, địa chi thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng milih nhân dân, Hộ chiếu hoặc chlhìg thực cả nhân hợp pllảp khác uja diành V'iôn; loại tllảlill Viên; đ) Ghí trị phấn vốn góp V'à bai tài sản góp 7ốn của th ẫnilì r'lêl'lị e) Số 'à ngày giấy chlĩlng nhận phần V`ổD góp; g) Quyển ir'à nghĩa X'ụ của ngưfĩi Sở liữu giấịi cliửng nhận phẫìiì Xĩốn góp; h) Họ, tên, chữ kỷ' của người sở hỉm giấy chũng nhận phần v/ốn góp 'à của các tiianh viên hợp danh của công ty. Nhom l-MBA12B 18 21. Công ty hợp danh G"lID: LS. TS. T`l'ần Anh Tuấn – Trường hợp giấy chứng nhận phầia Y'ốn góp bị nìất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ duới hình thức khác. thành 'Ỉê1'l được công ty cấp lại giấy chứng niiận phần 'ốn góp. 2.3.2. Tài sảncủa công ty hợp danh Tlieo điều 132, Luật Doanlz nghiệjì 2005, tài sảri của CTHD hao gổnit – Tải sản góp v'ốn của các thành v'iện đã đtrợc clluyển quy'ền Sở hínl cho công ty. – Tài Sàlt tạo lập được iiiaiig tên otĩng ty'. – Tải sản đìu được từ hoạt động ldilh doanh do các thành 7ÍỄI`l hợp danh thực hiện nhân danh orỗng ty và từ các hoạt đệnig kilili doanh các iĩgàiìh, ngliề kinh doanh đã đãng ký của công ty do các tlìàlilì w'iê11 liợp danh nhân danli cá nh2^lI`I tliực hiệli. – Các tài sản khác tllco quy định của pháp ltiật. 2.3.3. Chu}'ễn nhượng 'ốn 02° Chuyển nhượng 'ốn của thành viên hợp danh Phap luật quy định i`ẩt chặt chẽ dối 'Ớl việc chuyện nllượiig v'ốn cfia các tliànhviện hợp danh. Một tliành 'ỈỒI1 lnilốn chuyển nhiĩợilg Y'ốn góp cằn pliải (l1ĩỢC S1_T dồilg ý của tẩt cả các thành V'iện hợp danh còn lại. Nểu chuyển nhượng toàn bộ Y'ốn góp, có nghỉa là người nhận Chuyếrl nhwng sẽ tiếp nhận luôn tư cach thành Iiện, quyền `‹'à nghìn *ụ ciia thành vriệzi cliuyền iìhượng tíiih đển th‹`Yi điểm cl11I}'ển iihượng (bai trừ các ngh`ĩa hụ phát siiih nước tliời điểm chuyển nhượng, tliành viên chu)'ện nhượng vẫn tiểp tl,ic liện đởi chịu tI`ảch nhiệm). Việc rút Vốn của thành w'iện hợp đanh cfưlg phải tuân thủ theo các quy định chặt chẽ của plìáp luật, của điều lệ :xẵng ty. TnI(ỸC hết, phải được thốiìg qua Và được sự đồiig ý của Hội đồng thành 'iên, và phải lựa chọn thời điểm hop lý. Chi được nít Vốn Sail khi kết tiiủc năm tài chílìll và đã tliôilg qua bảo cảo tài cliính uda nặln tài Cl1ỈI1.l1. Sau khi rút khỏi oông ty, phẩn vốli góp của thành x'iêt1 hợp danh được hoàn trả tlieo quy địI1h tzịi điềll lệ công ty, hoặc tlieo giá †lioa thuật> giữa các thành 'iên. Thành x'iên hợp danh sau khi nít 7ốn 7ẫn phải liên đới chiu trách nhiệln v'ệ các ilghĩa 'l_J của công ty triĩởc khi thực hiện 'iệc đăng ký cllấin dirt tit cách tllàllll 'iêl'l với cợ quzni đặiig ký kiiìh doanh. °ấ' Chuyển nhượng 'ốn của thành xiên góp w'ốn Trái ngược 'ới thànli 4'iêH hợp danh, vẳiì đề chu)'ển l'll”l11'í_Yi'lg hoặc nit V'ối1 của thàiìh x'iên góp 'ốn không bị ràng buộc nhiều bởi pháp luật. Họ đượ; quyềii tư do chuyện nhưçnlg phềưi 'ốn góp của niinh cho bất kỳ người nào nếti điều lệ công ty không han chể. Nhóm>-MBA12B 19 22. Công ty hợp danh G"lID: LS. TS. T`l'ần Anh Tuấn Thành Viêla góp 'ốn có quy'ền định đoạt phần V'ốn góp của millh bằng cách đề thùa kể. tịhig cho, Iíiệ chấp, cầm cố 7ẩ các l>iI1l`l tiaức lđiác theo quy định cfia pháp luật i‹'à Diểu lệ công ty, trường hợp chết hoặc bị Tòa tiiyên bố là đã chết thì người tìtiia kế thay tiiế tliành vviêia đã chết trờ thành thành 'iên góp Vốn uĩa công ty. Khi chuyển nhượng toàn bộ hoặc cho tặrlg Vốn góp, tư cách thành 'iên của họ chấm din ngay, không phải dlịu bất kỳ nghĩa Vụ nào của uống ty. 2.4. CƠ cấu tổ chức và quản lý, điều hành công ty hợp đanh 2.4.1. Hội đống thành viên lxhững nội dung co bari 'ề hội đổng mành viên Grim được quy địlllì tại điều 135, Luật Doanh nghiệp 2005: Hội dồng tllàĩlh viên , g'Li2 gịịịLęẦ-n guvçốt ỊỊỈIIII tẩt cả công m tăt việc kinh dDaIll1l của côlig ty. Hội đồtlg tllàlih 'lỖIl bằu Inôt tliàllll v'iôn hợp danll lani Llllủ tich côiig Ẹ không có guỵ dillh khác. Thành X'iện hợp dalili có qtiyện yệu cầti triệti tập hợp Hội dồng tllàiih Y'iện để tháo luận và quyết định công x'iệc kinh doanh của công ty. Thảnh 'ỈêD yêu cầu triệu tập họp phải chuấn bị nội dung, chưong ninh v'à tài liệu họp. Khi biểu quyết, Ittẵi tlìành viên l1g_p danh có not phiểu biểu guỵểt nư trường hợp, điều 1g^ g`ị`;ng gị g gi đmh l<h'g' g'. `ệu Điệu lệ công ty không quy địI1h Ỉ.l`JÌ quyệt định các 'ấI1 đề sau đậy phải được it nhất “xít tốiig số thàlih viên lìgịịị, daiih cliắp, thuân: – Phượn g hướng phát triển công ty':_ – Sửa đổi, bổ Sung Điệu lệ công ty'; – Tiếp nhận thêm thành viên hợp darlh mới; – Chấp nhận thành viên họp danh rút ldlỏi công ty' hoặc quyết định kliai trừ thành Viên; – Qiìyểt định dịr án đầu tit; – Quy'ểt định 'lệC vay ir'à huy độìig vốn dưói hinli dìức khác, cho iiay 'Ởi giá trị bằng hoặc lớn hon 50°/.› 'ốn điều lệ cita công ty, trừ trường hợp Điềti lệ công ty quy địiih lrột tỳ lệ khác cao lion Ị – Quyệt định IIlI.L'‹I, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lởn hon vrốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy địiịii nột tỳ iệ khác cao hon; Nhóm>-MBA12B 20 23. Công ty hợp danh GVHD: IS. TS. Trần Anh Tuấn – Quyết định tỉiông qua báo cáo tài chính hàng năm, tồng số lợi nhuận đilợc chia xĩà số lợi nhuận chia cho tùng Iìiành 'ỈỗnỊ – Quyết định giải thể công ty. Quyềt định về các i'ấn đề khác được tilông qua nếu hịm sg' nh Ị,'hgpấ ỊhuQ" ; (tỷ' lệ cụ thể do Ðiều lệ công ty quy địIlh) Quyện tliam gia biếu quyết ola thàlih Viêli góp Vốii được tlĩưc hiện tl'leo quy định của Diểu lệ công ty. Trong điểu lìành lìọat động kinh doalilì của Công ty, thành Viên liợp, danh p, lìãiì công nhznl đàni nhiêm Các cliức dalili qị1_zĩn_lỵ" V'à kiểni sóat (xổng gg. 2.4.2. Giám đốc côngty Giám dốc (lioặc Tổtig giáln đốc) CTHD do Hôi động thàtm vviẽn cư ra Lroilg số các trách nhiệln điệil liàiih hoạt động cfia (.Ĩôiig ty, gồln: – Quán lý và diệu hàiill côllg Y'iệc killh doanh hằng ngày cfia công ty V'ới tư cácll là thành viên hợp danh; – Tríệti tập 'ả tố chức họp Hội đồng thành v'iện; ký các quyết định hoặc nghị quyết ciia Hội đồng tiiành 'iỄl1Ị – Phân công, pliối hợp công 'iệc Idnh doalih giữa các thành w'iện hợp danh; ký các quyết địĩih về cịuy chể, nội quy' và các ‹JL`›ng việc ttẵ chức nộibộ khác của công ty; – Tổ chức sắp Xếp, lưu giữ đầy đủ và trung ii'l1_tC Sổ kể tóan, lxồa đƠn,cl1in1g từ và các tài liệu khác của công ty theo quy địI1h của pháp luật; – Là Ngirời đai diện tllco phap luật của công gị, đại diện oôilg ty trong quai! hệ với cơ quan nhà nước; đại diện clio công ty 7ới ttl cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các V11 kiện, tranh chấp: – (.`2'lc nhiệln trụ khác do Điệll lệ công ty qily đ 2.4.3. Triệu tập họp Hội đồng thành viên: 'iệc niệu tập hop Hội dồng thành viên được quy định tạiđíễu I36, Luật Dtlanh nghiệp 2005 như Sau: – Chii tịch Hội đồng tiianh 'iên có thể triệu tập hg›p Hội đồng tiiàrih »'iện khi xét thấy cẩn thiểt hoặc theo yêu cầu của thành »'iên hợp danh. Trường họp Chủ tị‹:i1 Hội dồng Nhóm 1- MBA12B 21 24. Công ty hợp danh G"lID: LS. TS. T`l'ần Anh Tuấn thành viên không triệu tập hop tiieo yêu cầu của thàllh V'iên hợp danh thì thành Viên đó t1”iệu tập hop Hội đồng thành viêll. – Thông báo mới hop có thể bằng giấy niìri, điện thoại, fax, telex hoặc các phưong tiện điện tủ khác. Thông bảo núi họp phải nêu rõ nục dich, )'ệu cầu V'à. nội dung họp, chương trilih và địa điểm hợp, tên tllành V'iện yêu cẩu triệu tập họp. – Các tài liệu thất) lu2Ỉl1'I được Sứ dụng để quyết định các vấn đề quy định tại klioản 3 Diều 135 của Luật này phải được gừi trước đến tẩt cả ttiàlih 7iên; tliời hạn gủi ưưởc do Điểu lệ công ty quy' địnlì. – Chủ tịclì Hội đồiig thànli r'Íêl1 hoặc tliàlih viên yêu aiu triệu tập hop chủ toạ cuộc liọp. Cuộc hợp của Hội đổng tliành V'iên phải được ghi 'ào Sổ biên ball cùa công ty. Nội dll Iig biện ball pllải có các nội dilng Cliú yểu Sau dây: a) Tện, địa Chi trịl SỚ chiilll, số 7Ể1 ngày' Cấp (iiẩy chửng nllận đăng ký kinli doanh, nơi đăng ký kinh doanh; b) Mục dich, dlương trình 'ả nội dung llọp; c) Thời gian. địa điểmhọp; d) Họ, tên Chii toạ, tilanh 'iện dự hợp; đ) <Ỉác ý' kiển của thành Viên dự họp; e) Các qiiyểt địIlh đLỤc thông qua, số tliàĩill »'iện chấp thuậul 'à nội dung cợ bản của các quyết địIlh ‹Ĩ(›; g) Ho, têli, chữ ký của các thành viên dự họp. 2.4.4. Diều hành hoạt động kình doanh công t_' hợp danh Việc điều hành hoạt động kiĩih doanh CT HD được qily địI1h tai đíễu 137, Lllật Doanh nghiệp 2005: a. Các thành xĩiên hợp danh có quy'ền đai diện tileo pháp lilật 'ả tổ chức điều hành hoạt động kinh doailll hằng ngày của công ty. Mọi hạn chể đối 'Ởi thảiili 'iỖn họp daiih trong tl1I_Tc hiện cộlig việc kiiih doaiìh hằng ngày của công ty clii có hiệu lực đối 'K'Ti tlêii thứ ba klii ngưịn đó được biết về hạn chể đó. b. Trong điều hành hoạt độiìg kiiih doanh của côiìg ty, thành 'iỄll lìợp danh phân Ctĩng nhau đàm nhiệm các chức danh quản lý "‹il kiểm Soát (xẵng ty. Nhóm 1- MBA12B 22 25. Công ty hợp danh G"IID: LS. TS. Trần Anh Tuấn Khi niột số hoặc tất cả thành 'iên hợp danh cùng thực hiện rnột số công 'iệc lçinh doallh tiai quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa Số. Hoạt động do thành 7iên hợp darili IÍIỰC hiện ngoài phạm vi hoat động lcinh doarlh các ngàrlh, nghề kinh doaI1h đã đăng ký của công ty đều không thuộc u'ách nhiệm của công ty, trừ ti'ưỜng hgĩp hoạt động (13 đã đưgic các tiiành v'iện <Ji`)n lại chẩp lìluận. C. Cĩôiìg t}' có tliể Iiìỉồ' niộìt hoặc irột số tài klìoáii tại iigãii hàììg. Hội đồng thànlì viêli chỉđịnh thành i'iên được uỷ quyện gừi và rút tiển từ các tải khoán đó. đây: d. Cĩhủ tịch Hội đồng thành Viẽli, Giám đốc hoặc Tống giáni đốc có các nhiệln 'ụ Sau Quản lý và điều hành uống 'iệc kinh doarih hẳng ngày của công ty w'ởi tư cách là tllành V'iện Ilợp da.nh; Triệil tập và tổ chúc họp Hội đồng tliẫtilll x'ic^:I1; ký các quyệt địI1h hoặc llgllị qilyểt cfia của Hội đồng tìiành Việil; Phận côilg, pliối hợp công việc lcillll doanh giữa các thàiìll 'iện hợp dailh; ký các quyệt địlih về quy chể, nội quịi Và các công việc tố chức nội bộ khác của công ty; Tổ chức sắp Xếp, lưu giữ đầy dit v'à trizrig tiiực số kế toán, toả don, chứng từ và các tai liệu khác của công Q7 thet) quy định của pliáp luật; Ðại diện cho công ty trong quall hệ với co quan nhà nirởcị đai diện cho công ty 'tÌi tư cách là bị đơn hoặc ngu)'ên đơn trong các Vụ kiện, tranh chấp thương

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận