Bài Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG Cao cấp lý luận chính trị Đại học Sau đại học Bồi dưỡng theo chức danh TUYỂN SINH KHOA HỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ TIN TỨC – HOẠT ĐỘNG

*

*

*

*

*

Trang bị kiến thức cho học viên hiểu rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc là 1 vấn đề cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam…

 

CHUYÊN ĐỀ 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

 

– Đối tượng: Học viên Cao cấp lý luận chính trị (hệ tập trung, tại chức)

– Người biên soạn: ThS. Hà Thị Mỹ Hạnh

– Thời gian: 05 tiết.

Đang xem: Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc

Mục tiêu của bài giảng:

Về kiến thức:

+ Trang bị kiến thức cho học viên hiểu rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc là 1 vấn đề cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam. Vận dụng và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh đã sáng tạo về lý luận và phục vụ thiết thực cuộc đấu tranh giành độc lập ở Việt Nam.

+ Nắm vững được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

Về kỹ năng:

+ Học viên biết phân tích và luận giải một cách khoa học những quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng đó của Người vào cuộc sống, vào nhiệm vụ công tác hiện nay.

+ Biết vận dụng những kiến thức của bài để học tập, nghiên cứu những vấn đề có liên quan trong các khối kiến thức khác của chương trình cao cấp lý luận chính trị – hành chính.

Về tư tưởng, thái độ:

+ Tin tưởng, khẳng định ý nghĩa và giá trị thời đại sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, củng cố và nâng cao niềm tin vào con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng ta đã lựa chọn là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

+ Vững vàng về tư tưởng và chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc và những âm mưu chống lại tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc.

 

NỘI DUNG CHI TIẾT

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC (30 phút)

1.1. Vấn đề dân tộc (10 phút)

– Khái niệm “Dân tộc”

– Khái niệm “Vấn đề dân tộc thuộc địa”

– Khái niệm “Dân tộc” của Hồ Chí Minh

– “Vấn đề dân tộc thuộc địa” trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.2. Vấn đề dân tộc thuộc địa (20 phút)

Vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là vấn đề đấu tranh giải phóng dân tộc thuộc địa, nhằm thủ tiêu sự thống trị của nước ngoài, giành đập lập dân tộc, xóa bỏ áp bức, bóc lột thực dân, thực hiện quyền tự quyết dân tộc, thành lập nhà nước dân tộc độc lập. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản được thể hiện trong những luận điểm sau:

1.2.1. Độc lập, tự đo là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc thuộc địa.

1.2.2. Về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp

II. NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC (100 phút)

– Mục tiêu cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc

– Tính chất và nhiệm vụ của cách mạng giải phóng dân tộc.

Để thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng giải phóng dân tộc, theo quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh, cần phải tiến hành các nội dung sau đây:

2.1. Về đường lối cách mạng: Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành thắng lợi triệt để phải đi theo con đường cách mạng (20’)

Hồ Chí Minh khẳng định: muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.

– Việc lựa chọn và quyết định đi theo con đường cách mạng vô sản, theo con đường cách mạng tháng Mười Nga, theo Chủ nghĩa Mác – Lênin là một quyết định đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về mặt nhận thức tư tưởng cách mạng của Nguyến Ái Quốc – Hồ Chí Minh, đồng thời mang tính bước ngoặt căn bản đối với cách mạng Việt Nam.

2.2. Về lực lượng lãnh đạo cách mạng (20’)

Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành thắng lợi phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

– Theo Hồ Chí Minh: “Cách trước hết phải có Đảng cách mệnh…Đảng có vững cách mệnh mới thành công …Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt…Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”<1>.

– Nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng Cộng sản: Xác định mục tiêu của cách mạng, xây dựng đường lối cách mạng giải phóng dân tộc; thông qua Cương lĩnh, đường lối, Đảng tổ chức vận động, tập hợp các lý luận cách mạng đấu tranh chống đế quốc phong kiến và giải phóng dân tộc, đem lại tự do và hạnh phúc cho nhân dân.

2.3. Về lực lượng thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc (20’)

Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết toàn dân, trên cơ sở lien minh công nông làm nòng cốt.

– Cách mạng giải phóng dân tộc là việc chung của toàn dân. Trong đó: bộ phận trung tâm trong lý luận cách mạng giải phóng dân tộc là công nhân, nông dân và khối liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo.

– Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng. Đảng phải lãnh đạo xây dựng khối liên minh công nông làm nòng cốt cho mặt trận dân tộc thống nhất. Hồ Chí Minh chủ trương vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân Việt Nam, huy động sức mạnh của toàn dân tộc vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

2.4. Về mối quan hệ giữa ccm giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và cách mạng vô sản ở các nước chính quốc (20’)

– Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động sáng tạo, có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.

Xem thêm: Cách Tính Trả Góp Acs Việt Nam, Acs Việt Nam

– Quan điểm của Quốc tế cộng sản về cách mạng thuộc địa: công cuộc giải phóng các dân tộc thuộc địa chỉ có thể giành được thắng lợi khi giai cấp vô sản làm cách mạng vô sản thành công ở các nước tư bản tiên tiến.

– Căn cứ vào tình hình thực tiễn cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới, Hồ Chí Minh khẳng định: cách mạng thuộc địa không những không phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc mà có thể giành thắng lợi trước và tạo điều kiện cho cuộc cách mạng vô sản ở chính quốc.

– Đây là một luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh, có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, đóng góp vào kho tang lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin và đã được thực tiễn của cách mạng Việt Nam, cách mạng thế giới kiểm nghiệm và chứng minh là hoàn toàn đúng đắn.

2.5. Về phương pháp cách mạng (20’)

Cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường cách mạng bạo lực, kết hợp đấu tranh chính trị của quần chúng với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn.

– Căn cứ vào thực tiễn tình hình cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới, nghiên cứu quan điểm lý luận về cách mạng vô sản, Hồ Chí Minh khẳng định để cứu nước, giải phóng dân tộc cách mạng Việt Nam phải tiến hành bằng cách mạng bạo lực, kết hợp khởi nghĩa vũ trang với đấu tranh chính trị của quần chúng. Hồ Chí Minh coi đó là điểm tựa của lực lượng để phát triển lực lượng vũ trang, tổ chức các hình thức đấu tranh vũ trang từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, phù hợp với từng nơi, từng thời kỳ cụ thể.

– Quan điểm này của Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết của Lênin về cách mạng thuộc địa, hình thành một hệ thống luận điểm khá hoàn chỉnh, bao gồm cả đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa. Ở Việt Nam thắng lợi của cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã khẳng định tính khoa học, tính đúng đắn, sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

3. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY (80 phút)

3.1. Tình hình mới và những yêu cầu, nhiệm vụ mới (20’)

– Bối cảnh trong nước hiện nay

– Bối cảnh thế giới hiện nay.

3.2. Những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu nhằm bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trong điều kiện hiện nay (60’)

– Kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

– Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ lịch sử mới.

– Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công – nông – trí trên cơ sở phát huy tinh thần tự lực, tự cường, “đem tài dân, sức dân để làm lợi cho dân”.

– Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại.

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN

– Hãy nêu những luận điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Luận điểm nào thể hiện rõ nhất sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh? Tại sao?

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

– Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Phân tích cơ sở khoa học, nội dung và ý nghĩa của luận điểm này?

– Phân tích, làm sáng tỏ quan điểm của Hồ Chí Minh về việc xây dựng lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc?

– Ý nghĩa của việc học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc ta hiện nay?

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 1 (xuất bản lần thứ 3), Nxb. CTQG, H 2010.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 2 (xuất bản lần thứ 3), Nxb. CTQG, H 2010.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 3 (xuất bản lần thứ 3), Nxb. CTQG, H 2010.

– Phạm Văn Đồng, Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. CTQG, HN, 1998.

– Võ Nguyên Giáp, Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam, Nxb. CTQG, HN, 1997.

– Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minhh: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. CTQG, HN, 2003.

– PGS.TS Nguyễn Thế Thắng (chủ biên), Tập bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị – Hành chính, HN, 2010.

– GS. Song Thành, Hồ Chí Minh – nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb. Lý luận chính trị, HN, 2005.

– Trịnh Nhu – Vũ Dương Ninh: Tư tưởng Hồ Chí Minhh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, Nxb. CTQG, Hà Nội.

Xem thêm: Nuôi 100 Con Dê Diện Tích Nuôi Dê Đạt Tiêu Chuẩn, Hướng Dẫn Xây Dựng Chuồng Trại Nuôi Dê

– Lê Mậu Hãn (2010), Phát huy sức mạnh dân tộc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minhh, Nxb. CTQG, Hà Nội.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận