Tiểu Luận Quản Lý Nguồn Nhân Lực Trong Giáo Dục Chọn Lọc, Quản Lý Nguồn Nhân Lực Trong Giáo Dục

Phát triển giáo dục và đào tạo được Đảng và Nhà nước ta xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; là yếu tố cơ bản để phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng kinh tếnhanh và bền vững.Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020, được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua, đã chỉ rõ: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộquản lý là khâu then chốt”.Vĩnh Phúc là tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trong những năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm liên tục. Cùng với sự quan tâm của Đảng và chính quyền các cấp, được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, các lingocard.vnh nghiệp và các tổ chức trong tỉnh, giáo dục và đào tạo của tỉnh Vĩnh Phúc đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, bước đầu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và nhu cầu nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nhân lực và nuôi dưỡng, khuyến khích nhân tài trong tỉnh<46>.

Đang xem: Tiểu luận quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục

*
*

Xem thêm: Các Bài Tập Nâng Cao Về Quan Hệ Từ Lớp 5, Các Bài Tập Về Quan Hệ Từ Lớp 5

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Xem thêm: Khóa Học Etabs Tphcm

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ——————— BÙI VĂN MINH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC CỦA TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ——————— BÙI VĂN MINH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC CỦA TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN CÚC XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS. Nguyễn Cúc XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN TS. Nguyễn Trúc Lê HÀ NỘI – 2015 i LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS – TS Nguyễn Cúc. Các số liệu, tài liệu luận văn nêu ra là trung thực, đảm bảo tính khách quan, khoa học. Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng. Tác giả Bùi Văn Minh ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo và các thầy cô giáo trong khoa kinh tế chính trị, các thầy cô giáo trong các khoa, các phòng ban của trường đại học Kinh Tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội; lãnh đạo, các chuyên viên của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc; Các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý ở các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Bạn bè và đồng nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn. Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS – TS Nguễn Cúc, người đã nhiệt tình hướng dẫn, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu trong nghiên cứu khoa học và dành những tình cảm tốt đẹp cho tôi trong thời gian qua. Tôi xin cảm ơn các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ là chủ tịch hội đồng, phản biện và ủy viên hội đồng đã bớt chút thời gian quý báu để đọc, nhận xét và tham gia hội đồng đánh giá luận văn. Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi những sai sót, kính mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của quý thầy cô và bạn bè đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn nữa. Tác giả Bùi Văn Minh iii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………….. 1 1. Lý do chọn đề tài ……………………………………………………………………………………… 1 2. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu ……………………………………………………………… 2 3. Đối tƣợng nghiên cứu ……………………………………………………………………………….. 2 4. Mục tiêu nghiên cứu …………………………………………………………………………………. 2 4.1. Mục tiêu tổng quát ……………………………………………………………………………… 2 4.2. Mục tiêu cụ thể …………………………………………………………………………………… 3 5. Nội dung và phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………………. 3 6. Phƣơng pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 3 7. Cấu trúc luận văn …………………………………………………………………………………….. 3 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ………………… 5 NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC …………………………………………………. 5 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu các đề tài có liên quan ………………………. 5 1.1.1. Các công trình nghiên cứu về quản lý nguồn nhân lực ………………………….. 5 1.1.2. Các công trình nghiên cứu về quản lý nguồn nhân lực của ngành Giáo dục ………………………………………………………………………………………………………. 8 1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục ……. 11 1.2.1. Quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục ………………………………….. 12 1.2.1.1. Khái niệm về nhân lực …………………………………………………………………. 12 1.2.1.2. Khái niệm về nguồn nhân lực ……………………………………………………….. 12 1.2.1.3. Khái niệm quản lý ……………………………………………………………………….. 13 1.2.1.4. Khái niệm quản lý nguồn nhân lực ………………………………………………… 14 1.2.1.5. Phát triển nguồn nhân lực …………………………………………………………………. 15 1.2.1.6. Vai trò của quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục ……………………………….. 16 1.2.2. Đặc điểm nguồn nhân lực của ngành giáo dục ……………………………………… 17 1.2.2.1. Đặc điểm nguồn nhân lực ngành giáo dục ……………………………………………. 17 1.2.2.2. Ý nghĩa của quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục ………………………… 18 1.2.3. Nội dung quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục ……………………………… 18 iv 1.2.3.1. Quản lý số lượng của nguồn nhân lực …………………………………………….. 19 1.2.3.2. Quản lý chất lượng nguồn nhân lực ……………………………………………….. 19 1.2.3.3. Hoàn thiện cơ chế quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục …………. 20 1.2.3.4. Tạo động lực thúc đẩy người lao động ……………………………………………. 22 1.2.3.5. Kiểm tra, giám sát ……………………………………………………………………….. 23 1.2.3.6. Công cụ quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục……………………….. 24 1.2.3.7. Cơ cấu nguồn nhân lực ………………………………………………………………… 24 1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục … …………………………………………………………………………………………………….. 25 1.2.4.1. Chính sách phát triển giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước ………… 25 1.2.4.2. Cơ chế chính sách quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục …………. 25 1.2.4.3. Nhận thức trách nhiệm của đội ngũ giáo viên ………………………………….. 25 1.3. Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục của một số địa phƣơng ………………………………………………………………………………………………………. 26 1.3.1. Kinh nghiệm ở tỉnh Bắc Ninh …………………………………………………………. 26 1.3.2. Kinh nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh …………………………………………… 26 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU …………………… 28 2.1. Câu hỏi nghiên cứu ……………………………………………………………………………… 28 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng ……………………………………………….. 28 2.3. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu ………………………………………….. 28 2.4. Các công cụ đƣợc sử dụng ……………………………………………………………………. 29 2.5. Mô tả các phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong luận văn …………………………… 29 2.5.1. Phương pháp luận duy vật biện chứng kết hợp với phương pháp logic – lịch sử, phương pháp tiếp cận hệ thống ………………………………………………………………. 29 2.5.2. Phương pháp thu thập dữ liệu và thống kê kinh tế ……………………………….. 29 2.5.3. Phương pháp kế thừa các công trình nghiên cứu khoa học ………………….. 30 2.5.4. Phương pháp nghiên cứu, phân tích và xử lý số liệu ……………………………. 31 2.5.5. Phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp số liệu …………………………………. 31 v CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC CỦA TỈNH VĨNH PHÚC ………………………………………………………… 33 3.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc ………………………………………………………………………………………………….. 33 3.1.1. Điều kiện tự nhiên ……………………………………………………………………………… 33 3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ……………………………………………………. 34 3.1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ……………………………………………………. 34 3.1.2.2. Tình hình phát triển lao động và việc làm …………………………………………… 35 3.2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua ……………………………………………………………………………………………… 36 3.2.1. Tình hình phát triển ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua ………………. 36 3.2.1.1. Khái quát chung về hệ thống giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ………………………………………………………………………………………………………………….. 36 3.2.1.2. Các nguồn lực phát triển ngành giáo dục Vĩnh Phúc ……………………………. 38 3.2.1.3. Tình hình phát triển ………………………………………………………………………….. 39 3.2.2. Thực trạng về cơ cấu và số lượng giáo viên phổ thông của tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2009-2014 ……………………………………………………………………………………….. 46 3.2.3. Cơ cấu nguồn nhân lực ……………………………………………………………………… 47 3.2.4. Thực trạng quản lý, phát triển năng lực đội ngũ giáo viên ……………………. 48 3.2.4.1. Thực trạng quản lý, phát triển kiến thức đội ngũ giáo viên……………………. 48 3.2.4.2. Thực trạng quản lý, phát triển kỹ năng cán bộ giáo viên ………………………. 49 3.2.4.3. Thực trạng quản lý, phát triển nhận thức và hành vi giáo viên ………………. 50 3.2.5. Thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy giáo viên …………………………………… 50 3.2.5.1. Thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên bằng yếu tố vật chất ……………………………………………………………………………………………………………. 50 3.2.5.2. Thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy cán bộ giáo viên bằng yếu tố tinh thần ……………………………………………………………………………………………………………. 51 3.2.5.3. Thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên bằng việc cải thiện điều kiện làm việc ………………………………………………………………………………………… 52 vi 3.2.5.4. Thực trạng việc nâng cao động lực thúc đẩy cán bộ giáo viên bằng tạo cơ hội thăng tiến ………………………………………………………………………………………………. 52 3.3. Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc ………………………………………………………………………………………………………….. 52 3.3.1. Thực trạng công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực …………………………………………………………………………………………………….. 52 3.3.2. Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ……………………………………………………………………………………………………………… 53 3.3.3. Thực trạng công tác bố trí, sử dụng nguồn nhân lực ……………………………. 54 3.3.4. Thực trạng về công tác đãi ngộ đối với giáo viên ………………………………….. 54 3.4. Đánh giá về công tác quản lý, phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc …………………………………………………………………………………………… 55 3.4.1. Ưu điểm ……………………………………………………………………………………………. 55 3.4.2. Hạn chế …………………………………………………………………………………………….. 56 3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế nói trên …………………………………………… 57 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH VĨNH PHÚC ………….. 58 4.1. Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ……………………….. 58 4.2. Phƣơng hƣớng phát triển giáo dục Vĩnh Phúc ………………………………………. 58 4.2.1. Dự báo phát triển kinh tế, dân số đến năm 2020 …………………………………… 58 4.2.1.1. Dự báo tốc độ tăng trưởng và cơ cấu dân số đến năm 2020 ………………….. 58 4.2.1.2. Dự báo về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 …… 60 4.2.2. Dự báo tình hình phát triển giáo dục đào tạo ……………………………………….. 64 4.2.2.1. Dự báo quy mô học sinh phổ thông các cấp theo khối lớp …………………….. 64 4.2.3. Phương hướng phát triển giáo dục Vĩnh Phúc …………………………………….. 65 4.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ngành giáo dục ………………………………………………………………………………………………………… 70 4.3.1. Hoàn thiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ………………………………… 70 4.3.1.1. Căn cứ hoàn thiện quy hoạch…………………………………………………………….. 70 vii 4.3.1.2. Nội dung quy hoạch …………………………………………………………………………. 70 4.3.1.3. Điều kiện thực hiện ………………………………………………………………………….. 72 4.3.2. Đổi mới công tác tuyển dụng ………………………………………………………….. 74 4.3.2.1. Căn cứ hoàn thiện ……………………………………………………………………………. 74 4.3.2.2. Nội dung tuyển dụng ……………………………………………………………………. 74 4.3.2.3. Điều kiện thực hiện ……………………………………………………………………… 76 4.3.3. Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển ………………………………………………………… 76 4.3.3.1. Căn cứ giải pháp ……………………………………………………………………………… 76 4.3.3.2. Nội dung …………………………………………………………………………………….. 76 4.3.3.3. Điều kiện thực hiện ……………………………………………………………………… 77 4.3.4. Đổi mới chính sách đãi ngộ ……………………………………………………………. 77 4.3.4.1. Căn cứ giải pháp ……………………………………………………………………………… 77 4.3.4.2. Nội dung giải pháp …………………………………………………………………………… 78 KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………….. 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………….. 82 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 CNH-HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa 2 ĐHQGHN Đại học quốc gia Hà Nội 3 GD-ĐT Giáo dục – Đào tạo 4 GDTX Giáo dục thường xuyên 5 HĐND Hội đồng nhân dân 6 HVCTQGHCM Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 7 KT-XH Kinh tế – Xã hội 8 LĐ Lao động 9 NL Nhân lực 10 Nxb Nhà xuất bản 11 NNL Nguồn nhân lực 12 TH Tiểu học 13 THCS Trung học cơ sở 14 THPT Tung học phổ thông 15 UBND Ủy ban nhân dân ix DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang 1 Bảng 3.1 Cơ cấu theo nhóm tuổi của lực lượng lao động năm 2010 34 2 Bảng 3.2 Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2013-2014 38 3 Bảng 3.3 Một số chỉ báo về hiện trạng giáo dục tiểu học năm 2014 39 4 Bảng 3.4 Một số chỉ báo về hiện trạng giáo dục trung học cơ sở năm 2014 41 5 Bảng 3.5 Một số chỉ báo về hiện trạng giáo dục trung học phổ thông năm 2014 43 6 Bảng 3.6 Cơ cấu và số lượng giáo viên phổ thông của tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2009 -2014. 45 7 Bảng 3.7 Cơ cấu cán bộ quản lý, giáo viên bậc phổ thông từ năm 2009 – 2014 46 8 Bảng 3.8 Tỷ lệ học sinh/lớp, giáo viên/lớp năm học 2013-2014 46 9 Bảng 3.9 Trình độ giáo viên, cán bộ quản lý giai đoạn năm 2009 – 2014. 47 10 Bảng 3.10 Cơ cấu giáo viên theo thâm niên công tác năm học 2013 – 2014. 49 11 Bảng 4.1 Dự báo dân số đến năm 2020 (có tính đến di cư-tăng cơ học) 59 12 Bảng 4.2 Tốc độ tăng trưởng GDP, % 60 13 Bảng 4.3 Cơ cấu kinh tế thời kỳ 2010-2020 61 14 Bảng 4.4 Dự báo học sinh tiểu học toàn tỉnh theo khối lớp đến năm 2020 64 x 15 Bảng 4.5 Dự báo học sinh trung học cơ sở toàn tỉnh theo khối lớp đến năm 2020 64 16 Bảng 4.6 Dự báo học sinh THPT toàn tỉnh theo khối lớp đến năm 2020 64 17 Bảng 4.7 Dự báo quy mô lớp học và số giáo viên cấp phổ thông 65 18 Bảng 4.8 Dự báo quy mô học sinh và số lớp học cấp tiểu học 67 19 Bảng 4.9 Dự báo quy mô học sinh và số lớp học cấp trung học cơ sở 68 20 Bảng 4.10 Dự báo quy mô học sinh và số lớp học trung học phổ thông 70 21 Bảng 4.11 Dự báo nhu cầu giáo viên tiểu học 71 22 Bảng 4.12 Dự báo nhu cầu giáo viên THCS 72 23 Bảng 4.13 Dự báo nhu cầu giáo viên THPT 73 xi DANH MỤC HÌNH VẼ STT Hình Nội dung Trang 1 Hình 4.1 Sơ đồ tuyển dụng giáo viên 76 2 Hình 4.2 Sơ đồ chính sách đãi ngộ cho giáo viên 80 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Phát triển giáo dục và đào tạo được Đảng và Nhà nước ta xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; là yếu tố cơ bản để phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020, được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua, đã chỉ rõ: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt”. Vĩnh Phúc là tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trong những năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm liên tục. Cùng với sự quan tâm của Đảng và chính quyền các cấp, được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, các lingocard.vnh nghiệp và các tổ chức trong tỉnh, giáo dục và đào tạo của tỉnh Vĩnh Phúc đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, bước đầu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và nhu cầu nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nhân lực và nuôi dưỡng, khuyến khích nhân tài trong tỉnh<46>. Vĩnh phúc đã xây dựng được đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ công chức, viên chức phục vụ trong các cơ sở giáo dục ngày càng đông đảo, có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, từ thực tế phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đã bộc lộ những hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả giáo dục. Qua khảo sát thực tế cho t

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận