tiểu luận phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ đảng viên

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường quốc phòng – an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đang xem: Tiểu luận phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ đảng viên

Tuy nhiên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, trong đó có những khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa được khắc phục. Nổi bật là: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ … chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn, làm tổn hại thanh danh, uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Về biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị  có 9 biểu hiện:

Một là, phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

Ba là, nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bốn là, không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Năm là, trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

Sáu là, nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo;

Bảy là, duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

Tám là, tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn.

Chín là, vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.

 Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống có 9 biểu hiện:

Một là, cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.

Hai là, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

Ba là, kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Bốn là, mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”.

Năm là, quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

Sáu là, quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên…; đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tùy tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động.

Bảy là, tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

Tám là, thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

Chín là, đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội.

Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có 9 biểu hiện:

Một là, phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.

Hai là, phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”. Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.

Ba là, nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bốn là, kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm là, phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hoá” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.

Sáu là, móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.

Bảy là, đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Tám là, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học – nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.

Chín là, có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo; giữa dân tộc và tôn giáo; giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

Xem thêm: Sách Hướng Dẫn Đồ Án Kết Cấu Thép 1, Đồ Án Thép 1 Trang 1 Tải Miễn Phí Từ Tailieuxanh

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một thực tế đang tồn tại ở nước ta với những biểu hiện ở các mức độ và phạm vi cụ thể khác nhau, trở thành một trong những nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Để phòng, chống có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp; cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng Đảng, nhất là thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề cập trong Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ một số nội dung, giải pháp cụ thể sau:

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị.

Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội; về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; giáo dục chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa; lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng; tập trung bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nhân cách quân nhân, giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”… Đồng thời, giáo dục nhận thức rõ những hạn chế, bất cập không thể tránh khỏi trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ, thực hiện cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế. Thông qua đó, xây dựng cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, biết vận sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chỉ huy các cấp cần chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nhất là các học viện, nhà trường và cơ quan nghiên cứu, góp phần làm sáng tỏ đường lối quan điểm của Đảng, lý giải những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra. Tư duy trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tư duy về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới có bước phát triển, góp phần vào việc hoạch định những chủ trương, chính sách lớn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân…

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, làm tốt công tác giáo dục pháp luật, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn. Thủ trưởng các cấp phải có kế hoạch tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng chặt chẽ, hiệu quả, khắc phục triệt để tình trạng “giao khoán” cho cơ quan chính trị và cán bộ chính trị. Thực hiện nghiêm quy chế học tập lý luận chính trị; hàng năm, bắt buộc mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là cán bộ chủ chốt phải hoàn thành nhiệm vụ học tập lý luận chính trị và được cập nhật kiến thức mới.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp đối với công tác tư tưởng. Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác tư tưởng ở các cấp. Tăng cường sinh hoạt đối thoại dân chủ, công khai; đẩy mạnh thực hiện biện pháp nêu gương, “tự soi, tự sửa”, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ lãnh đạo. Nắm chắc diễn biến tư tưởng, dư luận, các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên, quần chúng; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh. Phát huy vai trò chủ động, tự giác của bản thân cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; rèn luyện phong cách làm việc khoa khọc, dân chủ, sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm, khắc phục biểu hiện quan liêu, quân phiệt, vô cảm; coi đây là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị. 

Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần xây dựng, phát triển môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, có vai trò định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, xây dựng lối sống có văn hóa, nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách con người.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; duy trì thực hiện nghiêm chế độ lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị đối thoại và trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên, quần chúng; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng tham gia xây dựng Đảng.

Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong cơ quan, đơn vị

Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp về tầm quan trọng, sự cần thiết, cấp bách của phòng, chống sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; hiệu lực, quản lý, điều hành của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy; vai trò tham mưu, hướng dẫn của cơ quan chính trị các cấp trong phòng, chống sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị. Bảo đảm cho Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chí xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; thường xuyên kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; coi trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng cấp uỷ, chi bộ trong sạch vững mạnh, đặc biệt là, cấp uỷ, chi bộ ở đơn vị, xã, phường, thị trấn… Gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng cấp uỷ trong sạch vững mạnh với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, xứng đáng là những cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, như Bác Hồ đã dạy.

Tiếp tục đổi mới phong cách làm việc sâu sát cơ sở. Chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy viên ở cơ sở, trước hết là bí thư cấp ủy có phẩm chất, năng lực và đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thật sự tiền phong, gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị; đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của bí thư, cán bộ chủ trì trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đổi mới nội dung, thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết; năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết, xác định đúng nội dung lãnh đạo, chỉ đạo đi sâu lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, khắc phục hạn chế yếu kém… Rà soát, bổ sung, sửa đổi và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu. Xác định rõ mối quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, chống quan liêu độc đoán, dân chủ hình thức… Hàng năm, lấy kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có nền nếp, chất lượng, hiệu quả chế độ kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên theo đúng tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và có biện pháp bảo vệ người thẳng thắn, quyết liệt trong phê bình. Cấp ủy cấp trên gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân những nơi có vấn đề phức tạp, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; yêu cầu giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục; trực tiếp dự, chỉ đạo kiểm điểm. Từng cán bộ, đảng viên, quần chúng đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tự soi mình để rèn luyện, phấn đấu.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chủ động rà soát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cơ quan, đơn vị mình đã đề ra; chỉ rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm và chưa làm tốt; nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; nhất là những vấn đề phức tạp, nổi cộm mới phát sinh, những nội dung vừa qua chưa thực hiện được, hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra. Bí thư cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp hàng năm phải có kế hoạch hành động cụ thể của cá nhân thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW; từng cán bộ, đảng viên, quần chúng phải có cam kết việc rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, quần chúng ở cơ quan, đơn vị mình.

Lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành tốt công tác phát triển đảng viên mới; sàng lọc và kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Thông qua đó, phát huy tốt vai trò giám sát thường xuyên của tổ chức đảng, đảng viên đối với cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

Ba là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đường lối, quan điểm của Đảng là cơ sở, định hướng để xác định mục tiêu, phương hướng, chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, quản lý đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Vì vậy, cấp ủy các cấp phải quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và thống nhất quản lý đội ngũ cán bộ; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò của cán bộ chủ trì và cơ quan chính trị trong tổ chức thực hiện.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch; có số lượng và cơ cấu hợp lý; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy tốt; trình độ, kiến thức chuyên môn ngày càng cao; có uy tín trong tập thể, đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng trong tình hình mới. Các cấp phải kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì vững mạnh với xây dựng cấp ủy các cấp trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo, chỉ huy và đoàn kết trong đơn vị. 

Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp phải đề cao trách nhiệm, quản lý đội ngũ cán bộ một cách toàn diện, cả về tư tưởng, quan điểm chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, sức khỏe, các mối quan hệ xã hội, tâm tư nguyện vọng, hậu phương, gia đình cán bộ. Phải kết hợp chặt chẽ giữa quản lý cán bộ với quản lý đảng viên, quản lý của tổ chức với tự quản lý của cán bộ; trong đó, tự quản lý có vai trò rất quan trọng. Hoàn thiện quy định và tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ trì các cấp; có quy chế nhận xét, đánh giá cán bộ một cách khách quan, khoa học, dựa vào chất lượng và hiệu quả công tác để đánh giá cán bộ, có cơ sở sử dụng, bố trí cán bộ ở các cấp; gắn nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ với quy hoạch, đào tạo, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Rà soát, cách chức, miễn nhiệm, điều động ngay những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật và các trường hợp tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, điều động cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò của cán bộ chủ trì và cơ quan chính trị các cấp trong tổ chức thực hiện công tác cán bộ. Mọi vấn đề về cán bộ và công tác cán bộ phải được bàn bạc dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định. Coi trọng xây dựng đội ngũ những người làm công tác cán bộ vững mạnh toàn diện, trước hết là về chính trị, tư tưởng, thực sự làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác cán bộ; bảo đảm cho công tác cán bộ luôn được thực hiện đúng theo quan điểm, đường lối của Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên cũng như cấp mình.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp. Việc quy hoạch cán bộ phải vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính tổng thể, lâu dài; kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch cán bộ có kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy, đã qua chiến đấu với cán bộ trẻ, tài năng, đức độ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển vững chắc.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Tích cực, đổi mới quy trình, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; rút ngắn được thời gian đào tạo. Kết hợp tốt các loại hình đào tạo, gắn đào tạo theo chức vụ với trình độ học vấn, giữa nâng cao lý luận với bồi dưỡng năng lực thực tiễn; kết hợp đào tạo chính quy với bồi dưỡng tại chức, đào tạo với tự đào tạo, đào tạo trong nước với đào tạo ở nước ngoài; chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, mặt bằng kiến thức, trình độ cơ bản và chuyên ngành, bảo đảm cho cán bộ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bốn là, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Để góp phần xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng phải gắn với kiểm tra cá nhân người đứng đầu; thực hiện theo phương châm “Mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Công tác kiểm tra, giám sát phải góp phần phát hiện và khắc phục được những khuyết điểm, thiếu sót khi mới manh nha; bên cạnh việc tiếp tục thực hiện kiểm tra tổ chức, cá nhân đảng viên có dấu hiệu vi phạm, phải tăng cường chủ động giám sát, kiểm tra về phẩm chất đạo đức, kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, về nhận thức và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành Điều lệ Đảng.

Bên cạnh kiểm tra, giám sát theo nội dung, kế hoạch đã xác định, cần tập trung kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, hoàn thành nhiệm vụ hạn chế; coi trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên là cán bộ chủ trì có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, mất đoàn kết nội bộ, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ… Xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, quần chúng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; nhằm tăng cường “sức đề kháng”, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng, thâm nhập, chuyển hóa, lũng đoạn nội bộ, tha hóa cán bộ, đảng viên và quần chúng của các thế lực thù địch.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trước hết là người lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp phải có biện pháp và gương mẫu, kiên quyết đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, tham nhũng, lãng phí; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, quần chúng vi phạm, nhất là các hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, trục lợi cá nhân, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ…

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một thực tế đang tồn tại ở nước ta với những biểu hiện ở các mức độ và phạm vi cụ thể khác nhau, trở thành một trong những nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Xem thêm: Cách Khôi Phục Lại Máy Tính Win Xp, Cách Cài Đặt Mới Lại Windows Xp

Để phòng, chống có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị; đòi hỏi, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng đáp ứng yêu cầu phòng, chống sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Nguyễn Thị Thu Trang – Chi bộ 3

Đảng bộ Sở Giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận