tiểu luận người chưa thành niên phạm tội

Đang xem: Tiểu luận người chưa thành niên phạm tội

hướng dẫn luận văn thạc sĩ ngành luật với đề tài: Các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam, cho các bạn làm luận văn tham khảo

ZALO 0932091562 at BÁO GIÁ DV VIẾT BÀI TẠI: TRANGLUANVAN.COM

Xem thêm: Phông Chữ Và Cỡ Chữ Chuẩn Trong Excel, Cài Đặt Font Chữ Mặc Định Trong Excel

2 Comments 0 Likes Statistics Notes

Xem thêm: cách tháo máy tính bảng aoson

12 hours ago   Delete Reply Block

Luận văn: Các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội

1. 1 ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Lê Thẩm Du CÁC NGUYÊN TẮC XỬ LÝ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI- 2013 2. 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN TIẾN HOÀN CÁC NGUYÊN TẮC XỬ LÝ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành :Luật hình sự Mã số : 60 38 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. Trịnh TiếnViệt HÀ NỘI- 2013 3. 3 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong luận văn đảm bảo độ tin cậy, chính xác và trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Thẩm Du 4. 4 MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA Lời cam đoan MỤC LỤC Danh mụccác bảng MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁC NGUYÊN TẮC XỬ LÝNGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊNPHẠMTỘI 9 1.1. Khái niệm, những cơ sở và ý nghĩa của việc quy định các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam 9 1.1.1. Khái niệm các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam 10 1.1.2. Những cơ sở của việc quy định các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam 15 1.1.3. Ý nghĩa của việc quy định các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam 19 1.2. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1999 21 1.2.1. Giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 21 1.2.2. Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1999 26 1.3. Các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong 32 5. 5 pháp luật quốc tế và pháp luật hình sự một số nước 1.3.1. Các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong pháp luật quốc tế 32 1.3.2. Các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong pháp luật hình sự một số nước trên thế giới 41 Chương 2: NỘI DUNG CÁC NGUYÊN TẮC XỬ LÝ NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘITRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH 47 2.1. Nội dung các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành 47 2.2. Thực tiễn thi hành các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành 63 2.2.1. Đánh giá thực trạng thi hành các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội 63 2.2.2. Những tồn tại trong thực tiễn thi hành và vướng mắc trong lập pháp hình sự liên quan đến việc áp dụng các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội 72 Chương 3: hoàn thiện pháp luật và những giải pháp bảo đảm thi hành các nguyên tắc xửlý ngƣời chƣa thànhniên phạm tội trong bộ luật hình sự việt nam hiện hành 78 3.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện pháp luật về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành 78 3.2. Hoàn thiện về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành 82 3.2.1. Nhận xét chung 82 3.2.2. Sửa đổi bổ sung các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên 88 6. 6 phạm tội trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành 3.3. Những giải pháp bảo đảm thi hành các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành 89 3.3.1. Xây dựng đội ngũ thẩm phán chuyên trách giải quyết án người chưa thành niên phạm tội và nghiên cứu thành lập Tòa án gia đình và người chưa thành niên 90 3.3.2. Tăng cường xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội sang áp dụng biện pháp xử lý không chính thức 97 3.3.3. Tăng cường các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội 101 kết luận 106 DANH MỤC TÀI LIỆUTHAM KHẢO 109 7. 7 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 So sánh độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của một số nước 17 1.2 Sự hình thành và phát triển nhân cách con người 18 2.1 Tương quan giữa tổng số vụ án đã xét xử trên toàn quốc và tổng số vụ án có bị cáo là người chưa thành niên đã xét xử trên toàn quốc giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2012 64 2.2 Tương quan giữa tổng số bị cáo đã xét xử trên toàn quốc với tổng số bị cáo là người chưa thành niên đã xét xử trên toàn quốc giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2012 65 2.3 Tương quan giữa tổng số bị cáo là người chưa thành niên đã xét xử trên toàn quốc với tổng số người chưa thành niên được miễn trách nhiệm hình sự từ năm 2007 đến năm 2012 66 2.4 Các vụ án hình sự có bị cáo là người chưa thành niên và kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội từ năm 2007 đến năm 2012 67 2.5 Các vụ án hình sự sơ thẩm có bị cáo là người chưa thành niên và việc áp dụng biện pháp tư pháp của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội từ năm 2007 đến năm 2012 74 8. 8 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trước đây và hiện nay công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở nước ta luôn được coi là sự nghiệp lớn của đất nước và dân tộc, được đúc kết bởi tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục: Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người. Tiếp thu tư tưởng trên của Người, Đảng và Nhà nước ta khẳng định: "Chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em tập trung vào thực hiện quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh, phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức" <16>, và trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta cũng khẳng định lại: "Chú trọng cải thiện điều kiện sống, lao động và học tập của thanh niên, thiếu niên, giáo dục và bảo vệ trẻ em" <22>. Cho nên, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em là một lĩnh vực chính sách đặc biệt – đều coi trẻ em – người chưa thành niên là đối tượng bảo vệ, chăm sóc và quan tâm đặc biệt. Với quan điểm nhất quán trong việc bảo vệ trẻ em, ngay từ khi Công ước quốc tế về quyền trẻ em năm 1989 được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua, Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới và là nước đầu tiên của Châu Á tham gia. Trên cơ sở đó, Nhà nước ta đã thúc đẩy hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ quyền trẻ em, trong đó đã dành sự quan tâm đặc biệt cho đối tượng trẻ em vi phạm pháp luật, nhất là những trường hợp người chưa thành niên phạm tội. Xuất phát từ chính sách hình sự được ghi nhận trong Công ước về quyền trẻ em năm 1989 là: "Trẻ em, do còn non nớt về thể chất và trí tuệ cần được bảo vệ, chăm sóc đặc biệt, kể cả bảo vệ thích hợp về mặt pháp lí trước cũng như sau khi ra đời" <33>. Bộ luật hình sự hiện hành đã xây dựng một chương riêng quy định đường lối xử lý đối với người chưa thành niên phạm 9. 9 tội. Quy định này dựa trên cơ sở phân tích về tâm, sinh lý đối với người chưa thành niên. Đây là đối tượng chưa phát triển đầy đủ về thể chất cũng như tâm, sinh lý, họ bị hạn chế về trình độ nhận thức cũng như về kinh nghiệm sống, thiếu những điều kiện về bản lĩnh, tự lập, khả năng tự kìm chế chưa cao nên họ dễ bị kích động, dễ bị lôi kéo vào những hoạt động phiêu lưu, mạo hiểm. Do đó, pháp luật hình sự Việt Nam đã đặt ra những nguyên tắc riêng khi xử lý hành vi phạm tội của người chưa thành niên, đó là những nguyên tắc cơ bản có tính chất chỉ đạo, xuyên suốt trong quá trình khi xử lý người chưa thành niên phạm tội cũng như phân loại mức độ phải chịu trách nhiệm hình sự của từng lứa tuổi. Theo đó, người chưa thành niên ngay cả khi trở thành chủ thể của tội phạm thì việc bảo vệ các quyền và lợi ích của họ cũng được tôn trọng và đặt lên hàng đầu, lấy mục đích xử lý giáo dục, phòng ngừa là chính, làm sao để các em có thể quay lại trở thành công dân có ích. Tuy nhiên, trước tình trạng chung hiện nay, tội phạm có xu hướng trẻ hóa, tội phạm do người chưa thành niên ngày càng diễn biến phức tạp và gia tăng, chiếm 15-18%. Hàng năm các cơ quan thi hành pháp luật bắt giữ, truy tố hơn 115 nghìn người, trong đó có 16 – 18 nghìn trẻ vị thành niên <10>. Bên cạnh đó, một số quy định về nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội còn chưa cụ thể dẫn đến việc áp dụng các nguyên tắc này của các cơ quan tiến hành tố tụng còn chưa thống nhất và triệt để như việc áp dụng miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, tình trạng áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người chưa thành niên còn phổ biến. Chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2012, Tòa án nhân dân các cấp đã tuyên phạt 286 bị cáo là người chưa thành niên hình phạt tù có thời hạn (trong đó có 220 trường hợp cho hưởng án treo)… (bảng 2.4 – trang 56). Do đó, nhằm bảo đảm thực hiện triệt để các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội, thời gian qua, trên sách báo pháp lý và các công 10. 10 trình nghiên cứu đã viết nhiều về người chưa thành niên phạm tội, ở việc phân tích tình hình tội phạm do người chưa thành niên phạm tội và những giải pháp đấu tranh, phòng ngừa hoặc ở các khía cạnh khác như trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội; các hình phạt và biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội… mà chưa có một công trình nào đi sâu vào nghiên cứu riêng biệt, độc lập và dưới góc độ pháp lý hình sự – chuyên đề về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam. Bên cạnh đó, ngày 19/6/2009, Quốc hội đã sửa đổi một số nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự năm 1999. Theo đó, Điều 69 Bộ luật hình sự được sửa đổi, bổ sung thêm nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội đã được ghi nhận trong Công ước về quyền trẻ em và các chuẩn mực quốc tế khác, đó là biện pháp giam giữ chỉ được áp dụng cuối cùng khi không còn biện pháp thích hợp nào khác và trong thời hạn ngắn nhất. Cụ thể, khoản 5 Điều 69 được bổ sung thêm nguyên tắc chỉ đạo: "Khi áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội cần hạn chế áp dụng hình phạt tù" <58>, để mở ra khả năng cho người chưa thành niên phạm tội sớm tự cải tạo, giáo dục trở thành người có ích cho gia đình và cộng đồng. Vì những lý do trên, chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài "Các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam" để làm luận văn thạc sĩ luật học của mình. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Thời gian qua, ở các mức độ khác nhau đã có một số công trình khoa học đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp đến đề tài này hoặc xem xét nó trong tương quan là một phần, mục trong các giáo trình, sách chuyên khảo, bình luận hoặc đề cập chung khi nghiên cứu vấn đề trách nhiệm hình sự đối với người chưa 11. 11 thành niên phạm hay vấn đề quyết định hình phạt hay dưới góc độ tội phạm học – phòng ngừa tội phạm do đối tượng đặc thù này thực hiện… Trước hết, về giáo trình, sách chuyên khảo, bình luận có các công trình sau: 1) PGS.TS. Trịnh Quốc Toản, "Chương XVIII – Những đặc thù về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội", Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2001, tái bản năm 2003, 2007 (Tập thể tác giả do GS. TSKH. Lê Cảm chủ biên); 2) TS. Hoàng Văn Hùng, "Chương XVI – Trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội", Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2000 (tập thể tác giả do GS. TS Nguyễn Ngọc Hòa chỉ biên); 3) PGS.TS Trần Đình Nhã, "Chương XXIV – Trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội", Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2003 (tập thể tác giả do GS. TS Võ Khánh Vinh chủ biên); 4) GS. TS Nguyễn Xuân Yêm, "Chương 27 – Phòng ngừa các tội phạm do người chưa thành niên gây ra", Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2001; 5) ThS. Trịnh Đình Thể, Áp dụng chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006; 6) TS. Vũ Đức Khiển, Bùi Hữu Hùng, Phạm Xuân Chiến, Đỗ Văn Hán, Trần Phàn, Phòng ngừangườichưathànhniên phạmtội, Nxb Pháp lý, Hà Nội, 1987; 7) ThS. Trần Đức Châm, Thanh, thiếu niên làm trái pháp luật – Thực trạng và giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002; v.v… Bên cạnh đó, dưới góc độ khoa học cho thấy mới có một số công trình ở cấp độ luận văn thạc sĩ luật học nhưng dưới khía cạnh pháp lý hình sự hoặc tội phạmhọc hay xem xét nội dung vấn đề trong tương quan với nhiều nội dung khác như quyết định hình phạt, trách nhiệm hình sự người chưa thành niên: 1) Đào Thị Nga, Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, Luận văn thạc sĩ luật học, trường Đại học Luật Hà Nội, 1997; 2) Trần Văn Dũng, Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội trong luật 12. 12 hình sự Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2003; 3) Nguyễn Minh Khuê, Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007; 4) Lưu Ngọc Cảnh, Các hình phạt và biện pháp tư pháp áp dụng đối với ngườichưa thành niên phạm tội theo Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn xét xử trên địa bàn thành phốHà Nội), Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; v.v… Còn về các công trình dưới dạng bài viết đăng trên tạp chí khoa học pháp lý có thể kể đến các công trình sau: 1) GS. TSKH Lê Cảm, TS. Đỗ Thị Phượng, Tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên: Những khía cạnh pháp lý hình sự, tố tụng hình sự, tội phạm học và so sánh luật học, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 20-10/2004; 2) TS. Trần Văn Dũng, Quyết định hình phạttrong trường hợp người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Luật học, số 5/2000; 3) TS. Dương Tuyết Miên, Quyết định hình phạt đối với đối với người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Luật học, số 4/2002; 4) TS. Trương Minh Mạnh, Phân loại tội phạm với việc quy định trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên, Tạp chí Kiểm sát, số 8/2002; 5) TS. Trịnh Tiến Việt, Những khía cạnh pháp lý hình sự về hình phạt và biện pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 13 (6), 14 (7)/2010; v.v… Tuy nhiên, hiện nay trong khoa học luật hình sự Việt Nam vẫn chưa có công trình nào đề cập một cách tương đối có hệ thống, đồng bộ và toàn diện về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội và đặc biệt là ở cấp độ một luận văn thạc sĩ đúng như tên gọi của đề tài – Cácnguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam. Do đó, với tư cách là một cán bộ ngành Kiểm sát – Cơ quan bảo vệ pháp luật, việc lựa chọn đề tài này góp phần làm sáng tỏ các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội, đồng thời đưa ra 13. 13 những kiến nghị khả thi, tiến tới xây dựng một hệ thống chính sách pháp luật và giải pháp nhất quán trong pháp luật và nhận thức về tội phạm người chưa thành niên, về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên, qua đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội. 3. Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống về những vấn đề pháp lý cơ bản về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội như sau: 1) Khái niệm các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội; 2) Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến trước khi có Bộ luật hình sự năm 1999; 3) Nghiên cứu, phân tích một số quy định về nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội và các lý luận về hình sự trong pháp luật quốc tế và pháp luật hình sự một số nước trên thế giới; 4) Phân tích quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 hiện hành về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội; 5) Phân tích, đánh giá tình hình thi hành các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2012 và rút ra những tồn tại, hạn chế; 6) Đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam, cũng như các giải pháp bảo đảm thi hành các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội. Đối tượng nghiên cứu Đốitượngnghiên cứucủaluận văn đúngnhưtên gọicủanó – Cácnguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội theo luật hình sự Việt Nam. 14. 14 4. Cơ sở phƣơng pháp luận và các phƣơng pháp nghiêncứu Cơ sở phương pháp luận Cơ sở phương pháp luận của việc nghiên cứu đề tài là hệ thống các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội; các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về pháp luật nói chung, chính sách hình sự nói riêng, đặc biệt là các quan điểm, tư tưởng về cải tạo, giáo dục, phòng ngừa tội phạm đối với người chưa thành niên, cũng như việc áp dụng các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong nước và quốc tế. Các phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu của khoa học luật hình sự như: phân tích, tổng hợp và thống kê xã hội học, phương pháp so sánh, đối chiếu, phương pháp điều tra án điển hình để phân tích các giá trị tri thức khoa học luật hình sự và luận chứng các vấn đề khoa học cần được nghiên cứu trong luận văn này. 5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Xuất phát từ thực tiễn thi hành các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội và qua nghiên cứu các quan điểm, chủ đạo của Đảng và Nhà nước về việc xử lý người chưa thành niên phạm tội, chúng tôi lựa chọn đề tài này với mong muốn làm rõ một số vấn đề lý luận về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội; phân tích những quy định của Bộ luật hình sự hiện hành về các nguyên tắc xử lý đối với đối tượng này. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội ở khía cạnh lý luận, xây dựng pháp luật và áp dụng trong thực tiễn. 15. 15 Bên cạnh đó, luận văn có ý nghĩa là tài liệu tham khảo cần thiết cho những nhà nghiên cứu pháp luật, sinh viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành pháp luật, đặc biệt là cán bộ trong các cơ quan tư pháp đang hoạt động thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự liên quan đến người chưa thành niên, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo và phòng ngừa đối tượng người chưa thành niên, một đối tượng đặc thù ở nước ta hiện nay. 6. Kết cấuluận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội. Chương 2: Nội dung các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành và thực tiễn thi hành. Chương 3: Hoàn thiện pháp luật và những giải pháp bảo đảm thi hành các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự Việt Nam. 16. 16 Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁC NGUYÊN TẮC XỬ LÝ NGƢỜICHƢATHÀNHNIÊN PHẠM TỘI KHÁI NIỆM, NHỮNG CƠ SỞ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC QUY ĐỊNH CÁC NGUYÊN TẮC XỬ LÝ NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng, bảo đảm quyền con người, lấy con người là mục tiêu và động lực của sự phát triển, đặc biệt là đối với trẻ em. Với đối tượng này, Đảng ta đã chỉ rõ: Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài, góp phần quan trọng cho việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước,… <23>. Thực tế, sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 28/6/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quantrọng: Hệ thống pháp luật, chính sách bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã từng bước được hoàn thiện. Công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được tăng cường. Việc huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện mục tiêu vì trẻ em ngày càng có hiệu quả; chăm sóc sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em được cải thiện đáng kể. Số trường đạt chuẩn quốc gia và tỉ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi ngày càng tăng; đã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở… <23>. 17. 17 Tuy nhiên, tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật ngày càng tăng "hàng năm có khoảng 18.000.000 người chưa thành niên vi phạm pháp luật, trongđó 15% phạm tội đặc biệt nghiêm trọng" <29>. Cũng như mọi chính sách pháp luật khác của Nhà nước, pháp luật hình sự Việt Nam luôn coi người chưa thành niên là đối tượng cần được bảo vệ, ngay cả khi các em là đối tượng vi phạm gây nguy hiểm cho xã hội. Khi các em là chủ thể của tội phạm thì việc xử lý các em phải tuân theo nguyên tắc bao trùm mang tính chất chỉ đạo thể hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta là lấy giáo dục làm nền tảng, trọng tâm trong quá trình xử lý vụ án. Chính vì vậy, Bộ luật hình sự đã quy định tại Điều 69, về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm. Khái niệm các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam Kế thừa và phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kể từ khi thành lập cho đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, hệ thống pháp luật, chính sách, chăm sóc bảo vệ trẻ em đã từng bước được hoàn thiện. Trẻ em được cộng đồng quan tâm, giáo dục và bảo vệ trước hành vi xâm hại và ngay cả khi các em là chủ thể của tội phạm thì pháp luật hình sự cũng dành cho các em sự quan tâm đặc biệt. Theo Bộ luật hình sự, việc xử lý, giải quyết các vụ án do người chưa thành niên phạm tội phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản. Đó là "Nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội" được quy định tại Điều 69 Bộ luật hìnhsự. Trước khi có Bộ luật hình sự đầu tiên, tuy chưa có hệ thống hoàn chỉnh các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội nhưng cũng đã có một số nguyên tắc cơ bản được đề cập tại sách báo pháp lý hoặc văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cấp ngành. Ví dụ: Bản tổng kết 452-HS2 ngày 10/8/1970 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc xét xử đối với người chưa thành niên phạm tội giết người, Chuyên đề sơ kết kinh nghiệm về việc xét xử vụ án về người chưa thành niên phạm tội gửi kèm Công văn số 37- NCPL ngày 16/01/1976 của Tòa án nhân dân tốicao… 18. 18 Kể từ khi có Bộ luật hình sự đầu tiên (Bộ luật hình sự năm 1985) và cho đến Bộ luật hình sự hiện hành (Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009), các nguyên tắc này đã được pháp điển hóa và hoàn thiện nhưng cho đến nay, trong khoa học luật hình sự Việt Nam, các sách, báo chuyên khảo hoặc công trình nghiên cứu mới chỉ phân tích các nguyên tắc cũng như đường lối xử lý người chưa thành niên phạm tội chứ chưa thấy được và chỉ ra khái niệm khoa học về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội. Do vậy, ở trong phạm vi nghiên cứu của luận văn này, chúng tôi xin đưa ra khái niệm về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội nhưng trước khi đưa ra khái niệm này, theo chúng tôi cần phải làm rõ những đặc điểm đặc trưng của các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội như sau: Thứ nhất, các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội thể hiện tính nhân đạo sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta. Điều này được thể hiện xuyên suốt trong các nguyên tắc được ghi nhận tại Điều 69 Bộ luật hình sự mà điển hình là nguyên tắc thứ hai – người chưa thành niên có thể được miễn trách nhiệm hình sự nếu người đó phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, gây hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình hoặc cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo dục. Đây là nguyên tắc thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo đặc biệt – miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội, nó phản ánh chính sách nhân đạo của Nhà nước ta đối với người phạm tội và hành vi do họ thực hiện, đồng thời nhằm động viên, khuyến khích họ lập công chuộc tội, chứng tỏ khả năng giáo dục, cải tạo nhanh chóng, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội. Ngoài ra, các nguyên tắc về mục đích xử lý người chưa thành niên phạm tội, về việc áp dụng các biện pháp xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội đều thể hiện tính nhân đạo đối với người chưa thành niên phạm tội. 19. 19 Thứ hai, các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam thể hiện tính cụ thể, nhân văn. Điều này được thể hiện ở chỗ không phải tất cả những người chưa thành niên phạm tội đều xử lý bằng hình sự. Theo khoa học luật hình sự, tội phạm do người chưa thành niên gây ra khi thỏa mãn năm điều kiện sau: Một là, phải là hành vi nguy hiểm cho xã hội; Hai là, do người chưa thành niên thực hiện hành vi phạm tội đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với từng loại tội phạm và lỗi gây ra; Ba là, có lỗi, riêng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải có lỗi cố ý nếu phạm tội rất nghiêm trọng; Bốn là, hành vi nguy hiểm cho xã hội do người chưa thành niên thực hiện phải được Bộ luật hình sự quy định là tộiphạm Năm là, người đó thực tế phải chịu trách nhiệm hình sự sau khi các cơ quan có thẩm quyền cân nhắc tính cần thiết phải xử lý bằng hình sự mà không thể áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp khác để quản lý, giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Do vậy, bên cạnh việc xử lý hình sự người chưa thành niên phạm tội, pháp luật hình sự nước ta còn quy định các biện pháp xử lý khác như miễn trách nhiệm hình sự, áp dụng các biện pháp tư pháp v.v… Bên cạnh đó, trong quá trình giải quyết vụ án có người chưa thành niên phạm tội, các cơ quan tiến hành tố tụng ngoài việc điều tra, xác minh sự thật khách quan quy định tại Điều 63 Bộ luật tố tụng hình sự còn phải "xác định khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm" <54>, để từ đó đưa ra biện pháp xử lý mang lại hiệu quả giáo dục tốt nhất cho người chưa thành niên phạm tội hoặc kiến nghị phòng ngừa tội phạm. Khi áp dụng chế tài xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội, những người tiến hành tố tụng chỉ 20. 20 được áp dụng hình phạt nếu thấy thực sự cần thiết và đặc biệt phải "hạn chế hình phạt tù. Khi áp dụng hình phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người chưa thành niên phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đã thành niên phạm tội tương ứng" <54, Điều 69>. Điều này đòi hỏi những người tiến hành tố tụng phải hiểu và đồng tình với quan niệm nhà tù là lựa chọn cuối cùng để xử lý người chưa thành niên phạm tội. Và đương nhiên, khi không phải lựa chọn một biện pháp nào để xử lý người chưa thành niên phạm tội mới là điều tốt lành không là lý tưởng mà còn là những hành động chiến lược lâu dài và rất cụ thể của tất cả chúng ta. Thứ ba, các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam đều nhằm mục đích giáo dục, tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội. Nhấn mạnh điều này, các nhà làm luật đã quy định ngay tại nguyên tắc đầu tiên trong Điều 69 Bộ luật hình sự – Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Nó cho thấy các biện pháp áp dụng người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục họ thấy được tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm, sự nghiêm minh của pháp luật và giúp đỡ họ trở thành công dân có ích. Việc quy định án đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi không được tính để xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm cũng thể hiện đặc điểm này, việc quy định như vậy đã tạo điều kiện để người chưa thành niên có thể tái hòa nhập cộng đồng, phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần, cũng như tránh mặc cảm tội lỗi của bản thân người chưa thành niên và cái nhìn thiếu thiện cảm, dị nghị của xã hội đối với người đó sau nay khi đã trở thành người thành niên. Ngoài ra, các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội phản ánh tính hướng thiện của người chưa thành niên. Người chưa thành niên là đối tượng chưa phát triển đầy đủ về mặt thể chất cũng như tâm, sinh lý nên họ dễ 21. 21 bị lôi kéo, kích động vào hành vi phạm tội, tuy nhiên họ cũng dễ thay đổi, cải tạo, trở thành người lương thiện và công dân có ích cho xã hội nếu được quan tâm, giáo dục đúng phương pháp trong một môi trường sinh hoạt lành mạnh. Nhận thức được điều này, các nhà làm luật đã quy định các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự nhằm đề cao tính hướng thiện, tự hoàn thiện bản thân của người chưa thành niên. Thứ tư, các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội hạn chế sử dụng biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc đối với người chưa thành niên phạm tội. Người chưa thành niên phạm tội có thể được áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn hoặc nếu bị áp dụng hình phạt thì chỉ thực sự cần thiết, hạn chế hình phạt tù, không áp dụng hình phạt tù chung thân, tử hình đối với người chưa thành niên. Điều này thể hiện không phải mọi trường hợp người chưa thành niên phạm tội đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ được đặt ra khi nó thật sự cần thiết và ngay cả khi người chưa thành niên phạm tội và bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì vẫn có khả năng không bị áp dụng hình phạt, thay vào đó họ có thể áp dụng các biện pháp tư pháp nếu biện pháp này đủ tác dụng cải tạo thành công dân có ích cho xã hội. Mặt khác, đối với người chưa thành niên phạm tội, hình phạt không phải biện pháp răn đe, phòng ngừa chung càng không phải là biện pháp trừng trị mà mục đích cuối cùng chỉ là giáo dục, cải tạo họ thành công dân có ích mà với lứa tuổi, tâm sinh lý đang trong quá trình hoàn thiện thì việc họ cần cả gia đình, nhà trường và xã hội có trách nhiệm nâng đỡ, giáo dục, hoàn thiện nó trong môi trường thân thiện, tự do thay vì chỉ có Cơ quan thi hành án hình sự hay chính quyền ủy ban nhân dân cấp xã, phường. Từ những đặc điểm trên chúng ta có thể đưa ra một khái niệm hoàn chỉnh về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội: 22. 22 Các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam là những tư tưởng chủ đạo và là định hướng cơ bản thể hiện chính sách hình sự và nguyên tắc nhân đạo của Nhà nước đối với người chưa thành niên phạm tội, qua đó góp phần cải tạo, giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Những cơ sở của việc quy định các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam Nhà nước ta thừa nhận người chưa thành niên (trong đó bao gồm cả người chưa thành niên phạm tội) là một nhóm nhân khẩu – xã hội đặc thù, cần phải được sự bảo trợ của pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng. Sự bảo trợ đặc biệt này không chỉ khi người chưa thành niên là đối tượng của sự xâm hại mà ngay cả khi họ là chủ thể của hành vi phạm tội. Điều 65 Hiến pháp năm 1992 khẳng định: "Trẻ em được gia đình, Nhà nước và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục" <53>. Trước khi Bộ luật hình sự năm 1999 có hiệu lực, Nhà nước ta đã ban hành nhiều quy định về tư pháp đối với người chưa thành niên phạm tội như Nghị định số 60/CP của Chính phủ ngày 16/9/1993 quy định về bảo đảm các nguyên tắc cơ bản của quyền trẻ em – như không được tra tấn hoặc đối xử tàn tệ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự; – Người chưa thành niên phạm tội không được giam giữ chung với người thành niên; – Trong thời gian bị giam giữ các em được giáo dục sửa chữa sai lầm, khuyết điểm được chăm sóc sức khỏe, học văn hóa, học nghề, vui chơi giải trí, và được tiếp xúc ngườithân. Tuy nhiên, văn bản pháp luật về người chưa thành niên trong thời kỳ này vẫn còn không ít sơ hở, thiếu nhất quán. Một trong những thiếu sót đó là các văn bản luật và dưới luật còn lạc hậu, chồng chéo hoặc chậm được ban hành cho phù hợp với tình hình, dù đã có nhiều nghị quyết, văn bản của Đảng, 23. 23 Nhà nước chỉ đạo, xác định nhưng những căn cứ pháp lý quy định trách nhiệm của các chủ thể thực hiện công tác phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội vẫn còn chưa rõ ràng; hoặc nếu có xác định thì còn chung chung, trùng lặp, chưa rõ ràng, rằng buộc trách nhiệm cụ thể. Đó là lỗ hổng của pháp luật, mặt khác cũng vô tình gây khó khăn cho khâu thực hiện. Trước tình hình cấp thiết đó, Nhà nước ta đã ban hành Bộ luật hình sự năm 1999 và tiếp đó là luật sửa đổi bổ sung luật hình sự năm 2009 hoàn thiện các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội, khắc phục những thiếu sót trên. Cơ sở của việc quy định các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội này chính là những căn cứ riêng thể hiện nội dung cơ bản và lợi ích xã hội tương ứng của chính sách hình sự về người chưa thành niên, đồng thời phản ánh quy luật phát triển khách quan tác động đến quá trình hình thành các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội có khả thi, có căn cứ và đảm bảo sức thuyết phục nhằm đấu tranh có hiệu quả với tình hình tội phạm do người chưa thành niên thực hiện. Từ khái niệm trên, chúng ta có thể đưa ra những cơ sở của việc quy định các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội như sau: Căn cứ thứ nhất, việc quy định các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội phải dựa trên các tư tưởng pháp lý tiến bộ được thừa nhận chung của nền văn minh nhân loại. Nền văn minh nhân loại, tư tưởng tiến bộ ấy được đúc kết trong Công ước quốc tế về quyền trẻ em, Quy tắc tối thiểu của Liên hợp quốc về áp dụng pháp luật đối với người chưa thành niên (Quy tắc Bắc Kinh) và chính sách về người chưa thành niên của từng quốc gia. Trên cơ sở tiếp thu những thành tựu tiến bộ đó, Nhà nước ta đã thúc đẩy hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ quyền trẻ em, trong đó đã dành sự quan tâm đặc biệt cho đối tượng trẻ em vi 24. 24 phạm pháp luật, mà cụ thể Bộ luật hình sự đã quy định về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội, đó là những nguyên tắc có tính chỉ đạo, xuyên suốt trong quá trình giải quyết vụ án do người chưa thành niên phạm tội; hay như dựa vào các điều kiện kinh tế – chính trị, văn hóa – xã hội, lịch sử – truyền thống của đất nước có sự tham khảo, nghiên cứu các quy định của pháp luật hình sự nước ngoài chúng ta xây dựng nên độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (xem bảng 1.1). Bảng 1.1:So sánh độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của một số nước Quốc gia Tuổi chịu tráchnhiệm hình sự Quốc gia Tuổi chịu tráchnhiệm hình sự Quốc gia Tuổi chịu tráchnhiệm hình sự Anh – XứWales 10 Đức 14 Namibia 10 Angiêri 13 Hi lạp 13 Hà Lan 12 Anđôra 16 Hônđurát 12 Niu Dilân 10 Áchentina 16 Hång K«ng 16 B¾c Ailen 10 Ácmênia 14 Hunggary 14 Na Uy 15 Ốxtr©ylia 10 Aix¬len 15 PhilÝppin 9 Áo 14 Ấn §é 7 Ba Lan 13 AdÐcbaidan 14 Ir¾c 9 Bå §µo Nha 16 B¸cba®èt 7 Ailen 12 Rumani 16 Bªlarót 14 Ixraen 13 Nga 14 BØ 16 Italia 14 Xan Mari« 12 B«xnia 14 Giamaica 7 NhËt B¶n 14 Bulgari 14 Kad¾cxtan 14 Xcètlen 8 Cana®a 12 Kªnya 7 Xªnªgan 13 §¶o X©yman 8 Hµn Quèc 14 Xingapo 7 Chilª 16 C«oÐt 7 Xl«vakia 15 Trung Quèc 14 L¸tvia 16 Xl«vªnia 14 C«l«mbia 18 Lib¨ng 12 Nam Phi 10 C«xta Rica 12 Li Bi 8 T©y Ban Nha 14 Cuba 16 Lithuania 14 Thôy SÜ 7 SÝp 7 Luychx¨mbua 18 Tandania 15 Céng hßa SÐc 15 Maxª®«nia 14 Th¸i Lan 7 25. 25 §an M¹ch 15 Malaixia 10 T«g« 15 £cua®o 12 Manta 9 Trini®¸t 7 Ai CËp 15 M«ritiót 14 Thæ NhÜ Kú 12 Ext«nia 16 Mªhic« 6 Ucraina 14 PhÇn Lan 15 M«n®«va 16 Hoa Kú 6 +/N Nguồn: Neal Hazel (2008), So sánh giữa các quốc gia về tư pháp người chưa thành niên, Ủy ban Tư pháp thanh thiếu niên của Anh và Xứ Wales-YJB, www.yjb.gov.uk. Cơ sở thứ hai, việc quy định các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội dựa trên những luận chứng khoa học thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa khoa học pháp lý với các ngành khoa học khác. Trước xu thế tất yếu về hội nhập của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới, khi tình trạng tội phạm trong nước ngày càng trẻ hóa, tội phạm do người chưa thành niên thực hiện ngày càng diễn biến phức tạp thì việc quy định các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội cần phải có được ba tiêu chí cơ bản – khách quan, có căn cứ và đảm bảo sức thuyết phục. Chính sách hình sự về người chưa thành niên phạm tội nói chung và nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội nói riêng không thể là một mục đích tự thân vận động nên để cho những vấn đề trên đạt được ba tiêu chí trên thì nhất thiết chúng ta phải ứng dụng các thành tựu khoa học khác như khoa học về tâm lý, sinh lý về người chưa thành niên, xã hội học về người chưa thành niên. Ví dụ: Qua nghiên cứu về tâm lý học con người, một tác giả của Việt Nam đã tổng kết về sự hình thành và phát triển nhân cách con người qua bảng1.2. Bảng 1.2:Sự hình thành và phát triển nhân cách con người Lứa tuổi Hoạt động chủ đạo Đặc trƣng tâmlý Nét "trội" trong mục tiêu cần chú ý giáo dụcGiai đoạn Thời kỳ Tuổi học sinh Nhi đồng từ 6 – 7 tuổi đến 11 – 12 tuổi Học tập và phát triển trí tuệ – Lĩnh hội nền tảng của tri thức và phương pháp, công cụ nhận thức. – Ham tìm tòi, khám phá. – Phương pháp học tập và phẩm chất trí tuệ. – "Lẽ phải". – Sử dụng công cụ nhận 26. 26 – Hiếu động. thức phổ thông. Thiếu niên từ 11 – 12 tuổi đến 14 – 15 tuổi Học tập giao lưu "nhóm bạn thân" – Dậy thì. – Quan hệ tâm tình bạn bè. – "Cải tổ nhân cách" và định hình bản ngã. – Mất thăng bằng tâm lý. – Xây dựng nhóm bạn bè tốt. Thanh niên từ 14 – 15 tuổi đến 17 – 18 tuổi Học tập hoạt động xã hội nghề nghiệp – Hoàn thành thế giới quan. – Định hướng chuẩn bị nghề nghiệp. – Ham hoạt động xã hội. – Tình bạnthân và mối tình đầu. – ý thức công dân. – ý thức nghề nghiệp. – Hoài bão xã hội. – Tình bạn, tình yêu. Nguồn: Phạm Minh Hạc(1992), Tâm lý học, Nxb Giáo dục, Hà Nội. Qua nghiên cứu về khoa học tâm lý người chưa thành niên chúng ta nhận thấy ở độ tuổi này các em thường nghịch ngợm, muốn tỏ lòng dũngcảm, không muốn thua kém người khác, đánh giá sai tình huống và các giá trị chuẩn mực trong các mối quan hệ xã hội, dễ dàng chịu sự ảnh hưởng người khác qua đó chúng ta nhận thấy động cơ của phần đông người chưa thành niên phạm tội thường mang tính đặc thù của tuổi trẻ nên khả năng phục thiện của các em nhanh hơn. Bên cạnh đó, đối với người chưa thành niên, khi tâm lý cá nhân đang hình thành, thì những thiếu sót của việc giáo dục trong gia đình, nhà trường, nơi sản xuất, nơi cư trú trong nhiều trường hợp lại lànguyên nhân trực tiếp đẩy họ bước vào con đường phạm tội. Chính những điều này là luận chứng khoa học, giao người chưa thành niên phạm tội cho gia đình, xã hội giáo dục. Cơ sở thứ ba, dựa trên sự tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của các cơ quan bảo vệ pháp luật và Tòa án trong việc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện. Với chức năng là các cơ quan trực tiếp đấu tranh, phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm là người chưa thành niên nói riêng, các cơ quan bảo vệ pháp luật trong quá trình hoạt động của mình phải đúc kết những kinh nghiệm, bài học thực tiễn trong quá trình giải quyết những vụ án do người chưa thành niên thực hiện. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và đặc biệt là Tòa án phải làm rõ những nguyên nhân điều kiện 27. 27 dẫn đến người chưa thành niên phạm tội, kiến nghị khắc phục những điều kiện nguyên nhân đó. Tòa án thông qua hoạt động xét xử của mình, tổng kết các biện pháp xử lý (hình phạt, các biện pháp tư pháp) có tác dụng giáo dục, cải tạo người chưa thành niên phạm tội đồng thời cũng có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. Ý nghĩa của việc quy định các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam Từ những nghiên cứu về khái niệm các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội và các đặc điểm của nó, chúng ta nhận thấy việc quy định các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam có những ý nghĩa chính trị, xã hội, đạo đức và thực tiễn rất to lớn: Thứ nhất, việc quy định các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội thể hiện sự minh chứng rõ ràng pháp luật hình sự Việt Nam được xây dựng trên triết lý, tư tưởng nhân đạo của dân tộc có sự kế thừa nền tảng các tư tưởng pháp lý tiến bộ của nền văn minh nhân loại. Nó thể hiện nguyên tắc công bằng, nhân đạo và nhằm mục đích giáo dục phòng ngừa đối với người chưa thành niên – là nhóm nhân khẩu đặc biệt cần quan tâm, bảo vệ. Thứ hai, việc quy định các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội dựa trên những cơ sở khoa học – thực tiễn khách quan, có căn cứ và đảm bảo sự thuyết phục chính là điều kiện chủ yếu và cần thiết mà nếu như thiếu nó thì việc đấu tranh, phòng ngừa với loại tội phạm người chưa thành niên sẽ không thành công. Bởi vậy nó là kim chỉ nam, là sợi chỉ xuyên suốt cho cơ quan tiến hành tố tụng căn cứ vào đó để có cách giải quyết vụ án có người chưa thành niên phạm tội một cách công minh, có căn cứ, đảm bảo việc giáo dục, phòng ngừa đối với người chưa thành niên. Thứ ba, xuất phát từ những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn xã hội nói chung, thực tiễn lập pháp và áp dụng pháp luật hình sự ở nước ta. Trải qua 28. 28 hơn hai thập kỷ kể từ khi Bộ luật hình sự đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất được ban hành (Bộ luật hình sự năm 1985), Nhà nước ta đã tiến hành pháp điển hóa lần hai Bộ luật hình sự với việc hoàn thiện các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội đã đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn, phù hợp với các quan hệ xã hội. Như vậy, với tất cả những lý lẽ phân tích ở trên không chỉ nói lên vai trò quan trọng của các nguyên tắc xử lý hình sự về người chưa thành niên phạm tội trong việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm người chưa thành niên mà còn là luận chứng cho việc nghiên cứu các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGUYÊN TẮC XỬ LÝ NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN TRƢỚC KHI BAN HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 Nghiên cứu một cách có hệ thống lịch sử hình thành và phát triển của luật hình sự Việt Nam về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội sẽ có được cách nhìn toàn diện và khái quát về quá trình phát triển, đồng thời rút ra được những giá trị cần được kế thừa của các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội. Tội phạm nói chung cũng như tội phạm do người chưa thành niên thực hiện nói riêng tồn tại rất lâu trong lịch sử. Cũng như mọi chế định khác của luật hình sự, qua mỗi hình thái kinh tế – xã hội các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội đều thể hiện tính giai cấp sâu sắc. Trong phạm vi của đề tài, chúng tôi chỉ đi sâu nghiên cứu lịch sử hình thành và quá trình phát triển của các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội của Nhà nước ta từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, qua đó, cũng phân tích được phần nào tính ưu việt, tiến bộ và nhân đạo của chính sách về người chưa thành niên của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 29. 29 Giaiđoạntừ sauCáchmạng tháng Támnăm1945 đến trƣớc khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 Từ sau Cách mạng tháng Tám thành công đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 là thời kỳ Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mà sau này là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa phải tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ nhằm bảo vệ độc lập của dân tộc, vừa phải tiến hành công cuộc xây dựng đất nước. Trong tình hình ấy, công tác xây dựng pháp luật nói chung, cũng như pháp luật hình sự nói riêng, đặc biệt là quy định về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự còn nhiều hạn chế. Hầu hết các quy định về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội không được tập hợp một cách có hệ thống, mà nằm rải rác ở các văn bản pháp luật khác nhau. Thậm chí vấn đề các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội thường được đề cập trong các báo cáo tổng kết có tính hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn của ngành tòa án. Tuy vậy, nghiên cứu một cách có hệ thống và đầy đủ các quy định của pháp luật hình sự trong thời kỳ này về các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội cho thấy có những đặc trưng chủ yếu sau đây: Thứ nhất, về tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Pháp luật của thời kỳ này quy định người chưa thành niên là chưa đủ 18 tuổi, tuổi chịu trách nhiệm hình sự là từ 14 tuổi đến 18 tuổi. Tại Báo cáo tổng kết công tác 4 năm (1965 – 1968) của Tòa án nhân dân tối cao đã xác định: … Về nguyên tắc, từ đủ 14 tuổi tròn trở lên coi là có trách nhiệm về mặt hình sự. Nói chung đối với lứa tuổi từ 14 đến 16 thì chỉ bị truy tố, xét xử trong những trường hợp phạm các tội nghiêm trọng như giết người, cướp của, hiếp dâm… Riêng về hiếp dâm nói chung vẫn chủ yếu là giáo dục và cũng chỉ nên truy tố, xét xử trong trường hợp nghiêm trọng. 30. 30 – Đối với lứa tuổi từ 16 đến 18 tuổi, nếu hành vi phạm pháp có tính chất tương đối nghiêm trọng, nói chung cần xét xử, nhưng so với người lớn cần xử nhẹ hơn <66, tr. 14>. Như vậy, qua hướng dẫn trên đã xác định tuổi chịu trách nhiệm hình sự là 14 tuổi. Dưới độ tuổi này, người chưa thành niên dù thực hiện hành vi nguy hiểm đến mấy cũng không bị coi là người phạm tội. Điểm tiến bộ trong luật hình sự thời kỳ này là đã xác định độ tuổi 14 là độ tuổi bắt đầu chịu trách nhiệm hình sự, nhưng không phải mọi trường hợp người từ đủ 14 tuổi trở lên thực hiện hành vi bị coi là tội phạm đều bị đưa ra xét xử mà "đối với lứa tuổi từ 14 đến 16 thì chỉ bị truy tố, xét xử trong những trường hợp phạm các tội nghiêm trọng" <66, tr. 19>. Khi hướng dẫn đường lối xét xử đối với một số tội phạm cụ thể Tòa án nhân dân tối cao đã khẳng định đối với những người từ 14 tuổi tròn trở lên đến 16 tuổi, chỉ nên truy tố trong những trường hợp phạm tội nghiêm trọng như giết người, cướp của, hiếp dâm, riêng về hiếp dâm vẫn chủ yếu là giáo dục và cũng chỉ truy tố trong những trường hợp phạm tội nghiêm trọng. Còn đối với lứa tuổi từ 16 đến 18 tuổi chỉ được xử lý hình sự nếu hành vi phạm pháp có tính chất tương đối nghiêm trọng. Như vậy, trong thời kỳ này pháp luật đã có sự phân hóa từng giai đoạn độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên gắn với mức độ nghiêm trọng của từng loại tội phạm. Thứ hai, nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội được quy định trong thời kỳ này là trách nhiệm hình sự có tính chất giảm nhẹ và có mục đích giáo dục là chính. Tại Báo cáo công tác 4 năm (1965 – 1968) của Tòa án nhân dân tối cao đã hướng dẫn xét xử đối với người chưa thành niên nên xử nhẹ hơn so với người lớn, hay như tại Chuyên đề sơ kết kinh nghiệm về việc xét xử các vụ án người chưa thành niên phạm tội (gửi kèm theo Công văn số 37-NCPL ngày 31. 31 16/01/1976 của Tòa án nhân dân tối cao), Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh: "Phải coi việc phạm tội chưa đến tuổi trưởng thành là một trường hợp được giảm nhẹ tội, nghĩa là phải xử phạt nhẹ người chưa thành niên hơn người lớn tuổi phạm tội trong điều kiện tương tự. Đó là nguyên tắc cần được quán triệt" <66, tr. 36>. Cũng như trong Hướng dẫn số 329-HS2 ngày 11/2/1967 của Tòa án nhân dân tối cao: Khi xét xử cần chiếu cố thích đáng đến trình độ hiểu biết pháp luật non kém và khả năng dễ tiếp thu cải tạo giáo dục của họ, đến việc họ chưa nhận thức được đầy đủ tính chất nguy hiểm của hành vi của mình mà xử nhẹ hơn các can phạm đã lớn tuổi… chỉ vào khoảng 1/2 mức án đối với can phạm lớn tuổi <66, tr. 28>. Tính chất giảm nhẹ và mục đích giáo dục là chính của các nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tộiđược thể hiện trong các quy định của thời kỳ này là xuất phát từ chính sách nhân đạo và quan điểm chỉ đạo của Đảng lấy giáo dục phòng ngừa là chính đối với người chưa thành niên phạm tội. Tính chất giảm nhẹ và mục đích giáo dục phòng ngừa là chính của nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội còn được thể hiện cụ thể trong việc hướng dẫn áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân tối cao, đối với một số tội cụ thể. Ví dụ: Bản tổng kết số 452 – HS2 ngày 10/8/1970 của Tòa án nhân dân tối cao về thực tiễn xét xử loại tội giết người đã đề cập đến: Vì tội giết người là một

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận