tiểu luận nghiên cứu doanh nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (614.45 KB, 29 trang )

Đang xem: Tiểu luận nghiên cứu doanh nghiệp

Tiểu luận
Nghiên cứu thị trường với sự
phát triển của doanh nghiệp
công nghiệp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I – LÝ THUYẾT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ CÔNG
TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CÔNG
NGHIỆP .
I-Các khái niệm về thị trường
1.Khái niệm marketing
2.Khái niệm về thị trường
II-Đặc điểm của thị trường với doanh nghiệp công nghiệp
1. Đặc điểm chung của thị trường
2.Hình thức phát triển của hàng hoá công nghiệp .
3.Các phương pháp nghiên cứu thị trường
4.Chọn nhãn hiệu trên thị trường mục tiêu của doanh nghiệp công
nghiệp
III-Các bộ phận cấu thành thị trường :
1.Cung
2.Cầu
3.Gía cả
4.Cạnh tranh
5.Mối quan hệ cung- cầu và giá cả
PHẦN II -THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THỜI
GIAN QUA
I-Thực trạng thị trường và công tác nghiên cứu thị trường của
doanh nghiệp công nghiệp .
1.Thực trạng thị trường
2.Thực trạng và những đặc điểm tổ chức doanh nghiệp công nghiệp

theo cơ chế thị trường .
II-Một số kiến nghị nhằm phát triển thị trường và hoàn thiện
công tác nghiên cứu thị trường ở các doanh nghiệp công nghiệp
1.Về phát triển thị trường
2.Kiến nghị đối với nhà nước
PHẦN III – NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
CÔNG NGHIỆP
1.Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường
2.Giải pháp phát triển một số ngành lĩnh vực
3.Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường các doanh nghiệp
KẾT LUẬN
LỜI MỞ ĐẦU
Đa phần các doanh nghiệp công nghiệp của nước ta những năm về trước thời cơ
chế bao cấp mặt hàng do nhà nước quy định hoặc chủ yếu là nhập khẩu. Cho nên hàng
hoá không mang tính cạnh tranh nên doanh nghiệp công nghiệp áp dụng nghiên cứu thị
trường là hạn chế .Nhưng trong những năm trở lại đây việc chuyển sang cơ chế thị trường
,khoa học kỹ thuật phát triển nên số lượng hàng hoá nhiều . Vì thế để doanh nghiệp thành
công thì doanh nghiệp công nghiệp áp dụng nghiên cứu thị trường .Công tác nghiên cứu
thị trường có tốt thì mới tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể đáp ứng một cách tốt nhất
nhu cầu thị trường tạo ra khả năng phát triển doanh nghiệp công nghiệp một cách vững
chắc.
Vậy việc quan trọng hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp công nghiệp là công tác nghiên cứu thị trường .Đề tài "Nghiên cứu thị trường
với sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp "đã góp phần nghiên cứu thị trường
một cách có hiệu quả nhất.

PHẦN I
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ
TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
I Các khái niệm về thị trường :

1 / Khái niệm marketing
– Marketing là hoạt đông của con người sản xuất nhằm đem lại những lợi ích lớn
nhất cho người tiêu dùng thông qua đó đạt dược hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất
– Marketing bao gồm một quá trình khép kín và luân chuyển liên tiếp từ việc phát
hiện ý đồ và chuyển ra ý đồ mới tiếp theo
– Marketing được xem như một khoa học và nghệ thuật tìm hiểu nhu cầu của con
người và đề ra biện pháp cũng như tổ chức thực hiện biện pháp để thúc đẩy hoạt động
tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
→Qua đây thấy được thị trường là trung tâm nghiên cứu của hoạt động marketing
là nơi kiểm nghiệm tinhf hình đúng đắn ,chính xác của hoạt động marketing
Từ việc nghiên cứu thị trường của hoạt động marketing doanh nghiệp có thể tiết
kiệm chi phí sản xuất nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm để không ngừng củng cố ,
gia tăng niềm tin của khách hàng đói với doanh nghiệp.
2/Khái niệm về thị trường:
a / Thị trường là một khái niệm căn bản của tiếp thị (marketing)
Thị trường là tập hợp những người mua hàng hiện có và sẽ có .Để tìm hiểu bản
chất của thị trường ,chúng ta giả định nền kinh tế giản đơn gồm 4 thành phần một ngư
dân ,một thợ săn , một thợ gốm và nông dân 4 thành phần này tìm cách thoả mãn nhu cầu
của mình theo 3 phương thức khác nhau :
+ Tự cung tự cấp
+ Trao đổi phân tán
+ Trao đổi tập trung
Sự phát triển của thị trường gắn liền với sự phát triển của sản xuất và đến lượt nó
thị trường phát triển sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển .Thị trường là địa điểm cụ thể
nhưng người mua và người bán không nhất thiết phải gặp nhau
b/ Mục đích nghiên cứu thị trường:
Mục đích chung :
– Tìm nhu cầu và đánh giá đúng lượng cầu.
– Tìm cách thoả mãn tốt nhu cầu của con người.
– Xây dựng được chiến lược chủ động.

– Thu được lợi nhuận dự kiến hay lợi nhuận tối ưu.
*Nhiệm vụ của nghiên cứu thị trường:
– Nghiên cứu tình hình sản xuất .
– Nghiên cứu tình hình tiêu thụ.
– Nghiên cứu tình hình mậu dịch.
– Nghiên cứu tình hình giá cả.
* Nói cách khác nghiên cứu thị trường về thực chất cốt lõi là phân tích đánh giá
tính tương quan cung cầu và giá cả.
* Yêu cầu của nghiên cứu thị trường để đảm bảo 6 thông tin:
– Đúng sản phẩm .
– Đúng kênh lưòng .
– Đúng khách hàng .
– Đúng yểm trợ.
– Đúng thời cơ.
– Đúng các giải pháp xúc tiến.
II /Đặc điểm của thị trường với doanh nghiệp công nghiệp:
1.Đặc điểm chung của thị trừơng:
Thị trường hoạt động theo các quy luật kinh tế khách quan của nó như là quy luật
cung cầu ,cạnh tranh, giá cả ,giá trị cơ chế nàyđược gọi là cơ chế tự điều tiết nó diễn biến
tự nhiên.Bên cạnh sự vận động khách quan của các quy luật kinh tế trên thị trường còn có
sự tác động tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước bao gồm chính phủ các bộ ngành
các địa phương , các đơn vị trung gian sự tham gia của các cơ quan là nhằm khắc phục
những mặt trái của cơ chế thị trường tự điều tiết phát sinh ra cơ chế thị trường có sự
điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa .
Thị trường là luôn luôn biến động do sự tác động của nhiều nhân tố khác nhau
.Trong quá trình kinh doanh doanh nghiệp phải luôn nắm bắt kịp thời sự biến động của
thị trường , trên cơ sở hiểu rõ các nhân tố ảnh hưởng và tác động , mức độ tác động của
các nhân tố này để điều chỉnh phương án , kế hoạch kinh doanh cho thích hợp với với
mọi thời điểm khác nhau.
-Thị trường ngày được mở rộng làm cho thị trường khu vực gắn liền với thị

trường thế giới , thị trường quốc gia gắn liền thị trường quốc tế .Từ đó hàng hoá của
doanh nghiệp trong mối quan hệ nhu cầu của người tiêu dùng sẽ ngày trở nên đồng nhất
hơn dựa theo tiêu chuẩn quốc tế.Tuy nhiên phải có sự khác biệt về hàng hoá giữa các
quốc gia do yêu cầu đòi hỏi của người tiêu dùng ở các quốc gia khác nhau .Mặc dù có
tính đồng nhất hàng hoá được cung ứng theo nhu cầu của người tiêu dùngngày càng cao
hơn, tuy nhiên có sự khác biệt.
2/ Do vậy từ đặc điểm chung của thị trường thì thị trường công nghiệp được áp
dụng dựa theo sự vận động hoặc hình thức phát triển của hàng hoá công nghiệp .
a.Hàng hoá công nghiệp :
Có vai trò quan trọng trong cuộc sống con người coi nhu cầu thiết yếu của con
người trong sự tồn tại và phát triển cho nên nhiệm vụ của hàng hoá công nghiệp cần phải
bảo đảm chất lượng ,luôn có sự thay đổi bảo đảm tính an toàn cao trong khi sử dụng .
Ví dụ: Sản xuất cơ khí sắt thép có mối quan hệ mật thiết với ngành xây dựng.
b.Sản phẩm công nghiệp của nước ta hiện nay ,trong giai đoạn phát triển doanh
nghiệp công nghiệp :
Cho nên việc nghiên cứu thị trường này hết sức quan trọng ,thị trường sản phẩm
công nghiệp tiêu thụ số lượng lớn và có tính lâu dài, cho nên khách hàng khẳng định chất
lượng là dài hơn nhưng nó đem lại hiệu quả đánh giá về sản phẩm công nghiệp là rất cao.
Ví dụ: Khi khách hàng sử dụng vài ống dẫn nước ,người xem sử dụng tồn tại
trong thời gian bao lâu nó khẳng định uy tín sản phẩm và doanh nghiệp sản xuất ra sản
phẩm đó.
Cho nên nghiên cứu thị trường công nghiệp ,thấy được doanh nghiệp công nghiệp
nên sản xuất sản phẩm như thế nào, giá cả phù hợp ,chất lượng bảo đảm ,sản lượng hợp
lý, giảm chi phí đem lại lợi nhuận cao .
Nền kinh tế nước ta mới chuyển sang cơ chế thị trường . Vậy nên việc nghiên cứu
thị trường cho tất cả sản phẩm của các doanh nghiệp là quan trọng .Tất cả quá trình sản
xuất đều dựa trên sự vận động của thị trường .
3 / Các phương pháp nghiên cứu thị trường :
a.Phân đoạn thị trường :
Là kỹ thuật chia nhỏ một thị trường thành những đoạn khác biệt và đồng nhất .

*Phân đoạn thị trường chia làm 2:
-Phân đoạn vĩ mô: Chia thị trường thành những đoạn lớn .
-Phân đoạn vi mô: Phân đoạn thị trường thành những đoạn nhỏ hơn bởi các lý do:
+ Người tiêu dùng rất đông .
+ Người tiêu dùng rất đa dạng.
+ Khả năng thực tế của doanh nghiệp .
+Giải pháp khả thi tối ưu.
b. Các nhân tố ảnh hưởng đến phương pháp nghiên cứu nhu cầu của khách
hàng :Từ việc đời sống của nhân dân ,tuỳ mức độ thu nhập bình quân , để thấy rõ họ dùng
sản phẩm mức độ nào,chất lượng ,số lượng quy cách ,mẫu mã chiếm tỉ trọng lớn , thị
trường hiện tại ,thị trường tiềm năng.
Từ việc nghiên cứu nhu cầu của họ thấy được sản phẩm của doanh nghiệp công
nghiệp đưa ra cho hợp lý đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu con người trong giai đoạn thích
ứng .
– Quy luật cạnh tranhlà hình thức để tăng sự phát triển của sản phẩm phục vụ
khách hàng tốt hơn.
Ta phải hiểu đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp là ai , nhược điểm ,ưu điểm của
sản phẩm doanh nghiệp mình với doanh nghiệp họ những điều kiện cạnh tranh theo sự
tiến bộ phát triển khoa học kỹ thuật .
– Quy luật giá cả: Đối với mỗi sản phẩm có giá thành nhất để đem lại hiệu quả
kinh tế doanh nghiệp nhưng có tính chất lâu dài có lợi cho doanh nghiệp.
– Quy luật giá trị : Mỗi sản phẩm đều có giá trị nhất định nó tương ứng những hao
phí tạo ra sản phẩm đó .Cho nên doanh nghiệp phải tuân theo và áp dụng cho hợp
lý.Không thể giá trị kém mà giá thành cao để mất uy tín của doanh nghiệp .
– Truyền thống văn hoá phong tục.
Đối với mỗi đất nước ,sự hoạt động của con người chịu rất nhiều ảnh hưởng bởi
phong tục tập quán ,văn hoá của dân tộc .Cho nên sản phẩm đưa ra trên thị trường sử
dụng phù hợp phong tục tập quán đó vừa có tính hiện đại cao kết hợp với sự thích ứng
nhu cầu của con người.
c.Quy trình phân đoạn thị trường :

Cách phân đoạn thị trường có thể được xác định bằng việc áp dụng các thay đổi
liên tiếp để chia nhỏ thị trường ,nó bao gồm 3 bước:
– Giai đoạn khảo sát : Nhà nghiên cứu thực hiện các phỏng vấn thông thường và
tập trung vào các nhóm với các khách hàng và các dữ liệu thu thập.
+ Các nhà cung ứng và xếp loại quan trọng của họ .
+ Sự lưu ý nhãn hiệu và xếp loại nhãn hiệu.
+Các cung ứng đối với chủng loại sản phẩm.
+ Dân số sơ đồ tâm lý và sơ đồ công luận của người đáp.
– Giai đoạn phân tích : Nhà nghiên cứu áp dụng việc phân tích nhân số đối với các
chỉ tiêu để tìm ra sự thay đổi , sự khác biệt của các khúc khác biệt tối đa.
– Giai đoạn phác hoạ :Mỗi đoạn được phác hoạ mô tả trong sơ đồ tâm lý và thói
quen tiêu thụ của công chúng để có thể cho được một tên dựa trên đặc tính phân biệt chế
ngự .Việc phân đoạn thị trường cho thấy các cơ hội ở từng đoạn thị trường mà doanh
nghiệp phải đối diện .Doanh nghiệp hiện nay phải đánh giá những phần khúc khác biệt và
quyết định sẽ bao quát mấy đoạn tuyến và làm sao xác định được những đoạn tuyến tốt
nhất.
d.Cấu trúc phân đoạn thị trường:
nhận dạng các cơ sở cho phân đoạn thị trường . Phân đoạn
thị trường
phát triển các kết luận phân đoạn thị trường
triển khai đo lường sự hấp dẫn của phân đoạn.
Định mục tiêu thị trường
lựa chọn các phân đoạn trọng điểm.

hoạch định vị thế sản phẩm
đoạn thị trường trọng điểm.
Định vị thế sản phẩm
phát triển marketing -mix cho mỗi
đoạn trọng điểm
e.Các tiêu thức để phân đoạn thị trường:

Các tiêu thức được lựa chọn khác nhau để phân đoạn thị trường .Đối với mỗi loại
hàng phải lựa chọn các tiêu thức khác nhau cho phù hợp với những điều kiện cụ thể của
từng nhóm hàng về lý thuyết, bất kỳ đặc tính nào của tập khách hàng tiềm năng trên thị
trường đều có thể dùng làm tiêu thức để phân đoạn thị trường đó .Song những tiêu thức
thường đựơc sử dụng là tập tính và thái độ đối với sản phẩm , thu thập , giới tính ,lứa tuổi
,vùng địa lí,dân số , thể chất của cá nhân , trình độ văn hoá.
Các tiêu thức được lựa chọn để phân đoạn thị trường tư liệu sản xuất và hang
công nghiệp cũng rất khác nhau .Đối với tất cả loại hàng trên cũng phải lựa chọn các tiêu
thức khác nhau cho phù hợp với những điều kiện cụ thể của từng nhóm hàng .
Về phương pháp luận , tồn tại quan điểm chọn biến phân đoạn :
Là bằng cách quan sát các đặc tính của khách hàng và bằng cách quan sát ứng xử
của khách hàng đối với một mặt hàng riêng biệt .
Sau đây là một số biến cơ bản phổ biến được vận dụng trong phân đoạn thị trường
:
-Phân đoạn địa cư.
-Phân đoạn theo nhân khẩu học .
-Phân đoạn theo phác đồ tâm lý.
-Phân đoạn theo đặc tính sản phẩm công nghiệp .
Ví dụ : Một thị trường gồm 6 khách hàng , mỗi khách hàng là một thị trường
riêng biệt vì nhu cầu và ý muốn độc lập .Người bán xác định các tầng lớp khách hàng có
khác biệt từ đó thiết kế một sản phẩm riêng biệt và có một chương trình tiếp thị cho mỗi
khách hàng .Thu đoạn mục tiêu phải đảm bảo vô hại và có thiện cảm với các đoạn thị
trường kề cận ,phù hợp với ngân sách marketing của doanh nghiệp công nghiệp đối với
đoạn thị trường mục tiêu .
f. Lựa chọn thị trường trọng điểm:
Sau khi phân khúc thị trường , người bán hay nhà sản xuất phải quyết định lựa
chọn một hay một vài phần thị trường có lợi nhất đối với mình để đảm nhiệm .Để thực
hiện được điểm này ,người sản xuất phải đánh giá lợi ích và hiệu quả của phân khúc thị
trường đó là chức năng chính của phân khúc tầm cỡ và phát triển tính hấp dẫn cơ cấu
phân khúc và mục tiêu của doanh nghiệp cùng nguồn lực , tức là nhà sản xuất có thể tuỳ

thuộc vào khả năng tài chính của doanh nghiệp , mức độ đồng nhất của sản phẩm và thị

Tài liệu liên quan

*

Nghiên cứu thị trường với sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp.DOC 36 855 9

Xem thêm: Bài Tập Ôn Tập Hè Lớp 6 Lên Lớp 7 Năm 2021 Môn Ngữ Văn, Đề Cương Ôn Tập Hè Lớp 6 Lên Lớp 7 Môn Toán

*

Tác dụng của tín dụng đối với sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng hới quảng bình.pdf 88 972 0

*

Thương hiệu và vai trò của nó đối với sự phát triển của doanh nghiệp 43 635 0

*

Nghiên cứu thị trường với sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp.doc 31 425 1

*

Nghiên cứu thị trường với sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.doc 31 573 1

*

Môi trường đầu tư với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 79 550 0

*

Nghiên cứu thị trường với sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam 27 501 0

*

Nghiên cứu thị trường với việc phát triển của Doanh nghiệp – thực trang và Giải pháp 33 602 0

*

Nghiên cứu thị trường với sự phát triển của Doanh nghiệp công nghiệp. 35 396 0

*

Nghiên cứu thị trường với sự phát triển của Doanh nghiệp công nghiệp 26 417 0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xem thêm: Khóa Học Làm Tóc Chuyên Nghiệp Nhất Tại Tp Hồ Chí Minh, Khóa Học Tạo Mẫu Tóc Chuyên Nghiệp Toàn Khoa

(605 KB – 29 trang) – Tiểu luận Nghiên cứu thị trường với sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận