Đề Tài Tiểu Luận Luật Hành Chính, Tiểu Luận Luật Hành Chính

*

Đề tài tiểu luận thuộc bộ môn luật hành chính phụ trách

Tổng hợp 95 ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN THUỘC BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH PHỤ TRÁCH cho các bạn sinh viên ngành Luật tham khảo. Đề tài hay, điểm cao!

Đề tài tiểu luận thuộc bộ môn luật hành chính phụ trách

*

Đề tài tiểu luận thuộc bộ môn luật hành chính phụ trách

1. Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước.

Đang xem: Tiểu luận luật hành chính

2. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Bộ, cơ quan ngang Bộ (chọn một Bộ nào đó).

3. Phiên họp Ủy ban nhân dân. Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

4. Quy trình xử lý kỷ luật công chức/viên chức: thực trạng và hướng hoàn thiện.

5. Cơ cấu tổ chức Bộ, cơ quan ngang Bộ: trực trạng và giải pháp.

6. Hoàn thiện pháp luật về chức năng, nhiệm vụ đơn vị sự nghiệp công lập.

7. Xử lý kỷ luật viên chức.

8. Trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức.

9. Xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã, huyện, hoặc tỉnh.

10. Trách nhiệm vật chất của công chức.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

11. Thi tuyển viên chức.

12. Tuyển dụng công chức.

13. Xét tuyển công chức, viên chức.

14. Những quy định mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính với việc bảo đảm quyền con người.

15. Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

16. Các biện pháp bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

17. Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính với việc bảo đảm quyền con người.

18. Các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính với việc đảm bảo quyền con người.

19. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của chính quyền đô thị và nông thôn.

20. Chế độ làm việc sau tuyển dụng của viên chức.

*

Đề tài tiểu luận thuộc bộ môn luật hành chính phụ trách

21. Thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

22. Biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

23. Biện pháp quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

24. Hình thức xử phạt phạt tiền.

25. Các biện pháp khắc phục hậu quả.

26. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính.

27. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

28. Pháp luật về cán bộ cấp xã, công chức cấp xã.

29. Trách nhiệm kỷ luật của công chức, viên chức.

30. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền bí mật đời tư trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

31. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

32. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

33. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội.

34. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.

35. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

36. Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu – Thực tiễn và kiến nghị.

37. Quyền cư trú của công dân.

38. Quản lý nhà nước về Báo điện tử ở Việt Nam hiện nay.

39. Quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính.

40. Thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính.

41. Quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng tại địa phương (cụ thể).

42. Các biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm hành chính.

43. Biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.

44. Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh – Thực tiễn và kiến nghị.

45. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính – Thực tiễn và kiến nghị.

Xem thêm: Cách Đổi Radian Sang Độ Trên Máy Tính, Dùng Ứng Dụng Máy Tính

46. Hoạt động thanh tra xây dựng tại quận/huyện X. thành phố Hồ Chí Minh.

47. Vấn đề luân chuyển cán bộ, công chức – Thực trạng và kiến nghị.

48. Quản lý hành chính Nhà nước đối với trường học dân lập.

49. Thi tuyển và thi nâng ngạch công chức – Thực trạng và kiến nghị.

50. Các biện pháp xử lý hành chính khác – Lý luận và thực tiễn.

51. Các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính – Lý luận và thực tiễn.

52. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng – Thực trạng và kiến nghị.

53. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh – Thực trạng và kiến nghị.

54. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ khẩu – Thực trạng và kiến nghị.

55. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch – Thực trạng và kiến nghị.

56. Quy trình ban hành văn bản của UBND tỉnh và UBND huyện trong quản lý hành chính.

57. Vấn đề phân công nhiệm vụ, quyền hạn trong UBND các cấp.

58. Vấn đề ban hành văn bản giữa UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh.

59. Dân chủ cơ sở – Lý luận và thực tiễn.

60. Khiếu nại, tố cáo của công dân – Lý luận và thực tiễn.

61. Hoạt động chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính – Thực trạng và kiến nghị.

62. Trách nhiệm kỷ luật của công chức – những vấn đề lý luận và thực tiễn.

63. Tuyển dụng công chức – những vấn đề lý luận và thực tiễn.

64. Chế độ công chức, công vụ trong pháp luật của các nước trên thế giới.

65. Các biện pháp tăng cường trách nhiệm của công chức trong điều kiện nền kinh tế xã hội hiện nay.

66. Dịch vụ hành chính công trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam.

67. Hoàn thiện cơ chế giám sát tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính.

68. Cơ chế “một cửa” trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, qua thực tiễn tại TP. Hồ Chí Minh.

69. Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng – Thực trạng và kiến nghị.

70. Phân cấp quản lý giữa chính quyền tỉnh, thánh phố với chính quyền quận, huyện, qua thực tiễn tại TP. Hồ Chí Minh.

71. Vai trò của UBND trong việc thực hiện các biện pháp xử lý hành chính khác.

72. Thanh tra chuyên ngành – những vấn đề lý luận và thực tiễn.

73. Hoạt động thanh tra đối với doanh nghiệp – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.

74. Thanh tra theo cấp hành chính – Lý luận và thực tiễn.

75. Thực trạng tổ chức và hoạt động của thanh tra Bộ.

76. Thực trạng tổ chức và hoạt động của Thanh tra Chính phủ.

77. Vai trò của luật hành chính Việt Nam trong đấu tranh chống tham nhũng.

78. Vấn đề chống lãng phí của cán bộ, công chức.

79. Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính.

80. Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm kỷ luật của cán bộ, công chức.

81. Hội đồng xử lý kỷ luật công chức, viên chức.

82. Hợp đồng làm việc của viên chức.

83. Vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức.

84. Xét tuyển công chức: thực trạng và giải pháp.

85. Nhiệm vụ, quyền hạn UBND các cấp.

86. Cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam.

87. Thẩm quyền áp dụng hình thức phạt tiền đối với vi phạm hành chính.

88. Hình thức xử phạt bổ sung: thực trạng và giải pháp.

Xem thêm: Giải Bài: Ôn Tập Chương I Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Bài Tập

89. Vấn đề áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận