tiểu luận kinh tế hàng hoá

Đang xem: Tiểu luận kinh tế hàng hoá

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.pdf) 4 (42 trang)

Tài liệu liên quan

Tiểu luận Kinh tế hàng hóa. pdf
Tiểu luận Kinh tế hàng hóa. pdf 42 2,540 4

Tiểu luận Kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ppt 21 398 0
Tiểu luận kinh tế hàng hoá kinh tế thị trường ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Tiểu luận kinh tế hàng hoá kinh tế thị trường ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 29 409 4
Tiểu luận kinh tế hàng hoá nhiều thành phần phát triển theo định hướng XHCN giải pháp phát triển
Tiểu luận kinh tế hàng hoá nhiều thành phần phát triển theo định hướng XHCN giải pháp phát triển 20 312 0
Tiểu luận vận dụng lý luận kinh tế hàng hoá để phân tích thực trạng nền nông nghiệp nước ta giải pháp thúc đẩy nông nghiệp hàng hoá phát triển
Tiểu luận vận dụng lý luận kinh tế hàng hoá để phân tích thực trạng nền nông nghiệp nước ta giải pháp thúc đẩy nông nghiệp hàng hoá phát triển 16 332 0

Quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hoá pdf 25 283 0

Quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa pdf 25 447 0
Tiểu luận Lý luận kinh tế hàng hóa của các mác và liên hệ thực tế ở việt nam
Tiểu luận Lý luận kinh tế hàng hóa của các mác và liên hệ thực tế ở việt nam 22 1,024 3

Xem thêm: Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Lý luận kinh tế hàng hóa của các mác và liên hệ thực tế ở việt nam 20 1,725 10

Tài liệu Tiểu luận kinh tế phát triển pdf 7 2,356 23
Tiểu luận KTCT: Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế pdf
Tiểu luận KTCT: Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế pdf 33 412 0
Tài liệu Tiểu luận “Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” ppt
Tài liệu Tiểu luận “Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” ppt 33 870 3

Tài liệu Tiểu luận “Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần”. docx 31 605 2
Tài liệu Tiểu luận “Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” doc
Tài liệu Tiểu luận “Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” doc 33 530 1
Tài liệu Tiểu luận triết học Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Việt Nam” pdf
Tài liệu Tiểu luận triết học Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Việt Nam” pdf 22 2,164 11
Tài liệu Tiểu luận triết học – CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HÓA NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜ ppt
Tài liệu Tiểu luận triết học – CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HÓA NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜ ppt 19 670 2
Tài liệu Tiểu luận: “Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” ppt
Tài liệu Tiểu luận: “Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” ppt 21 454 0
Tài liệu Tiểu luận “Vấn đề phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN”. docx
Tài liệu Tiểu luận “Vấn đề phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN”. docx 17 522 1
LUẬN VĂN: Những nhân tố và giải pháp bảo đảm việc phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa pdf
LUẬN VĂN: Những nhân tố và giải pháp bảo đảm việc phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa pdf 16 323 0
LUẬN VĂN: Kinh tế hàng hoá và sự cần thiết phải khôi phục và phát triển kinh tế hàng hoá ở Việt Nam pdf
LUẬN VĂN: Kinh tế hàng hoá và sự cần thiết phải khôi phục và phát triển kinh tế hàng hoá ở Việt Nam pdf 30 649 0

Xem thêm: Khóa Học Lập Trình Web Front End Tphcm, Khóa Học Lập Trình Frontend

Tiểu luận Kinh tế hàng hóa lời nói đầu Từ khi hoà bình độc lập lại năm 1954, miền Bắc nước ta đã bước vào thời kỳ quá độ tiến lên CNXH với đặc điểm như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói "Đặc điểm to nhất của ta trong thời kỳ quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH không phải qua giai đo ạn phát triển TBCN". Từ năm 1975, sau khi đất nước đã hoàn toàn độc lập và cả nước thống nhất, cách mạng dân tộc dân chủ đã hoàn toàn thắng lợi trên phạm vi cả nước thì cả nước cùng tiến hành cách mạng XHCN, cùng quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta từ đại hội VI đã mở ra mô hình kinh tế mới đó là mô hình kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Đặc biệt Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một thời kỳ lịch sử mà: " Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội,… tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn hoá khoa học tiên tiến. Trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, chúng ta phỉa cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới, mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài". Nền kinh tế mới đó là phải xoá bỏ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, phát triển nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế có sự tiết của nhà nước. Trong nền kinh tế "mở" đó không thể thiếu được kinh tế hàng hoá đó là một mô hình kinh tế kích thích tính năng động, sáng tạo của chủ thể kinh tế. Song trong nền kinh tế hàng hoá không thể tránh khỏi những khó khăn khi quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhân đây, trong bài tiểu luận: "Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế", tôi xin được chỉ ra những đặc điểm và những điểm hạn chế của Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với những điều kiện và phương hướng phát triển kinh tế hàng hoá ở nước ta. Mong thầy cô và bè bạn bổ sung và đóng góp ý kiến. I. Kinh tế hàng hoá, đặc điểm và xu hướng của nó trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Trên bình diện chung của quốc tế hiện nay, không có một nước nào nền kinh tế hàng hoá hay kinh tế thị trường lại vận động hoàn toàn theo kinh tế thị trường "ho àn hảo" hoàn toàn do "bàn tay vô hình" theo cách nói của A.smith – nàh kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh, ở thế kỷ XVIII và XIX. Trái lại, chúng đều vận động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của các doanh nghiệp lớn và nhà nước, với mức độ và phạm vi khác nhau, tuỳ thuộc điều kiện lịch sử của nước. Do vậy, có thể hiểu kinh tế hàng hoá là mô hình kinh tế mà trong đó hầu hết các quan hệ kinh tế được thực hiện trên thị trường dưới hình thái hàng hoá và dịch vụ; vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Kinh tế hàng hoá tồn tại trong nhiều hình thái kinh tế xã hội. ở nước ta, những điều kiện chung của kinh tế hàng hoá vẫn còn, nền kinh tế hàng hoá tồn tại là một tất yếu khách quan. Thật vậy. – Phân công lao động xã hội với tư cách là cơ sở của trao đổi, chẳng những không mất đi trái lại, ngày một phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Sự chuyên môn hoá và hợp tác háo lao động đã vượt khỏi biên giới quốc gia và ngày càng mang tính quốc tế. – Trong nền kinh tế đã và đang tôn tại, nhiều hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động. Trình độ xã hội hoá sản xuất giữa các ngành, giữa các xí nghiệp trong cùng một hình thức sở hữu vẫn chưa đều nhau. Trong điều kiện đó, giữa các doanh nghiệp còn có sự tách biệt về kinh tế nhất định. Việc hạch toán kinh doanh, phân phối và trao đổi còn cần thiết phải thông qua hình thái hàng hoá tiền tệ để thực hiện. Trên con đường đi của lịch sử phát triển kinh tế hàng hoá ở các nước xã hội chủ nghĩa đã xuất hiện mô hình "kinh tế chỉ huy" hay mô hình hoá tập trung quan liêu bao cấp. Mô hình này xét về mặt thực chất có sự xoá bỏ các thành phần kinh tế với tư cách là cơ sở kinh tế đó quan hệ hàng hoá hay kinh tế thị trường. Trong mấy thập niên gần đây, kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ nhờ tác động và thúc đẩy của công nghệ mới và lực lượng sản xuất mới. Vì vậy, xu thế chuyển sang kinh tế thị trường, trình độ phát triển của kinh tế hàng hoá đang có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các nhà soạn thảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội hiện nay ở các nước xã hội chủ nghĩa. ở nước ta, Đảng và nhà nước đã xác định phương hướng phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Tất nhiên, kinh tế hàng hoá hay kinh tế thị trường bên cạnh mặt tích cực là chủ yếu vẫn còn những khuyết tật nhất định, không được lý tưởng hoá một chiều trong quá trình tiếp tục mở rộng và phát triển kinh tế hàng hoá. ở nước ta, đã và đang từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, xu hướng vận động và phát triển kinh tế hàng hoá gắn liền với các đặc điểm sau đây. 1. Nền kinh tế nước ta trong đang quá trình chuyển biến từ nền kinh tế hàng hoá kém phát triển mang nặng tính tự túc tự cấp sang nền kinh tế hàng hoá phát triển từ thấp đến cao. Điểm xuất phát của đặc điểm này gắn liền với thực trạng kinh tế biểu hiện ở các mặt: – Kết cấu hạ tầng vật chất và xã hội thấp kém. – Trình độ cơ sở vật chất và công nghệ trong các doanh nghiệp lạc hậu, không có khả năng cạnh tranh. – Hầu như không có đội ngũ nhà doanh nghiệp có tầm cỡ. – Thu nhập của người làm công ăn lương và nông dân thấp kém, sức mua hàng hoá của xã hội và dân cư thấp nên nhu cầu tăng chậm, dung lượng thị trường trong nước còn hạn chế. Những biểu hiện trên, một mặt phản ánh trình độ thấp kém về dung lượng cung cầu hàng hoá và khả năng cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường. Mặt khác, nó cũng tạo ra áp lực, buộc chúng ta phải vươn lene vượg qua thực trạng trên, đưa nền kinh tế hàng hoá phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng và nâng dần khả năng cạnh tranh của nền kinh tế hàng hoá ở nước ta. 2. Nền kinh tế hàng hoá dựa trên cơ sở nền kinh tế tồn tại nhiều thành phần. Tiếp cận đặc điểm này của kinh tế hàng hoá theo các khía cạnh sau: – Nền kinh tế tồn tại nhiều thành phần với nhiều hình thức sở hữu khác nhau; về tư liệu sản xuất là cơ sở kinh tế, gắn liền với tự tồn tại và phát triển kinh tế hàng hoá. – Thực trạng kinh tế hàng hoá kém phát triển ở nước ta do nhiều nhân tố, song nhân tố gây hậu quả nặng nề nhất là sự nhận thức không đúng dẫn đến nôn nống xoá bỏ nhanh các thần phần kinh tế, thực chất là xoá bỏ điều kiện tồn tại và phát triển kinh tế hàng hoá, làm mất khả năng cạnh tranh và tác dụng của kinh tế hàng hoá. – Nền kinh tế nhiều thành phần là nguồn lực tổng hợp to lớn về nhiều mặt có khả năng đưa nền kinh tế vượt khỏi tình trạng thấp kém, đưa nền kinh tế hàng hoá phát triển cả trong điều kiện vốn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp. – Trong nền kinh tế hàng hoá chịu tác động của sự thay đổi cơ cấu ngành theo hướng ngành kinh tế dịch vụ phát triển nhanh chóng, do vậy lao động dịch có khả năng thu hút nguồn lao động không nhỏ. Trong điều kiện đó, các thành phần kinh tế có khả năng mở rộng, có tác dụng làm cho kinh tế hàng hoá và dịch vụ phát triển, cơ cấu công – nông nghiệp và dịch vụ sớm hoàn thành theo định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà đại hội Đảng lần thứ VIII đã đề ra. – Đặc điểm này gắn liền với 2 khía cạnh sau đây: + Một là: Nó đảm bảo cho mọi người mọi doanh nghiệp dù ở thành phần kinh tế nào đều được tự do kinh doanh theo pháp luật, được pháp luật bảo hộ quyền sở hữu và quyền thu nhập hợp pháp. + Hai là: Các chủ thể kinh tế đều được hoạt động (kinh doanh) theo cơ chế tự chủ, hợp tác, cạnh tranh với nhau và để bình đẳng trước pháp luật. 3. Nền kinh tế hàng hoá phát triển theo cơ cấu kinh tế "mở" giữa nước ta với các nước trên thế giới. – Cơ cấu kinh tế "khép kính" thường gắn liền với nền kinh tế phong kiến gắn với sản xuất nhỏ, với tình trạng "bế quan toả cảng", tự cung tự cấp, quẩn quanh trong luỹ tre làng. Sự ra đời nền kinh tế hàng hóa Tư Bản chủ nghĩa đã làm cho thị trường dân tộc hoạt động trong sự gắn bó với thị trường thế giới. Nền kinh tế hàng hoá này có bước phát triển nhanh chóng (tất nhiên không tránh khỏi những nhược điểm nhất định). – Nền kinh tế hàng hoá với cơ cấu kinh tế "mở" ra đời bắt nguồn từ quy luật phân bố và phát triển không đều về tài nguyên thiên nhiên, sức lao động và thế mạnh giữa các nước; từ các nước phân công và hợp tác lao động quốc tế; đời sống mang tính quốc tế hoá… nói chung hiện nay, nền kinh tế hàng hoá của bất cứ nước nào, muốn phát triển với tốc độ nhanh và hiệu quả lớn, cũng phải xây dựng theo cơ cấu kinh tế mở cửa. – Nền kinh tế hàng hoá theo cơ cấu "mở" thích ứng với chiến lược thị trường "hướng ngoại". Thông qua hoạt động xuất nhập khẩu dựa vào thế mạnh giữa các nước; nắm bắt được những ngành, mặt hàng "mũi nhọn", có tương lai gắn với công nghệ mới;cómẫu mã mới, cơ cấu phong phú, chất lượng cao và có khả năng cạnh tranh trên thị trường nhất là thị trường quốc tế. 4. Phát triển kinh tế hàng hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và sự quản lý vĩ mô của Nhà nước. a. Vai trò định hướng xã hội chủ nghĩa của kinh tế nhà nước. – Trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần kinh tế nhà nước với bản chất vốn có của nó lại nắm giữ các ngành, lĩnh vực then chốt và trọng yếu, nên trở thành nhân tố kinh tế đảm bảocho kinh tế hàng hoá của các thành phần kinh tế khác phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. – Cần ý thức rằng tính hiện thực của vai trò định hướng xã hội chủ nghĩa của kinh tế nhà nước chỉ được khẳng định khi nó phát huy được sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế khác; khi nó sớm đổi mới cơ chế quản lý thoe hướng năng suất, chất lượng và hiệu quả, đứng vững và chiến thắng trong môi trường hợp tác và cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế . b. Vai trò quản lý của nhà nước nhân tố đảm bảo cho định hướng XHCN của nền kinh tế hàng hoá. – Sự phát triển kinh tế hàng hoá bên cạnh mặt tích cực, đem lại sự phát triển lực lượng sản xuất, tăng trưởng kinh tế cao (đây là mặt chủ yếu) của nó, mặt khác, nó không tránh khỏi những khuyết tật về mặt xã hội như: Phá sản, khủng hoảng, phân hoá giàu nghèo, lừa đảo, giả dối, áp bức, bất công, tàn phá môi trường…. những khuyết tật này đòi hỏi có sự quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước. – Nền kinh tế hàng hoá hay kinh tế thị trường giữa các nước ngoài sự khác nhau về trình độ phát triển về sự phân phối lợi ích kinh tế giữa các tầng lớp dân cư do kinh tế hàng hoá đem lại nhằm mục đích gì, có lợi cho ai? Còn có sự khác biệt không kém phần quan trọng là ở trình độ quản lý theo cơ chế thị trường của nhà nước. Những sự khác nhau này lại được quyết định bởi trình độ xã hội hoá sản xuất của nền kinh tế nhà nước và tính chất của nhà nước ở mỗi nước. ở những nước có nền kinh tế hàng hoá đạt trình độ phát triển: nhờ biết sử dụng nhiều thành tựu khoa học, công nghệ; điều chỉnh lại các quan hệ sở hữu; sử dụng nhiều công cụ tính toán và nhiều lý <...>… ngoại với kinh tế đối ngoại – Gắn kết chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế với nhiệm vụ củng cố quốc phòng an ninh – Tích cực tiến hành đàm phán để gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) Kiện toàn uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế III Điều kiện và phương hướng phát triển kinh tế hàng hoá ở nước ta trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 1 Điều kiện cho sự phát triển kinh tế hàng hoá Chỉ… luật kinh tế của kinh tế hàng hoá (quy luật tiền tệ, quy luật lưu thông tiền tệ, quy luật cạnh tranh và quy luật cung cầu hàng hoá); bắt nguồn từ vai trò định hướng của kinh tế nhà nước và vai trò quản lý của Nhà nước ở nước ta Nhà nước của dân do dân vì dân quyết định II Thực trạng phát triển kinh tế hàng hoá nướ c ta trong đi u ề kiện hội nhập kinh tế quốc tế 1 Khái niệm về hội nhập: Hội nhập kinh tế. .. quốc tế 1 Khái niệm về hội nhập: Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình gắn bó một cách hữu cơ nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới góp phần khai thác các nguồn lực bên trong một cách có hiệu quả 2 Nội dung của hội nhập kinh tế quốc tế: 2.1 Nguyên tắc của hội nhập kinh tế quốc tế: Bất kì một quốc gia nào khi tham gia vào các tổ chức kinh tế trong khu vực cũng như trên thế giới đều phải tuân…thuyết quản lý kinh tế hiện đại lại trải qua nhiều thế kỷ hình thành và phát triển, nên đã đưa kinh tế hàng hoá từ hình thái tế bào sang hình thái bao trùm, tạo ra những một kiểu nhà nước mà sự tác động vĩ mô của nó vào nền kinh tế luôn tuân thủ các quy luật kinh tế của thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế khá cao tạo điều kiện khắc phục khuyết tật về mặt xã… cao, các công nghệ mới, các phát minh sáng chế mà t a chưa có 4 Thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: Mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ đưa lại những lợi ích mà còn đặt nước ta trước nhiều thử thách Nếu chúng ta không có biện pháp ứng phó tốt thì sự thua thiệt về kinh tế và xã hội có thể rất lớn Ngược lại, nếu chúng ta có chi lược thông minh, chính ến… Việt Nam ngày nay mới có thể đóng được vai trò vừa là mục tiêu, vừa là động lực và sẽ điều tiết sự phát triển của kinh tế xã hội 5 Điều kiện để Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế : 5.1 Lợi thế cơ bản của nước ta khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế : – Vị trí địa lý thuận lợi Bản chất kinh tế của vị trí địa lý là địa tô chênh lệch Vị trí địa lý thuận lợi sẽ cho phép thu được địa tô chênh lệch cao và… gia h nhập kinh tế quốc tế cũng tạo điều kiện cho ta ội tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến, đào tạo cán bộ quản lý và cán bộ kinh doanh: – Việt Nam gia nhập kinh tế quốc tế sẽ tranh thủ được kĩ thuật, công nghệ tiên tiến của các nước đi trước để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá, tạo cơ sở vật chất kĩ thuật cho công cuộc xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội Hội nhập kinh tế quốc tế là con đường… Điều kiện cho sự phát triển kinh tế hàng hoá Chỉ có thể chuyển nền kinh tế hàng hoá kém phát triển sang nền kinh tế hàng hoá theo những đặc điểm nói trên, khi có những điều kiện tiền để chủ yếu sau: Một là, Nhà nước cần sớm tạo ra sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội Cỏôn định về chính trị mới có thể ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, tất nhiên không thể tiến hành một cách biệt lập thiếu đồng… khuyến khích tự do hoá đầu tư 3 Vai trò của hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt Nam: Trong thời đại ngày nay, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế đã và đang là 1 trong nh vẫn đề thời sự đối với hầu hết các nước ững Nước nào đóng cửa với thế giới là đi ngược xu thế chung của thời đại, khó tránh khỏi rơi vào lạc hậu Trái lại, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế tuy có phải trả giá nhất định song đó là yêu cầu… lần trong 10 năm qua Sự ra đời và ngày càng lớn mạnh của các tổ chức kinh tế quốc tế là một phần của quốc tế hoá Nó góp phần thúc đẩy nền kinh tế của các nước phát triển mạnh hơn nữa Tuy nhiên trong xu th toàn cầu hoá các nước giàu luôn có ế những lợi thế về lực lượng vật chất và kinh nghiệm quản lý Còn các nước nghèo có nền kinh tế yếu kém dễ bị thua thiệt, thường phải trả giá đắt trong quá trình . nước. Kinh tế hàng hoá tồn tại trong nhiều hình thái kinh tế xã hội. ở nước ta, những điều kiện chung của kinh tế hàng hoá vẫn còn, nền kinh tế hàng hoá. các thành phần kinh tế với tư cách là cơ sở kinh tế đó quan hệ hàng hoá hay kinh tế thị trường. Trong mấy thập niên gần đây, kinh tế hàng hoá phát triển

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận