Tiểu Luận Đánh Giá Cán Bộ Công Chức Lý Luận Và Thực Tiễn, Tiểu Luận Tốt Nghiệp Công Tác Đánh Giá Cán Bộ

MỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tàiBác Hồ vị Cha Già kính yêu của dân tộc Viêt Nam, Người đã rèn luyện, sáng lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam, Người đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam làm nên những chiến công hiển hách mang tính thời đại. Những thắng lợi to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa những năm qua đã tạo thế và lực cho Việt Nam trên trường quốc tế, tạo ra tiền đề rất quan trọng để dân tộc ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thắng lợi của cách mạng nước ta luôn gắn liền với công tác xây dựng Đảng và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng. Đây là vấn đề trọng yếu liên quan đến sự vững mạnh của Đảng và sự thành công của cách mạng.Chính vì thế, trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ có tầm quan trọng đặc biệt, có ý nghĩa then chốt nhất. Bởi vì, cán bộ của Đảng là người tiên phong đi đầu góp phần tích cực vào quá trình xây dựng, bảo vệ, cụ thể hóa, phát triển và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng tốt hay không; hệ thống tổ chức đảng, nhà nước và các đoàn thể chính trị – xã hội có vững mạnh- trong sạch hay không; uy tín, vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng như thế nào phụ thuộc vào chất lượng công tác cán bộ của Đảng. “ Đảng viên đi trước, Làng nước theo sau”.Cấp cơ sở là cấp trực tiếp chuyển tải đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước vào nhân dân, tổ chức thực hiện đường lối chính sách, làm cho đường lối đó trở thành hiện thực. Thực tiễn cách mạng nước ta cũng cho thấy, ở nơi nào có đội ngũ cán bộ cơ sở tốt, nhất là cán bộ chủ chốt thì ở đó phong trào cách mạng quần chúng phát triển mạnh mẽ, kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Với đặc điểm đó. Trong những năm qua, Đảng bộ xã ………… luôn quan tâm công tác cán bộ. Do đó, đội ngũ cán bộ từng bước được phát triển về số lượng và chất lượng; việc thu hút cán bộ trẻ, sinh viên tốt nghiệp về công tác đã tạo chuyển biến tích cực về chất lượng cho đội ngũ cán bộ xã, trình độ mọi mặt của đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách đối với cán bộ ………… vẫn còn bộc lộ một số bất cập, như: không ít nơi, cán bộ chưa nhạy bén, còn nặng về hình thức, hoạt động hành chính nên chưa kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân hoặc những vấn đề bức xúc nảy sinh trong quần chúng để phản ánh và đề xuất kịp thời với Đảng và Nhà nước các chủ trương, chính sách phù hợp nhằm giải quyết lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân…Từ những vấn đề nêu trên và trước yêu cầu đòi hỏi mới đối với cán bộ, công chức cơ sở cho thấy cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn để đề ra các giải pháp góp phần tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Do vậy, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Công tác cán bộ của Đảng bộ xã ……….. Thực trạng và giải pháp” làm tiểu luận tốt nghiệp.2. Mục đích nghiên cứu của đề tàiĐề tài nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về cán bộ và công tác cán bộ, đặc biệt chú trọng làm rõ tính cấp thiết của công tác cán bộ ở xã ……..Đánh giá đúng thực trạng công tác cán bộ ở xã ………… trong thời gian qua, phân tích nguyên nhân từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cán bộ ở Xã trong thời gian tới.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:– Đối tương nghiên cứu: Công tác cán bộ của Đảng bộ xã …………– Phạm vi nghiên cứu:+ Thời gian: Giai đoạn 2010 – 2014.+ Không gian nghiên cứu khảo sát: Tại Đảng bộ xã ………, huyện ………., tỉnh …………….4. Phương pháp nghiên cứu– Phương pháp luận: Đề tài được nghiên cứu dựa trên phương pháp luận duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, các văn kiện của Đảng về công tác cán bộ.– Phương pháp cụ thể: Sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu trong đó phương pháp chủ yếu là: Tổng hợp, thống kê, phân tích, đánh giá…

Đang xem: Tiểu luận đánh giá cán bộ

Tài liệu này được tính phí là : 100.000 Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

2.

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khách Quan Môn Địa Lý Lớp 11

Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn! Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi. Bạn sẽ được nhận link hướng dẫn ngay sau khi nạp tiền thành công!

Xem thêm: Tình Hình Lí Luận Văn Học Việt Nam Hiện Nay, Lí Luận Văn Học

Loại thẻ
*
*
*
*

Xin mời chờ…

MỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tàiBác Hồ vị Cha Già kính yêu của dân tộc Viêt Nam, Người đã rèn luyện, sáng lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam, Người đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam làm nên những chiến công hiển hách mang tính thời đại. Những thắng lợi to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa những năm qua đã tạo thế và lực cho Việt Nam trên trường quốc tế, tạo ra tiền đề rất quan trọng để dân tộc ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thắng lợi của cách mạng nước ta luôn gắn liền với công tác xây dựng Đảng và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng. Đây là vấn đề trọng yếu liên quan đến sự vững mạnh của Đảng và sự thành công của cách mạng.Chính vì thế, trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ có tầm quan trọng đặc biệt, có ý nghĩa then chốt nhất. Bởi vì, cán bộ của Đảng là người tiên phong đi đầu góp phần tích cực vào quá trình xây dựng, bảo vệ, cụ thể hóa, phát triển và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng tốt hay không; hệ thống tổ chức đảng, nhà nước và các đoàn thể chính trị – xã hội có vững mạnh- trong sạch hay không; uy tín, vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng như thế nào phụ thuộc vào chất lượng công tác cán bộ của Đảng. “ Đảng viên đi trước, Làng nước theo sau”.Cấp cơ sở là cấp trực tiếp chuyển tải đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước vào nhân dân, tổ chức thực hiện đường lối chính sách, làm cho đường lối đó trở thành hiện thực. Thực tiễn cách mạng nước ta cũng cho thấy, ở nơi nào có đội ngũ cán bộ cơ sở tốt, nhất là cán bộ chủ chốt thì ở đó phong trào cách mạng quần chúng phát triển mạnh mẽ, kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Với đặc điểm đó. Trong những năm qua, Đảng bộ xã ………… luôn quan tâm công tác cán bộ. Do đó, đội ngũ cán bộ từng bước được phát triển về số lượng và chất lượng; việc thu hút cán bộ trẻ, sinh viên tốt nghiệp về công tác đã tạo chuyển biến tích cực về chất lượng cho đội ngũ cán bộ xã, trình độ mọi mặt của đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách đối với cán bộ ………… vẫn còn bộc lộ một số bất cập, như: không ít nơi, cán bộ chưa nhạy bén, còn nặng về hình thức, hoạt động hành chính nên chưa kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân hoặc những vấn đề bức xúc nảy sinh trong quần chúng để phản ánh và đề xuất kịp thời với Đảng và Nhà nước các chủ trương, chính sách phù hợp nhằm giải quyết lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân…Từ những vấn đề nêu trên và trước yêu cầu đòi hỏi mới đối với cán bộ, công chức cơ sở cho thấy cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn để đề ra các giải pháp góp phần tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Do vậy, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Công tác cán bộ của Đảng bộ xã ……….. Thực trạng và giải pháp” làm tiểu luận tốt nghiệp.2. Mục đích nghiên cứu của đề tàiĐề tài nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về cán bộ và công tác cán bộ, đặc biệt chú trọng làm rõ tính cấp thiết của công tác cán bộ ở xã ……..Đánh giá đúng thực trạng công tác cán bộ ở xã ………… trong thời gian qua, phân tích nguyên nhân từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cán bộ ở Xã trong thời gian tới.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:– Đối tương nghiên cứu: Công tác cán bộ của Đảng bộ xã …………– Phạm vi nghiên cứu:+ Thời gian: Giai đoạn 2010 – 2014.+ Không gian nghiên cứu khảo sát: Tại Đảng bộ xã ………, huyện ………., tỉnh …………….4. Phương pháp nghiên cứu– Phương pháp luận: Đề tài được nghiên cứu dựa trên phương pháp luận duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, các văn kiện của Đảng về công tác cán bộ.– Phương pháp cụ thể: Sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu trong đó phương pháp chủ yếu là: Tổng hợp, thống kê, phân tích, đánh giá…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận