Cách Tạo Mục Lục Trong Excel 2007, Cách Tạo Mục Lục Trong Excel

(Tạo mục lục trong Excel) -Trong Excel khi làm việc với một vài Sheet thì việc di chuyển khá dễ dàng, người sử dụng không phải mất quá nhiều thời gian để lựa chọn Sheet cần thao tác. Tuy nhiên khi Workbook có nhiều Sheet thì việc chọn Sheet để làm việc thì quả thực rất khó và mất thời gian. Có 1 cách để di chuyển qua lại giữa các Sheet bằng sử dụng phím tắt đó là: Ctrl-Page Up: Tiến lên 1 sheet (Sheet 1 sang Sheet 2), Ctrl-Page Down: Lùi về 1 sheet (Sheet 3 về Sheet 2).

Đang xem: Tạo mục lục trong excel 2007

*

Hoặc cũng có nhiều người sử dụng 1 Sheet chính, trong Sheet này sẽ tạo danh mục các Sheet dạng mục lục và liên kết đến đây khi kích vào. Với cách làm này người sử dụng có thể dễ dàng trong việc làm việc và di chuyển giữa các Sheet và quay về Sheet chính. Hiện mọi người vẫn sử dụng phương pháp thủ công để làm công việc này, hôm nay Kênh phần mềm việt sẽ giới thiệu với mọi người 1 phương pháp để làm nhanh công việc này bằng cách sử dụng VBA.

*

Xem thêm: Donate Là Gì? Cách Tính Tiền Donate Những Cách Tính Tiền Donate Phổ Biến Hiện Nay

Hàm này sẽ có chức năng như sau:-Kiểm tra xem đã có Sheet mục lục chưa, nếu chưa có thì sẽ tạo mới và chèn vào vị trí đầu tiên-Thiết lập độ rộng cột-Định dạng các vùng dữ liệu-Đánh số thứ tự và chèn tên Sheet vào các ô-Chèn liên kết đến các Sheet tương ứng với từng Sheet-Chèn một liên kết để quay về Sheet MuclucDưới đây là các bước để tạo Macro này.1. Khởi động Microsoft Excel.2. Nhấn ALT + F11 để bắt đầu Visual Basic Editor.Vào Menu InserModule

*

Private Sub CreateTableOfContents() Dim wsSheet As Worksheet Dim ws As Worksheet Dim Counter As Long On Error Resume Next Set wsSheet = Sheets(“Mucluc”) “Kiem tra su ton tai cua Sheet On Error GoTo 0 If wsSheet Is Nothing Then “Neu chua co thi them vao vi tri dau tien cua Workbook Set wsSheet = ActiveWorkbook.Sheets.Add(Before:=Worksheets(1)) wsSheet.Name = “Mucluc” End If With wsSheet .Cells(2, 1) = “DANH SACH CAC SHEET” .Cells(2, 1).Name = “Index” .Cells(4, 1).Value = “STT” .Cells(4, 2).Value = “Ten Sheet” End With “Merge Cell With Range(“A2:B2”) .Merge .HorizontalAlignment = xlCenter .Font.Bold = True End With “Set ColumnWidth With Columns(“A:A”) .ColumnWidth = 8 .HorizontalAlignment = xlCenter End With With Range(“A4”) .HorizontalAlignment = xlCenter .Font.Bold = True End With Columns(“B:B”).ColumnWidth = 30 With Range(“B4”) .HorizontalAlignment = xlCenter .Font.Bold = True End With Counter = 1 For Each ws In Worksheets If ws.Name wsSheet.Name Then “Gan gia tri cot thu tu wsSheet.Cells(Counter + 4, 1).Value = Counter “Tao lien ket wsSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=wsSheet.Cells(Counter + 4, 2), _ Address:=””, _ SubAddress:=ws.Name & “!A1”, _ ScreenTip:=ws.Name, _ TextToDisplay:=ws.Name “Them nut Quay ve Sheet Muc luc tai moi Sheet With ws .Hyperlinks.Add Anchor:=.Range(“H1″), Address:=””, SubAddress:=”Index”, TextToDisplay:=”Quay ve” End With Counter = Counter + 1 End If Next ws Set xlSheet = NothingEnd Sub

Xem thêm: File Excel Mẫu Bảng Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định Excel, File Excel Mẫu Bảng Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định

4. Chạy Marco vừa tạo, bạn sẽ có 1 danh sách toàn bộ các Sheet có trên Workbook hiện tại được đưa vào trong Sheet Mucluc, và từ đây bạn dễ dàng đến bất kỳ một Sheet nào khi cần.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel